Аудит у зарубіжних країнах” icon

Аудит у зарубіжних країнах”
Скачати 231.8 Kb.
НазваАудит у зарубіжних країнах”
Дата01.06.2012
Розмір231.8 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

аудит у зарубіжних країнах

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 – “ОБЛІК І АУДИТ

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. Р.М. Циган

Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич

Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А.Сергієнко

ВСТУП


Сучасний етап розвитку України характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграцією у систему міжнародних економічних відносин, роздержавленням власності, приватизацією майна, створенням акціонерних корпорацій, товариств, фондів.

Перехід України до ринкових відносин зумовлює необхідність створення інститутів, які регулюють взаємовідносини різних суб’єктів підприємницької діяльності. Провідне місце в цьому процесі має посідати інститут аудиторства.

Мета вивчення даної дисципліни - формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з аудиту в зарубіжних країнах із розумінням ролі професії аудитора в сучасному суспільстві.

Завданням є вивчення суті та особливостей аудиторської діяльності, методик проведення аудиторської перевірки; засвоєння практичних прийомів аудиту, уміння кваліфіковано складати аудиторський висновок.

Предметом курсу є методика проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприєм­ництва незалежними аудиторами у зарубіжних країнах. З цієї дисципліни проводять такі види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. Вона базується на вивченні таких дисциплін: «Фінансовий облік», «Облік у зарубіжних країнах», «Аудит» та інші.

До завдань курсу належать:

 • визначення методологічних засад практичного аудиту у зарубіжних країнах;

 • набуття навичок у застосуванні стандартів аудиту стосовно питань організації аудиту, методів аудиторських перевірок, тестування систем обліку та внутрішнього контролю, визначення ступеня ризику, суттєвості та інших питань проведення аудиту фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва;

 • опанування методики аудиту окремих циклів фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва відповідно до міжнародної практики.

У результаті вивчення предмета студент повинен:

 • знати: особливості проведення аудиту в різних країнах, методи, які використовуються для проведення аудиторських перевірок.

 • уміти: оволодіти практичними навичками використання зарубіжного досвіду проведення аудиту, його методами та прийомами, які застосовуються вітчизняними підприємствами.

Методичні вказівки допоможуть студентам оволодіти знаннями з аудиту у зарубіжних країнах, з метою використання їх досвіду в Україні.


^ 1 ТЕМИ ТА погодинний розклад лекцій

та самостійної роботи з навчальної дисципліни


№ пор.

Тема

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Кількість годин

(лекц.)

Кількість годин

срс

Кількість годин

(лекц.)

Кількість годин

срс

1

МОДУЛЬ І

Тема 1 Суть і предмет аудиту, сфера його застосування в зарубіжних країнах

1

5

0,5

6

2

Тема 2 Організація та структура аудиторської діяльності

1

5

0,5

6

3

Тема 3 Методи аудиторської перевірки, ознаки та критерії оцінювання фінансової звітності

1

5

0,5

6

4

Тема 4 Аудиторський ризик та аудиторські докази. Суттєвість помилок

2

5

0,5

6

5

Тема 5 Планування стадій та процедури аудиту

1

5

1

6

6

Тема 6 Робочі документи аудитора

1

5

1

7

7

^ МОДУЛЬ ІІ

Тема 7 Аудиторський звіт і висновок

1

5

1

7

8

Тема 8 Аудит окремих специфічних циклів і рахунків

6

18

1

29^

Усього годин за семестр


14

53

6

732 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Розділ 1 Місце аудиту в країнах з ринковою економікою

Тема 1.1 Характеристика професійного аудиту

1.Загальні відомості про аудит та його визначення.

2. Історія розвитку аудиту в США. Створення професійних бухгалтерських організацій.

3. Типи аудиту: фінансовий, на відповідність, операційний, роботи з атестації. Види аудиту та категорії аудиторів.

4. Аудиторські організації та їх діяльність.

5. Професійна атестація (сертифікація) аудиторів.

6. Етика аудиту.

7. Професійна та юридична відповідальність аудитора.

Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення поняття "аудит".

 2. Поясніть зміни у підході до аудиту та причини їх виникнення.

 3. Які етапи розвитку аудиту?

 4. Які основні типи аудиту, у чому їх відмінність?

 1. Які види аудиту існують і як вони використовуються?

 2. Які категорії аудиторів ви знаєте?

 3. Які вимоги висуваються до аудиторів?

 4. Що являють собою аудиторські організації?

 5. Назвіть аудиторські організації США.

 6. Які способи впливу на поведінку аудитора ви знаєте?

 7. Дайте визначення поняття "етика" та охарактеризуйте його ключові елементи.

 8. Назвіть філософські принципи в етиці.

 9. Що являє собою загальна та професійна етика?

 10. Назвіть етичні принципи та дайте їм характеристику.

Література: [1;2;5;7;11]

Тема 1.2 Державний та операційний аудит

 1. Операційний аудит, його визначення, призначення та відмінності від аудиту фінансової звітності.

 2. Зовнішній та внутрішній операційний аудит. Стандарти практичного внутрішнього аудиту.

 3. Державний аудит, його характеристика та особливості.

 4. Законодавство з аудиту.

 5. Стандарти GAO (Головне бухгалтерське управління).

 6. Стимули забезпечення необхідної якості аудиту.

 7. Аудиторські комісії.

Питання для самоперевірки

 1. Які види операційного аудиту ви знаєте? Назвіть фази операційного аудиту.

 2. Який обсяг робіт виконує внутрішній аудит відповідно до стандартів ПА?

 3. Визначте обсяг робіт урядових аудиторів.

 4. Назвіть закони, які регулюють аудит.

 5. Які види аудиту визначають стандарти GAO?

 6. Який основний обов'язок аудиторів GAO?

 7. Який основний обов'язок IRS?

 8. Які фінансові санкції застосовуються до аудиторів SEC?

 9. Що є складовими системи стандартів аудиторської діяльності?

 10. Визначте концепції аудиту.

 11. Які основні постулати аудиту ви знаєте?

 12. Які стандарти належать до загальноприйнятих?

 13. Назвіть загальні стандарти аудиту. Що вони визначають?

 14. Назвіть робочі стандарти аудиту. Що вони визначають?

Література: [4;3;8]


Розділ 2 Аудиторська перевірка та її теоретичні засади

Тема 2.1 Процес проведення аудиторської перевірки

1. Мета та процедури аудиторської перевірки.

2. Класифікація тверджень адміністрації.

3. Процес аудиту: етап І, який належить до оцінки сильних і слабких сторін внутрішнього контролю.

4. Процес аудиту: етап II, який належить до операцій.

5 Процес аудиту: етап III, який відноситься до перевірки залишків по рахунках.

 1. Взаємозв'язок між цілями та процедурами аудиторської перевірки.

 2. Стратегія аудиторської перевірки як сукупність рішень аудитора.

 3. Аудиторський ризик та його складові.

Питання для самоперевірки

1. 3 якою метою проводиться перевірка фінансової звітності?

2. Яка існує класифікація тверджень адміністрації?

3. У чому полягає сутність першого етапу процесу аудиту ?

4. У чому полягає сутність другого етапу процесу аудиту ?

5. Дайте характеристику взаємозв’язку між цілями та процедурами аудиторської перевірки.

6. Дайте характеристику стратегії аудиторської перевірки.

7. Що являє собою аудиторський ризик та його складові?

8. Дайте визначення складових аудиторського ризику.

10. Назвіть відомі вам фактори, що впливають на аудиторський ризик.

Література: [6;9;10]


Тема 2.2 Обсяг перевірки та її засади

1. Перевірка на суттєвість та на відповідність.

2. Фактори, що впливають на судження про суттєвість.

3. Проблеми при визначенні суттєвості.

4. Достатність та відповідність даних.

5. Фактори, які впливають на відповідність.

6. Процедури відбору (на основі судження, випадкові).

7. Статистична вибірка. Вибірка за якісними та кількісними ознаками та її застосування.

8. Визначення розміру вибірки.

9. Статистична матриця прийняття рішень.

Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте визначення суттєвості.

 2. Які фактори впливають на судження про суттєвість?

 3. Перелічите методи, що використовуються для кількісної оцінки суттєвості.

 4. Які виникають проблеми при визначенні суттєвості?

 5. Що таке статистична вибірка?

 6. Як визначається розмір вибірки?

Література: [1;2;8;11]


Тема 2.3 Аудит у комп'ютерному середовищі

 1. Комп'ютерні системи в управлінні та обліку.

 2. Програмне забезпечення (комерційно доступні та спеціалізовані програми) та його характеристика.

 3. Характеристики комп'ютерних інформаційних систем та підходи до їх оцінювання.

 4. Аудиторські тести простих комп'ютерних систем.

 5. Метод контрольних даних: процедури (тести) контролю вхідних даних, процедури (тести) контролю процесу обробки даних, процедури (тести) контролю вихідних даних.

 6. Метод паралельного моделювання та його концепція. Проведення процедур тестування системи контролю.

 7. Аудиторські тести складних комп'ютерних систем. Особливості, засоби та методи контролю складних комп'ютерних систем.

 8. Типові помилки та зловживання в комп'ютерних системах. Методи виявлення зловживань.

Питання для самоперевірки

1. 3 якою метою та яким чином ПЕОМ використовується при роботі аудитора?

2. Які існують методи щодо оцінки комп'ютерних систем?

3. Дайте визначення простих комп'ютерних систем.

4. Які підходи до комп'ютерного тестування простих комп'ютерних систем вам відомі?

 1. Що являє собою метод контрольних даних?

6. Дайте характеристику процедур (тестів) контролю вхідних даних.

7. Дайте характеристику процедур (тестів) контролю процесу обробки даних.

8. Що являє собою метод паралельного моделювання?

9. Дайте визначення складних комп'ютерних систем.

10. Назвіть відомі вам засоби та методи аудиту складних комп'ютерних систем.

11. Охарактеризуйте основні методи контролю складних систем.

12. Назвіть умови здійснення комп'ютерних зловживань.

Література: [3,5,8,11]


Розділ 3 Аудит окремих циклів та рахунків

Тема 3.1 Аудит циклу отримання доходу

 1. Схема циклу отримання доходу.

 2. Система обліку доходу.

 3. Основні операції циклу доходів: реалізація товарів і послуг, оплата товарів та послуг, повернення товарів та прийом претензій від покупців, та методика їх контролю.

 4. Стратегія аудиту для кожного рахунку або типу операцій всередині циклу отримання доходу.

 5. Оцінка ризику.

 6. Визначення потреби в додаткових перевірках контролю.

 7. Аудиторський план перевірки.

 8. Аудиторські процедури операції продаж.

 9. Процедури аудиту надходження грошових коштів.

 10. Перевірка рахунків дебіторів та їх підтвердження.

 11. Альтернативна методика, що застосовується замість процесу підтвердження.

 12. Побудова пробного балансу простроченої дебіторської заборгованості.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні джерела інформації щодо циклу отримання доходу

 2. Стратегія аудиту для кожного рахунку або типу операцій всередині циклу отримання доходу.

 3. Назвіть цілі аудиту щодо рахунків у циклі отримання доходу.

 4. Як здійснюється оцінка ризику?

 5. Визначите потреби в додаткових перевірках контролю.

 6. Що таке негативні та позитивні підтвердження.

 7. Яка методика застосовується замість процесу підтвердження?

Література: [6,7,8,10]


Тема 3.2 Аудит виробництва, собівартості, залишків запасів матеріалів, каси та майна

 1. Бухгалтерські рахунки, пов'язані з виробничим циклом.

 2. Визначення стратегії аудиту.

 3. Планування спостереження за інвентаризацією.

 4. Циклічні підрахунки та альтернативні процедури, коли спостереження за інвентаризацією неможливе.

 5. Оцінка запасів.

 6. Аудит собівартості реалізованої продукції.

 7. Система обліку коштів у касі.
 1. Процедури доказу фактичної наявності грошових коштів у касі.

 2. Графік банківського переказу як метод аудиторської перевірки.

 3. Мета аудиту майна.

 4. Перевірка сальдо на суттєвість.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть типові операції виробничого циклу

 2. Визначить стратегію аудиту

 3. Як здійснюється планування спостереження за інвентаризацією та їх суть

 4. Як проводиться аудит собівартості реалізованої продукції

 5. Підтвердження залишків на банківських рахунках та іншої інформації

Література: [6,9,10,11]


^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль 1

 1. Дайте визначення поняття "аудит".

 2. Назвіть та поясніть ключові фрази визначення поняття "аудит".

 3. Які вимоги гарантують можливість здійснення аудиту?

 4. Поясніть зміни у підході до аудиту та причини їх виникнення.

 5. Назвіть ранні етапи розвитку аудиту.

 1. Що являв собою публічний аудит та детальна перевірка рахунків?

 1. Коли і де було введено сучасне поняття незалежності аудиту?

 1. У якому середовищі комерційна діяльність здійснюється у більшості країн?

 2. Етапи розвитку аудиту в США.

 3. Дайте визначення поняття "аудиторський слід".

 4. Який період вважається початком сучасного аудиту? Які його ознаки?

 5. Сформулюйте п’ять загальних принципів аудиту балансу.

 6. Основні типи аудиту.

 7. Назвіть види аудиту та поясніть, коли застосовується той чи інший вид.

 8. Які категорії аудиторів ви знаєте?

 9. Які вимоги пред'являються до аудиторів?

 10. Що являють собою аудиторські організації?

 11. Назвіть аудиторські організації США.

 12. Дайте характеристику організації АІСРА та НА.

 13. Охарактеризуйте процес формування професійних організацій бухгалтерів Великобританії.

 14. Дайте визначення поняття "етика поведінки аудиторів".

 15. Що являє собою загальна та професійна етика?

 16. Дайте визначення поняття "етика" та охарактеризуйте його ключові елементи.

 17. Що спільного між процесами аудиту та прийняття рішень?

 18. Назвіть філософські принципи в етиці.

 19. Що являє собою Кодекс професійної етики АІСРА?

 20. Які способи впливу на поведінку аудитора ви знаєте?

 21. Назвіть основні елементи Кодексу професійної етики.

 22. Дайте характеристику етичним принципам.

 23. Який існує взаємозв'язок між правилами поведінки та роз'ясненнями?

 24. Дайте визначення поняття "операційний аудит".

 25. Які відмінності існують між операційним аудитом та аудитом фінансової звітності?

 26. Дайте визначення поняття "продуктивність" та "ефективність".

 27. Які види операційного аудиту ви знаєте?

 28. Хто може виконувати операційний аудит?

 29. Ким і коли були видані стандарти практичного внутрішнього аудиту?

 30. Який обсяг робіт виконує внутрішній аудит відповідно до стандартів НА?

 31. Визначте обсяг робіт урядових аудиторів.

 32. Які якості є найважливішими при виконанні операційного аудиту?

 33. Які вимоги щодо незалежності операційного аудиту встановлено стандартами НА?

 34. Назвіть фази операційного аудиту.

 35. Хто такий державний аудитор?

 36. Дайте характеристику GAO.

 37. Який основний обов'язок аудиторів GAO?

 38. Який основний обов'язок IRS?

 39. Які вимоги пред'являються до аудиторів, які займаються податками?

 40. Назвіть закони, які регулюють аудит.

 41. Які права аудиторів та третіх осіб відповідно до Акта про цінні папери?

 42. Назвіть основні вимоги до аудиту Закону про правопорушення та Акта про контроль за організованою злочинністю.

 43. Які фінансові санкції застосовуються до аудиторів SEC?

 44. Назвіть, які вимоги висувають до аудиту згідно з Актом про зарубіжну корупцію.

 45. Дайте характеристику та визначте цілі Акта про індивідуальний аудит.

 46. Коли і ким були опубліковані GAGAS?

 47. Чому GAGAS називають "Жовтою книгою"?

 48. Які види аудиту визначають стандарти GAO?

 49. Надайте загальну схему теорії аудиторської перевірки фінансової звітності.

 50. Що є складовими системи стандартів аудиторської діяльності?

 51. Визначте концепції аудиту.

 52. Які основні постулати аудиту ви знаєте?

 53. Які стандарти належать до загальноприйнятих?

 54. Назвіть загальні стандарти аудиту. Що вони визначають?

 55. Назвіть робочі стандарти аудиту. Що вони визначають?

 56. Які існують стандарти звітності? Що вони регулюють?

 57. Побудуйте схему системи стандартів з аудиту в США.

 58. Яких додаткових стандартів повинні дотримуватися державні аудитори?

 59. Назвіть етапи процесу аудиту. У чому їх сутність?

 60. Визначте етапи дослідження для досягнення цілей аудиту.

 61. Що є метою перевірки фінансової звітності?

 62. Як SAS 31 класифікує твердження адміністрації?

 63. Дайте характеристику цілей аудиту етапу II, який належить до операцій.

 64. Дайте характеристику цілей аудиту етапу III, який належить до перевірки залишків за рахунками.

 65. На що вказують висновки про наявність й існування?

 66. На що вказують висновки про повноту відображення?

 67. На що вказують та з чим порівнюються висновки про точність відображення?

 68. На що вказують висновки щодо класифікації?

 69. З чим порівнюються та на що вказують висновки про своєчасність відображення інформації?

 70. На що вказують висновки про рознесення і підбиття підсумків?

 71. Наведіть схему процесу аудиту за елементами внутрішнього контролю.

 72. Наведіть схему висновків про підтвердження існування та повноти операцій.

 73. Який взаємозв'язок між висновками, цілями та процедурами аудиторської перевірки?

 74. Наведіть приклади цілей і процедур аудиторської перевірки.

 75. Дайте визначення стратегії аудиту.

 76. Назвіть етапи аудиторської перевірки та визначте, які саме зумовлюють необхідність дій, що впливають на прийняття рішень про вибір стратегії.

 77. На якому етапі аудиту вибір стратегії є найбільш інтенсивним?

 78. Дайте визначення аудиторського висновку.

 79. З яких елементів складається аудиторський ризик? Визначте їх.

 80. Наведіть операційну формулу моделі аудиторського ризику.

 81. Які фактори впливають на аудиторський ризик?

 82. Які фактори впливають на невід'ємний ризик?

 83. Як оцінюється невід'ємний ризик?

 84. Як застосовується модель аудиторського ризику в процесі аудиту?

 85. Дайте визначення суттєвості.

 86. Мета визначення суттєвості.

 87. Яка послідовність застосування критеріїв суттєвості?

 88. Які фактори впливають на судження про суттєвість?

 89. Визначте критерії суттєвості.

 90. Що є базою для визначення критеріїв суттєвості?

 91. Наведіть фактори вибору відповідної бази та відсотка.

 92. Які методи кількісної оцінки суттєвості ви знаєте?


Модуль 2

 1. Які проблеми існують при визначенні суттєвості?

 2. Що визначають достатність та відповідність даних?

 3. Які фактори впливають на відповідність?

 4. Які з документальних даних можна визначити як менш надійні, більш надійні та максимально надійні?

 5. Як можна визначити коллацію?

 6. Наведіть приклади перевірки на відповідність.

 7. Дайте визначення аудиторської вибірки.

 8. Які методи оцінки результатів вибірки вам відомі?

 9. Які методи оцінки результатів ви знаєте?

 10. Які процедури відбору ви знаєте?

 11. Дайте характеристику статистичної вибірки.

 12. Дайте характеристику вибірки за якісними параметрами.

 13. Як можна визначити обсяг вибірки за допомогою таблиць?

 14. Які методи формування вибіркової сукупності вам відомі?

 15. Як можна оцінити результати вибірки за якісними параметрами?

 16. Дайте характеристику вибірки за кількісними ознаками.

 17. Коли застосовується вибірка за кількісними ознаками?

 18. З якою метою та яким чином ПЕОМ використовується при роботі аудитора?

 19. Які види програмного забезпечення ви знаєте?

 20. Назвіть існуючі засоби контролю в комп'ютерних інформаційних системах.

 21. Які характеристики комп'ютерних інформаційних систем вам відомі?

 22. Які існують методи щодо оцінки комп'ютерних систем?

 23. Дайте визначення простих комп'ютерних систем.

 24. Які підходи до . комп'ютерного тестування простих комп'ютерних систем вам відомі?

 25. Що являє собою метод контрольних даних?

 26. Які напрями контролю при застосуванні методу контрольних даних?

 27. Назвіть метод та дії аудитора при введені контрольних даних.

 28. Дайте характеристику процедур (тестів) контролю вхідних даних.

 29. Дайте характеристику процедур (тестів) контролю процесу обробки даних.

 30. Охарактеризуйте процедури (тести) контролю вхідних даних.

 31. Що являє собою метод паралельного моделювання?

 32. Побудуйте концепцію методу паралельного моделювання.

 1. За якими сценаріями можна проводити процедури тестування системи контролю при використанні методу паралельного моделювання?

 2. Дайте визначення складних комп'ютерних систем.

 3. Дайте характеристику складних систем з точки зору оцінки системи контролю.

 4. Як можна охарактеризувати складні системи з точки зору апаратних і програмних засобів?

 5. Назвіть відомі вам засоби та методи аудиту складних комп'ютерних систем.

 6. Особливості контролю складних систем.

 7. Охарактеризуйте основні методи контролю складних систем.

 8. Як можна визначити комп'ютерне шахрайство?

 9. Назвіть умови здійснення комп'ютерних зловживань.

 10. Які заходи ви можете запропонувати щодо запобігання комп'ютерних зловживань?

 11. З чим пов'язані основні проблеми комп'ютерних зловживань?

 12. Які методи виявлення комп'ютерних зловживань вам відомі?

 13. Побудуйте схему циклу отримання доходу.

 14. Які з операцій отримання доходу є найбільш розповсюдженими?

 15. Які операції входять до циклу отримання доходів?

 16. Що містять операції реалізації товарів та послуг?

 17. До чого призводить нечітко налагоджена робота у системі бухгалтерського обліку?

 18. З чого складаються операції з оплати товарів та послуг, що надходять?

 19. Основні моменти визнання продажів та операцій з інкасації.

 20. Що містять операції повернення товарів та прийому претензій від покупців?

 21. У чому полягає стратегія аудиту щодо циклу отримання доходу?

 22. Назвіть цілі аудиту щодо рахунків у циклі отримання доходу.

 23. Охарактеризуйте повноту як мету аудиту.

 24. У чому сутність точності як мети аудиту?

 25. Що означає наявність (існування) як мета аудиту?

 26. У чому сутність цілей аудиту - дотримання строків та оцінка?

 27. Охарактеризуйте цілі аудиту - права та зобов'язання, представлення та розкриття.

 28. З чого складається оцінка ризику?

 29. Що містять аналітичні процедури?

 30. За якими напрямками здійснюється вивчення аудитором звітів адміністрації?

 31. З якою метою аудиторові необхідно з'ясовувати структуру контролю компанії?

 32. Яку інформацію щодо циклу отримання доходу необхідно вивчити аудиторові?

 33. Як здійснюють ознайомлення зі структурою внутрішнього контролю?

 34. У чому полягає основне стратегічне рішення аудитора при вивченні кожного рахунка?

 35. Назвіть чотири типи тестування.

 36. Яка існує залежність між досягнутим рівнем впевненості та доказами?

 37. Що необхідно знати про те, як працює система?

 38. Побудуйте схеми обробки інформації про продажі.

 39. Що необхідно знати про системи циклу доходів (продаж)?

 40. Аудиторські процедури операції продаж.

 41. Побудуйте схеми обробки інформації циклу доходів - обробка пошти: грошові надходження.

 42. Що необхідно знати про систему циклу доходів (грошових коштів)?

 43. Процедури аудиту надходження грошових коштів.

 44. У чому полягає перевірка на суттєвість?

 45. Що являє собою підтвердження?

 46. Які фактори необхідно враховувати при визначенні форми підтвердження?

 47. У чому полягає процедура підтвердження?

 48. Які рахунки вибирають для підтвердження?

 49. Методика обробки записів про підтвердження.

 50. Що являють собою негативні підтвердження?

 51. Що таке позитивні підтвердження?

 52. Які системи обліку впливають на методику підтвердження?

 53. Які альтернативні методики застосовують замість процесу підтвердження?

 54. Побудуйте схему пробного балансу простроченої дебіторської заборгованості.

 55. Наведіть схему виробничого циклу.

 56. Які операції належать до типових операцій виробничого циклу?

 57. З чим пов'язаний виробничий цикл?

 58. Що є головною метою аудитора?

 59. Наведіть основні рахунки виробничого циклу.

 60. Що є метою аудиту готівки?

 61. У чому полягає перевірка готівки на суттєвість?

 62. Як підтверджують залишки на банківських рахунках?

 63. Назвіть процедури звіряння рахунків.

 64. У чому полягає огляд звіряння рахунків клієнтом?

 65. У чому полягає розгляд і перевірка виконання клієнтом звіряння рахунків?

 66. У чому полягає незалежне звіряння доказів фактичної наявності грошових коштів?

 67. Що являє собою графік банківського переказу?

 68. У чому полягає мета аудиту перевірки майна?

 69. У чому суть "первісної схеми"?

 70. У чому полягає перевірка майна на суттєвість?

 71. У чому полягає стратегія аудиту в межах виробничого циклу?

 72. Що є цілями аудиту виробничого циклу?

 73. У чому полягають ризики аудиту, пов'язані із запасами?

 74. На що необхідно звернути увагу, оцінюючи ризик контролю, пов'язаного із запасами?

 75. Яке рішення приймає аудитор щодо стратегії аудиту?

 76. Назвіть види інвентаризації.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Международные стандарты аудита. Кодекс этики Международной федерации бухгалтеров (1999). - М., 2000. - 699 с.

 2. Адамс Р. Основм аудита: Пер. с англ. /Под ред. Я.В. Соколова. -М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 754с.

 3. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 690с.

 1. Аудит Монтгомери /Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейли, М.Б. Хирш; Пер.с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.-542 с.

 2. Велш Г.А., Шорт Д.Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін, О.Ткач. - К.: Основи, 1999. - 943 с.

 3. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. - М.: Сирин, 2002. - 224 с.

 4. Кармайкл Д.Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита / Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 566с.

 5. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 459с.

 6. Нидлз Б., Андерсон X., Колдузлл Д. Принципи бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1993. – 496с.

10. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. - М.: KPMG, Аудиторская фирма «Контакт», 1993. – 360с.

11.Єнтони P., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. - М.: Финансы и статистика, 1993. – 477с.

 1. Інтернет-ресурси:

 1. service-audit.ru

 2. Сайт www.audit-premier.ru

 3. Сайт www.globalaudit.ru

 4. Сайт www.interexpertiza.ru

 5. Сайт www.universaudit.ru

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. Р.М. Циган

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

3


9614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Аудит у зарубіжних країнах” iconАудит у зарубіжних країнах ”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Аудит у зарубіжних країнах” iconОблік у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Аудит у зарубіжних країнах” iconОблік у зарубіжних країнах ”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Аудит у зарубіжних країнах” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Аудит у зарубіжних країнах” iconП лан семінарського заняття №1 на тему: поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Гураль П. Ф., Левицька Г. Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. Львів, 1997. с. 4-14
Аудит у зарубіжних країнах” iconТема парламент в зарубіжних країнах
Поняття та етапи розвитку парламенту І парламентаризму. Місце І роль парламентів у системі влади в зарубіжних країнах
Аудит у зарубіжних країнах” iconМіського господарства І. А. Краївська облік в зарубіжних країнах програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Аудит у зарубіжних країнах” iconПитання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах»
Охарактеризуйте процес формування професійних організацій бухгалтерів Великобританії
Аудит у зарубіжних країнах” iconЄ. В. Гавриличенко конспект лекцій з курсу " облік у зарубіжних країнах" для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит» факультету післядиплом
Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік...
Аудит у зарубіжних країнах” iconПитання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1
Охарактеризуйте процес формування професійних організацій бухгалтерів Великобританії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи