Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 320.28 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір320.28 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ

НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 – «ОБЛІК І АУДИТ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2009

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050106 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Рецензент доц. А.О. Касич


Кафедра “Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від „___” ____________ 2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ стор

1 Перелік практичних занять

1.1 Практичне заняття № 1 Бухгалтерський облік на підприємствах

оптової торгівлі

1.2 Практичне заняття № 2 Бухгалтерський облік на підприємствах

роздрібної торгівлі

1.3 Практичне заняття № 3 Бухгалтерський облік у сільського сподар-

ських підприємствах

1.4 Практичне заняття № 4 Бухгалтерський облік на автотранспорт-

них підприємствах

1.5 Практичне заняття № 5 Облік доходів та витрат діяльності на

автотранспортних підприємствах

1.6 Практичне заняття № 6 Загальні принципи діяльності

будівельних підприємств

1.7 Практичне заняття № 7 Бухгалтерський облік у будівельних

підприємствах

2 Питання до іспиту

Список літератури


ВСТУП


Курс «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» є професійно орієнтованою навчальною дисципліною під час підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит».

Головною метою курсу є підготовка висококваліфікованих спеціалістів з бухгалтерського обліку, здатних розв’язувати завдання організації та методології обліку в різноманітних галузях народного господарства.

Бухгалтерський облік займає одне з провідних місць у системі управління. Він відображає реальні процеси виробництва, обігу, розподілу і споживання та є інформаційною базою для характеристики фінансового стану підприємства й планування його діяльності. За допомогою облікової інформації можна оптимально використовувати наявні ресурси, контролювати поточну діяльність підприємства, планувати його стратегію й тактику, усувати суб’єктивність під час прийняття рішень, прогнозувати показники розвитку підприємства та виявляти резерви підвищення ефективності виробництва.

Для побудови ефективної системи обліку бухгалтер повинен добре знати організацію й методику ведення бухгалтерського обліку, правила оподатковування господарських операцій відповідно до діючого законодавства з урахуванням специфіки діяльності підприємств різних галузей господарювання.

Дисципліна «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» містить матеріал щодо особливостей функціонування, технології виробничих процесів та ведення бухгалтерського обліку в торгівельних, сільськогосподарських, будівельних та автотранспортних підприємствах.

Методичні вказівки складено відповідно до навчального плану дисциплін циклу професійної підготовки студентів за спеціальністю "Облік і аудит". При написанні враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Вивчення дисципліни базується на загальних знаннях з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Аудит» та забезпечує підготовку студентів до виконання дипломної роботи. Дисципліну читають у 8-му семестрі, загальний обсяг – 81 година, аудиторних 28 годин, з них лекційних - 14 і практичних занять - 14 годин.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні основи обліку в різних галузях народного господарства; завдання обліку за різними його напрямами; методику реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямами обліку в торгівлі, сільському господарстві, будівництві та на автотранспортних підприємствах. А також уміти: користуватися планом рахунків бухгалтерського обліку щодо торгової, сільськогосподарської, будівельної та автотранспортної галузі; складати первинну та зведену документацію щодо ведення бухгалтерського обліку в різних галузях народного господарства; розв’язувати задачі з бухгалтерського обліку; визначати проблемні питання обліку та шляхи їх вирішення.

Засвоєння курсу неможливе без розв’язання практичних завдань. Тому до кожної теми дисципліни складено задачі. Під час розв’язання задач студент повинен користуватися національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Планом рахунків бухгалтерського обліку, законодавчими і нормативними актами у сфері обліку, аудиту та оподаткування.

Далі наведено теми практичних занять з курсу, задачі та контрольні запитання до кожної теми.
^


1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬПрактичне заняття № 1

Тема. Бухгалтерський облік на підприємствах оптової торгівлі

^ Мета: вивчити особливості бухгалтерського обліку в оптовій торгівлі

Короткі теоретичні відомості

Документальне оформлення надходження товарів. Аналітичний та синтетичний облік товарів. Облік транспортно-заготівельних витрат та їх розподіл. Облік реалізації товарів. Види цін на товари. Державне регулювання цін.

^ Задачі до теми

Задача

Підприємство уклало договір купівлі-продажу товару на суму 18000 грн, у т. ч. ПДВ, на умовах 50 % попередньої оплати. Доставка товару здійснюється АТП, вартість доставки 3 600 грн з ПДВ. Товар оприбутковано на склад. Облік товарів ведеться за первісною вартістю.

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Оптове підприємство передплатило за ліцензію вартістю 6000 грн розмір піврічної сплати. Термін, протягом якого діє ліцензія – 3 роки.

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, враховуючи, що метод нарахування амортизації – прямолінійний. У зв'язку із закінченням терміну дії ліцензії списати накопичену амортизацію.

Задача

Підприємство придбало партію товару на суму 9000 грн. з ПДВ. АТП здійснило доставку товару за попередньою оплатою в сумі 480 грн. з ПДВ. Підприємство застосовує метод прямого підрахунку розподілу витрат. Оплата товару відбулася після його оприбуткування.

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.


Контрольні питання

1. Які особливості організації бухгалтерського обліку в оптовій торгівлі?

2. Якими документами оформляється надходження товарів?

3. Аналітичний та синтетичний облік товарів.

4. Як обліковуються транспортно-заготівельні витрати?

5. Як проводиться облік реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі?

6. Які ви знаєте види цін на товари?

7. Як формуються ціни на товари?

8.У чому полягає державне регулювання цін?

Література: [10, с. 50-81; 13, с. 5-17].


Практичне заняття № 2

Тема. Бухгалтерський облік на підприємствах роздрібної торгівлі

Мета: вивчити особливості бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі

^ Короткі теоретичні відомості

Документальне оформлення надходження товарів. Аналітичний та синтетичний облік товарів. Торгова націнка. Розрахунок торгової націнки та транспортно-заготівельних витрат. Облік реалізації товарів. Звітність торгівельних підприємств.

^ Задачі до теми

Задача

Підприємство роздрібної торгівлі внесло квартальну плату за ліцензію, вартість якої 4000 грн. Наприкінці місяця списано вартість ліцензії на адміністративні витрати. Також сплатило квартальну плату за торговий патент із розрахунку 260 грн. за місяць. Податок на прибуток за звітний квартал 1800 грн.

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку

Задача

Вартість товарів у залишках на початок звітного періоду – 8000 грн, сума ТЗВ на початок періоду – 800 грн. Протягом звітного періоду підприємство оприбуткувало на склад товари на суму 30000 грн. з ПДВ. Послуги транспортної організації склали 900 грн. з ПДВ. Після розрахунку з постачальником товару та АТП підприємство продає покупцеві товар за 28800 грн. з ПДВ. Собівартість реалізованих товарів 24500 грн.

Визначити фінансовий результат від такої реалізації.

Контрольні питання

1. Які особливості організації бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі?

2. Якими документами оформляється надходження товарів?

3. Аналітичний та синтетичний облік товарів.

4. Як обліковуються транспортно-заготівельні витрати?

5. Як провадиться облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі?

6. Особливості обліку роздрібного товарообігу.

7. Облік переоцінки товарних запасів у торгівлі.

8. Як проводиться інвентаризація товарних запасів?

9. Як відображається облік реалізації товарів у кредит?

10. У чому особливості обліку витрат діяльності торгівельних підприємств?

11. Яку ви знаєте звітність торгівельних підприємств?

12. Облік валових доходів і фінансових результатів.

Література: [7, с. 30-51; 13, с. 5-17].


Практичне заняття № 3

^ Тема. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах

Мета: вивчити особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві.

^ Короткі теоретичні відомості .

Особливості обліку в сільському господарстві. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва. Облік витрат на формування основної череди. Особливості оподаткування та звітності сільськогосподарських підприємств.

^ Задачі до теми

Задача

Сільськогосподарське підприємство здійснило обмін зерна пшениці власного виробництва на мінеральні добрива. Балансова вартість зерна пшениці – 4200 грн. Договірна вартість складає 6000 грн., в тому числі ПДВ – 1000 грн.

Відобразити операції з виконання бартерної угоди в бухгалтерських записах.

Підрахувати фінансовий результат.

Задача

Сільськогосподарське підприємство реалізувало 10 тонн озимої пшениці борошномельному комбінату. Планова собівартість 1 тонни пшениці – 250 грн., фактична собівартість 1 тонни – 270 грн., реалізаційна ціна 1 тонни – 600 грн. разом з ПДВ. Виторг за реалізовану продукцію надійшов на поточний рахунок.

Відобразити операції в бухгалтерських записах.

Підрахувати фінансовий результат.

Задача

У сільськогосподарському підприємстві від урожаю на тік надійшло 800 центнерів озимого жита в бункерній вазі, яке було направлено на сортування і сушіння. Після доробки одержано товарного зерна 720 центнерів, використовуваних зернових відходів з вмістом зерна у них 60 % - 60 центнерів. Планова собівартість 1 центнера зерна – 420 грн. Вкінці року визначена фактична собівартість 1 центнера зерна – 450 грн.

Відобразити калькуляційні різниці.

Відобразити операції в бухгалтерських записах.

Контрольні питання

1.У чому полягають особливості обліку в сільському господарстві?

2. Як проводиться облік витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва?

3. Як проводиться облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва?

4.Як формується облік витрат на формування основної череди?

5.Які особливості оподаткування та звітності сільськогосподарських підприємств?

Література: [8, с.22-40; 20, с.88-99].


Практичне заняття № 4

^ Тема Бухгалтерський облік на автотранспортних підприємствах

Мета Вивчити особливості обліку на автотранспортних підприємствах

Короткі теоретичні відомості

Загальні принципи діяльності автотранспортних підприємств. Облік наявності та руху транспортних засобів. Облік паливо-мастильних матеріалів. Облік шин та акумуляторів.

Відображення у бухгалтерському обліку придбання автомобіля за кошти.Зміст господарської операції

Сума, грн

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

1. Сплачено вартість автомобіля на умовах попередньої оплати

300000

371

311

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (тільки для вантажних автомобілів)

50000

641

644

3. Сплачено витрати з доставки

2400

371

311

4. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

400

641

644

5. Отримано вантажний автомобіль від постачальника

240000

152

631

6. Списано суму ПДВ

60000

644

631

7. Здійснено взаємозалік заборгованостей

300000

631

371

1

2

3

4

8. Включено вартість доставки до початкової вартості автомобіля

2000

152

685

9. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у вартості отриманих послуг з доставки

400

644

685

10. Відображено взаємозалік заборгованостей

2400

685

371

11. Нараховано й сплачено податок з власників автотранспортних засобів

120

120

92

641

641

311

12. Нараховано й сплачено суму страхових платежів зі страхування ризиків доставки

600

600

152

655

655

311

13. Нараховано й сплачено за реєстрацію в органах ДАІ

500

500

152

377

377

311

14. Нараховано й сплачено суму зі страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів

800

800

92

654

654

311

15. Введено автомобіль до експлуатації (240000+2000+600+500)

243100

105

152


Відображення у бухгалтерському обліку безоплатного одержання автомобіля.Зміст господарської операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

1. Сплачено витрати з доставки

1500

371

311

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

250

641

644

3. Безоплатно отримано автомобіль за справедливою вартістю

25000

152

631

4. Відображено збільшення додаткового капіталу

25000

631

424
1

2

3

4

5. Включено вартість доставки до початкової вартості автомобіля

1250

152

685

6. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у вартості отриманих послуг з доставки

250

644

685

7. Відображено взаємозалік заборгованостей

1500

685

371

8. Введено автомобіль до експлуатації (25000+1250)

26250

105

152


Відображення у бухгалтерському обліку одержання автомобіля як бартерна операція неподібними об'єктамиЗміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1. Перераховано часткову оплату за автомобіль грошовими коштами

30000

377

311

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

5000

641

644

3. Оприбутковано автомобіль

75000

152

685

4. Відображено податковий кредит з ПДВ

15000

644

685

5. Відображено дохід від реалізації виробничих запасів

60000

377

712

6. Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

10000

712

641

7. Відображено взаємозалік заборгованостей

90000

685

377

8. Введено автомобіль в експлуатацію

75000

105

152Відображення у бухгалтерському обліку одержання автомобіля як внесок до статутного капіталуЗміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1. Створено статутний капітал

500000

46

40

2. Отримано автомобіль від засновника як частина внеску до статутного капіталу

100000

152

46

3. Сплачено витрати з доставки

4500

371

311

4. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

750

641

644

5. Включено вартість доставки до первісної вартості автомобіля

3750

152

685

6. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у вартості отриманих послуг з доставки

750

644

685

7. Відображено взаємозалік заборгованостей

4500

685

371

8. Введено автомобіль до експлуатації

103750

105

152


Відображення у бухгалтерському обліку одержання легкового автомобіля у кредитЗміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

1. Отримано кредит у банку для покупки автомобіля

120000

311

601

2. Відображено представлені банку гарантії у вигляді застави

120000

05

-
1

2

3

4

3. Перераховано оплату постачальнику за автомобіль

120000

631

311

4. Оприбутковано автомобіль від постачальників (для легкового автомобіля з урахуванням суми ПДВ, для вантажівки окремо відображається податковий кредит з ПДВ)

120000

152

631

5. Нараховано й сплачено збір на обов'язкове пенсійне забезпечення (3 %)

3600

3600

152

651

651

311

6. Нараховано й сплачено податок з власників транспортних засобів

230

230

92

641

641

311

7. Нараховано й сплачено за реєстрацію в органах ДАІ

430

430

152

371

371

311

8. Нараховано й сплачено сума зі страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів

550

550

92

654

654

311

9. Введено автомобіль до експлуатації (120000+3600+430)

124030

105

152

10. Нараховано відсотки за фінансовим кредитом за квартал (18 %:4 квартали)

5400


951

684

11. Сплачено відсотки за фінансовим кредитом за квартал

5400


684

311

12. Довгостроковий кредит банку переведено у поточну заборгованість (60000 грн. – у першому році користування кредитом, 60000 грн. – у другому році користування кредитом)

120000


501

611

13. Перераховано банку грошові кошти для погашення основної суми боргу за кредитом за весь термін

120000

611

311
1

2

3

4

14. При погашенні кредиту списують із позабалансового рахунка представлені банку гарантії у вигляді вартості застави за майно

120000

-

05


Контрольні питання

1. Які організаційні особливості діяльності автотранспортних підприємств?

2. Як проводиться облік наявності та руху транспортних засобів?

3. Як проводиться облік паливо-мастильних матеріалів?

4. Як проводиться облік шин та акумуляторів?

Література: [11, с. 60-104; 13, с. 51-63].


Практичне заняття № 5

^ Тема. Облік доходів та витрат діяльності на автотранспортних підприємствах

Мета: вивчити особливості обліку доходів та витрат діяльності на автотранспортних підприємствах.

^ Короткі теоретичні відомості

Облік доходів та витрат діяльності автотранспортних підприємств. Особливості оподаткування та складання звітності на автотранспортних підприємствах.

^ Задачі до теми

Задача

Для покупки легкового автомобіля підприємство "Агата" взяло кредит на суму 120000 грн. на 2 роки під 18 % річних з виплатою відсотків щоквартально. Податок з власників транспортних засобів складає 230 грн. за рік, за реєстрацію в органах ДАІ сплачено 430 грн., витрати на страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – 550 грн. Відобразити в бухгалтерському обліку придбання легкового автомобіля у кредит.

Контрольні питання

1. Які особливості обліку на автотранспортних підприємствах?

2. Як проводиться облік наявності та руху транспортних засобів?

3. У чому полягає облік доходів діяльності автотранспортних підприємств?

4. У чому полягає облік витрат діяльності автотранспортних підприємств?

5. Які особливості оподаткування та складання звітності на автотранспортних підприємствах?

Література: [10, с. 60-74; 13, с. 51-63].


Практичне заняття № 6

^ Тема. Загальні принципи діяльності будівельних підприємств

Мета: вивчити організаційні особливості діяльності будівельних підприємств

Короткі теоретичні відомості .

Загальні принципи діяльності будівельних підприємств. Способи виконання будівельно-монтажних робіт. Укладання договорів у будівництві.

^ Задачі до теми

Задача

За договором будівельного підряду генпідрядчик "Будівництво" отримує від замовника-підприємства "Транзит" для цільового використання будівельні матеріали на загальну суму 80000 грн., частину з них (на суму 15000 грн) будівельне підприємство повинно передати субпідрядчику "Водобуд". Після виконання БМР у генпідрядчика залишилося невикористаними матеріали на суму 3000 грн, з яких матеріали на 2000 грн. повернуті замовнику, решта – залишена в рахунок оплати виконаних БМР. Відобразити в бухгалтерському обліку отримання, використання та повернення запасів.

Контрольні питання

1. Які загальні принципи діяльності будівельних підприємств?

2. Які ви знаєте способи виконання будівельно-монтажних робіт?

3. У чому полягає укладання договорів у будівництві?

Література: [8, с. 89-164; 13, с. 31-51; 19, с. 55-82].


^ Практичне заняття № 7

Тема Бухгалтерський облік у будівельних підприємствах

Мета: вивчити особливості обліку у будівельних підприємствах

Короткі теоретичні відомості .

Облік будівельних матеріалів. Визнання доходів і витрат за будівельними контрактами. Звітність будівельних організацій.

^ Задачі до теми

Задача

Відображення у бухгалтерському обліку придбання запасів у постачальника та інше надходження їх на підприємствоЗміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Придбання запасів на умовах наступної оплати

1. Оприбутковано запаси

12000

20, 22

631

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

2400

641

631

3. Відображено витрати на транспортування у складі первісної вартості запасів

1000

20, 22

631 (685)

4. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

200

641

631 (685)

5. Оплачено придбані запаси

14400

631

311

6. Оплачено транспортні послуги

1200

631 (685)

311

Придбання запасів на умовах попередньої оплати

1. Здійснена передоплата за запаси

14400

371

311
1

2

3

4

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

2400

641

644

3. Здійснена передоплата за транспортування

1200

371

311

4. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

200

641

644

5. Оприбутковано запаси

12000

20, 22

631

6. Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

2400

644

631

7. Відображено витрати на транспортування у складі первісної вартості запасів

1000

20, 22

631 (685)

8. Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

200

644

631 (685)

9. Здійснено взаємозалік заборгованостей за придбання запасів

14400

631

371

10. Здійснено взаємозалік заборгованостей за транспортування

1200

631 (685)

371

Придбання запасів за рахунок підзвітних сум

1. Видано підзвітній особі з каси

420

372

301

2. Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою

350

20, 22

372

3. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

70

641

372

Виготовлення запасів

1. Виготовлено запаси власними силами

1500

20, 22

23

Одержання як внесок до статутного капіталу

1. Відображено заборгованість засновника за внесками до статутного капіталу

10000

46

40

2. Одержано запаси як внесок до статутного капіталу

10000

20, 22

46

Безоплатне надходження

1. Безоплатно надійшли запаси

700

20, 22

745

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з матеріалами замовникаЗміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1. Отримані для цільового використання будівельні матеріали від замовника

80000

021

-

2. Передана частина будівельних матеріалів субпідрядчику, відображено зобов'язання субпідрядчика

15000

06

021

3. Списано вартість зобов'язання субпідрядчика та відображена вартість гарантій, представлених замовникові

15000

05

06

4. Списано з позабалансового рахунку матеріали замовника, використані при будівництві

62000

-

021

5. Списана вартість гарантій (зобов'язань), представлених замовнику на матеріали, які передаються субпідрядчику

15000

-

05

6. Списано з позабалансового рахунку матеріалів замовника повернених замовнику

2000

-

021

7. Оприбутковані матеріали замовника за рахунок оплати виконаних БМР

800

201

631

8. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

200

641

631

Контрольні питання

1. Які загальні принципи діяльності будівельних підприємств?

2. Особливості обліку будівельних матеріалів?

3. Як проводиться визнання доходів за будівельними контрактами?

4. Як проводиться визнання витрат за будівельними контрактами?

5. Звітність будівельних організацій.

Література: [8, с. 78-84; 13, с. 31-51; 18, с. 75-82].

2 питання ДО ІСПИТУ


1. Документальне оформлення надходження товарів в оптовій торгівлі.

2. Аналітичний та синтетичний облік товарів в оптовій торгівлі.

3. Облік транспортно-заготівельних витрат та їх розподіл в оптовій торгівлі.

4. Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі.

5. Види цін на товари.

6. Державне регулювання цін.

7. Документальне оформлення надходження товарів у роздрібній торгівлі.

8. Аналітичний та синтетичний облік товарів у роздрібній торгівлі.

9. Торгова націнка.

10. Розрахунок торгової націнки та транспортно-заготівельних витрат у роздрібній торгівлі.

11. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі.

12. Звітність торгівельних підприємств.

13. Особливості обліку в сільському господарстві.

14. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва.

15. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва.

16. Облік витрат на формування основної череди.

17. Особливості оподаткування та звітності сільськогосподарських підприємств.

18. Загальні принципи діяльності автотранспортних підприємств.

19. Облік наявності та руху транспортних засобів.

20. Облік паливо-мастильних матеріалів.

21. Облік шин та акумуляторів.

22. Облік доходів та витрат діяльності автотранспортних підприємств.

23. Особливості оподаткування та складання звітності на автотранспортних підприємствах.

24. Загальні принципи діяльності будівельних підприємств.

25. Способи виконання будівельно-монтажних робіт.

26. Укладання договорів в будівництві

27. Облік будівельних матеріалів.

28. 3. Як проводиться визнання доходів за будівельними контрактами?

29. Як проводиться визнання витрат за будівельними контрактами?

30. Звітність будівельних організацій.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.99 № 996-ХIV, зі змінами.

 2. Закон України “Про аудиторську діяльність”// Відомості Верховної Ради України.- 1993р.

 3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”, затверджений Наказом Верховної Ради України від 22.05.97 № 283/97-ВР, з доповненнями та змінами.

 4. Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Наказом Верховної Ради України від 25.05.97 № 183/97-ВР.

 5. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства. Затверджена Міністерством фінансів України від 18.08.95 № 139// Все про бухгалтерський облік . – 1999. - № 3.

 6. Аудит: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 683 с.

 7. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник За ред. Р.Л. Хом`яка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно–видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2003. – 820 с.

 8. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 480 с.

 9. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, 5-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 723 с.

 10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, 6-те вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 846 с.

 11. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

 12. Звітність підприємства: Навч. посібник за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 540 с.

 13. Маляревський Ю.Д., Горєва М.С., Пасенко Н.С., Касич А.О. Облік у галузях виробництва і послуг: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008.-616 с.

 14. Партін Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО , 2000. – 245 с.

 15. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. Ч. 8. – Луганськ, “Футура” ДСД “Лугань”, 2005. – 640 с.

 16. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. – 7-е изд., дополн. и перераб., – К.:А.С.К., 2001. – 864 с.

 17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік оподаткування і звітність. Підручник –К.:Алтера, 2006.-1080 с.

 18. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посібник. – К.: Знання–Прес, 2002. – 223 с.

 19. Цал – Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – ЦУЛ, 2002. -360 с.Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050106 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ____________. Формат 60*84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.___________. Наклад ______прим. Зам. № _______.Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи