Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 437.26 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка3/3
Дата01.06.2012
Розмір437.26 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ 4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

МОДУЛЬ 1

 1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами.

 2. Організація і ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах

 3. Кошторис бюджетної установи, порядок складання, затвердження та виконання.

 4. Будова, роль і призначення бюджетної класифікації доходів і видатків.

 5. Форми бухгалтерського обліку і облікові реєстри в бюджетних установах.

 6. План рахунків обліку бюджетних установ і облікові реєстри.

 7. Бухгалтерський баланс бюджетних установ

 8. Склад і класифікація доходів і видатків.

 9. Облік доходів загального фонду.

 10. Поняття, класифікація і склад коштів спеціального фонду.

 11. Облік доходів спеціального фонду.

 12. Облік касових і фактичних видатків.

 13. Відображення результатів обліку доходів і видатків у звітності.

 14. Основні принципи і методи фінансування бюджетних установ. Поняття розпорядників коштів.

 15. Облік фінансування через органи Держказначейства

 16. Облік зобов’язань.

 17. Особливості обліку касових операцій.

 18. Облік інших грошових коштів.

 19. Облік розрахунків із підзвітними особами.

20. Облік розрахунків за податками і платежами до бюджету.

21. Облік розрахунків із різними дебіторами і кредиторами.

22. Особливості нарахування заробітної плати в різних галузях бюджетної сфери.

23. Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати й пов'язаних із нею розрахунків.

24. Облік розрахунків зі стипендіатами.


МОДУЛЬ 2


 1. Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку необоротних активів.

 2. Облік надходження і наявності необоротних активів.

 3. Облік зносу та ремонтів необоротних активів.

 4. Облік вибуття необоротних активів.

 5. Індексація і переоцінка необоротних активів.

 6. Інвентаризація необоротних активів.

 7. Відображення результатів обліку необоротних активів у звітності.

 8. Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку запасів.

 9. Облік запасів на складах та його зв'язок із обліком у бухгалтерії.

 10. Облік продуктів харчування.

 11. Облік медикаментів, перев'язувальних засобів і виробів медичного призначення.

 12. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 13. Інвентаризація запасів і відображення її в обліку.

 14. Особливості обліку військового майна.

 15. Звітність про наявність і рух запасів.

 16. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами.

 17. Облік витрат і продукції виробничих майстерень.

 18. Облік витрат і продукції підсобних (навчальних) сільських господарств та її використання і реалізації.

 19. Облік витрат і калькулювання послуг бюджетних установ

 20. Власний капітал бюджетних установ і його облік.

 21. Облік фондів.

 22. Облік результатів переоцінок.

 23. Облік результатів виконання кошторису та його відображення у звітності.

 24. Звітність бюджетних установ.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542 // Голос України 2001. - № 129. – С. 5 - 12.

2. Закон України «Про Державний бюджет України // Відомості Верховної Ради України.

3. «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Порядка применения Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений», с изменениями и дополнениями: Приказ Министерства финансов Украины от 10 декабря 1999 года №114 // Все о бухгалтерском учете. - 2002. - № 79. - С. 59 - 79.

4. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства України від 10.07.2000 № 61 (зі змінами і доповненнями) // Баланс і бюджет. – 2004. - № 20. – С.1 – 16.

5. «Про бюджетну класифікацію та її введення»: Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року № 604 // Податки і бухгалтерський облік. - 2002. - №9. – С. 6 - 8.

6. «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002року№228 // Офіційний вісник України.- 2002.- №9.- С. 1 - 1І.

7. «Про затвердження переліку власних надходжень бюджетних установ та організацій»: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - № 102. – С.9-14.

8. Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства: Наказ Державного казначейства України від 02.12.2002 №221 // Казна. - 2003. - №2.- С. 11 – 15.

9. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання № 68: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68 // Все про бухгалтерський облік. - 2000.- №87.- С. 27 - 31.

10. Порядок обслуговування державного бюджету за видатками, затверджений наказом ДКУ № 89 від 25.05.2004 // Баланс - бюджет. – 2004. - № 13. – С.12 – 36.

11. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 284с.

12. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. – Житомир: ЖІЕІ,2004. – 512с.

13. Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М., Бухгалтерський облік у бюджетних установах : Підручник / За заг. ред. проф. Р.Т. Джоги. – К: КНЕУ, 2003. – 483с.

 1. Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М., Кондратюк І.О., Петруніна В.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 294с.

 2. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посіб. – К.: Книга, 2004. – 180с.

16. Левицька С.О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ: Монографія. – Рівне:УДУВГП, 2004. – 233с.

17. Маляревський Ю.Д, Сімченко Л.М., Ольховський В.В. Бюджетний облік і звітність: Навчальний посібник – Х.:Видавничий Дім “ІНЖЕК”, 2003. – 208с.

18. Матвеева В. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. — X.: Фактор, 2003. — 566 с.

 1. Свірко С. В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в бюджетних організаціях. — К.: КНЕУ, 2000. — 188 с.

 2. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. - 244с.Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к. е. н., доц. В. І. Глухова


Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку та аудиту А.О. Касич


Підп. до др.________________Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія


Ум. друк. арк.._________ Наклад ______________Зам. № ____ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи