Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” icon

Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
НазваБухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
Сторінка1/4
Дата01.06.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

міністерство освіти і науки україни

кременчуцький державний університет

імені михайла остроградського

методичні вказівки

щодо практичних занять

з навчальної дисципліни:

бухгалтерський облік

для студентів денної та заочної форм навчання

зі спеціальності 7.050106 – „облік і аудит”


кременчук 2010

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Н.Л.Федорченко, І.В.Ткаченко

Рецензент д.е.н., проф. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко


ПЕРЕДМОВА


Бухгалтерія – це мистецтво.

^ Професія, що потребує таланту і терпіння. Особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії.


І. Штемплер


Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств і організацій.

У зв’язку із впровадженням нових національних стандартів і зі змінами в організації та техніці ведення бухгалтерського обліку теорія бухгалтерського обліку будується на нових теоретичних концепціях.

Вивчення теорії бухгалтерського обліку є важливим елементом у процесі підготовки спеціалістів з обліку та аудиту, економістів, менеджерів і фінансистів, оскільки дозволяє глибоко зрозуміти здійснювані господарські процеси та порядок їх відображення в обліку з методичної точки зору. Це сприяє пізнанню суті економічних явищ, а також взаємозв’язку обліку з економікою, фінансами, економічним аналізом та іншими економічними науками.

Метою та завданням проведення практичних занять є:

 • поєднання лекційної форми навчання із роботою студентів з підручниками та навчальними посібниками;

 • поєднання теоретичної підготовки з практикою;

 • стимулювання студентів до науково-дослідної роботи в сфері бухгалтерського обліку;

 • систематичний контроль роботи студентів і перевірка їх знань і навичок з окремих тем і розділів навчальної програми.

Після вивчення предмета студент має:

знати: теоретичні основи бухгалтерського обліку, господарські процеси та відображення їх у бухгалтерському обліку.

вміти: користуватися планом рахунків, застосовувати теоретичні знання при вирішенні завдань практичного характеру.


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема №1. Господарський облік, його сутність і значення


 1. Історичний аспект розвитку господарського обліку.

 2. Господарський облік, його сутність і види.

 3. Вимірники, які застосовуються в обліку.

 4. Роль ті значення бухгалтерського обліку в управлінні.Завдання №1.1


Необхідно:

 • Визначити групу користувачів для кожного виду інформації.

 • Віднести визначених користувачів до внутрішніх або до зовнішніх.

Відповідь оформити у вигляді таблиці.

^ Дані для виконання:


№ з/п

Вид інформації

Група користувачів

Внутрішні

Зовнішні

1.

Прибуток підприємства2.

Надійність у постачаннях матеріалів3.

Платоспроможність підприємства4.

Середня заробітна плата5.

Розмір кредитів6.

Обсяги виробництва7.

Здатність підприємства сплачувати відсотки за кредит8.

Умови праці9.

Перспективи розвитку підприємства10.

Удосконалення виробничого процесу

Завдання 1.2


Необхідно:

 • Згрупувати зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації таким чином:

 • користувачі з прямим фінансовим інтересом;

 • користувачі з непрямим фінансовим інтересом;

 • користувачі без фінансового інтересу.

Дані для виконання:

Банки, біржі, кредитори, статистичні органи, акціонери (сторонні), податкові державні органи, інвестори.


Завдання 1.3


Необхідно:

 • віднести наведені вимірники до певної групи. Дати пояснення кожній групі вимірників.

 • Заповнити наступної форми таблицю:

Вимірники

Трудові

Натуральні

Грошові

1

2

3


^ Дані для виконання:

Кіловат-година, тонно-кілометр, людино-дні, кілограми, літри, метри, штуки, день, людино-години, гривня.


Завдання 1.4


Необхідно:

 • На підставі даних для виконання завдання заповнити таблицю наступної форми:
з/п

Назва цінностей, послуг і витрат праці

Види вимірниківнатуральні

грошові

трудові

1.

Бензин

300 л
Дані для виконання:

Бензин – 300 л; акції – 120 грн; відпрацьований робітниками час – 24 людино-години; вантажні автомашини – 30 шт.; дошки – 30 мі; гроші підприємства на поточному рахунку в банку – 150 грн.; запасні частини до автомашин – 380 грн.; цукор – 100 кг; відра – 20 шт.; сейфи – 8 шт.; фарба біла – 15 кг; послуги автотранспорту – 180 т/км; приміщення цехів – 3 шт.; лопати – 10 шт.; спирт технічний – 5 л.


Тести


1. Внутрішніми користувачами бухгалтерської інформації є

 1. Власники і учасники підприємства.

 2. Кредитори і постачальники.

 3. Банки.


^ 2. Зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації є

  1. Власники.

  2. Менеджери.

  3. Податкова адміністрація.

3. У яких даних про діяльність підприємства найбільше зацікавлений кредитор

 1. Платоспроможність підприємства.

 2. Заробітна плата менеджерів та економістів.

 3. Податки, що сплачує підприємство.


^ 4. До користувачів з прямим фінансовим інтересом належать

 1. Потенційні інвестори.

 2. Державні службовці.

 3. Фінансові аналітики.


^ 5. Бухгалтерський облік – це

 1. Система збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому виразі про майно, зобов’язання підприємства та їх рух шляхом безперервного, суцільного і документального обліку всіх господарських операцій.

 2. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

 3. Система збору інформації про майно підприємства.


^ 6. Принцип безперервності полягає в тому, що

 1. Оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність не буде тривати в наступному місяці.

 2. Оцінка активів і зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й далі.

 3. Оцінка активів і зобов’язань базується на тому, що особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності.


^ 7. Вимірник у бухгалтерському обліку – це

 1. Обліковий реєстр;

 2. Одиниця виміру об’єктів обліку.

 3. Господарський процес.


^ 8. Кількісний облік – це

 1. Облік трудових ресурсів.

 2. Облік у натуральних одиницях.

 3. Облік у грошових одиницях.


9. Натуральні вимірники використовуються

 1. Для обліку розрахунків з постачальниками.

 2. Для обліку розрахунків з кредиторами.

 3. Для обліку товарно-матеріальних цінностей.^ 10. До вагових вимірників належать

 1. Літри.

 2. Метри.

 3. Тонни.


11. Вартісний облік здійснюється за допомогою

 1. Грошового вимірника.

 2. Натурального вимірника.

 3. Трудового вимірника.


^ 12. До трудового вимірника належать

 1. Людино-години і гривні.

 2. Нормо-години і тонни.

 3. Людино-години і нормо-години.Контрольні питання


 1. Що таке господарський облік?

 2. Які існують види обліку?

 3. Що таке бухгалтерський облік, і яке значення він має для управлінців та економістів?

 4. Як класифікують користувачів бухгалтерської інформації? У якій саме інформації зацікавлені різні користувачі?

 5. У чому полягає сутність принципу безперервності?

 6. У чому Ви бачите важливість і доцільність принципу автономності? Навести приклад.

 7. Що таке вимірювання?

 8. Які вимірники використовуються в бухгалтерському обліку? Навести приклади.

 9. У яких вимірниках показники документів відображають кількісну характеристику господарських фактів?

 10. Для чого призначені натуральні вимірники?

 11. У чому полягає принцип грошового вимірника?

 12. Для чого використовуються трудові вимірники?

 13. У чому полягає принцип обачності?

 14. Які види оцінки передбачені в П(С)БО?Тема №2. Предмет бухгалтерського обліку

і методичні прийоми його вивчення 1. Характеристика предмета бухгалтерського обліку.

 2. Класифікація господарських засобів.

 3. Господарські процеси і господарські операції як об’єкти бухгалтерського обліку.

 4. Метод бухгалтерського обліку і його складові.

Завдання 2.1.


Необхідно:

 • На підставі даних для виконання згрупувати засоби промислового підприємства, заповнюючи таблицю наступної форми:
^ Необоротні активи

Оборотні активи

Сфера виробництва

Невиробнича сфера

^ Сфера виробництва

Сфера обігу

1

2

3

4


^ Дані для виконання:

Готова продукція, виробниче обладнання в цехах, сировина і матеріали, нематеріальні активи, бібліотечні фонди, напівфабрикати та комплектуючі вироби, будівля адміністрації, готівка в касі, тверде паливо, основні засоби житлово-комунального господарства, тарні матеріали, кошти на поточному рахунку підприємства, приміщення бібліотеки підприємства, нафтопродукти виробничого призначення, основні засоби цехів допоміжного виробництва, заборгованість підзвітних осіб.


Завдання 2.2


Необхідно:

 • На підставі даних для виконання згрупувати джерела формування господарських засобів, заповнюючи таблицю наступної форми:
^ Джерела власних засобів

Джерела залучених засобів
Дані для виконання:

Статутний капітал, заборгованість перед постачальниками за придбані матеріальні цінності, прибуток звітного періоду, розрахунки з кредиторами, заборгованість перед заводом „Оріон” за придбане паливо, короткострокові позики банку, додатковий капітал, заборгованість перед робітниками основного виробництва з оплати праці, заборгованість перед органами соціального страхування, резервний капітал, нерозподілений прибуток минулих років, пайовий капітал, заборгованість перед адміністративним персоналом із заробітної плати.


Завдання 2.3


Необхідно:

 • Указати на помилки в наведеній класифікації активів і зобов’язань підприємства „Валентина”.


^ Дані для виконання:


Активи

Зобов’язання

Позика у С.О. Cамійленка

Товари

Гроші в касі

Дебітори

Обладнання

Заборгованість перед банком

Кредитори

Кошти в банку

Приміщення

Відстрочені податкові зобов’язання

Транспортні засоби

Запасні частиниЗавдання 2.4


Необхідно:

 • Згрупувати в таблиці наступної форми засоби підприємства за такими класифікаційними групами: основні засоби, товарні запаси (матеріали), виробництво, готова продукція, грошові кошти в касі, грошові кошти на рахунках у банку, засоби в розрахунках.

 • Підрахувати підсумок по кожної класифікаційної групи та в цілому.

Таблиця для рішення задачі:


Основні засоби

Матеріали

Виробництво

Готова продукція

Грошові кошти в касі

Грошові кошти на рахунках у банку

Засоби в розрахунках

З підзвітними особами

З іншими особами і підприємствами


^ Вихідні дані:

Склад господарських засобів швейної фабрики „Володарка” на 1 січня 2010 р.


Тканина костюмна на складі

53000

Швейні машини в пошивочному цеху

40000

Готівка в касі

500

Сатин підкладочний на складі

9000

Заборгованість експедитора І.П .Козаченка з авансу, виданому на господарські витрати

40

Тканина, розкроєна для пошиву костюмів, у закрійному цеху

8500

Нитки швейні на складі

2000

Брюки шерстяні на складі

21700

Будівля фабричного корпусу

210000

Заборгованість універмагу за продані швейні вироби

18400

Піджаки вовняні на складі

8800

Драп для пошиву пальто на складі

48000

Сатин розкроєний для пошиву костюмів, у закрійному цеху

3500

Прасувальні преси в оздоблювальному цеху

7000

Залишок коштів на поточному рахунку в банку

53500

Заборгованість інженера В.П. Власенку з авансу, виданому на службове відрядження

120

Костюми чоловічі на складі

7500

Ґудзики костюмні на складі

400

Мотовізки в підготовельному цеху

3000

Разом

494960Завдання 2.5


Необхідно:

 • Згрупувати в приведеній таблиці джерела утворення засобів підприємства за такими класифікаційними групами: статутний фонд, прибуток, кредити банку, розрахунки з постачальниками, розрахунки з оплати праці, цільові фонди.

 • Підрахувати підсумок з кожної класифікаційної групи та в цілому.

Таблиця групування джерел


^ Статутний капітал

Прибуток

Кредити банку

Розрахунки з постачальниками

Розрахунки з оплати праці

Цільові фонди

^ Дані для виконання


Сумовані дані про окремі види джерел утворення засобів (грн) швейної фабрики „Володарка” на 1 січня 2010 р.Статутний капітал

380500

Заборгованість підприємству „Фортуна” за матеріали

11000

Заборгованість робітникам цехів із заробітної плати

15000

Заборгованість банку „Аваль” за кредит на тимчасові потреби

7500

Заборгованість суконній фабриці „Світанок” за матеріали

7000

Заборгованість із заробітної плати управлінському апарату

4000

Заборгованість Енергозбуту за електроенергію

6000

Заборгованість підприємству „Веста” за матеріали

8400

Заборгованість молодим службовцям із заробітної плати

2000

Цільове фінансування на будівництво складу

51400

Прибуток від реалізації пальт

2160

Разом

494960Завдання 2.6


Необхідно:

 • На підставі наведених даних провести групування засобів підприємства за видами та джерелами утворення;


^ Дані для виконання


№ з/п

Господарські засоби та джерела їх утворення

Сума, грн

1

2

3

1.

Споруди цеху і фабрики

150000

2.

Вантажні автовізки в цехах

15000

3.

Нитки бавовняні

3030

4.

Готівка в касі

1200

5.

Кам’яне вугілля на складі

8000

6.

Затяжні залізні машини

145000

7.

Трубопроводи міжцехові

51270

8.

Шафа конторська

2600

9.

Заборгованість із заробітної плати працівникам

73000

10.

Поточна кредиторська заборгованість

1190

11.

Заборгованість постачальникам за отримані від них матеріали

42000

12.

Наждачно-заточувальний верстат

700

13.

Вантажні автомашини

75000

14.

Заборгованість перед банком з короткострокової позики

25000

15.

Статутний капітал

300000

16.

Преси пневманічні

30000

17.

Прибуток

22100

18.

Резервний капітал

26000

19.

Товари на складі

700

20.

Гроші на поточному рахунку

17010

21.

Пайовий капітал

10710

22.

Запасні частини

490Тести


^ 1. Предмет бухгалтерського обліку – це

 1. Виробничо-господарська і фінансова діяльність підприємства.

 2. Факти господарської діяльності, які характеризують стан і використання ресурсів підприємства.

 3. Порядок визначення собівартості виготовленої продукції.


^ 2. Активи підприємства за формами функціонування поділяються на

 1. Необоротні та оборотні.

 2. Матеріальні, нематеріальні, фінансові.

 3. Довгострокові та поточні.


^ 3. До об’єктів, які забезпечують господарську діяльність підприємства, належать

 1. Господарські засоби та джерела їх утворення.

 2. Господарські процеси.

 3. Результати господарських процесів.


^ 4. Об’єкти, які складають господарську діяльність підприємства, складаються з:

 1. Господарських процесів та їх результатів.

 2. Джерел утворення господарських засобів.

 3. Господарських засобів.


^ 5. Яке з наведених тверджень неправильне:

 1. Дебіторська заборгованість відображається в активі балансу.

 2. Кредити банків відносяться до основних засобів підприємства.

 3. Готівка є оборотними засобами підприємства.


^ 6. Які з перелічених активів є оборотними

 1. Нематеріальні активи.

 2. Капітальні інвестиції.

 3. Поточна дебіторська заборгованість.


^ 7. До короткострокових зобов’язань належить

 1. Заборгованість із розрахунків з бюджетом за податками.

 2. Довгострокові векселі видані.

 3. Отримані довгострокові позики.


^ 8. Метод бухгалтерського обліку – це

 1. Сукупність способів дослідження, які дозволяють всебічно вивчити зміст науки про бухгалтерський облік.

 2. Спосіб ведення бухгалтерського обліку.

 3. Вивчення того, що обліковується.Контрольні запитання


 1. Що слід розуміти під суб’єктом та об’єктом бухгалтерського обліку?

 2. Що називається предметом бухгалтерського обліку?

 3. Що таке метод бухгалтерського обліку?

 4. Навести класифікацію оборотних активів.

 5. Навести загальну класифікацію джерел утворення майна підприємства.  1   2   3   4

Схожі:

Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconДля студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» Харків 2009 Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів»
Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання студентів спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМіністерство освіти І науки україни
Конспект лекцій з дисципліни «бухгалтерський облік» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” icon"облік у селянських І фермерських господарствах"
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у селянських І фермерських господарствах" для...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconВасилевська Н.Є. Конспектлекцій з дисципліни «бухгалтерський облік 2»
Василевська Н. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Організація обліку " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 "Облік І аудит"
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Організація обліку ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
«Бухгалтерський облік І прийняття управлінських рішень» для студентів у курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
«Бухгалтерський облік І прийняття управлінських рішень» для студентів у курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи