Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/4
Дата21.06.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет

Методичні рекомендації

щодо практичних РОБІТ

з навчальної дисципліни

“ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та заочної форм навчання

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 – “ОБЛІК І АУДИТ”

( У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2006

Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни ,,Облік у бюджетних установах" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання)


^

Кафедра обліку та аудитуУкладачі: доц., к.е.н. В.І. Глухова,

асист. І.М. Гноєва


Рецензент доц., к.е.н. А.О. Касич


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ___ від ____________

Заступник голови методичної ради доц. С.А.Сергієнко
Кременчук 2006

Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується рядом особливостей, які впливають на методику й організацію бухгалтерського обліку, а також узагальнення облікової інформації у звітності.

Курс «Облік у бюджетних установах» є складовою блоку вибіркових навчальних дисциплін з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік та аудит».

Предметом дисципліни є кошти державного бюджету й бюджетів усіх рівнів бюджетної системи та їх рух у процесі надання нематеріальних послуг.

Мета цього курсу полягає в засвоєнні студентами теорії та практики обліку в бюджетних установах із використанням різноманітних методів навчання та контролю.

Завдання курсу:

- вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах;

- засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях обліку бюджетних установ;

- опанування механізму логічного складання бухгалтерських проведень;

- ознайомлення з особливостями обліку видатків і методики калькулювання послуг бюджетних установ;

- своєчасне відображення фінансово-господарських операцій з формування, використання бюджетних коштів відповідно до їх цільового призначення;

- визначення проблемних питань обліку в бюджетних установах і шляхів їх розв'язання.

Дана дисципліна пов'язана з курсами: "Бухгалтерський облік", «Бюджетна система», «Основи обліку в бюджетних і фінансових установах».

Види занять з дисципліни “Основи обліку та аналізу в бюджетних установах»”: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів.


У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- економічну сутність об'єктів бухгалтерського обліку в різних за профілем бюджетних установах, систему їх оцінки та класифікації;

- законодавчу та нормативну базу щодо облікової політики бюджетних та фінансових установ;

- методику використання плану рахунків бюджетних установ;

- облікові реєстри;


уміти:

- складати первинні бухгалтерські документи;

- заповнювати бухгалтерські реєстри;

- робити різні розрахунки з бухгалтерського обліку;

- складати типові бухгалтерські проведення і форми звітності;

- відображати результати обліку в різних формах звітності.


^ Тематика практичних робіт

Тема1 Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Вивчення теми передбачає розгляд таких питань:

1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання.

2. Бухгалтерський баланс.

3. План рахунків бухгалтерського обліку.

4. Форми бухгалтерського обліку.

5. Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Контрольні запитання

  1. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

  2. Основні об'єкти обліку в бюджетних установах.

  3. Зміст облікової політики бюджетних установ.

  4. Зміст і побудова Плану рахунків бюджетних установ.

  5. Зміст і структура балансу бюджетних установ.

  6. Зміст державного регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

  7. Взаємозв'язок основних реєстрів бухгалтерського обліку форми «Журнал-Головна».

  8. Організаційні форми бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

  9. Функції та завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Вправи для виконання

1. На підставі наведених нижче даних визначити, до якого розділу активу чи пасиву балансу належать види господарських засобів та джерела їх утворення. Скласти бухгалтерський баланс Фонду майна Автономної Республіки Крим на кінець кварталу. Код відомчої класифікації видатків 661.

Таблиця 4.1

пор

Назва субрахунка

Сума,

тис. грн

1

Будинки та споруди

50000

2

Машини та обладнання

10000

3

Транспортні засоби

15000

4

Інструменти, прилади та інвентар

2122

5

Бібліотечні фонди

10000

6

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

14517

7

Програми для ЕОМ

174

8

Знос основних засобів

40162

9

Знос нематеріальних активів

34

10

Малоцінні та швидкозношувані предмети

591

11

Продукти харчування

200

12

Медикаменти та перев'язувальні засоби

83

13

Господарські матеріали та канцелярське приладдя

105

14

Паливо, паливні та мастильні матеріали

99

15

Запасні частини для машин і обладнання

150

16

Інші запаси

2010

17

Каса в національній валюті

82

18

Поточний рахунок в іноземній валюті

219

19

Інші поточні рахунки

1

20

Реєстраційний рахунок

117

21

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

3713

22

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

867

23

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших над­ходжень спеціального фонду

2


24

Грошові документи

26

^ Розрахунки з різними дебіторами:
25

— розрахунки з підзвітними особами

31

26

— розрахунки з відшкодування завданих збитків

108

27

— розрахунки за платежами і податками до бюджету

7

28

— розрахунки з пенсійного забезпечення

1

29

— розрахунки з соціального страхування

0,5

30

— розрахунки зі страхування на випадок безробіття

0,5

31

— розрахунки за спеціальними видами платежів

190

32

— розрахунки із іншими дебіторами

400

33

— розрахунки з постачальниками та підрядниками

385

34

— розрахунки з замовниками за виконані роботи й надані послуги

692Продовження табл. 1пор

Назва субрахунка

Сума, тис. грн

35

Фонд у необоротних активах

61670

36

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

591

37

Результат виконання кошторису за загальним фондом

-212

38

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

3667

39

Результати переоцінок

55
Кредиторська заборгованість:
40

— розрахунки зі страхування на випадок безробіття

2

41

— розрахунки із заробітної плати

41

42

— розрахунки із депонентами

29

43

— розрахунки за спеціальними видами платежів

10

43

— розрахунки з іншими кредиторами

100

44

— розрахунки із постачальниками та підрядниками

900

45

— розрахунки із замовниками за виконані роботи й надані послуги

265

46

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

18

57

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

4043

58

Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

769

49

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

60

50

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

57

51

Виробничі витрати

212


2. На підставі наведеного переліку господарських операцій визначити, у яких меморіальних ордерах дістануть відображення ці господарські операції.

Результати оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 2

№ з\п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Назва і номер меморіального ордера

Дебет

КредитПерераховано кошти міським службам комунального господарства
Нарахована заробітна плата працівникам бюджетної установи
Надійшли кошти до каси для виплати заробітної плати
Виплачено з каси кошти під звіт на закупівлю матеріалів
Перераховано кошти у вигляді авансового платежу на виконання робіт для бюджетної установи за рахунок коштів спеціального фонду
Перераховано кошти постачальникам у порядку планових платежів
Списано малоцінні швидкозношувані предмети
Реалізовано транспортний засіб установи
Перераховано кошти за реалізований транспортний засіб
Нараховано плату за перебування дітей у дитячому дошкільному закладі
Оприбутковано продукти харчування, що надійшли від постачальників за розрахунками в порядку планових платежів
Списано використані продукти харчування
Списано витрачені господарські матеріали
Оприбутковано бланки довіреностей  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи