Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 437.26 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка2/3
Дата01.06.2012
Розмір437.26 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
^

Тема 2 Облік доходів і видатків


Система розпорядників коштів і завдання обліку їхніх доходів і видатків. Бюджетні установи в особі керівників як розпорядники бюджетних коштів.

Бюджетна класифікація видатків. Поточні та капітальні видатки. Кошторис доходів і видатків як основний фінансовий документ. Порядок складання, розгляду і затвердження кошторису. Лімітна довідка, план асигнувань.

Відкриття реєстраційних рахунків.

Відображення результатів обліку доходів і видатків у звітності.

Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть складові бюджетної класифікації видатків та їх призначення.

 2. Хто такі розпорядники бюджетних коштів, які їх функції?

3. Який порядок відкриття та закриття рахунків у органах державного казначейства?

4. Назвіть форми фінансової звітності бюджетної установи, в яких відображається інформація про доходи та видатки.

Література: [6; 8-10; 12, с. 52-97; 13, с.169-189; 16, с. 5; 17,с.33-55; 19,

с.23-61].


^ Тема 3 Облік фінансово-розрахункових операцій


Принципи та форми грошових розрахунків. Готівкова та безготівкова форми розрахунків. Особливості безготівкових розрахунків у бюджетних установах.

Облік касових операцій. Інвентаризація каси.

Облік операцій з іноземною валютою.

Облік інших коштів. Облік грошових документів. Облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік розрахунків із різними дебіторами і кредиторами. Облік розрахунків із відшкодування завданих збитків.

Запитання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте порядок отримання бюджетних асигнувань в органах Держказначейства.

 2. Які особливості касових операцій у бюджетних організаціях?

 3. Як ведеться облік касових і фактичних видатків?

 4. Яким чином відображається в обліку та звітності прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості?

 5. Види інших грошових коштів і порядок їх обліку в бюджетних установах.

Література: [7; 12, с. 300-344; 13, с.233-253; 16, с. 6.; 17, с.66-80; 19,

с.120-130; 20, с.61-106].

^ Тема 4 Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій

Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку. Оперативний облік персоналу. Штатний розпис.

Облік використання робочого часу. Форми та системи оплати праці. Нарахування заробітної плати в разі почасової оплати праці. Особливості в різних галузях бюджетної сфери. Доплати й надбавки до заробітної плати. Депонування заробітної плати.

Облік розрахунків зі страхування. Облік розрахунків зі стипендіатами. Порядок нарахування стипендій та їх обліку.

Особливості обліку розрахунків із грошового забезпечення військовослужбовців.

Ведення регістрів обліку заробітної плати, нарахувань на неї та стипендій.

^ Запитання для самоперевірки

 1. Особливості нарахування заробітної плати в установах освіти, охорони здоров’я.

 2. Яким чином ведеться синтетичний і аналітичний облік заробітної плати в бюджетних установах?

 3. Як обліковується депонована заробітна плата?

 4. Які застосовуються регістри для обліку заробітної плати, нарахувань на неї та стипендій?

 5. Поняття розрахунків із грошового забезпечення військовослужбовців та їх облік.

 6. Які особливості обліку розрахунків із виплати стипендій у бюджетних установах?

Література: [12,с. 98-178; 13, с.48-154,217-273; 16, с.8; 17, с.84-131].


^ Тема 5 Облік необоротних активів

Індексація і переоцінка необоротних активів. Облік надходження й наявності необоротних активів. Інвентарний облік. Первинні документи з надходження необоротних активів.

Капітальний і поточні ремонти. Порядок відображення в обліку. Облік незавершеного капітального будівництва. Інвентаризація необоротних активів.

Особливості реалізації необоротних активів.

Відображення результатів обліку необоротних активів у звітності.

Запитання для самоперевірки

 1. Порядок індексації та переоцінки необоротних активів.

 2. Аналітичний облік необоротних активів.

 3. Які особливості обліку видатків на ремонт необоротних активів?

 4. Реалізація необоротних активів у розпорядників бюджетних коштів.

 5. Оформлення та облік результатів інвентаризації необоротних активів.

Література: [12, с.48-102; 13, с.130-139; 14, с.124-134; 15, с.95-117; 16,

с.65-75; 17,с. 116-135].


^ Тема 6 Облік запасів

Документація та оперативний облік надходження, відпуску й витрачання запасів. Переоцінка запасів.

Облік продуктів харчування. Первинні документи з обліку продуктів харчування.

Облік медикаментів, перев'язувальних засобів і виробів медичного призначення. Класифікація лікувальних засобів. Предметно-кількісний облік медикаментів. Основні бухгалтерські проведення з обліку лікувальних засобів.

Особливості обліку військового майна.

Відображення результатів обліку запасів у звітності.


Запитання для самоперевірки

 1. Як ведеться оперативний облік запасів?

 2. У чому полягають особливості обліку продуктів харчування?

 3. Аналітичний і синтетичний облік медикаментів.

 4. Які особливості обліку військового майна?

 5. У яких формах фінансової звітності є інформація про запаси?

Література: [12,с.103-168; 14, с.134-148; 15, с.117-133; 17, с. 35-150].


^ Тема 7 Облік виробничих витрат


Склад і класифікація витрат на НДР. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР. Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат на НДР. Облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані роботи.

Облік витрат і продукції підсобних сільських господарств. Методика калькулювання продукції підсобних господарств.

Облік витрат і методика калькулювання освітніх послуг. Облік витрат і методика калькулювання медичних послуг.

Відображення результатів обліку в звітності.

Запитання для самоперевірки

 1. Як визначається собівартість НДР?

 2. Особливості обліку розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані роботи.

 3. У чому особливості обліку витрат підсобних сільських господарств?

 4. Калькулювання освітніх і медичних послуг.

5. Звітність щодо обліку виробничих витрат.

Література: [12,с. 311-316, 344-359; 14,с.148-159].


^ Тема 8 Облік власного капіталу

Облік результатів переоцінок.

Облік результатів виконання бюджетів сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування)

Відображення результатів обліку в звітності.

^ Запитання для самоперевірки

1. Коли проводяться переоцінки в бюджетних установах і як відображаються їх результати в обліку та звітності?

2. Особливості обліку результатів виконання бюджетів сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування).

3. Інформація про власний капітал у фінансовій звітності.


Література: [11,с.138-155; 12, с.204-216; 14, с. 59-163; 15,с.138-155].


^ 3 ВАРІАНТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Варіанти самостійної роботи обираються згідно з останньою цифрою залікової книжки студента.

На підставі наведених даних про залишки на початок місяця (таблиця 2) та господарські операції бюджетної установи за звітний період (таблиця 3) визначити кореспонденцію субрахунків, вказати коди економічної класифікації касових і фактичних видатків, скласти картки аналітичного обліку касових і фактичних видатків.

Зазначені господарські операції з реєстраційного журналу відобразити в меморіальних ордерах, записати у книгу "Журнал-головна", визначити обороти і сальдо.

При визначенні кореспонденції рахунків користуватися кодами субрахунків, а при складанні книги "Журнал-головна" (для спрощення) записи виконати в розрізі синтетичних рахунків.


Таблиця 2 - Початкове сальдо на рахунках бюджетної установи^ Код субрах.унка

Суми за варіантами, грн.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101

15000

20000

25000

26000

24000

21000

23000

27000

18000

19000

131

3000

2000

5000

4000

5000

4000

6000

5000

3000

4000

231

200

150

180

160

210

200

150

180

160

210

234

500

700

400

600

380

500

700

400

600

380

321

400

450

430

420

440

410

450

430

460

410

301

45

600

95

80

70

50

85

90

100

120

401

12000

18000

20000

22000

19000

17000

17000

22000

15000

15000

701

51345

52300

52105

51260

48100

55160

56385

47100

48720

53720

801

50200

50400

51000

50000

47000

54000

55000

46000

47400

52600

^ Контр. сума

132690

144600

154210

154520

144200

152320

158770

148200

133440

145440Таблиця 3 - Господарські операції за звітний період№ пор.

^ Зміст господарської операціїСуми операцій за варіантами
1, 5

2, 6

3, 9

4, 8

7, 0
1

2

3

4

5

6

7
1

Зараховані на реєстраційний рахунок кошти загального фонду державного бюджету на утримання установи

46000

55600

46000

45000

38200
2

Нарахована зарплата працівникам установи за рахунок бюджетних асигнувань

20000

24000

22000

18000

16000
3

Нараховано обов'язкові збори від фонду оплати праці (суми визначити самостійно):

-до Пенсійного фонду

-до Фонду соціального страхування

-до Фонду страхування на випадок безробіття

-до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві
Разом
4

Утримано із заробітної плати:

-податок з доходів фізичних осіб

-внески до Пенсійного фонду -внески до Фонду соціального страхування

–внески до Фонду страхування на випадок безробіття

-профспілкові внески

-за виконавчими документами3000 360


80


100

200

503600

380 


110


120

240

503300

350


100


100

220

702700

280


70


80

180

702400

290


60


70

160

40

Разом

3790

4500

4140

3380

3020

5

Отримано з реєстраційного рахунка до каси:

-на виплату зарплати

-на службове відрядження працівника установи16210 50019500 60017860

40014620

30012980 400

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

6

7
Разом

16710

20100

18260

14920

13380

6

6 Видано з каси під звіт на службове відрядження

ІвІванову B.C.

500

600

400

300

400

7

7 Списано витрати з підзвіту Іванова B.C. за видатками на службове відрядження

450

560

370

280

355

8

8 Повернено до каси невикористану суму коштів, виданих під звіт на службове відрядження Іванову В.С.

50

40

30

20

45

9

9 Внесено готівкою з каси на реєстраційний рахунок суму невикористаного авансу на службове відрядження

50

40

30

20

45

10

Перераховано з реєстраційного рахунка збори і платежі (суми визначити самостійно):

- до бюджету ПДФО

- до Пенсійного фонду (нарахування-1)

- до Пенсійного фонду (утримання-2)

- до Фонду соціального страхування (1)

- до Фонду соціального страхування (2)

- до Фонду страхування на випадок безробіття (1)

- до Фонду страхування на випадок безробіття (2)

- до Фонду страхування від нещасних випадків

- профспілкові внески

- аліменти (за виконавчими документами)
Разом
11

Перераховано планові платежі постачальникам за продукти харчування

10000

12000

8000

10000

9000

12

Нараховано ремонтно-будівельному

управлінню (РБУ) за поточний ремонт приміщення

2000

2400

2200

1800

2100

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

6

7

13

Перераховано магазину за обладнання3000

4800

2400

6000

3000

14

Отримано від магазину обладнання:

- вартість без ПДВ

- другий запис на відображення видатків на суму


ПДВ

2500


5004000


8002000


4005000


10002500


500

15

Одержано від постачальника в порядку планових поставок продукти харчування

8000

11000

8000

9000

8500

16

Списано використані:

- продукти харчування

- канцелярське приладдя

- господарські матеріали


7000

200

500


10000

150

700


7500

180

400


8800

160

600


8200

210

380

Разом7700

10850

8080

9560

8790

17


18

Нараховано за комунальні послуги:

 • теплопостачання

 • енергопостачання

 • водопостачання

Перерахована заборгованість


за комунальні послуги:

-теплопостачання

-енергопостачання

-водопостачання800 1500 400700

1600

300900

1400

500600

1200

200500

1000

200

Перерахована заборгованість за комунальні послуги:

 • теплопостачання

 • енергопостачання

 • водопостачання
800 1500 400700

1600

300900

1400

500600

1200

200500

1000

200

Разом

2700

2600

2800

2000

1700

19

Видана з каси зарплата працівникам установи16000

19000

17500

14500

12800

20

Депоновано суми невиплаченої вчасно зарплати (суми визначити самостійно)
21

.

Внесено на реєстраційний рахунок суму депонованої зарплати (суми визначити самостійно)
22

Перераховано РБУ за поточний ремонт приміщень


2000

2400

2200

1800

2100

23

Списано на зменшення асигнувань суму недостач продуктів харчування в межах природного убутку

60

50

80

40

50

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

6

7

24

Оприбутковано лишки господарських матеріалів, виявлені при інвентаризації

100

80

120

90

110

25

Списуються в кінці року на результати виконання кошторису одержані асигнування загального фонду бюджету (суми визначити самостійно)
26

Списуються у кінці року на результати виконання кошторису суми фактичннх видатків установи (суму ви-значити самостійно)
Загальна сума оборотів

Для виконання даного практичного завдання рекомендується скласти "Журнал реєстрації господарських операцій" за наступною формою (таблиця 4).


Таблиця 4 - Журнал реєстрації господарських операційПор.п

Зміст операції

Сума

Кореспондуючі субрахунки

Код економічної класифікації видатків

Дт

Кт

касових

фактичних

1

2

3

4

5

6

7

1

Одержано з реєстраційного рахунку в касу для виплати зарплати і т.ін

40000

301

321

1120

-

Картки фактичних та касових видатків скласти за типовою або спрощеною формою. Зразки наведені у таблицях 5 і 6.


Таблиця 5 - Картка аналітичного обліку касових видатків
за 200_р.Дата виписки органу Державного казначейства (банку)

Видатки за кодами економічної класифікації

Разом

КЕКВ


1110

1121

1122

1140

іт. ін.
1

2

3

4

5

6-24

25

Касові видатки на початок місяцяПродовження таблиці 5

1

2

3

4

5

6-24

25

4.04.7.04.і т. інВідшкодовано видатків:Усього видатків з урахуванням сум відшкодування:

- за місяць

- з початку року

Таблиця 6 - Картка аналітичного обліку фактичних видатків
за 200_ р.Дата

Номер меморіально-го ордера

Дебет субрахунка 801

сума усього за ордер. ордером усьогоу тому числі за кодами економічної класифікації видатків

1110

1121

1122

1162

1163

2111

і т. ін.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-27

Фактичні видатки на початок місяця

01.04
02.04
і т. ін.
Усього видатків з вирахуванням сум відшкодування:

- за місяць

- з початку року


Для складання "Журнал-головної» книги використати бланки типової форми або таку форму реєстру (таблиця 7).


Таблиця 7 - Зразок книга "Журнал-головна"№ рядка

Дата

№ мемо-ріального ордера

Сума оборотів за меморіальним ордером

Обороти за субрахунками

103

104

і т. ін.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит
Залишки за субрахунками на початок місяця1

30.04

12

30.04

2

і т. ін.УсьогоЗалишки за субрахунками на кінець місяця
1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи