Методичні вказівки icon

Методичні вказівки




Скачати 151.47 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата21.06.2012
Розмір151.47 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО





МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИсципліни

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО

ГОСПОДАРСТВА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 –«ОБЛІК І АУДИТ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Рецензент к. ек. н., доц. А.О. Касич


Кафедра “Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від „___” ____________ 2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи.

2 Тематика та практичні завдання контрольних робіт.

3 Питання до іспиту.

Список літератури.

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи.


ВСТУП


Курс «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» є професійно орієнтованою навчальною дисципліною під час підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит».

Головною метою курсу є підготовка висококваліфікованих спеціалістів з бухгалтерського обліку, здатних розв’язувати завдання організації та методології обліку в різноманітних галузях народного господарства.

Дисципліна «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» містить матеріал щодо особливостей функціонування, технології виробничих процесів і ведення бухгалтерського обліку у торговельних, сільськогосподарських, будівельних і автотранспортних підприємствах.

Методичні вказівки складено відповідно до навчального плану дисциплін циклу професійної підготовки студентів за спеціальністю "Облік і аудит". При написанні враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Вивчення дисципліни базується на загальних знаннях з дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Аудит» і забезпечує підготовку студентів до виконання дипломної роботи. Дисципліну викладають у 8-му семестрі, загальний обсяг – 81 година, аудиторних 28 годин, з них лекційних - 14 і практичних занять - 14 годин.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні основи обліку в різних галузях народного господарства; методику реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямами обліку в торгівлі, сільському господарстві, будівництві та на автотранспортних підприємствах. А також уміти: складати первинну та зведену документацію щодо ведення бухгалтерського обліку в різних галузях народного господарства; розв’язувати задачі з бухгалтерського обліку; визначати проблемні питання обліку та шляхи їх вирішення.

^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Вибрати тему контрольної роботи необхідно за останньою цифрою залікової книжки студента.

^ Мета виконання контрольної роботи. Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідниками, статистичними та іншими навчально-допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв язання.

^ Підготовка до написання контрольної роботи. Після визначення теми контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури. Окрім зазначеної у тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну й додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

^ Основні вимоги до контрольної роботи. Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на форматі А4. Приблизний обсяг 15-20 сторінок. Зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А.

На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план, а список використаної літератури - у кінці контрольної роботи. Розкриття теми має бути пов'язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення щодовибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання і засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних і журнальних статей тощо).

Підготовлену роботу висилають або здають на кафедру «Облік і аудит (39600, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, З, КДПУ, корпус №5, ауд. 301) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов'язково вказати прізвище, ім'я та по батькові викладача, який читає курс.

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студента не допускають до складання іспиту.

Контрольну роботу бажано виконати українською мовою.


^ 2 ТЕМАТИКА ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Тема 1 Основні поняття торговельної діяльності

План

1. Види торговельної діяльності. Товарооборот та його основні показники

2. Ліцензування та патентування торговельної діяльності.

3. Сертифікація товарів

4. Види цін на товари.

5. Державне регулювання цін.

6. Штрихкодування товарів

Задача

Підприємство роздрібної торгівлі внесло квартальну плату за ліцензію, вартість якої 5000 грн. Наприкінці місяця списано вартість ліцензії на адміністративні витрати. Також сплатило квартальну плату за торгівельний патент із розрахунку 200 грн. за місяць. Податок на прибуток за звітний квартал 1800 грн. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Література:[13, с. 280-199; 21, с. 220-240]


Тема 2 Облік на підприємствах оптової торгівлі

План

1. Документальне оформлення надходження товарів.

2. Аналітичний і синтетичний облік товарів.

3. Облік транспортно-заготівельних витрат та їх розподіл.

4. Облік реалізації товарів.

Задача

Підприємство роздрібної торгівлі внесло квартальну плату за ліцензію, вартість якої 4000 грн. Наприкінці місяця списано вартість ліцензії на адміністративні витрати. Також сплатило квартальну плату за торговельний патент із розрахунку 260 грн за місяць. Податок на прибуток за звітний квартал 1800 грн. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Література: [10, с. 30-81; 13, с. 59-77].


Тема 3 Облік на підприємствах роздрібної торгівлі

План

1. Документальне оформлення надходження товарів.

2. Аналітичний та синтетичний облік товарів.

3. Торговельна націнка. Розрахунок торговельної націнки та транспортно-заготівельних витрат

4. Облік реалізації товарів.

Задача

Підприємство роздрібної торгівлі внесло квартальну плату за ліцензію, вартість якої 12000 грн. Наприкінці місяця списано вартість ліцензії на адміністративні витрати. Також сплатило квартальну плату за торговий патент із розрахунку 860 грн за місяць. Податок на прибуток за звітний квартал 1800 грн. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку

Література: [ 7, с. 30-51; 13, с. 5-17 ].


Тема 4 Особливості обліку торговельної діяльності

План

1. Облік витрат діяльності.

2. Облік повернення товарів.

3. Облік надання знижок.

 1. Облік реалізації товарів у кредит ті з розстроченням платежу.

 2. Облік в комісійній торгівлі.

Задача

Оптове підприємство здійснило попередню оплату за ліцензію вартістю 6000 грн, розмір піврічної сплати. Термін, протягом якого діє ліцензія – 3 роки.

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, ураховуючи, що метод нарахування амортизації – прямолінійний. У зв'язку із закінченням терміну дії ліцензії списати накопичену амортизацію.

Література:[10, с. 60-74; 13, с. 51-63].


Тема 5 Облік інших товарних операцій

План

1. Облік за договорами доручення. Облік бартерних операцій.

2. Тара під товаром, інвентарна тара, заставна тара.

3. Облік товарних втрат і нестач товарів. Переоцінка товарів.

4. Порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку.

Задача

Підприємство уклало договір купівлі-продажу товару на суму 18000 грн. у т.ч. ПДВ на умовах 50% попередньої оплати. Доставлення товару здійснюється АТП, вартість доставлення 3 600 грн. з ПДВ. Товар оприбутковано на склад. Облік товарів проводять за первісною вартістю.

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Література:[8, с. 78-84; 13, с. 31-51; 18, с. 75-82].


^ Тема 6 Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах

План

1. Особливості сільськогосподарського виробництва, що зумовлюють ведення обліку.

2. Об'єкти та калькуляційні одиниці обліку витрат сільськогосподарських підприємств.

3. Облік придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів.

4.Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств.

Задача

Підприємство придбало партію товару на суму 9000 грн. з ПДВ. АТП здійснило доставлення товару за попередньою оплатою в сумі 480 грн. з ПДВ. Підприємство застосовує метод прямого підрахунку розподілу витрат. Оплата товару відбулася після його оприбуткування. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Література:[8, с. 22-40; 13, с. 88-99].


^ Тема 7 Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва

План

1. Первинна документація з обліку витрат продукції тваринництва.

2. Аналітичний та синтетичний облік у тваринництві.

3. Облік витрат та незавершеного виробництва в тваринництві.

4. Облік витрат та незавершеного виробництва в тваринництві.

5. Калькулювання окремих видів продукції тваринництва.

6. Фінансова і статистична звітність сільськогосподарських підприємств.

Задача

За договором будівельного підряду генпідрядник "Будівництво" отримує від замовника-підприємства "Транзит" для цільового використання будівельні матеріали на загальну суму 80000 грн. Після виконання БМР у генпідрядника залишилися невикористаними матеріали на суму 3000 грн, з яких матеріали на 2000 грн повернуті замовникові, решта – залишена в рахунок оплати виконаних БМР. Відобразити в бухгалтерському обліку отримання, використання та повернення запасів.

Література:[11, с. 32-48; 13, с. 116-158].

Тема 8 Облік витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва

План

 1. Первинна документація з обліку виробничих витрат і виходу продукції рослинництва.

 2. Аналітичний і синтетичний облік у рослинництві.

3. Облік витрат та незавершеного виробництва в рослинництві.

4. Калькулювання окремих видів продукції рослинництва.

5 Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств.

Задача

Підприємство "Авента" за договором обміну купує у підприємства АТ "Альянс" автомобіль вартістю 90000 грн ( у т.ч. ПДВ – 15000 грн.). За договором міни на суму 60000 грн. підприємство "Альянс" розраховується виробничими запасами, а 30000 грн. оплачує коштами. Відобразити в бухгалтерському обліку одержання автомобіля як бартерну операцію неподібними об'єктами (обмінюємо виробничі запаси на автомобіль).

Література:[13, с. 32-48; 30, с. 116-158].


Тема 9 Облік реалізації послуг в автотранспортних підприємствах

План

1.Загальні принципи діяльності автотранспортних підприємств.

2.Облік наявності та руху транспортних засобів.

3.Облік надання послуг з вантажних перевезень.

4.Облік надання послуг з пасажирських перевезень.

5. Облік доходів та витрат діяльності автотранспортних підприємств.

6.Особливості оподаткування та складання звітності на автотранспортних підприємствах.

Задача

Для покупки легкового автомобіля підприємство "Агата" взяло кредит у сумі 120000 грн. на 2 роки під 18 річних з виплатою відсотків щоквартально. Податок з власників транспортних засобів складає 230 грн. за рік, за реєстрацію в органах ДАІ сплачено 430 грн., витрати на страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – 550 грн. Відобразити в бухгалтерському обліку придбання легкового автомобіля у кредит.


^ Тема 10 Основи побудови обліку в будівельних підприємствах

План

1. Загальні принципи діяльності будівельних підприємств.

2. Способи виконання будівельно-монтажних робіт та укладання договорів в будівництві.

3. Облік будівельних матеріалів.

4. Звітність будівельних організацій.

Задача

Вартість товарів у залишках на початок звітного періоду – 8000 грн., сума ТЗВ на початок періоду – 800 грн. Протягом звітного періоду підприємство оприбуткувало на склад товари на суму 30000 грн. з ПДВ. Послуги транспортної організації склали 900 грн. з ПДВ. Після розрахунку з постачальником товару та АТП підприємство продає покупцеві товар за 28800 грн. з ПДВ. Собівартість реалізованих товарів 24500 грн.

Визначити фінансовий результат від такої реалізації.

Література:[ 13, с. 188-199; 18, с. 122-140 ].


^ 3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


1. Документальне оформлення надходження товарів в оптовій торгівлі.

2. Аналітичний та синтетичний облік товарів в оптовій торгівлі.

3. Облік транспортно-заготівельних витрат та їх розподіл в оптовій торгівлі.

4. Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі.

5. Види цін на товари.

6. Державне регулювання цін.

7. Документальне оформлення надходження товарів у роздрібній торгівлі.

8. Аналітичний та синтетичний облік товарів у роздрібній торгівлі.

9. Торгова націнка.

10. Розрахунок торгової націнки та транспортно-заготівельних витрат у роздрібній торгівлі.

11. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі.

12. Звітність торгівельних підприємств.

13. Особливості обліку в сільському господарстві.

14. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва.

15. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва.

16. Облік витрат на формування основної череди.

17. Особливості оподаткування та звітності сільськогосподарських підприємств.

18. Загальні принципи діяльності автотранспортних підприємств.

19. Облік наявності та руху транспортних засобів.

20. Облік паливо-мастильних матеріалів.

21. Облік шин та акумуляторів.

22. Облік доходів та витрат діяльності автотранспортних підприємств.

23. Особливості оподаткування та складання звітності на автотранспортних підприємствах.

24. Загальні принципи діяльності будівельних підприємств.

25. Способи виконання будівельно-монтажних робіт.

26. Укладання договорів в будівництві

27. Облік будівельних матеріалів.

28. 3. Як проводиться визнання доходів за будівельними контрактами?

29. Як проводиться визнання витрат за будівельними контрактами?

30. Звітність будівельних організацій.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.99 № 996-ХIV, зі змінами.

 2. Закон України “Про аудиторську діяльність”// Відомості Верховної Ради України.- 1993р.

 3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”, затверджений Наказом Верховної Ради України від 22.05.97 № 283/97-ВР, з доповненнями та змінами.

 4. Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Наказом Верховної Ради України від 25.05.97 № 183/97-ВР.

 5. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства. Затверджена Міністерством фінансів України від 18.08.95 № 139// Все про бухгалтерський облік . – 1999. - № 3.

 6. Аудит: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 683 с.

 7. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник За ред. Р.Л. Хом`яка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно–видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2003. – 820 с.

 8. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 480 с.

 9. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, 5-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 723 с.

 10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, 6-те вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 846 с.

 11. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

 12. Звітність підприємства: Навч. посібник за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 540 с.

 13. Маляревський Ю.Д., Горєва М.С., Пасенко Н.С., Касич А.О. Облік у галузях виробництва і послуг: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008.-616 с.

 14. Партін Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО , 2000. – 245 с.

 15. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. Ч. 8. – Луганськ, “Футура” ДСД “Лугань”, 2005. – 640 с.

 16. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. – 7-е изд., дополн. и перераб., – К.:А.С.К., 2001. – 864 с.

 17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік оподаткування і звітність. Підручник –К.:Алтера, 2006.-1080 с.

 18. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посібник. – К.: Знання–Прес, 2002. – 223 с.

 19. Цал – Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – ЦУЛ, 2002. -360 с.







Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи.

По центру обкладинки:

Контрольна робота з дисципліни

«Бухгалтерський облік у галузях народного господарства»

студента групи _________№ зал. книжки_______

економічного факультету КДПУ

(П І Б повністю)

Викладач: старш. Викл. Л.М. Одінцова

У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу.


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ____________ Формат 60 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.___________ Наклад ______прим. Зам. № _______Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи