\"облік та аналіз руху грошових потоків\" icon

"облік та аналіз руху грошових потоків"
Скачати 201.86 Kb.
Назва"облік та аналіз руху грошових потоків"
Дата04.06.2012
Розмір201.86 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щоДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

з навчальної ДИСЦИПЛІНИ

"ОБЛІК ТА АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 7.050106 – «ОБЛІК І АУДИТ»,

7.050104 – «ФІНАНСИ»

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “ Облік та аналіз руху грошових потоків ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.050106 – “ Облік і аудит ”,

7.050104 – «Фінанси» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. Р.М. Циган


Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко


За останні роки в Україні відбулись і відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За час, що минув від початку радикального реформування адміністративно-командної економіки, значною мірою трансформувалися умови функціонування всіх складових ланок економіки, у тому числі й насамперед – сфера фінансових відносин у суспільстві. Це пов’язано з появою значної кількості підприємств, заснованих на недержавних формах власності, докорінною зміною системи ціноутворення, бюджетної системи, а також систем оподаткування й бухгалтерського фінансового обліку.

Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки конче потрібно, щоб учасники мали достовірну та об’єктивну інформацію про майно, фінансове становище, грошові потоки, а також про процеси їх формування як на власному підприємстві, так і в партнерів на підставі попередніх даних. Таку інформацію надає тільки бухгалтерська система обліку.

Мета дисципліни: надання знань з теорії та практики організації та ведення обліку та аналізу руху грошових потоків суб’єктів господарювання.

Завдання: вивчення змісту та основних напрямів фінансової діяльності підприємств, способів і методів забезпечення ліквідності грошових потоків підприємства та їх оптимізації, методів формування грошових коштів від різних видів діяльності підприємства, особливостей аналізу звіту про рух грошових коштів суб’єктів господарювання, особливості формування грошових потоків підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин та організації фінансових взаємовідносин підприємств з державою, оволодіння практичними навичками використання можливих форм фінансування підприємств.

Предмет: грошові потоки від різних видів діяльності підприємства, що формуються у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Курсова робота з дисципліни «Облік та аналіз руху грошових потоків» передбачена навчальним планом для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – «Облік та аудит», у тому числі скорчений термін навчання. Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів.

Мета курсової роботи – закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами у процесі вивчення дисципліни «Облік та аналіз руху грошових потоків», та їх застосування для комплексного розв’язання конкретного фахового завдання.

Завдання курсової роботи – проведення на основі використання наукової літератури, законодавчих актів, статистичних матеріалів дослідження суті грошових потоків та форм їх вияву в різних сферах відповідно до вибраної теми, виявлення актуальних проблем та внесення пропозицій щодо їх вирішення.

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні та практичні матеріали, що характеризують управління, облік та аналіз руху грошових потоків на вітчизняних підприємствах.

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення курсу, є глибокими й фундаментальними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання вибраної теми.

У курсовій роботі студент має показати:

 • знання і правильне розуміння закономірностей, що склада­ються у фінансовій сфері;

 • уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані виснов­ки щодо оптимізації руху грошових потоків і вдосконалення системи управління ними у діяльності суб’єктів господарювання;

 • здатність використовувати здобуті теоретичні знання у про­цесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків.

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст вибраної теми, показати розуміння, як на підприємстві формуються грошові потоки від різних видів діяльності. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії та практики управління грошовими коштами, їх обліку та аналізу. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, що досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даних питань. Це допоможе більш глибокому засвоєнню матеріалу.


^ 2 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

 • вибір теми;

 • підбір та вивчення літератури;

 • складання попереднього плану;

 • консультація з викладачем – керівником й уточнення плану курсової роботи;

 • написання та оформлення тексту курсової роботи;

 • передання завершеної курсової роботи на кафедру для рецензування;

 • доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника;

 • захист курсової роботи.2.1 Підготовка до виконання курсової роботи

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Тематика курсових робіт подана в даних методичних вказівках. Студент може також запропонувати для курсової роботи свою тему, обґрунтувавши її доцільність та узгодивши з викладачем.

Вибравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, законів та нормативних документів.

Слід мати на увазі, що всі питання плану повинні являти собою єдине ціле, систему, у якій кожний наступний пункт є розвитком і доповненням попереднього. Формування питань плану не повинно дублювати назву роботи.

Для складання бібліографії, підбору необхідних книжок і статей слід використовувати систематичний та предметний (тематичний) каталоги бібліотек, а також огляд змісту економічних журналів та тижневиків, що друкуються в останніх числах часописів за декілька попередніх років. Дозволяється використовувати необхідні матеріали з Інтернету, але з обов'язковим посиланням на адресу сайту. Список літературних джерел має складати не менше 20 назв.

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в часописах «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова тема», «Актуальні проблеми економіки», «Урядовий кур'єр», «Бізнес» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Міністерства статистики України, Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України.

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, статистичних збірників студент складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, у кількох варіантах), який погоджує з викладачем – керівником курсової роботи.

План – це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження вибраної теми, логічний зв'язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Зі складеного плану видно, наскільки студент засвоїв матеріал вибраної теми, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Зразки планів курсових робіт наведено в додатку А.

Після погодження плану керівник видає студентові завдання курсової роботи загального зразка. У завданні складається календарний план виконання роботи, який обов'язково погоджується з керівником. Завдання підшивається до курсової роботи і разом з нею подається до захисту.


^ 2.2 Структура та зміст курсової роботи

Конкретний зміст курсової роботи та її структура визначається студентом разом з керівником.

Загальний обсяг друкованих сторінок – 40-50 стандартним форматом А4 (без урахування списку використаної літератури та додатків). Times New Roman, шрифт – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Робота повинна мати чітку й логічну структуру, складовими якої є вступ, основна частина та висновки.

У вступі (2-3 с.) необхідно обґрунтувати актуальність вибраної теми, її значущість, визначити мету й завдання курсової роботи, указати методи дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи.

В основній частині належить викласти основні теоретичні та методичні положення роботи, проаналізувати статистичні дані щодо вибраної теми конкретного суб'єкта господарювання. Бажано зробити порівняльний аналіз із досліджуваної тематики (якщо це можливо) щодо зарубіжних країн.

Основна частина курсової роботи повинна бути структурована на розділи, які нумеруються арабськими цифрами і за необхідності поділяються на підрозділи (параграфи). Включаючи практичну частину, яка освітлює проблеми підприємства, що вивчаємо.

Обов'язково окремим питанням виділяються в курсовій роботі проблемні та дискусійні аспекти дослідження.

У висновках курсової роботи (3-4с.) підбивають підсумки з усіх висвітлених питань, визначають шляхи і напрями розв’язання проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно, на підставі практичного досвіду, так і через узагальнення пропозицій, у літературних джерелах. До змісту роботи висуваються такі вимоги:

 • системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу;

 • виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке речення і великі фрагменти не сприяють його розумінню;

 • завершеність викладення кожної думки і виключення повторень.

Зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

Текст курсової роботи має бути без пропусків та скорочень слів набраний на комп'ютері.

Курсова робота повинна бути написана самостійно. Усі наведені в тексті цитати та цифровий матеріал потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід указати об'єкт аналізу. Обов'язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових даних. Джерелом їх можуть бути фінансова звітність підприємства, первинна документація, аналітичні фінансові дані та інше.

Цифровий матеріал має бути поданий у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. Особливу увагу слід приділити їх правильному оформленню.

На кожну таблицю та інші ілюстрації треба давати посилання на джерело, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками.

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу – їх наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об'єкт і період, якого стосуються дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а в графіках та діаграмах – масштаб.

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття.


^ 2.3 Оформлення курсової роботи

Текст роботи слід писати тільки з одного боку стандартного аркуша (А4) та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку – 20 мм, з правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

Кожне питання, зазначене в плані курсової роботи, слід виносити у заголовок і починати з нової сторінки. Перед назвою питання проставляють його номер.

Титульна сторінка вважається першою сторінкою і номер на ній не ставлять. Зразок титульної сторінки курсової роботи наведено у додатку Б.

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами, які проставляються у правому верхньому кутку або посередині сторінки зверху чи знизу.

Титульна сторінка, завдання та зміст входять до загальної нумерації, але номер сторінки на них не ставиться. Номери сторінок проставляють, починаючи зі вступу.

Рисунки, таблиці, список літератури, додатки також включають до наскрізної нумерації. При застосуванні в курсовій роботі аркушів форматом А5 чи А3 один такий аркуш у загальній нумерації враховується як одна сторінка.

Додатки до курсової роботи позначають великими буквами алфавіту посередині сторінки. Кожен додаток повинен мати тематичний заголовок.

Кожен із розділів, а також список літератури починають з нової сторінки. Заголовки розділів, вступ, висновок, список використаних джерел пишуть з великої літери, заголовок параграфів – малими.

Заголовки таблиць розміщують над ними справа, графіків, схем, діаграм – під ними. Таблиці та рисунки нумеруються окремо. Номер таблиці (графіка) складається з номера питання (незалежно від наявності параграфів у ньому) та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3 (третя таблиця другого питання).

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. У разі перенесення таблиці у правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: «Продовження таблиці...».

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні – вказують поряд з показником.

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. Громіздкі таблиці та схеми допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки, які нумерують окремо й поміщають після списку літератури.

Формули, на які є посилання в тексті, нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід узяти у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він належить.

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності:

 • закони України;

 • укази Президента;

 • постанови і декрети Уряду України;

 • статистичні та інші збірники;

 • інструктивні матеріали (у хронологічному порядку);

 • спеціальна економічна література й публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та іні­ціалів автора;

 • матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані під час написання роботи.

Усі джерела, включені до списку використаної літератури, нумерують послідовно. Використані книги слід записувати у такій формі:

Прізвище та ініціали автора (чи авторів), назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання.

Міста Москва, Санкт-Петербург, Київ позначаються першими літерами (М., СПб., К.), а назви інших міст подаються повністю.

Використані статті записують наступним чином: Луніна І. Міжбюджетні відносини в Україні: Концептуальні підходи до реформування // Економіка України. - 2002. – №5. – С. 10-16.

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруть в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому – сторінка, звідки взята цитата.

Роботу переплітають або брошурують у наступній послідовності: титульна сторінка, завдання роботи, зміст, вступ, розділи та параграфи (якщо є такі), висновок, список використаних літературних джерел, додатки.

Текст повинен бути старанно перевіреним автором після друку.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання.


^ 3 РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ


Курсову роботу рецензує керівник курсової роботи. У рецензії зазначаються позитивні сторони й недоліки роботи, допущена чи не допущена вона до захисту. Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертають на доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробленню протягом терміну, установленого кафедрою.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання викладача. За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.

Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно й правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань вибраної теми, висновки про позитивні моменти й недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки та пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даної дисципліни.


^ 4 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Облік руху грошових потоків від операційної діяльності підприємства

 2. Облік руху грошових потоків від фінансової діяльності

 3. Облік руху грошових потоків від інвестиційної діяльності

 4. Облік та аналіз руху грошових коштів на рахунках підприємства у банку

 5. Облік та аналіз руху грошових коштів у касі підприємства

 6. Методика складання звіту про рух грошових коштів та його аналіз

 7. Управлінський облік грошових потоків та їх аналіз на виробничому підприємстві

 8. Грошові потоки як об’єкт управління, обліку та аналізу на підприємстві

 9. Організація обліку й аналізу видатків від звичайної діяльності підприємства

 10. Організація обліку й аналізу видатків від операційної діяльності підприємства

 11. Організація обліку та аналізу грошових коштів підприємства

 12. Облік і аналіз руху грошових потоків малого підприємства

 13. Управління рухом грошових потоків та їх облік і аналіз на підприємстві

 14. Організація обліку та аналізу довготермінових фінансових інвестицій

 15. Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємств різних форм власності та господарювання згідно з діючими законодавчими актами України

 16. Організація обліку та аналізу операцій з цінними паперами на підприємстві

 17. Облік і аналіз доходів, витрат і результатів фінансових операцій на підприємстві

 18. Облік і аналіз доходів, витрат і результатів операційної діяльності на підприємстві їх вплив на рух грошових потоків

 19. Облік, аналіз доходів, витрат і результатів від звичайної діяльності підприємства та результатів від надзвичайних подій

 20. Облік і аналіз короткострокових і довгострокових кредитів банків

 21. Особливості обліку і аналізу руху грошових коштів з урахуванням зарубіжного досвіду

 22. Облік, аналіз розрахункових операцій на підприємстві

 23. Організація обліку та аналізу руху грошових потоків на підприємстві зі зовнішньоекономічними зв’язками

 24. Облік і аналіз надходжень від покупців і замовників за товари, роботи, послуги

 25. Організація обліку та аналізу розрахунків підприємства з бюджетом за податком на прибуток та їх вплив на формування і рух грошових потоків

 26. Формування та взаємозв’язок між звітом про фінансові результати і звітом про рух грошових коштів на підприємстві та їх аналіз

 27. Аналіз фінансової звітності та шляхи оптимізації руху грошових потоків підприємства за сучасних умов господарювання

 28. Фінансова звітність підприємства та аналіз показників звіту про рух грошових коштів

 29. Облік і аналіз формування бюджету доходів і витрат підприємства

 30. Облік та аналіз фінансових вкладень підприємств відповідно до діючих законодавчих актів України

 31. Облік і аналіз фінансових інвестицій на підприємстві

 32. Облік інвестиційної діяльності підприємства і аналіз звіту про рух грошових коштів

 33. Планування і прогнозування грошових потоків суб’єкта господарювання за даними обліку, шляхи їх оптимізації

 34. Оцінка ефективності моделі управління грошовими потоками, облік і аналіз надходжень та видатків від різних видів діяльності

 35. Методи розрахунку грошового потоку та методика складання звіту про рух грошових коштів підприємства

 36. Формування грошових надходжень їх облік та аналіз руху грошових коштів

 37. Облік руху грошових коштів у касі та дослідження основних напрямів їх використання

 38. Облік руху грошових коштів на рахунках у банках та дослідження основних напрямів їх використання

 39. Подання інформації про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, облік і аналіз

 40. Визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності, їх облік і аналіз^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України «Про обіг векселів в Україні» (від 5 квітня
  2001 року № 2374-ПІ) // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу «Вісник Національно­го банку України». – 2001. – № 5. – С. 13-16.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4.

 3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. № 135 // 3аконодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу «Вісник Наці­онального банку України». – 2001. – № 5. – С. 43-104.

 4. Положення про ведення касових операцій у національній ва­люті в Україні, затверджене постановою Правління Націона­льного банку України від 19 лютого 2001 р. № 72 // Законодав­чі та нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до жу­рналу «Вісник Національного банку України». – 2001. – № 4. – С. 35-60.

 5. Аранчій В.І., Краснікова О.М. Фінансові терміни, тести, задачі, ситуації: Посібник. – Полтава: Камелот, 1999. – 124 с.

 6. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

 7. Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: Знання, 1999. – 312 с.

 8. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник/

Бутинець Ф.Ф, Чижевська Л. В., Герасимчук Н. В. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448с.

 1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2006. – 672 с.

 2. Вахрин П.И. Финансовый практикум.–М.: Дайлков и К°, 2002. – 172 с.

 3. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 1997. – 576 с.

 4. Звітність підприємств: Навчальний посібник/За ред. професора

Вериги Ю.А. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.

 1. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – Тернопіль.: Економічна думка, 2002. – 400 с.

 2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.

 3. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416 с.

 4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 378 с.

 5. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства: Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

 6. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 7. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2002. – 360 с.

 8. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. А.М. Поддерьогіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.

 9. Финансы предприятий: Учебник / Под редакцией Н.В.Качиной. М.: ЮНИТИ, 1998. – 413 с.

 10. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / Г.Г. Кірейцев та ін. – Ж.: ЖГП, 2001. – 432 с.

 11. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.


Додаток А

Зразки планів курсових робіт

Тема. Звіт про рух грошових коштів підприємства як джерело інформації для обліку та аналізу руху грошових потоків ТОВ «Критерій»

План


Зміст

Вступ

Розділ 1 Техніко-економічна характеристика діяльності ТОВ «Критерій»

Розділ 2 Звіт про рух грошових коштів, мета складання та порядок узгодження з іншими формами фінансової звітності

Розділ 3 Аналіз звіту про рух грошових коштів

3.1 Аналіз динаміки та структури грошових коштів від різних видів діяльності

3.2 Аналіз показників звіту про рух грошових коштів

3.3 Пошук резервів збільшення грошових коштів та визначення їх оптимальної структури

Висновки та пропозиції

Список літератури

Додатки


Тема. Грошовий потік від операційної діяльності підприємства ВАТ«Кредмаш»


План

Зміст

Вступ

Розділ 1 Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ «Кредмаш»

Розділ 2 Облік грошового потоку від операційної діяльності підприємства

2.1 Облік вхідного грошового потоку від основної діяльності підприємства

2.2 Облік вихідного грошового потоку від основної діяльності

Розділ 3 Аналіз руху грошових потоків від операційної діяльності

3.1Аналіз динаміки і факторів зміни обсягів грошових потоків

3.2 Аналіз збалансованості операційного грошового потоку

3.3 Аналіз інтенсивності й ефективності грошового потоку

3.4 Шляхи оптимізації грошових потоків

Висновки та пропозиції

Список літератури

Додатки


Додаток Б


Міністерство освіти і науки україни

кременчуцький державний політехнічний університет

^ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни

«Облік та аналіз руху грошових потоків»


Тема:_________________________________________


Виконав студент

_______________

прізвище, ім’я, по батькові


група____________

_________________

дата, підпис студента


Керівник курсової роботи

______________________

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Облік та аналіз руху грошових потоків» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит», 7.050104 – «Фінанси» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асистент Р.М. Циган

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _____ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

3


9614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

\"облік та аналіз руху грошових потоків\" iconЗ навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік І аналіз руху грошових потоків” для студентів денної та...
\"облік та аналіз руху грошових потоків\" iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік та аналіз руху грошових потоків” для студентів...
\"облік та аналіз руху грошових потоків\" iconОптимізація грошових потоків підприємств
Визначено чинники ефективності функціонування обігового капіталу підприємств через оптимізацію їх грошових потоків
\"облік та аналіз руху грошових потоків\" iconДеякі аспекти кредитування дотаційних підприємств державної форми власності (на прикладі підприємств вугільної промисловості)
України. Через аналогічні причини не уявляється можливим застосування формули рентабельності продажу. Проте досить інформативним...
\"облік та аналіз руху грошових потоків\" iconРозрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму "Будівництво"
Для практичних занять з дисципліни «Організація будівництва» по темі «Побудова лінійних, циклограм них моделей, розрахунок матриць...
\"облік та аналіз руху грошових потоків\" iconКондрашова Т. М
Тому облік і аналіз таких розрахунків є однією з найважливіших ділянок бухгалтерської роботи, бо вони формують основну частину доходів,...
\"облік та аналіз руху грошових потоків\" iconМіністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація
Грошовий оборот – це сукупність усіх грошових платежів І розрахунків, що відбуваються в економіці. Канали руху грошей між суб’єктами...
\"облік та аналіз руху грошових потоків\" iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека фінансовий менеджмент
Андрієць, В. С. Дослідження основних сутнісних характеристик грошових потоків підприємства [Текст] / В. С. Андрієць // Актуальні...
\"облік та аналіз руху грошових потоків\" iconВплив оптимізації грошових потоків на формування та розподіл прибутку підприємства
Вступ. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї...
\"облік та аналіз руху грошових потоків\" iconЛекція Багатозадачність, взаємодія потоків План Багатозадачність та паралелізм Принципи та проблеми взаємодії потоків
Як ми вже говорили, у більшості сучасних ос може бути багато процесів, а в адресному просторі кожного процесу — багато потоків (1:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи