Облік зовнішньоекономічної діяльності” icon

Облік зовнішньоекономічної діяльності”
Скачати 194.12 Kb.
НазваОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Дата04.06.2012
Розмір194.12 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ вказівки

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОБЛІК зовнішньоекономічної діяльності

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 «ОБЛІК І АУДИТ»


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»


Укладач старш. викл. Р.М. Циган

Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко


Зміст


Вступ ……………………………………………………………………………..4

1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни……………………………………………………………………….5

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного опрацювання …………………………………………………………………….6

3 Питання до модульного контролю ...………………………………………...13

Список літератури ……………………………………………………………...17


ВСТУП


За останні роки в Україні відбулись глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За час, що минув від початку реформування економіки, значною мірою трансформувалися умови функціонування всіх складових ланок економіки, у тому числі й сфера зовнішньоекономічних відносин. Це пов’язано з появою значної кількості підприємств, заснованих на недержавних формах власності, докорінною зміною системи ціноутворення, бюджетної системи, а також систем оподаткування, кредитування і певним розвитком ринкової інфраструктури.

Ці умови вимагають від суб’єктів підприємства, фахівців, які працюють на підприємствах і забезпечують їхню діяльність, а також в установах глибокого опанування науки про облікову систему й водночас підвищення своєї компетентності у нормативних актах, що регулюють практику цих відносин.

Мета дисципліни - формування системи теоретичних знань з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій.

Завдання: вивчення методів і технології обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій у сфері зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами; набуття умінь документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Предмет: фінансово-господарські операції в зовнішньоекономічних відносинах.

У результаті вивчення предмета студент повинен:

Знати особливості фінансової діяльності суб’єктів різних форм господарювання, методи, які використовуються для забезпечення ліквідності підприємства та його фінансової рівноваги. Методичні вказівки допоможуть студентам самостійно вивчити курс «Облік зовнішньоекономічної діяльності» на достатньому рівні.

^ 1 ТЕМИ ТА погодинний розклад лекцій

І самостійної роботи з навчальної дисципліни

№ пор.

Тема

Денна форма

навчання, ОА

Заочна форма

навчання, ОА

Кількість годин

(лекц.)

Кількість годин

срс

Кількість годин

(лекц.)

Кількість годин

срс

МОДУЛЬ І

1

Предмет, об’єкти, загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

1

5

1

8

2

Відображення договірних відносин у системі бухгалтерського обліку

2

6

1

8

3

Облік валютних і розрахункових операцій

1

6

0,5

8

4

Облік експортних операцій

2

7

1

10

5

Облік імпортних операцій

2

7

1

10

^ МОДУЛЬ ІІ

6

Облік бартерних операцій

2

6

0,5

8

7

Облік операцій з давальницькою сировиною

2

5

0,5

8

8

Особливості обліку інших міжнародних операцій

1

7

0,25

8

9

Облік інвестиційних операцій

1

7

0,25

10

10

Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями

2

7

1

10

11

Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

2

9

1

10^

Всього годин за семестр


18

72

8

982 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для самостійного опрацювання

Модуль 1

Тема 1 Предмет, об’єкти, загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

  1. Предмет курсу. Принципи ведення зовнішньоекономічної діяльності

  2. Об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Основні завдання обліку

  3. Нормативно-правові документи, які регламентують облік ведення зовнішньоекономічної діяльності

  4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  5. Організація і побудова бухгалтерського обліку

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає суть зовнішньоекономічної діяльності?

 2. Якими принципами повинні керуватися підприємства під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності?

 3. Які органи здійснюють регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

 4. Чи існує установа, що надає допомогу з оформлення митних декларацій

 5. Який орган влади в Україні встановлює основні напрямки зовнішньої політики?

 6. На основі яких документів здійснюється реєстрація суб’єктів ЗЕД?

Література: [1. с.7-35, 4, 6, 7, 9. с. 5-46, 16, 20, 21]


Тема 2 Відображення договірних відносин у системі бухгалтерського обліку

2.1 Поняття та функції договору

2.2 Порядок укладання та виконання договору

2.3 Зміст і структура договору

2.4 Правила “ІНКОТЕРМС” і порядок їх застосування

2.5 Порядок реєстрації зовнішньоекономічних договорів

2.6 Відображення зобов’язань за договорами в бухгалтерському обліку

Питання для самоперевірки

 1. Що таке суб'єкти й об'єкти зовнішньоекономічної діяльності?

 2. Які існують види зовнішньоекономічної діяльності?

 3. У чому полягають особливості укладення договорів між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності?

 4. Які види зовнішньоекономічної діяльності підлягають ліцензуванню і квотуванню?

 5. Які умови визначаються згідно з Правилами ІНКОТЕРМС?

Література: [1. с. 35-81, 5; 6; 8; 10. с. 16-26, 18]


Тема 3 Облік валютних і розрахункових операцій

3.1 Види і класифікація валют

3.2 Монетарні та немонетарні статті і валютний курс і курсові різниці

3.3 Організація обліку валютних і розрахункових операцій на підприємстві

3.4 Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті

3.5 Облік операцій, пов’язаних з купівлею та продажем інвалюти

3.6 Міжнародні розрахунки, їх види та форми

3.7 Порядок здійснення міжнародних розрахунків

3.8 Кредити та їх види. Облік розрахунків по відрядженнях за кордон

Питання для самоперевірки

1. Що таке валютний курс?

2. Як відображаються операції в іноземній валюті при первинному визнанні?

3. Що таке монетарні й немонетарні статті?

4. Що таке курсові різниці, у яких випадках вони відображаються?

5. Які особливості відображення курсових різниць в податковому обліку?

Література: [1. с. 81-122, 4, 6, 7, 10. с. 71-92, 12, 14, 19]

Тема 4 Облік експортних операцій

4.1 Види експортних операцій і порядок укладання експортних угод

4.2 Облік витрат з експорту продукції

4.3 Облік доходів від різних форм здійснення експортних операцій

4.4 Облік доходів і визначення фінансових результатів за експортними операціями

4.5 Облік авансів, одержаних від іноземних покупців

4.6 Документальне забезпечення облікових операцій

Питання для самоперевірки

 1. Які операції відносяться до експортних?

 2. Які податки і збори сплачуються при експорті?

 3. Які документи подаються митниці для здійснення експортної поставки?

 4. Які відмінності бухгалтерського і податкового обліку експортних операцій?

 5. У чому полягають особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з експорту робіт, послуг?

 6. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності контрактна вартість товарів, відвантажених на експорт з наступною оплатою?

 7. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку реалізація товарів на експорт на умовах попередньої оплати?

Література: [1. с.182-221, 4, 6, 7, 16, 18, 19, 21]


Тема 5 Облік імпортних операцій

5.1 Сутність і види імпортних операцій

5.2 Облік імпортних операцій, пов’язаних із завезенням товарів

5.3 Облік витрат за імпортними операціями

5.4 Порядок визначення митної вартості товарів і порядок нарахування митних платежів

5.5 Облік розрахунків за імпортними операціями

5.6 Особливості обліку імпорту робіт і послуг, закупівлі матеріальних цінностей через посередника

5.7 Документальне забезпечення облікових операцій

Питання для самоперевірки

 1. Що мається на увазі під імпортними операціями?

 2. Які митні процедури при здійсненні імпортних операцій?

 3. Податки і збори сплачуються на митниці при імпортуванні товарів?

 4. Відмінності бухгалтерського і податкового обліку імпортних операцій

 5. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності контрактна вартість імпортних товарів, одержаних за попередньою оплатою?

 6. Особливості оподаткування і відображення в обліку імпортних операцій за умовою видачі на митниці податкового векселя

Література: [1. с. 222-252, 4, 7, 16, 18, 19, 21]


Тема 6 Облік бартерних (товарообмінних) операцій

  1. Сутність бартерних операцій у зовнішній торгівлі

  2. Порядок митного оформлення бартерних операцій

  3. Бартерні угоди та порядок їх укладання

  4. Розрахунок суми бартерної угоди

  5. Облік розрахунків за бартерними угодами

  6. Документальне оформлення бартерних операцій

Питання для самоперевірки

 1. Спеціальні режими для здійснення бартерних операцій

 2. Дати визначення “зустрічна торгівля”, “зустрічні закупки”, “відкуп”

 3. Особливості кредитування контрактів

 4. Ціноутворення при бартерних операціях

5. Визначення фінансового результату від бартерних операцій

Література: [1 с. 270-300, 4–7, 9. с. 346-362, 11, 12, 16, 21]

Тема 7 Облік операцій з давальницькою сировиною

7.1 Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею

7.2 Характеристика сторін угоди за операціями з давальницькою сировиною

7.3 Порядок митного оформлення операцій з давальницькою сировиною

7.4 Загальна побудова обліку операцій з давальницькою сировиною

7. 5 Порядок розрахунків за переробку давальницької сировини

Питання для самоперевірки

 1. Поняття операцій з давальницькою сировиною?

 2. Особливості митного оформлення операцій з давальницькою сировиною

 3. Особливості бухобліку операцій з давальницькою сировиною

 4. Особливості податкового обліку операцій з давальницькою сировиною

Література: [1. с. 270-300, 4–7, 9. с. 513-556, 16, 20, 21]


Тема 8 Особливості обліку інших міжнародних операцій

8.1 Облік лізингових операцій

8.2 Облік реекспортних і реімпортних операцій

8.3 Облік консигнаційних і комісійних операцій

8.4 Особливості обліку комплексного будівництва за кордоном, міжнародних автотранспортних перевезень

Питання для самоперевірки

 1. Поняття лізингових операцій

 2. Особливості обліку міжнародного лізингу

 3. Сутність реекспорту і реімпорту

 4. Консигнаційні й комісійні операції та їх відображення в обліку

Література: [ 4; 8; 9 с.364-388, 10 с.92-108, 12, 15, 18, 21]


Тема 9 Облік інвестиційних операцій

9.1 Порядок і умови здійснення інвестиційних операцій

9.2 Особливості обліку отриманняздобуття інвестицій в іноземній валюті
^

9.3 Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном

9.4 Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном


Питання для самоперевірки

1. Хто може бути іноземним інвестором?

 1. Які види підприємств з іноземними інвестиціями?

 2. Які форми здійснення іноземних інвестиційслідуючих?

 3. Особливості отримання фінансових інвестицій в іноземній валюті

 4. Особливості повернення іноземних інвестицій?

 5. Особливості відображення фінансових інвестицій в обліку

 6. Особливості ввозу майна як внеску до статутного фонду з точки зору оподаткування

Література: [1, 4, 8, 9, 12, 15, 18, 29]


Тема 10 Облік операцій підприємств з іноземними інвестиціями

9.1 Організація та регулювання іноземного інвестування в економіку України

9.2 Особливості обліку формування статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями

9.3 Особливості обліку фінансових результатів і розподілу прибутку

9.4 Сутність вільних економічних зон, їх види та типи

9.5 Офшорні компанії та їх типи, правові форми

Питання для самоперевірки

1. Особливості обліку та оподаткування операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями

2. Витрати спільного підприємства які включають додатково до собівартості

3. Які фонди створюють за рахунок прибутку підприємства з іноземними інвестиціями

4. Які фактори визначають масштаби і напрямки іноземного інвестування

5. Типові проблеми, що виникають у бухгалтерському обліку підприємства з іноземними інвестиціями

Література: [1 с. 301-332, 4, 7, 10 с. 108-124, 16, 18, 20, 21]


Тема 11 Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

10.1 Фінансова звітність

10.2 Консолідована фінансова звітність

10.3 Статистична звітність

10.4 Декларація про валютні цінності

Питання для самоперевірки

 1. Баланс суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

 2. Порядок відображення курсових різниць у Звіті про фінансові результати

 3. Вплив зміни курсів валют на рух грошових потоків

 4. Особливості заповнення звіту про власний капітал і приміток до річної фінансової звітності

 5. Включення до консолідованої звітності статей фінансової звітності зарубіжного підрозділу

 6. Форми статистичної звітності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

 7. Особливості складання декларації про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України

Література: [1. с. 333-554, 2. с. 633-665, 4, 7, 9. с. 564-570, 16, 18, 21]


^ ПИТАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

1 Предмет курсу

2 Основна мета і завдання обліку зовнішньоекономічної діяльності

3 Основні форми зовнішньоекономічної діяльності

4 Зовнішньоторговельні операції та їх види

5 Правила “ІНКОТЕРМС” та їх застосування при визначенні первісної вартості товарів

6 П(С)БО 21 “Вплив змін курсів валют”, його структура і значення в обліку операцій в іноземній валюті

7 Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

8 Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності на території України

9 Державне регулювання зовнішньоекономічних відносин

10 Міжнародне законодавство щодо бухгалтерського обліку зовнішньої діяльності.

11 Монетарні та немонетарні статті балансу

12 Особливості організації бухгалтерського обліку в розрізі відкриття окремих рахунків і субрахунків аналітичного обліку

13 Стандарти та принципи, що застосовуються в обліку зовнішньоекономічної діяльності

14 Паралельне ведення обліку в національній та іноземній валютах

15 Місце дисципліни та її інтеграція

16 Зовнішньоекономічний контракт (зміст, побудова, терміни, категорії та документація) як основне джерело інформації для відображення в бухгалтерському обліку операцій, що є предметом контракту

17 Порядок укладання договорів

18 Розмежування витрат та особливості їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку

19 Види валютних рахунків

20 Іноземна валюта та інші активи, виражені в іноземній валюті — особливості відображення на рахунках бухгалтерського обліку

21 Облік операцій з придбання іноземної валюти

22. Облік операцій з продажу іноземної валюти

23 Відображення в обліку курсових різниць

24 Види та форми міжнародних розрахунків

25 Відображення в обліку міжнародних розрахунків згідно з контрактом

26 Види розрахунків

27 Розрахунки за допомогою банківського переказу

28 Розрахунки за допомогою документарного акредитива

29 Розрахунки за допомогою документарного інкасо

30 Гарантійні операції

31 Курсові різниці, їх відображення в обліку та звітності

32 Страхування фінансових ризиків

33 Сутність факторингу

34 Бухгалтерський облік експорту товарів за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок.

35 Документальне оформлення експортних операцій

36 Документальне оформлення імпортних операцій

37 Терміни розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності

38 Облік експортних робіт, послуг, прав

39 Синтетичний та аналітичний облік експортних операцій

40 Облік авансових платежів і гарантійних (дзеркальних) сум при експортних операціях

41 Облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту

42 Облік продажу експортних товарів через посередника

43 Документальне забезпечення облікових операцій з експорту товарів

44 Особливості експорту робіт

45 Облік закупівлі імпортних товарів за умов прямого виходу підприємства на зовнішній ринок

Модуль 2

46 Синтетичний та аналітичний облік імпортних операцій

47 Порядок оподаткування імпортних операцій

48 Облік імпортних робіт, послуг, прав

49 Порядок визначення митної та первісної вартості імпортованих товарів

50 Облік авансових платежів і гарантійних (дзеркальних) сум при імпортних операціях

51 Облік імпорту товарів на умовах комерційного кредиту

52 Облік закупівлі імпортних товарів через посередника

53 Документальне забезпечення облікових операцій

54 Особливості відображення в обліку експортної частини бартерної операції в зовнішній торгівлі

55 Особливості відображення в обліку імпортної частини бартерної операції в зовнішній торгівлі

56 Спеціальні режими при здійсненні бартерних операцій — застава,

гарантія та їх відображення в системі бухгалтерського обліку

57 Поняття давальницької сировини та зміст операцій з нею

58 Види здійснення операцій з давальницькою сировиною

59. Експорт давальницької сировини.

60 Імпорт давальницької сировини

61 Реалізація готової продукції у країні переробки

62 Реалізація готової продукції у третіх країнах

63 Повернення готової продукції в країну замовника

64 Спільна реалізація готової продукції

65 Компенсація витрат за переробку сировини

66 Види та форми лізингових операцій

67 Облік лізингових операцій

68 Облік реекспортних операцій

69 Облік реімпортних операцій

70 Облік консигнаційних операцій

71 Облік компенсаційних операцій

72 Облік розрахунків, пов’язаних з відрядженням за кордон

73 Організація та регулювання іноземного інвестування в економіку України

74 Облік формування статутного фонду та його змін

75 Операції, пов’язані зі зміною структури статутного фонду

76 Облік статутного фонду акціонерного товариства

77 Операції, пов’язані зі зміною величини статутного фонду

78 Формування фінансових результатів від зовнішньоекономічних операцій

79 Облік використання прибутку в спільних підприємствах

80 Види фінансової звітності, що складається суб’єктами підприємницької діяльності в Україні

81 Завдання та методи економічного аналізу в зовнішньоекономічній діяльності

82 Основні фінансові коефіцієнти та методика їх розрахунку

83 Порядок ведення касових операцій в іноземній валюті

84 Бухгалтерський облік касових операцій в іноземній валюті

85 Платіжні документи, що використовуються при готівкових і безготівкових розрахунках

86 Бухгалтерський облік операцій з поточного рахунку в іноземній валюті

87 Організація та регулювання іноземного інвестування в економіку України

88 Порядок укладання договорів

89 Нормативно-правове забезпечення бухобліку зовнішньоекономічної діяльності на території України

90 Лізингові операції та їх облік


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544 с.

 2. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / За ред.

С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2001. - 832 с.

 1. Горицкая Н.Г. Учет и налогообложение операций во внешнеэкономической деятельности и с иностранной валютой. - К.: "Техника", 2000. - 72 с.

 2. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: ХНАМГ, 2006. ? 235 с.

 3. Г. Грек, А. Негода, Е. Бондарева, Е. Самарченко Практическое применение правил «Инкотермс» в Украине и во внешнеэкономической деятельности: юридические, налоговые и бухгалтерские особенности. - Днепропетровск

 4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91р.

№ 959-XII.

 1. Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12. 98 № 351 - XIV

 2. Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні – К., 1999.

 3. Кадуріна Л.О., Стрельнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 606 с.

 4. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак,

Л.І. Лук’яненко та ін.; За ред. Ю.А. Кузьмінського. – К.: КНЕУ, 2001. – 179 с.

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “Основні засоби”, затверджений наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. №92.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №8 “Нематеріальні активив”, затверджений наказом Мінфіну України від 18.10.99 № 242.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “Запаси”, затверджений наказом Мінфіну України від 20.10. 99 № 246.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 “Дебіторська заборгованість”, затверджений наказом Мінфіну України від 08.10.99 № 237.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 “Зобов’язання”, затверджений наказом Мінфіну України від 31.01.2000 № 20.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №12 “Фінансові інвестиції”, затверджений наказом Мінфіну України від 26.04.2000р. №91.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №14 “Аренда”, затверджений наказом Мінфіну України від 28.07.2000р. №181.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 “Доход”, затверджений наказом Мінфіну України від 29.11. 99 № 290.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витрати”, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12. 99 № 318.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 “Вплив зміни валютних курсів”, затверджений наказом Мінфіну України від 10.08.2000 №193.

 11. Інтернет-ресурси:

 1. www.blank.com.ua

 2. www.dtkt.com.ua

 3. www.buhgaiter.kharkov.com

 4. www.baza.tav. kharkov.com.ua

 5. www.zakon.rada.ua

 6. www.nau.com.ua

 7. www.konsuItant.kiev.ua


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»


Укладач старш. викл. Р.М. Циган


Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

3


9600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconН.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності
Гордієнко Н.І., Карпушенко М. Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей)....
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки до вивчення курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 050106...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconАктуальність курсу
Мета дисціплини «Облік І аналіз зовнішньоекономічної діяльності» – надати студентам можливість зрозуміти особливості організації...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” icon«Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної форми навчання спец. 050100, 050100 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconДисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності»
Залежність постановки обліку цих операцій від норм митного, валютного І податкового права багато в чому сприяло виникненню нової...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальностей 050106 та 050106 «Облік і аудит»
«Облік зовнішньоекономічної діяльності» та виконання контрольної роботи студентами 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи