Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 437.26 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/3
Дата01.06.2012
Розмір437.26 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

щодо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ»

для студентів ДЕННОЇ ТА заочної форм навчання

зі спеціальностІ 6.050100 – «ОБЛІК І АУДИТ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2007

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни ,,Облік у бюджетних установах" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к.е.н., доц. В.І. Глухова

Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич
^Кафедра обліку та аудиту
Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ___ від ____________

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


зміст


Вступ………………………………………………………………………….4

1 Загальні положення………………………………………………………..5

2 Тематика самостійної роботи……………………………………………..7

3 Варіанти самостійної роботи………………………………………….....13

4 Питання до модульного контролю………………………………………19

Список літератури…………………………………………………………..22


ВСТУП


Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується рядом особливостей, які впливають на методику і організацію бухгалтерського обліку, а також узагальнення облікової інформації у звітності.

Курс «Облік у бюджетних установах» є складовою блоку вибіркових навчальних дисциплін з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит».

Предметом дисципліни є кошти державного бюджету і бюджетів усіх рівнів бюджетної системи та їх рух у процесі надання нематеріальних послуг.

Мета цього курсу полягає в засвоєнні студентами теорії та практики обліку в бюджетних установах із використанням різноманітних методів навчання та контролю.

Завдання курсу:

- вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах;

- засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях обліку бюджетних установ;

- опанування механізму логічного складання бухгалтерських проведень;

- ознайомлення з особливостями обліку видатків і методики калькулювання послуг бюджетних установ;

- своєчасне відображення фінансово-господарських операцій з формування, використання бюджетних коштів відповідно до їх цільового призначення;

- визначення проблемних питань обліку в бюджетних установах і шляхів їх розв'язання.

Дана дисципліна пов'язана з курсами "Бухгалтерський облік", «Бюджетна система», «Основи обліку в бюджетних і фінансових установах».


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Види занять з дисципліни «Облік у бюджетних установах» : лекції, практичні заняття, самостійне вивчення окремих тем, індивідуальна робота студентів.

Контроль знань виконується шляхом проведення модульного контролю, заліку.

Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з дисципліни подано в таблиці 1.

Таблиця 1 - Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни «облік у бюджетних установах»
порТ е м а

Денна форма навчання

ОА,ОАс


Заочна форма навчання

ОА/ОАс

Кільк.

год.

(лекц.)

Кільк.

год.

СРС


Кільк.

год.

(лекц.)

Кільк.

год.

СРС

1

2

3

4

5

6

1

Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах


2

5

1/1


9/9

2

Облік доходів і видатків


2

8

2/1

9/9

3

Облік фінансово-розрахункових операцій

2

8

1/19/9


4


Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій2


8


1/0,59/9

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

5

Облік необоротних активів


2

6

1/0,5

9/10

6

Облік запасів


2

8

1/1

9/97

Облік виробничих витрат
140,5/0,5


8/9

8

Облік власного капіталу


1

6

0,5/0,5

9/9

Всього годин за семестр

14

53

8/6

71/73Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної літератури, законодавчих і нормативно-правових документів, статистичних даних.

У ході самостійної роботи студентові необхідно за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу з відповідної теми.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;

 • підготовка до практичних занять;

 • виконання самостійних робіт;

 • підготовка рефератів;

 • виконання індивідуальних завдань;

 • підготовка до підсумкового контролю – модульної контрольної роботи, заліку.

У першу чергу, студентам необхідно ознайомитися з програмою курсу, змістом, обсягом теми і послідовністю питань. Вивчення курсу рекомендується здійснювати за окремими темами. Після вивчення кожної теми необхідно відповісти на запитання для самоперевірки.

Згідно з навчальним планом студенти денної форми навчання виконують у письмовій формі індивідуальну самостійну роботу. Мета її - активізація самостійної роботи студентів, закріплення знань та самоконтроль вивченого курсу.

Самостійну роботу виконують на аркушах форматом А4 у друкованому або рукописному варіанті та у визначені строки подають викладачеві для перевірки та оцінювання.


^ 2 ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

Загальний і спеціальний фонд кошторису бюджетної установи. Облікова політика бюджетної установи.

Державне управління бухгалтерським обліком у бюджетних установах. Регламентація облікового процесу. Функції Державного казначейства України, Держкомстату України, галузевих міністерств. Реформування бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Запитання для самоперевірки

 1. Як впливають особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ на організацію обліку?

 2. У чому суть загального та спеціального фондів кошторису?

 3. Порядок складання, розгляду і затвердження кошторису бюджетних установ.

 4. У чому специфіка облікової політики бюджетної установи?

 5. У чому полягають особливості Плану рахунків і балансу бюджетних установ?

 6. Організаційні основи ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, їх нормативне регламентування.

Література: [12,с.5-50; 13, с. 4-27; 17, с.16-30; 20, с. 176-230].

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи