Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/5
Дата21.06.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет

Методичні рекомендації

щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни

" ОБЛІК у БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ"

для студентів заочної форми навчання

зі спеціальностІ

6.050100 – "ОБЛІК І АУДИТ"

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2006


Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни ,,Облік у бюджетних установах" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання)


^

Кафедра обліку та аудитуУкладач к.е.н., доцент В.І. Глухова


Рецензент к.е.н., доцент, А.О. Касич


Затверджено методичною радою університету

Протокол № ___ від ____________


Заступник голови методичної ради доц. С.А.Сергієнко


Кременчук 2006


зміст

Вступ ………………………………………………………………….. 4

1. Загальні положення щодо виконання контрольних робіт ……... 5

2. Варіанти контрольних робіт ………………………………………. 6

3. Запитання до заліку ……………………………………………... 26

Список літератури ……………………………………………………. 29

Додаток А …………………………………………………………… 31


Трансформаційні перетворення, що відбуваються в економіці України, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі, у яких функціонують бюджетні установи — освіту, науку, культуру, медицину тощо.

Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується рядом особливостей, які впливають на методику й організацію бухгалтерського обліку, а також узагальнення облікової інформації у звітності.

Курс «Облік у бюджетних установах» є складовою блоку вибіркових навчальних дисциплін із підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит».

Предметом дисципліни є кошти державного бюджету і бюджетів усіх рівнів бюджетної системи та їх рух у процесі надання нематеріальних послуг.

Мета цього курсу полягає в засвоєнні студентами теорії та практики обліку в бюджетних установах із використанням різноманітних методів навчання та контролю.

Завдання курсу:

- вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах;

- засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях обліку бюджетних установ;

- опанування механізму логічного складання бухгалтерських проводок;

- ознайомлення з особливостями обліку видатків і методики калькулювання послуг бюджетних установ;

- своєчасне відображення фінансово-господарських операцій з формування, використання бюджетних коштів відповідно до їх цільового призначення:

- визначення проблемних питань обліку в бюджетних установах і шляхів їх розв'язання.

Дана дисципліна пов'язана з курсами "Бухгалтерський облік", «Бюджетна система», «Основи обліку в бюджетних і фінансових установах».

Види занять з дисципліни “Облік у бюджетних установах”: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів.

^ 1 Загальні положення

щодо виконання контрольних робіт


Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують у письмовій формі контрольну роботу.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питання та двох практичних завдань з бухгалтерського обліку. Варіанти контрольної роботи обираються за останньою цифрою залікової книжки.

Відповіді на теоретичні питання виконуються у письмовому вигляді в короткій конспективній формі, за необхідності супроводжуються рисунками, таблицями. У роботі обов’язкове посилання на використані літературні джерела, список яких наводиться в кінці кожного питання контрольної роботи.

Умова другого практичного завдання однакова для всіх варіантів. Кожен студент виконує його згідно з конкретними даними відповідного варіанту. Вихідні дані для кожного варіанту, а також зразки оформлення результатів практичного завдання подано у варіанті №1.

Контрольна робота виконується на аркушах форматом А4 (приблизний обсяг 15 сторінок у друкованому варіанті або 25-30 сторінок – у рукописному або в учнівських зошитах обсягом 18-24 аркуші).

Контрольну роботу слід писати українською мовою, а студенти, які не володіють українською мовою, можуть виконати російською.

Захист контрольної роботи проводиться в строки, затверджені деканатом, але не менше, ніж за два тижні до заліку. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до заліку. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи з дисципліни «Облік у бюджетних установах» наведено у додатку А.

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру обліку та аудиту (39614, м. Кременчук, бул. Пушкіна, 3 КДПУ, 5 корпус, кімната 301) не менше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1


Теоретичні питання

  1. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

  2. Облік надходження, зносу та вибуття необоротних активів. Відображення результатів обліку в звітності.


Практичні завдання

1. На підставі наведених нижче даних визначити, до якого розділу активу чи пасиву балансу належать види господарських засобів та джерела їх утворення. Скласти бухгалтерський баланс бюджетної установи на кінець кварталу.

№ пор.

Назва субрахунка

Сума,

тис. грн

1

2

3

1

Будинки та споруди

50000

2

Машини та обладнання

10000

3

Транспортні засоби

15000

4

Інструменти, прилади та інвентар

2122

5

Бібліотечні фонди

10000

6

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

14517

7

Програми для ЕОМ

174

8

Знос основних засобів

40162

9

Знос нематеріальних активів

34

10

Малоцінні та швидкозношувані предмети

591

11

Продукти харчування

200

12

Медикаменти та перев'язувальні засоби

83

13

Господарські матеріали та канцелярське приладдя

105

14

Паливо, паливні та мастильні матеріали

99

15

Запасні частини для машин і обладнання

150

16

Інші запаси

2010

17

Каса в національній валюті

82

18

Поточний рахунок в іноземній валюті

219

19

Інші поточні рахунки

1

20

Реєстраційний рахунок

117

1

2

3

21

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

3713

22

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

867

23

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших над­ходжень спеціального фонду

2


24

Грошові документи

26

^ Розрахунки з різними дебіторами:
25

— розрахунки з підзвітними особами

31

26

— розрахунки з відшкодування завданих збитків

108

27

— розрахунки за платежами і податками до бюджету

7

28

— розрахунки з пенсійного забезпечення

1

29

— розрахунки з соціального страхування

0,5

30

— розрахунки зі страхування на випадок безробіття

0,5

31

— розрахунки за спеціальними видами платежів

190

32

— розрахунки з іншими дебіторами

400

33

— розрахунки з постачальниками та підрядниками

385

34

— розрахунки із замовниками за виконані роботи й надані послуги

692

35

Фонд у необоротних активах

61670

36

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

591

37

Результат виконання кошторису за загальним фондом

-212

38

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

3667

39

Результати переоцінок

55
Кредиторська заборгованість:
40

— розрахунки зі страхування на випадок безробіття

2

41

— розрахунки із заробітної плати

41

42

— розрахунки з депонентами

29

43

— розрахунки за спеціальними видами платежів

10

43

— розрахунки з іншими кредиторами

100

44

— розрахунки з постачальниками та підрядниками

900

45

— розрахунки із замовниками за виконані роботи й надані послуги

265

46

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

18

57

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

4043

58

Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

769
1

2

3

49

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

60

50

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

57

51

Виробничі витрати

212
  1. Умова другого практичного завдання однакова для всіх варіантів. Кожен студент виконує його згідно з конкретними даними відповідного варіанту.


На підставі наведених даних про залишки на початок місяця (таблиця 1.1) та господарські операції бюджетної установи за звітний період (таблиця 1.2 ) визначити кореспонденцію субрахунків, вказати коди економічної класифікації касових і фактичних видатків, скласти картки аналітичного обліку касових і фактичних видатків. Зазначені господарські операції з реєстраційного журналу (без заповнення меморіальних ордерів) записати у книгу "Журнал-головна", визначити обороти і сальдо.

При визначенні кореспонденції рахунків користуватися кодами субрахунків, а при складанні книги "Журнал-головна" (для спрощення) записи виконати в розрізі синтетичних рахунків.

Таблиця 1.1

^ Початкове сальдо на рахунках бюджетної установи

^ Код субрах.унка

Суми за варіантами, грн

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101

15000

20000

25000

26000

24000

21000

23000

27000

18000

19000

131

3000

2000

5000

4000

5000

4000

6000

5000

3000

4000

231

200

150

180

160

210

200

150

180

160

210

234

500

700

400

600

380

500

700

400

600

380

321

400

450

430

420

440

410

450

430

460

410

301

45

600

95

80

70

50

85

90

100

120

401

12000

18000

20000

22000

19000

17000

17000

22000

15000

15000

701

51345

52300

52105

51260

48100

55160

56385

47100

48720

53720

801

50200

50400

51000

50000

47000

54000

55000

46000

47400

52600

^ Контр. сума

132690

144600

154210

154520

144200

152320

158770

148200

133440

145440
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи