Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Скачати 126.51 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Дата21.06.2012
Розмір126.51 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання контрольних робіт з дисципліни


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 –«ОБЛІК І АУДИТ»


Кременчук 2007

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ” для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Рецензент доц. А.О. Касич


Кафедра “Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від „___” ____________ 2007 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ВСТУП


Управлінська діяльність – один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкових відносин. Ця діяльність постійно вдосконалюється відповідно до об'єктивних вимог виробництва, складності господарських зв'язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних параметрів продукції.

Програма дисципліни побудована на органічному поєднанні та комплексному вивченні теоретико – методологічних засад розробки управлінських рішень та аналізу окремих напрямів діяльності підприємства.

Головною метою курсу є: формування у студентів системи знань з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту для підготовки проектів управлінських рішень; вивчення основ теорії прийняття управлінських рішень та моделей і методів підготовки проектів рішень за напрямами управлінської діяльності. У процесі вивчення дисципліни необхідно вивчити теоретично – методичні підходи до прийняття рішень, необхідних для планування та управління підприємством; ознайомитися з особливостями застосування наукових методів прийняття ефективних рішень, мистецтвом управління та етичними засадами управлінської діяльності.

Вивчення дисципліни базується на загальних знаннях з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Фінансовий менеджмент», «Логістика», «Менеджмент», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Аудит» та ін. Курс «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» є професійно-орієнтованою навчальною дисципліною при підготовці фахівців зі спеціальності «Облік і аудит». Дисципліну читають у 9-му семестрі, загальний обсяг-135 годин, аудиторних 42 години, з них лекційних-28 і практичних занять-14 годин.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сутність, принципи та вимоги до управлінських рішень, їх системний аналіз; методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень; моделі та методи аналізу проблем беззбиткової діяльності підприємства, операцій з інвестиціями, матеріальними запасами. А також уміти: застосовувати программно-цільовий підхід до прийняття управлінських рішень; проводити аналіз варіантів проектів рішень; розробляти моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності, аналізу інвестицій в основні засоби, фінансових інвестицій, управління матеріальними запасами та фінансового управління.
^ Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо написання

контрольних робіт із дисципліни “Аудит"

Тематика контрольних робіт знаходиться в читальній залі бібліотеки КДПУ. Вибрати тему контрольної роботи необхідно за останньою цифрою залікової книжки студента.

Мета виконання контрольної роботи: Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідками, статистичними та іншими навчально - допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення.

Підготовка до написання контрольної роботи: Після визначення теми контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури. Окрім зазначеної у тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну й додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

Основні вимоги до контрольної роботи: Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на форматі А4. Приблизний обсяг 15-20 сторінок. У правому верхньому кутку обкладинки необхідно вказати шифр (номер залікової книжки).

По центру обкладинки:

Контрольна робота з дисципліни

„Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ”

студента групи _________№ зал. книжки_______

економічного факультету КДПУ

(П.І.П. повністю)

Викладач:старш. викладач Л.М. Одінцова

У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу.


На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план, а список використаної літератури - в кінці контрольної роботи. Розкриття теми має бути пов'язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення вибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання і засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних та журнальних статей тощо).

Підготовлену роботу висилають або здають на кафедру «Облік і аудит (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, З, КДПУ, корпус №5, ауд. 301 не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов'язково вказати прізвище, ім'я та по батькові викладача, який читає курс.

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студента не допускають до складання іспиту.

Контрольну роботу бажано виконати українською мовою.

Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни


Тема 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень.

 1. Принципи управління як основа управлінських рішень.

 2. Сутність та функціональна наповненість управлінського рішеня.

 3. Види управлінських рішень.

 4. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень.

Література:


Тема 2. Системний аналіз управлінських проблем.
 1. ^

  Поняття системного аналізу та передумови його застосування при вирішенні управлінських проблем.


 2. Процес системного аналізу управлінських проблем.

 3. Особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем (методичні прийоми і способи).
^

Література:
Тема 3. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень.


 1. Теорія рішень.

 2. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень.

 3. Методи та способи прийняття управлінських рішень.

 4. Моделювання при прийнятті управлінських рішень:поняття та підходи.

 5. Мистецтво прийняття управлінських рішень:нестандартні підходи.

Література:


Тема 4. Програмно – цільовий підхід до прийняття управлінських рішень.

 1. Зміст програмно – цільового управління.

 2. Поняття програми та її основні характеристики.

 3. Методика розробки комплексних програм.

 4. Життєвий цикл цільових комплексних програм.

Література:


Тема 5. Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень.

 1. Загальні положення підготовки і прийняття рішень.

 2. Визначення цілей та вибір стратегії при прийнятті управлінських рішень.

 3. Оцінка варіантів рішень.

 4. Організація виконання рішень.

 5. Оцінка ефективності прийнятих рішень

 6. Контроль виконання управлінського рішення.

 7. Етика в прийнятті управлінських рішень.

Література:


Тема 6. Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності.

 1. Теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва.

 2. Методика проведення аналізу беззбитковості.

 3. Напрями застосування аналізу беззбитковості.

Література:


Тема 7. Аналіз вигод і витрат.

1. Модель аналізу вигод і витрат.

2. Визначення коректних варіантів вибору.

 1. Вимірювання та оцінювання вигод і витрат.

 2. Порядок коригування на інформацію та дисконтування.

 3. Зміни у відносних цінах.

 4. Аналіз чуттєвості.

 5. Аналіз невизначеності і ризику.

Література:


Тема 8. Моделі і методи аналізу інвестицій в основні засоби.

 1. Мета та основні завдання аналізу інвестицій в основні засоби.

 2. Інформаційна база для аналізу інвестицій в основні засоби.

 3. Основні моделі та методи аналізу інвестицій в основні засоби.

Література:


Тема 9. Методи та моделі аналізу фінансових інвестицій.

 1. Поняття та особливості здійснення фінансових інвестицій.

 2. Основні форми фінансового інвестування.

 3. Модель формування політики управління фінансовими інвестиціями.

 4. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій.

 5. Методи аналізу фінансових інвестицій.

Література:


Тема 10. Ситуаційний аналіз при прийнятті управлінських рішень.

 1. Аналіз ситуації господарюючого суб’єкта.

 2. Оцінка реального стану діяльності.

 3. SWOT – аналіз.

 4. Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

Література:


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищихнавчальних закладів. - 2-ге вид., перероб. та доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 672 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106- "Облік і аудит" /Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 2-ге вид., перероб. та доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 544 с.

 3. Бутинець Ф.Ф., Давилкж Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 -"Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. 2-ге вид., перероб. і доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 480 с.

 4. Бухгалтерський облік в торгівлі: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106-"Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюга. 2-ге вид., перероб. і доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 576 с.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф Ф.Ф. Бутинця. 5-те вид., доп. і перероб. Житомир: ПП "Рута", 2003. - 724 с.

 6. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 -"Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –Житомир: ПП "Рута", 2003. 680 с.

 7. Малюга Н.М., Белоусова І.А., Герасимчук Н.В., Давидюк, Т.В. Бухгалтерський управлінський облік. Збірник задач і вправ: Навчальний посібник для студентів ВНЗ спеціальності 7.050106-"Облік і аудит". Житомир: ЖІТІ, 2001. 256 с.

 8. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП "Рута", 2003. 476 с.

 9. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Курс лекцій /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М. Шигун. Житомир: ПП "Рута", 2004. 352 с.

 10. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. 2-ге вид., доп. і перероб. Житомир: ПП "Рута", 2004. 364 с

 11. Світовий бізнес: Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир ПП "Рута", 2004. 498 с.

 12. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчальний посібник /За ред.проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП "Рута", 2004. 380 с.

 13. Чижевська Л.В. Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф, Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП "Рута", 2003. 504 с.

 14. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2003. 436 с.Екзаменаційні питання


1. Принципи управління як основа управлінських рішень.

2. Сутність та функціональна наповненість управлінського рішеня.

3. Види управлінських рішень.

4. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень.
^

5. Поняття системного аналізу та передумови його застосування при вирі шенні управлінських проблем.


6. Процес системного аналізу управлінських проблем.

7. Особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем (методичні прийоми і способи).

8. Теорія рішень.

9. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень.

10. Методи та способи прийняття управлінських рішень.

11. Моделювання при прийнятті управлінських рішень:поняття та підходи.

12. Мистецтво прийняття управлінських рішень:нестандартні підходи.

13. Зміст програмно – цільового управління.

14. Поняття програми та її основні характеристики.

15. Методика розробки комплексних програм.

16. Життєвий цикл цільових комплексних програм.

17. Загальні положення підготовки і прийняття рішень.

18. Визначення цілей та вибір стратегії при прийнятті управлінських рішень.

19. Оцінка варіантів рішень.

20. Організація виконання рішень.

21. Оцінка ефективності прийнятих рішень

22. Контроль виконання управлінського рішення.

23. Етика в прийнятті управлінських рішень.

 1. Теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва.

 2. Методика проведення аналізу беззбитковості.

 3. Напрями застосування аналізу беззбитковості.

27. Модель аналізу вигод і витрат.

28. Визначення коректних варіантів вибору.

29. Вимірювання та оцінювання вигод і витрат.

30. Порядок коригування на інформацію та дисконтування.

31. Зміни у відносних цінах.

32. Аналіз чуттєвості.

33. Аналіз невизначеності і ризику.

34. Мета та основні завдання аналізу інвестицій в основні засоби.

35. Інформаційна база для аналізу інвестицій в основні засоби.

36. Основні моделі та методи аналізу інвестицій в основні засоби.

37. Поняття та особливості здійснення фінансових інвестицій.

38. Основні форми фінансового інвестування.

39. Модель формування політики управління фінансовими інвестиціями.

40. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій.

41. Методи аналізу фінансових інвестицій.

42. Аналіз ситуації господарюючого суб’єкта.

43. Оцінка реального стану діяльності.

44. SWOT – аналіз.

45. Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

46. Поняття та мета управління матеріальними запасами.

47. Завдання аналізу використання матеріальних запасів.

48. Моделі управління матеріальними запасами.

49. Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів.

50. Системи контролю матеріальних запасів.

51. Поняття фінансового управління, його методи та завдання.

52. Фінансова модель підприємств.

53. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства.

54. Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні.

55. Стратегія управління фінансовою стійкістю.

56. Удосконалення фінансового управління.

57. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень.

58. Переваги стратегічного підходу до управління.

59. Процес прийняття стратегічних рішень.

60. Методи прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства.

61. Моделі прийняття рішень прогнозування розвитку підприємств.

62. Прогнозування на основі пропорційних залежностей.

63. Прогнозування фінансової діяльності.

64. Оцінка ефективності моделей прогнозування.


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ” для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ____________ Формат 60 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.___________Наклад ______прим. Зам. №_______Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни iconТ. В. Блажко методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика” /Укладачі: Л. Д. Назаренко, З.І. Маслова. –...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни iconН. В. Острянська методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи