З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків” icon

З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків”
Скачати 300.1 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків”
Дата01.06.2012
Розмір300.1 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО практичних занять

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

облік і аналіз руху грошових потоків”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТей: 7.050106 – “облік і аудит”,

7.050104 – “фінанси


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік і аналіз руху грошових потоків” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.050106 – “Облік і аудит”, 7.050104 – “Фінанси”


Укладач старш. викл. Р.М. Циган

Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко

Зміст
Вступ ……………..……………………………………………………………….....4
1 Перелік практичних занять…………………………………………………….....5
Практичне заняття № 1 Грошові потоки як об’єкт управління, обліку і
аналізу...………………………………………..………………………..….....5
Практичне заняття № 2 Фінансовий облік грошових
коштів підприємства……………………………………….………………...6
Практичне заняття № 3Управлінський облік грошових потоків...……......9
Практичне заняття № 4 Звіт про рух грошових коштів……….…………..10
Практичне заняття № 5Аналіз рух грошових потоків підприємства…….11
2 Тести до модульного контролю……..…………………………………………..14
Список літератури
вступ
Предметом вивчення дисципліни «Облік та аналіз грошових потоків» є загальні закономірності розвитку політики управління грошовими потоками підприємства, а також сукупність прийомів, методів і засобів, що використовуються для підвищення дохідності підприємства та мінімізації ризику неплатоспроможності.
Метою викладення дисципліни «Облік та аналіз грошових потоків» є систематизоване засвоєння студентами сучасних методів оцінки здатності підприємства заробляти грошові кошти визначеного розміру, їх налізу та обліку, формування в них логіки прийняття управлінських рішень у сфері фінансової діяльності, що забезпечують їх високий динамізм і варіативність, ознайомлення із сучасними фінансовими інструментами, що використовуються у вітчизняній практиці.
Основні задачі, що розв’язують у ході вивчення курсу «Облік та аналіз грошових потоків» - це навчити студента управління грошовими потоками, здійснювати їх облік і формувати програму реальних інвестицій щодо управління грошовими потоками у процесі фінансового інвестування, знаходити і залучати додаткові кошти, ефективно використовувати фінансові ресурси в платіжному обороті й інвестиційному процесі, прогнозувати потреби в основних і оборотних коштах, складати внутрішньофірмові фінансові плани, оцінювати і прогнозувати фінансовий стан підприємства, взаємодіяти з установами ринкової інфраструктури.
Практичні заняття покликані закріпити теоретичні знання, виробити у студентів навички щодо використання їх на практиці, розвинути вміння самостійно орієнтуватися у складних ситуаціях, уміти прийняти найбільш оптимальне рішення щодо управління грошовими потоками підприємства. Методичні вказівки призначені для виконання завдань з обліку, аналізу та управління грошовими потоками.
^
1 перелік практичних занять
Практичне заняття № 1
Тема 1 Грошові потоки як об’єкт управління, обліку і аналізу
Мета: вивчити сутність і класифікацію грошових потоків
Короткі теоретичні відомості:
Грошовий потік – безліч розподілених у часі виплат (відпливів) і надходжень (припливів), що розуміється у широкому смислі. Як грошовий потік можуть виступати дохід, витрати, прибуток, платіж тощо. У більш вузькому розумінні грошовий потік можливо представити як приплив і відплив грошових коштів. Класифікація грошових потоків відбувається за напрямом руху на вхідні й вихідні, за видами фінансово-господарської діяльності на операційну, інвестиційну, фінансову.
^
Завдання до теми
Задача 1 Написати операції, які належать до різних видів діяльності за припливами і відпливами. Проаналізувати цю інформацію.
Потоки грошових коштів з операційної діяльності

“припливи” “відпливи”^
Потоки грошових коштів з інвестиційній діяльності

“припливи” “відпливи”

^
Потоки грошових коштів по фінансовій діяльності

“припливи” “відпливи”
Задача 2 Необхідно класифікувати наведені нижче операції щодо руху грошових коштів у результаті відповідної діяльності, використовуючи умовні позначення, наведені в примітці.

Таблиця 1.1- Вихідні дані

Операція

Класифікація

1

2

 1. Надійшла сума авансу від замовника
 1. Нарахована амортизація основних засобів
 1. Сплачені дивіденди акціонерам
 1. Оплачений рахунок постачальників за матеріали, що надійшли в попередньому періоді
 1. Перераховані кошти як внесок у спільне підприємство
 1. Отримані кошти до каси з банку для виплати зарплати
 1. Сплачений податок на прибуток
 1. Переоцінка залишку коштів в іноземній валюті станом на кінець звітного періоду
 1. Сплачений штраф за порушення терміну поставки
10. Погашена довгострокова позика банку

Примітка: О – операційна; І – інвестиційна; Ф – фінансова; Н – негрошова

Контрольні питання

 1. Що таке грошовий потік?

 2. Які класифікуються грошові потоки підприємства?

 3. Що розуміють під поняттям «кеш-флоу»?

 4. Назвіть методи вимірювання грошових потоків.

Література: [10; 12; 22; 23].


Практичне заняття № 2

Тема 2 Фінансовий облік грошових коштів підприємства

Мета: вивчити кореспонденцію рахунків, які використовують для обліку грошових коштів.
^
Короткі теоретичні відомості:
Основними завданнями обліку грошових коштів є: контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни; своєчасне та правильне документальне оформлення операцій по руху грошових коштів; контроль за збереженням готівки і цінних паперів у касі підприємства; інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку. Для обліку грошових коштів використовуються такі рахунки: 30 – 35.
^
Завдання до теми
Задача 1 Необхідно відобразити нижче наведені операції у бухгалтерському обліку. З поточного рахунку підприємства в національній валюті погашена заборгованість перед постачальниками України в сумі 40000 грн. Одержана готівка до каси підприємства на загальну суму 11000 грн, у тому числі: на заробітну плату 6500 грн, відрядження склали 3000 грн, а залишок –на господарські потреби підприємства. Погашена короткотермінова позика перед банком на суму 250000 грн. До каси підприємства надійшла готівка – 245 грн.

Задача 2 Необхідно відобразити нижче наведені операції у бухгалтерському обліку. Залишок за касою на початок дня склав 150 грн. За день до каси підприємства надійшла готівка з поточного рахунка на суму 255000 грн, у тому числі на видачу заробітної плати на суму 200000 грн; для відряджень 50000 грн, для господарських потреб 5000 грн. Була видана готівка на заробітну плату в сумі 185000 грн, для відряджень 25000 грн, для господарських потреб у сумі 3800 грн. Крім того, Л.В. Бейгул повернув до каси залишок невикористаних підзвітних сум у розмірі 25 грн. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку та визначити кінцеве сальдо.

Задача 3 За господарським операціям руху грошових коштів на поточному рахунку за квітень указати кореспонденцію рахунків. Указати облікові реєстри, в яких вони повинні знайти своє відображення. Визначити залишок грошових коштів на поточному рахунку станом на 8 травня:

– зараховано на поточний рахунок дохід від реалізації продукції – 2000 грн;

– перераховано з поточного рахунка заводу “Металіст“ за одержані матеріали – 1200 грн;

– одержано в касу за чеком гроші на операційні витрати – 5000 грн;

– внесена з каси на поточний рахунок сума квартальної плати від мешканців гуртожитку – 800 грн;

– перераховано обкому профспілки відрахування на соцстрах – 750 грн;

– одержано лімітовану чекову книжку за рахунок власних грошових коштів – 2000 грн.

Примітка: залишок грошей на поточному рахунку на 1 квітня – 8400 грн.

Задача 4 Заповнити за наведеними нижче даними журнал-ордер за кредитом рахунків 30, 31, 33 і відомість 1.1 за дебетом рахунка 30 і 1.2 за дебетом рахунка 33. Протягом березня поточного року на підприємстві проводилися наступні касові операції:

– 02.03 отримано з поточного рахунка готівку на виплату заробітної плати у сумі 2500 грн;

– 05.03 з каси виплатили заробітну плату працівникам у сумі 2000 грн;

– 06.03 надійшла до каси готівка від покупців за продану їм раніше продукцію у сумі 3000 грн;

– 07.03 здана до банку депонована заробітна плата у сумі, яку треба розрахувати;

– 12.03 здана до банку отримана від покупців і замовників сума, яку треба розрахувати;

– 15.03 видано під звіт на господарські потреби в сумі 252 грн;

– 18.03 здано інкасаторові для перевезення до банку 2000 грн;

– 25.03 отримано від підзвітної особи надлишок підзвітних сум 50 грн.

Залишок готівки в касі на початок місяця складав 500 грн.

Контрольні питання

1. Поняття касових операцій підприємства?

2. Назвіть особливості обліку касових операцій в іноземній валюті?

3. Які рахунки відносять до спеціальних?

Література: [4; 19].

Практичне заняття № 3

^ Тема 3 Управлінський облік грошових потоків

Мета: вивчити управлінський облік грошових потоків, особливості його організації на підприємстві.

^ Короткі теоретичні відомості:

Управлінський облік – це система внутрішнього оперативного керування, основною метою якої є забезпечення менеджерів підприємства всією необхідною їм інформацією для прийняття оптимальних управлінських рішень стосовно грошових потоків. Облік здійснюється за центрами відповідальності: центри витрат, центри доходів, центри прибутку, центри інвестицій.
^
Завдання до теми

Задача 1 Підприємство розпочинає діяльність і має такий бюджет майбутніх грошових потоків, тис. грн:

Таблиця 3.1 – Вихідні дані

Проект

Грошові витрати

Грошові надходження

Початкові інвестиції

440 000

-

Кінець року:1

300 000

400 000

2

400 000

500 000

3

500 000

600 000

4

600 000

800 000

5

700 000

900 000


Необхідно:

 1. розрахувати чисту теперішню вартість наведених грошових потоків, використовуючи ставку дисконту 14%;

 2. визначити, чи перевищує внутрішня норма прибутковості 14%.

Контрольні питання

1. Назвіть основні завдання управлінського обліку грошових потоків.

2. Організація управлінського обліку грошових потоків.

Література: [3, 17; 23].


Практичне заняття № 4

^ Тема 4 Звіт про рух грошових коштів

Мета: вивчити структуру звіту про рух грошових коштів і методику його складання, розглянути узгодження усіх форм звітності зі звітом про рух грошових коштів підприємства.

^ Короткі теоретичні відомості:

Звіт про рух грошових коштів складається за двома методами: за прямим і непрямим, за звітний і попередній періоди. Надходження і витрачання коштів відображаються за операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю. Цей звіт є складовою фінансової звітності підприємств в Україні. Джерелом інформації щодо аналізу грошових потоків також є Звіт про рух грошових коштів.
^
Завдання до теми

Задача 1 Підприємство виготовило самостійно обладнання, загальні витрати з виготовлення склали 1000,0 грн. Згідно із за­твердженою обліковою політикою було проведено господарські операції:

 1. виготовлення обладнання: собівартість використаних матеріалів — 200,0 грн. (Дт 23 «Виробництво» — Kт 201 «Матеріали»), нарахована заробітна плата та відрахування до Фондів соціального страхування — 800,0 грн. (Дт 23 «Виробниц­тво» — Kт 66 «Розрахунки з оплати праці», Kт 65 «Розрахунки за страхування»);

 2. уведення в експлуатацію обладнання, виготовленого са­мостійно, тобто зарахували на баланс підприємства — 1000,0 грн. (Дт 15 «Капітальні інвестиції» — Kт 23 «Виробництво»).

ПДВ щодо цієї господарської операції не виникає, оскільки власник не змінюється. Як така операція буде зображено у звіті про рух грошових коштів? Після складання наведених бухгалтерських записів баланс матиме такий вигляд (табл. 4.1).


Таблиця 4.1 – Баланс підприємстваАктив
Пасив
І. Необоротні активи
^ IV. Поточні зобов'язання
Незавершене будівництво

1000,0

Із заробітної плати

та соціального страхування

800,0

^ II. Оборотні активи


Виробничі запаси

(-200)Баланс

800,0

Баланс

800,0


Контрольні питання

 1. Що включають у себе поняття «грошові кошти» і «еквівалент грошових коштів»?

 2. Яка класифікація видів діяльності застосовується для відображення руху грошових коштів у формі № 3 і сутність цих видів діяльності?

 3. Що належить до не грошових операцій?

 4. Які основні джерела для складання форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» у результаті операційної, фінансової і інвестиційної діяльності?

Література: [4; 12; 19; 25]


Практичне заняття № 5

^ Тема 5 Аналіз руху грошових потоків підприємства

Мета: ознайомитись з процесом аналізу грошових потоків, вивчити методику впливу факторів на грошові потоки та методи їх оптимізації.

^ Короткі теоретичні відомості:

У першу чергу проводять горизонтальний аналіз грошових потоків: вивчають динаміку обсягу формування додатного, від’ємного і чистого грошових потоків підприємства в розрізі окремих джерел, розраховують темпи їх зростання і приросту, визначають тенденції зміни їх обсягу.
^
Завдання до теми

Задача 1 Необхідно проаналізувати «Звіт про рух грошових коштів» підприємства.

Звіт про рух грошових коштів за 20ХХ р.
Форма № 3 Код за ДКУД

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Звітний до по­перед­нього

надход-ження

вида­ток

надход-ження

вида­ток

1

2

3

4

5

6

7

І Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

   

010

   

7888,8

 

   

5132,7

 

   

153,7

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

  020

  1319,0

  х

  1195,4

  х

  110,3

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

 

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

 

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

 

99,8

 

 

 

Витрати на сплату відсотків

060

 

х

 

х

 

Прибуток (збиток) від операційної ді­яль­ності до зміни в чистих оборотних активах

  070

  9108,0

   

  6328,1

 

  143,9

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

 

3384,7

 

594,9

569,0

витрат майбутніх періодів

090

0,4

 

0,2

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

100

2969,5

 

293,6

 

1011,4

доходів майбутніх періодів

110

 

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

8693,2

 

6027,0

 

144,2

Сплачені:

Відсотки

130

х

 

х

 

 

податки на прибуток

140

х

2366,6

х

1539,8

153,7

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

6326,6

 

4487,2

 

141,0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

6326,6

 

4487,2

 

141,0

ІІ Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

 

  180

 

 

  х

 

 

  х

 

необоротних активів

190

 

х

 

х

 

майнових комплексів

200

 

 

 

 

 

Отримані:

відсотки

210

 

х

 

х

 

дивіденди

220

 

х

 

х

 

Інші надходження

230

 

х

 

х

 

Придбання:

фінансових інвестицій

240

х

 

х

 

 

необоротних активів

250

х

1826,3

х

1991,3

91,7

майнових комплексів

260

х

 

х

 

 

Інші платежі

270

х

 

х

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

 

1826,3

 

1991,3

91,7

Рух коштів від надзвичайних подій

290

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

 

1826,3

 

1991,3

91,7

ІІІ Рух коштів в результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

 

310

 

 

х

 

 

х

 

Отримані позики

320

 

х

 

х

 

Продовження звіту

Інші надходження

330

61420,0

х

 

х

 

Погашення позик

340

х

 

х

 

 

Сплачені дивіденди

350

х

314,2

х

193,9

162,0

Інші платежі

360

х

61322,5

х

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

 

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

 

216,7

 

193,9

111,8

Чистий рух коштів за звітний період

400

4283,6

 

2302,0

 

186,1

Залишок коштів на початок року

410

3499,2

х

2537,9

х

137,9

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

17,0

 

323,7

 

5,3

Залишок коштів на кінець року

430

7799,8

х

5163,6

х

151,1

У % до залишку на початок року

 

222,9

 

203,5

 

 
 1. проаналізувати динаміку грошових коштів підприємства;

 2. провести аналіз збалансованості грошових потоків;

 3. запропонувати шляхи оптимізації грошових потоків.

Контрольні питання

1. Інформація щодо аналізу грошових потоків підприємства.

2. Що характеризує показник платоспроможності?

3. Яким чином проводять визначення рівня грошових коштів?

4. Що включає прогнозний аналіз грошових потоків?

Література: [9; 12; 14; 15; 22; 23; 24; 26].


2 Тести до модульного контролю


Тест 1 Оборотність грошових коштів – це:

 1. відношення кількості днів періоду, що аналізується, до циклу оборотності грошових коштів;

 2. відношення операційних витрат до середніх залишків обігових коштів;

 3. відношення операційних витрат до тривалості періоду, що аналізується.

Тест 2 Тривалість періоду оборотності грошових коштів характеризує:

 1. коефіцієнт оборотності грошових коштів;

 2. тривалість періоду обороту грошових коштів;

 3. мінімальну суму грошей, що необхідна підприємству для проведення господарських операцій.

Тест 3 У яких випадках співвідношення грошових коштів у складі поточних активів указуватиме на фінансові проблеми підприємства?

 1. коли це співвідношення скорочуватиметься;

 2. коли це співвідношення не буде змінюватися;

 3. коли це співвідношення збільшуватиметься.

Тест 4 Грошові кошти від операційної діяльності – це:

 1. виторг від продажу обладнання;

 2. виторг від продажу готової продукції;

 3. отримані дивіденди.

Тест 5 Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

 1. одержані відсотки;

 2. реалізація фінансових інвестицій;

 3. реалізація необоротних активів.

Тест 6 Грошові кошти від фінансової діяльності підприємства – це:

 1. надходження власного капіталу;

 2. одержані позики;

 3. отримано від постачальника матеріал.

Тест 7 До якого виду діяльності щодо руху грошових коштів належать операції?

а) сплачено рахунок постачальників за матеріали;

б) сплачений податок на прибуток;

в) сплачений штраф за порушення терміну поставки:

 1. операційної;

 2. інвестиційної;

 3. фінансової.

Тест 8 До якого типу господарських операцій відносять:

а) сплачені дивіденди акціонерам;

б) погашену дострокову позику банку;

в) погашену короткострокову позику банку:

1) до операційної;

2) до інвестиційної;

 1. до фінансової.

Тест 9 Надходження коштів від дебіторів необхідно відображати у складі:

 1. операційної діяльності;

 2. інвестиційної діяльності;

 3. фінансової діяльності.

Тест 10 Прикладом грошових потоків від інвестиційної діяльності є:

 1. надходження від продажу готової продукції;

 2. одержання позики в грошовій формі;

 3. оплата за придбані довгострокові облігації.

Тест 11 Згідно з непрямим методом чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається шляхом коригування:

 1. залишків на статтях балансу;

 2. залишків на статтях звіту про власний капітал;

 3. фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування.

Тест 12 Підприємство одержало від страхової компанії страховку в зв’язку із стихійним лихом – 1 млн грн. У Звіті про рух грошових коштів ця сума буде відображена у складі:

 1. операційної діяльності;

 2. інвестиційної діяльності;

 3. надзвичайних подій.

Тест 13 Підприємство здійснює операції в іноземній валюті. Яким чином нереалізовані прибутки та збитки від змін у курсі валют будуть відображені у Звіті про рух грошових коштів?

 1. як рух грошових коштів від операційної діяльності;

 2. ніяк, бо нереалізовані прибутки та збитки від зміни у курсі валют не є рухом грошових коштів;

 3. окремо від руху грошових коштів, від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності із метою узгодження залишку грошових коштів на початок і кінець звітного періоду.

Тест 14 При отриманні готівки за продану продукцію складають бухгалтерську проводку:

 1. Дт301 Кт 70;

 2. Дт 311 Кт 63;

 3. Дт 301 Кт 36.

Тест 15 Яка кореспонденція рахунків складається при виплаті заробітної плати робітникам підприємства:

 1. Дт 23 Кт 301;

 2. Дт 301 Кт 661;

 3. Дт 661 Кт 301.

Тест 16 Бухгалтерський запис Дт 301 Кт 719:

 1. надходження грошей до каси з держбюджету;

 2. оприбуткування надлишків грошей у касі, виявлених при інвентаризації;

 3. надходження грошей до каси від підзвітних осіб.

Тест 17 Приймання і видача грошей за касовими ордерами може проводитись:

 1. тільки в день їх складання;

 2. не пізніше 2-х днів;

 3. не пізніше 3-х днів.

Тест 18 При використання грошових коштів підзвітна особа складає:

 1. прибутковий ордер;

 2. видатковий ордер;

 3. авансовий звіт.

Тест 19 Зарахування короткострокового кредиту банку відображається:

 1. Дт 30 Кт 60;

 2. Дт 30 Кт 50;

 3. Дт 31 Кт 60.

Тест 20 У видатковому касовому ордері повинні міститися підписи:

 1. керівника;

 2. касира;

 3. касира, головного бухгалтера та керівника.

Тест 21 Інформація про рух грошових коштів на поточному рахунку надається у такому документі:

 1. платіжне доручення;

 2. виписка банку;

 3. звіт про рух грошових коштів.

Тест 22 Операції з продажу валюти відносять до:

 1. витрати за елементами;

 2. витрати на збут;

 3. іншої операційної діяльності.

Тест 23 Зарахування оплати від іноземного покупця за відвантажену на експорт продукцію в бухгалтерському відображається:

 1. Дт 311 Кт 362;

 2. Дт 362 Кт 312;

 3. Дт 312 Кт 362.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фі­нансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

 2. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: Знання, 1999.– 312 с.

 3. Бухгалтерський управлінський облік. Навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Жито­мир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.

 5. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища шк, 1997. – 383 с.

 6. Вахрин П.И. Финансовый практикум – М.: Дайлков и К°, 2002– 172 с.

 7. Голов С.Ф.Управлінський облік. Підручник. – 3-тє вид. – К.: Лібра, 2006. – 704 с.

 8. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів: Ви­давництво «Центр Європи», 1997. – 576 с.

 9. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – Тернопіль: Економі­чна думка, 2002. – 400 с.

 10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.

 11. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Проспект», 2009. – 1024 с.

 12. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416 с.

 13. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 483 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 14. Колапс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: Проблемы, концепции и методы – М.: Финансы, 1997. – 570 с.

 15. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності під­приємств. – К.: Знання, КОО 2000. – 378 с.

 16. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

 17. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460 с.

 18. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарюван­ня. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 19. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Алерта, 2007. – 954 с.

 20. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В. М. Федосова. – К.: Либідь, 1993. – 247 с.

 21. Фінанси підприємств. Навч. Посібник / За ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

 22. Фінансовий менеджмент: Навч. – метод, посібник / Г.Г. Кірейцев та ін. – Ж.: ЖГП, 2001. – 432 с.

 23. Фінансовий менеджмент: Навч. – метод. посібник / А.М. Поддєрьогін та ін. – К: КНЕУ, 2001. – 294 с.

 24. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб., і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.

 25. Цал-Цалко Ю.С.Фінансовий аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 566 с.

 26. Чебанова Н.В., Чупир Т.Я., Василенко Ю.А. Фінансова звітність підприємств: Навч. посібник. – Х.: Фактор, 2006. – 444 с.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік і аналіз руху грошових потоків” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.050106 – “ Облік і аудит”, 7.050104 – «Фінанси»


Укладач старш. викл. Р.М. Циган

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп.до др. ______________.Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад 20 прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків” icon"облік та аналіз руху грошових потоків"
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “ Облік та аналіз руху грошових потоків ” для студентів...
З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків” iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік та аналіз руху грошових потоків” для студентів...
З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків” iconОптимізація грошових потоків підприємств
Визначено чинники ефективності функціонування обігового капіталу підприємств через оптимізацію їх грошових потоків
З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків” iconМ. В. Хворост Мамонов К. А. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів 6 курсу заочної форми...
З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків” iconДеякі аспекти кредитування дотаційних підприємств державної форми власності (на прикладі підприємств вугільної промисловості)
України. Через аналогічні причини не уявляється можливим застосування формули рентабельності продажу. Проте досить інформативним...
З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків” iconВоронков О. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 050106 – «Облік І аудит»)....
З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків” iconРозрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму "Будівництво"
Для практичних занять з дисципліни «Організація будівництва» по темі «Побудова лінійних, циклограм них моделей, розрахунок матриць...
З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків” iconВоронков О. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для для студентів 6 курсу заочної форми навчання, спец. 050106...
З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків” iconФінансовий аналіз”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання...
З навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків” iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни " аналіз у бюджетних та банківських установах" для студентів напряму підготовки "Облік та аудит"
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз у бюджетних та банківських установах” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи