З навчальної дисципліни \"контроль І ревізія\" icon

З навчальної дисципліни "контроль І ревізія"
НазваЗ навчальної дисципліни "контроль І ревізія"
Сторінка1/6
Дата21.06.2012
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІмЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО практичних ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.030509 – "ОБЛІК І АУДИТ",

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Контроль і ревізія" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Н.В.Черевик

Рецензент д.е.н., проф. А.О. Касич


Кафедра обліку, аналізу і аудиту


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………4

1. Перелік практичних занять……………………………………………….............6

Практичне заняття № 1 Основи організації системи контролю в Україні..6

Практичне заняття № 2 Контроль і ревізія грошових коштів….................11

Практичне заняття № 3 Контроль і ревізія розрахунків……......................21

Практичне заняття № 4 Контроль і ревізія основних засобів (фондів) і нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів. Ревізія запасів……………………….....................................................................................30

Практичне заняття № 5 Контроль і ревізія собівартості готової продукції, робіт (послуг)……………………….........................................................................40

Практичне заняття № 6 Контроль і ревізія виконання виробничої програми і реалізації продукції, робіт (послуг). Контроль і ревізія статутного капіталу………………………...................................................................................45

Практичне заняття № 7 Контроль і ревізія фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності....................................................................................49

2. Тематика рефератів……………………………………………………………...58

Список літератури……………………………………………………………….....60


ВСТУП


Зміни, що постійно відбуваються в економіці України, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі невиробничої сфери.

Ринкова економіка сприяє виникненню нових форм господарювання відповідно до нових підходів бухгалтерського обліку на державних, орендних, спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях і організаціях тощо.

Набуття Україною незалежності зумовило серйозні зміни в економічній діяльності держави. Останні роки незалежності були періодом появи та інтенсивного розвитку нових видів економічних відносин й інститутів, суттєвих структурних змін тих, що існували раніше. Відповідної перебудови зазнали також бухгалтерський облік і контроль. Однак усі реформування не забезпечили прозорості економіки, а зміни законодавства й стрімкий розвиток сучасних технічних засобів оброблення та передавання інформації лише сприяють зростанню кількості економічних правопорушень і приховування їхніх наслідків.

За таких умов у процесі розслідування правоохоронними органами економічних правопорушень і під час судового розгляду кримінальних і цивільних справ економічного напряму перед слідчими та судом постає багато суперечливих питань, вирішення яких іноді неможливе без застосування спеціальних знань.

Курс «Контроль і ревізія» є складовою блока навчальних дисциплін з підготовки майбутніх бакалаврів і спеціалістів зі спеціальності «Облік і аудит". Він розкриває основні завдання та особливості організації щодо проведення перевірки господарюючих суб’єктів з дотриманням чинного законодавства. Вивчає питання вдосконалення й порядку призначення та використання у процесі правочинної діяльності правоохоронних та інших органів, які здійснюють функції управління й контролю, матеріалів інвентаризації, документальної ревізії та судово-бухгалтерської експертизи.

^ Мета даного курсу – навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання з контролю і ревізії на практиці, професійно грамотно використовувати в роботі нові форми і методи контролю для попередження і недопущення порушень і недоліків у господарсько-фінансовій діяльності господарюючих суб’єктів, допомогти студентам із застосуванням різноманітних методів навчання та контролю, засвоїти теорію та практику як ведення бухгалтерського обліку, так і впровадження новітніх рекомендацій з використанням облікової інформації в діяльності правоохоронних та інших органів з перевірки діяльності господарюючих суб’єктів відповідно до чинного законодавства.

^ Завданням дисципліни є: вивчення необхідних теоретичних знань і практичних навичок з контролю і ревізії та усунення деструктивних відхилень у господарській практиці, пов’язаних з економічними злочинами, господарськими правопорушеннями, недоліками в господарській діяльності тощо.

Предметом вивчення є діяльність усіх суб'єктів господарювання України.

Методологічною базою контролю і ревізії є діалектичний метод пізнання, який спирається, зокрема, на закони про:

– загальний взаємозв’язок явищ природи й суспільства;

– безперервність розвитку та зміни предметів пізнання;

– зіставність даних податкового та бухгалтерського обліку;

– здатність матерії до відображення та її первинність щодо свіжості, а також такі категорії, як частина й ціле, форма та зміст.

Контроль і ревізія активно використовує й загальнонаукові методи та заходи їх реалізації: спостереження, опис, вимірювання, порівняння, інвентаризацію, експеримент та ін.

Методичні вказівки побудовані так, щоб студентові було зручно ними користуватися, засвоївши теоретичний матеріал. Він зможе розв’язувати практичні завдання з пройденої теми.

До здачі модулів та екзамену (заліку) з дисципліни «Контроль і ревізія» студент допускається лише за умови виконання програми практичної роботи.

^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Тема. Основи організації системи контролю в Україні

Мета: засвоїти основні положення, види, форми та методичні прийоми контролю.

^ Короткі теоретичні відомості: сутність контролю в системі управління державою, види та форми контролю. Методичні прийоми, які застосовуються при здійсненні контролю фінансово – господарської діяльності підприємств та організацій. Основні етапи ревізій та їх функції.

Завдання до теми

Підготувати відповіді на питання:

1. Сутність, значення контролю.

2. Завдання контрольно-ревізійної служби.

3. Методичні прийоми.

4. Основні етапи ревізії та їх сутність.

5.Організація контрольно-ревізійної роботи в системі Державної контрольно-ревізійної служби України.

Розв’язати задачі за темою.

^ СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача № 1

1. Скласти програму ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

2. Підготувати проект наказу на проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

3. Скласти робочий план проведення фінансового-господарської діяльності підприємства.

4. Написати вступну частину акту ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

5. Завести журнал ревізора за формою, наведеною нижче, записи в якому здійснюватимуться відповідно до структури акта ревізії.

Для ведення журналу ревізора використати окремі аркуші або загальний зошит, таблиця 1.

Таблиця 1 – Журнал ревізорапор

Документ

Операція


Зміст

пору-

шен-ня

Сума

Збит-ку, грн

Відповіда

льність за порушен

ня особи

Норма

тивні акти, вимоги яких порушено

(вказати статтю, пункт)

Заходи

щодо

усунен-ня

пору-

шень

назвадатакорот

кий

зміст

Сума, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

З навчальної дисципліни \"контроль І ревізія\" iconДисципліни “Контроль І ревізія”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Контроль та ревізія” для студентів денної та заочної форм навчання...
З навчальної дисципліни \"контроль І ревізія\" icon"контроль І ревізія"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів заочної форми навчання...
З навчальної дисципліни \"контроль І ревізія\" iconВ. В. Княжеченко програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Планування І контроль на підприємстві» для студентів 4 курсу...
З навчальної дисципліни \"контроль І ревізія\" iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Контроль та вимірювання параметрів рідин І газів» для студентів спеціальності
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Контроль та вимірювання параметрів рідин і газів» / Укладачі: С. С. Антоненко, Е. В. Колісніченко....
З навчальної дисципліни \"контроль І ревізія\" iconВалютне реґулювання та валютний контроль”
Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи з навчальної дисципліни “Валютне реґулювання та валютний контроль”
З навчальної дисципліни \"контроль І ревізія\" iconЗ навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль”
Вступ
З навчальної дисципліни \"контроль І ревізія\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " фінансовий контроль І аудит" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль І аудит” для студентів заочної форми...
З навчальної дисципліни \"контроль І ревізія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за
Гідроекологія”, “Прикордонний екологічний контроль”, “Екологія землекористування і агробізнес”
З навчальної дисципліни \"контроль І ревізія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом
Гідроекологія”, “Прикордонний екологічний контроль”, “Екологія землекористування і агробізнес”
З навчальної дисципліни \"контроль І ревізія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом
Гідроекологія”, “Прикордонний екологічний контроль”, “Екологія землекористування і агробізнес”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи