\"облік у селянських І фермерських господарствах\" icon

"облік у селянських І фермерських господарствах"
Скачати 248.58 Kb.
Назва"облік у селянських І фермерських господарствах"
Дата01.06.2012
Розмір248.58 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ самостійної РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"облік у селянських і фермерських господарствах"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050106 – "Облік і аудит",

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у селянських і фермерських господарствах" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. І.М. Гноєва

Рецензент к.е.н., доц. А.О.Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко


Зміст


Вступ

1. Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи

з навчальної дисципліни 4

2. Перелік тем самостійної роботи 6

3. Питання до модульного контролю 14

Список літератури 21


ВСТУП


Зміни, що відбуваються в економіці України, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі невиробничої сфери. Одним з головних завдань реформування галузі сільського господарства є побудова якісно нових фінансово-економічних відносин, а саме: визначення загального механізму їх дії та внутрішньої структури, суб'єктів зазначених відносин і принципів їх побудови. Значну роль у вирішенні даних питань покликаний відіграти оновлений облік господарської діяльності підприємств як засіб формалізації та відображення зазначених відносин.

Ринкова економіка сприяє виникненню нових форм господарювання відповідно до нових підходів бухгалтерського обліку на державних, орендних, спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях і організаціях тощо.

Курс «Облік у селянських і фермерських господарствах» є складовою завершального блока навчальних дисциплін під час підготовки майбутніх спеціалістів зі спеціальності "Облік і аудит". Він розкриває основні завдання та особливості організації, методики обліку в сільському та фермерському господарствах.

^ Мета даного курсу – допомогти слухачам із застосуванням різноманітних методів навчання та контролю засвоїти теорію і практику бухгалтерського обліку сільського господарства в повному обсязі.

Предметом вивчення є діяльність суб'єктів селянських і фермерських господарств, відображена у планових, звітних, облікових та інших джерелах інформації.

ТЕМИ та^ ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИпор.

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість годин (Лек.)

Кількість годин (СРС)

Кількість годин (Лек.)

Кількість годин (СРС)

1

Сільськогосподарське підприємство як суб’єкт господарювання

2

3

1

3

2

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань

1

3

0,5

3

3

Облік необоротних активів, облік грошових засобів

1

3

0,5

3

4

Облік запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та товарів

2

3

0,5

3

5

Облік доходів, витрат і фінансових результатів

1

4

0,5

3

6

Облік витрат, виходу продукції рослинництва. Визначення собівартості продукції рослинництва

2

4

1

3

7

Облік витрат, виходу продукції тваринництва. Визначення собівартості продукції тваринництва

2

4

1

3

8

Облік витрат допоміжних виробництв

1

3

0,5

3

9

Облік витрат, виходу продукції промислових виробництв. Визначення собівартості промислових виробництв

1

3

0,5

3

10

Облік витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах

1

3

0

3

^ Контрольна робота


20

Усього

14

33

6

50

^ ПЕРЕЛІК ТЕМ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1 Сільськогосподарське підприємство як суб’єкт господарювання

1. Реґулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

2. Рівні нормативного реґулювання бухгалтерського обліку.

3. Основні принципи бухгалтерського обліку.

4. Види обліку.

5. Вибір організаційно-правової форми підприємства.

6. Суб'єкт і об’єкт організації бухгалтерського обліку.

7. Етапи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Питання для самоперевірки

1. Законодавче забезпечення функціонування агропромислового комплексу.

2. Основні принципи бухгалтерського обліку.

3. Реґулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

4. Організація облікового процесу на сільськогосподарському підприємстві.

5. Етапи організації бухгалтерського обліку в господарстві.

6. Суб'єкт і об'єкт організації бухгалтерського обліку.

7. Вибір організаційно-правової форми підприємства.

8. Вибір форми бухгалтерського обліку.

9. Сільськогосподарський кооператив.

10. Селянське (фермерське) господарство.

11. Приватне підприємство.

Література: [7,с.10-24;8,с.22-29;12,с.56-6;14,с.18-31].


Тема 2 Облік власного капіталу і забезпечення

1. Облік власного капітану.

2. Облік вилученого капіталу.

3. Відображення інформації про забезпечення зобов’язань та операцій з власним капіталом в облікових регістрах та звітності.

4. Нарахування основної і додаткової заробітної плати.

5. Основні та додаткові нарахування і утримання до фондів.

Питання для самоперевірки

 1. Поняття та види капіталу.

 2. Складові власного та вилученого капіталу.

 3. Функції статутного, резервного, пайового та додаткового капіталу.

 4. Облік власного капіталу.

 5. Облік вилученого капіталу.

 6. Відображення операцій з власним і вилученим капіталом в облікових реєстрах і звітності.

 7. Поняття, класифікація та оцінювання зобов'язань.

 1. Основні види та форми взаєморозрахункових взаємовідносин.

 2. Облік довгострокових зобов'язань.

 1. Облік поточних зобов'язань.

 2. Облік розрахунків з оплати праці та з учасниками.

 3. Синтетичний та аналітичний облік праці та її оплати.

Література: [ 7,с.26-45;8 ,с.30-45;12, с.85-89;14, с.39-44].


Тема 3 Облік необоротних активів.

Облік грошових засобів

1. Методи нарахування амортизації необоротних активів.

2. Порядок проведення уцінювання та дооцінювання у господарстві.

3. Виявлення надлишків і нестач під час проведення інвентаризації. Їх облік.

4. Відображення операцій з обліку необоротних активів в облікових реєстрах і фінансовій звітності.

5. Облік витрат на формування основного стада.

6. Облік багаторічних насаджень.

7. Облік грошових засобів у касі та на поточних рахунках у банку.

Питання для самоперевірки

1. Економічна сутність необоротних активів.

2. Характеристика Ц(С)БО 7 "Основні засоби".

3. Облік основних засобів та інших необоротних, активів.

4. Облік нематеріальних активів.

5. Порядок надходження, утримання та вибуття активів.

6. Облік оренди майнових паїв та землі.

7. Облік переоцінювання необоротних активів. Проведення уцінювання та дооцінювання.

8. Облік інвентаризації.

9. Виявлення надлишків та недостач під час проведення інвентаризації.

10. Облік амортизації необоротних активів.

11. Методи нарахування амортизації необоротних активів.

12. Облік багаторічних насаджень.

13. Облік витрат на формування основного стада.

14. Облік грошових засобів у касі та на поточних рахунках у банку.

15. Готівкові та безготівкові розрахунки.

16. Облік кредитних операцій.

17. Облік розрахунків з підзвітними особами.

18. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

19. Облік довгострокової та поточної заборгованості.

Література: [7, с.50-78;9, с.45-47;12 ,с.89-96;13, с.20-44].


Тема 4 Облік запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та товарів

1. Документування та бухгалтерське відображення операцій з обліку запасів.

2. Облік кормів на складі та в бухгалтерії.

3. Документальне оформлення кормів.

4. Первинний облік молодняку тварин на вирощуванні та відгодівлі.

5. Порядок оцінювання приплоду тварин.

6. Порядок переведення тварин з групи до групи.

7. Оцінювання та первинний облік приросту живої маси.

8. Облік вибуття молодняку тварин.

Питання для самоперевірки

1. Економічна сутність запасів.

2. Запаси: поняття, визначення, класифікація та оцінювання згідно з П(С)БО 9.

3. Облік надходження, збереження та вибуття запасів.

4. Облік переоцінювання запасів, готової продукції та товарів.

5. Облік інвентаризації запасів, готової продукції та товарів.

6. Методи оцінювання запасів під час їх вибутті.

7. Облік МШП. Порядок надходження, збереження та вибуття.

8. Продукція сільськогосподарського виробництва.

9. Облік кормів і контроль за їх використанням. Облік кормів на складі та в бухгалтерії. Облік насіння.

10. Синтетичний і аналітичний облік кормів та насіння.

11. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі.

12. Синтетичний і аналітичний облік тварин на вирощуванні та відгодівлі.

13. Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів.

Література: [7 ,с.55-69; 9, с.47-86; 12, с.125-142; 14, с.79-101].


Тема 5 Облік доходів, витрат і фінансових результатів

1. Документування операцій, пов'язаних з обліком доходів.

2. Облікові реєстри та звітність.

3. Заповнення звітності селянського (фермерського) господарства.

4. Витрати, пов'язані з нарахуванням податку на прибуток.

5. Визначення чистого доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, послуг).

6. Визначення валового прибутку (збитку).

7. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Питання для самоперевірки

 1. Поняття, класифікація та оцінювання доходу.

 2. Порядок визначення доходів від звичайної діяльності.

 3. Порядок визначення доходу у вигляді цільового фінансування.

 4. Фінансова діяльність. Інвестиційна діяльність. Надзвичайна діяльність.

 5. Перелік статей витрат сільськогосподарського підприємства.

 6. Поняття та порядок визначення фінансових результатів діяльності.

 7. Формування та використання нерозподіленого прибутку.

 8. Фінансова звітність.

 9. Податкова звітність.

 10. Форми статистичної звітності сільськогосподарських підприємств. Література: [7, с.120-131;9, с.91-99;12, с.150-177; 14, с.128-144].


Тема 6 Облік витрат, виходу продукції рослинництва. Визначення собівартості продукції рослинництва

 1. Порядок надходження, збереження та вибуття продукції рослинництва.

 2. Синтетичний та аналітичний облік витрат та виходу продукції рослинництва.

 3. Загальна методика обчислення собівартості продукції рослинництва.

 4. Визначення планової та фактичної собівартості продукції рослинництва.

 5. Обчислення собівартості зернових культур.

 6. Обчислення собівартості зерна кукурудзи.

 7. Обчислення собівартості цукрових буряків.

 8. Обчислення собівартості льону і конопель.

 9. Обчислення собівартості картоплі.

10. Обчислення собівартості баштанних культур.

 1. Обчислення собівартості плодів, ягід, винограду.

 2. Розрахунок списання калькуляційних різниць.

Питання для самоперевірки

 1. Порядок надходження, збереження та вибуття продукції рослинництва.

 2. Облік основної, побічної та супутньої продукції рослинництва.

 3. Постатевий облік витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва.

 4. Планова та фактична собівартість. Калькуляційні різниці.

 5. Обчислення собівартості зернових культур.

 6. Обчислення собівартості зерна кукурудзи.

 7. Обчислення собівартості цукрових буряків.

 8. Обчислення собівартості льону і конопель.

 9. Обчислення собівартості картоплі.

 10. Обчислення собівартості баштанних культур.

 11. Обчислення собівартості плодів, ягід, винограду.

Література : [7 ,с.132-154;8, с.135-155;13, с.150-177;14, с.178-184].


Тема 7 Облік витрат, виходу продукції тваринництва. Визначення собівартості продукції тваринництва

1. Порядок надходження, збереження та вибуття продукції тваринництва.

2. Синтетичний та аналітичний облік витрат та виходу продукції тваринництва.

 1. Загальна методика обчислення собівартості продукції тваринництва.

 2. Визначення планової та фактичної собівартості продукції тваринництва.

 3. Обчислення собівартості продукції молочного та м'ясного скотарства.

 4. Обчислення собівартості продукції свинарства.

 5. Обчислення собівартості продукції вівчарства.

 1. Обчислення собівартості продукції птахівництва.

 1. Обчислення собівартості продукції конярства.

 2. Обчислення собівартості продукції бджільництва.

 3. Обчислення собівартості продукції кролівництва та звірівництва.

 4. Обчислення собівартості продукції рибництва.

 5. Обчислення собівартості продукції шовківництва.

 6. Розрахунок списання калькуляційних різниць.

Питання для самоперевірки

 1. Методичні основи та завдання бухгалтерського обліку в тваринництві.

 2. Синтетичний та аналітичний облік витрат і виходу продукції тваринництва.

 3. Постатевий облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва.

 4. Облік витрат на формування основного стада.

 5. Об'єкти калькулювання собівартості у тваринництві.

 6. Облік основної, побічної та супутньої продукції тваринництва.

 7. Планова та фактична собівартість. Калькуляційні різниці.

 8. Обчислення собівартості продукції молочного та м'ясного скотарства.

 9. Обчислення собівартості продукції свинарства.

 10. Обчислення собівартості продукції птахівництва.

 11. Обчислення собівартості продукції конярства.

 12. Обчислення собівартості продукції бджільництва.

Література: [ 7, с.132-154; 12, с. 243-279; 13, с.179-195; 14, с.190-223].


Тема 8 Облік витрат і визначення собівартості допоміжних виробництв

 1. Облік витрат на ремонт, модернізацію, реконструкцію та інші види поліпшення основних засобів.

 2. Постатевий розподіл витрат ремонтних майстерень.

 3. Постатевий розподіл витрат гужового транспорту.

 4. Обчислення собівартості допоміжних виробництв.

 5. Відображення операцій в облікових відомостях та ордерах.

Питання для самоперевірки

 1. Облік витрат на ремонт, модернізацію, реконструкцію та інші види поліпшення основних засобів.

 2. Постатевий розподіл витрат ремонтних майстерень.

 1. Облік витрат автотранспорту.

 2. Облік витрат гужового транспорту.

 3. Облік витрат з електропостачання.

 4. Облік витрат з водопостачання.

 5. Облік витрат в інших допоміжних виробництвах.

 6. Обчислення собівартості допоміжних виробництв.

Література: [7 , с.162-169; 9, с.278-290; 10, с.125-143; 14, с.225-263].

Тема 9 Облік витрат, виходу продукції промислових виробництв. Визначення собівартості промислових виробництв

 1. Об’єкти та одиниці калькулювання у промисловому виробництві.

 2. Номенклатура і зміст статей витрат.

 3. Використання простого, попередільного, позамовного та нормативного методів.

 4. Обчислення собівартості промислових виробництв.

 5. Обчислення собівартості перероблення олійних культур.

 6. Обчислення собівартості перероблення овочів і фруктів.

 7. Обчислення собівартості перероблення шкіри та м’яса.

 8. Відображення операцій в облікових відомостях та ордерах

Питання для самоперевірки

 1. Основні завдання бухгалтерського обліку в промисловому виробництві.

 2. Об'єкти та одиниці калькулювання у промисловому виробництві.

 3. Використання простого, попередільного, позамовного та нормативного методів.

 4. Облік витрат з перероблення зернових і круп'яних культур.

 1. Облік витрат на перероблення льону.

 2. Облік переробки молока.

 3. Облік забою тварин і птиці.

 4. Облік виноробства.

 5. Обчислення собівартості промислових виробництв.

 6. Обчислення собівартості лісопильного виробництва.

Література:[9, с.162-169;10, с.278-290; 11, с.155-162; 13, с.275-283].


Тема 10 Облік витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах

 1. Постатевий розподіл витрат житлово-комунального господарства.

 2. Постатевий розподіл доходів підприємств житлово – комунального господарства.

 3. Постатевий розподіл витрат у підрозділах громадського харчування сільськогосподарського підприємства.

 4. Постатевий розподіл витрат у дитячих установах.

Питання для самоперевірки

1. Основні принципи та завдання обліку витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах.

2. Основні принципи і завдання обліку доходів в обслуговуючих виробництвах і господарствах.

3. Облік і постатевий розподіл витрат житлово– комунального господарства.

4. Облік і постатевий розподіл витрат у підрозділах громадського харчування сільськогосподарського підприємства.

5.Облік витрат у закладах соціально–культурного призначення сільськогосподарського підприємства.

Література: [8, с.222-234; 10, с.280-330; 11, с.320-334; 12, с.275-283].

Питання до модульного контролю


Модуль 1

 1. Реґулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

 2. Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку.

 3. Основні принципи бухгалтерського обліку.

 4. Вибір організаційно-правової форми підприємства.

 5. Суб'єкт і об’єкт організації бухгалтерського обліку.

 6. Етапи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

7. Законодавче забезпечення функціонування агропромислового комплексу.

8. Організація облікового процесу на сільськогосподарському підприємстві.

9. Етапи організації бухгалтерського обліку в господарстві.

10. Сільськогосподарський кооператив.

11. Селянське (фермерське) господарство.

12. Приватне підприємство.

13. Облік власного капітану.

14. Облік вилученого капіталу.

15. Відображення інформації про забезпечення зобов’язань та операцій з власним капіталом в облікових реєстрах і звітності.

16. Нарахування основної і додаткової заробітної плати.

17. Основні та додаткові нарахування та утримання до фондів.

18. Поняття та види капіталу.

19. Функції статутного, резервного, пайового та додаткового капіталу.

20. Відображення операцій з власним і вилученим капіталом в облікових регістрах та звітності.

21. Поняття, класифікація та оцінювання зобов'язань.

22. Основні види та форми взаєморозрахункових взаємовідносин.

23. Облік довгострокових зобов'язань.

24. Облік поточних зобов'язань.

25. Облік розрахунків з оплати праці та з учасниками.

26. Синтетичний та аналітичний облік праці та її оплати.

27. Методи нарахування амортизації необоротних активів,

28. Порядок проведення уцінювань та дооцінювань у господарстві.

29. Виявлення надлишків і нестач під час проведення інвентаризації. Їхній облік.

30. Відображення операцій з обліку необоротних активів в облікових регістрах і фінансовій звітності.

31. Облік витрат на формування основного стада.

32. Облік багаторічних насаджень.

33. Облік грошових засобів у касі та на поточних рахунках у банку.

34. Запитання для перевірки знань.

35. Економічна сутність необоротних активів.

36. Характеристика Ц(С)БО 7 "Основні засоби".

37. Облік основних засобів та інших необоротних активів.

38. Облік нематеріальних активів.

39. Порядок надходження, утримання та вибуття активів.

40. Облік оренди майнових паїв і землі.

41. Виявлення надлишків та недостач під час проведення інвентаризації.

42. Облік витрат на формування основного стада.

43. Облік грошових засобів у касі та на поточних рахунках у банку.

44. Готівкові та безготівкові розрахунки.

45. Облік кредитних операцій.

46. Облік розрахунків з підзвітними особами.

47. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

48. Облік довгострокової та поточної заборгованості.

49. Документування та бухгалтерське відображення операцій з обліку запасів.

50. Облік кормів на складі та в бухгалтерії.

51. Документальне оформлення кормів.

52. Первинний облік молодняку тварин на вирощуванні та відгодівлі.

53. Порядок оцінювання приплоду тварин.

54. Порядок переведення тварин з групи до групи.

55. Оцінювання та первинний облік приросту живої маси.

56. Облік вибуття молодняку тварин.

57. Економічна сутність запасів.

58. Запаси: поняття, визначення, класифікація та оцінювання згідно з П(С)БО 9.

59. Облік надходження, збереження та вибуття запасів.

60. Облік переоцінювання запасів, готової продукції та товарів.

61. Облік інвентаризації запасів, готової продукції та товарів.

62. Методи оцінювання запасів під час їх вибутті.

63. Облік МШП. Порядок надходження, збереження та вибуття.

64. Продукція сільськогосподарського виробництва.

65. Облік кормів і контроль за їх використанням. Облік кормів на складі та у бухгалтерії. Облік насіння.

66. Синтетичний і аналітичний облік кормів та насіння.

67. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі.

68. Синтетичний і аналітичний облік тварин на вирощуванні та відгодівлі.

69. Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів.

70. Документування операцій, пов'язаних з обліком доходів.

71. Заповнення звітності селянського (фермерського) господарства.

72. Витрати, пов'язані з нарахуванням податку на прибуток.

73. Визначення чистого доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, послуг).

74. Визначення валового прибутку (збитку).

75. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

76. Поняття, класифікація та оцінка доходу.

77. Порядок визначення доходів від звичайної діяльності.

78. Порядок визначення доходу у вигляді цільового фінансування.

79. Фінансова діяльність. Інвестиційна діяльність. Надзвичайна діяльність.

80. Перелік статей витрат сільськогосподарського підприємства.

81. Поняття та порядок визначення фінансових результатів діяльності.

82. Формування та використання нерозподіленого прибутку.

83. Фінансова звітність.

84. Податкова звітність.

85. Форми статистичної звітності сільськогосподарських підприємств.

Модуль 2

86. Порядок надходження, збереження та вибуття продукції рослинництва.

87. Синтетичний та аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва.

88. Загальна методика обчислення собівартості продукції рослинництва.

89. Визначення планової та фактичної собівартості продукції рослинництва.

90. Обчислення собівартості зернових культур.

91. Обчислення собівартості зерна кукурудзи.

92. Обчислення собівартості цукрових буряків.

93. Обчислення собівартості льону і конопель.

94. Обчислення собівартості картоплі.

95. Обчислення собівартості баштанних культур.

96. Обчислення собівартості плодів, ягід, винограду.

97. Розрахунок списання калькуляційних різниць.

98. Порядок надходження, збереження та вибуття продукції рослинництва.

99. Облік основної, побічної та супутньої продукції рослинництва.

100.Постатевий облік витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва.

101. Обчислення собівартості зернових культур.

102. Порядок надходження, збереження та вибуття продукції тваринництва.

103. Синтетичний та аналітичний облік витрат і виходу продукції тваринництва.

104. Загальна методика обчислення собівартості продукції тваринництва.

105. Визначення планової та фактичної собівартості продукції тваринництва.

106. Обчислення собівартості продукції молочного та м'ясного скотарства.

107. Обчислення собівартості продукції свинарства.

108. Обчислення собівартості продукції вівчарства.

109. Обчислення собівартості продукції птахівництва.

110. Обчислення собівартості продукції конярства.

111. Обчислення собівартості продукції бджільництва.

112. Обчислення собівартості продукції кролівництва та звірівництва.

113. Обчислення собівартості продукції рибництва.

114. Обчислення собівартості продукції шовківництва.

115. Розрахунок списання калькуляційних різниць.

116. Методичні основи та завдання бухгалтерського обліку в тваринництві.

117.Синтетичний та аналітичний облік витрат і виходу продукції тваринництва.

118.Постатевий облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва

119. Облік витрат на формування основного стада.

120. Об'єкти калькулювання собівартості у тваринництві.

121. Облік основної, побічної та супутньої продукції тваринництва.

122. Облік витрат на ремонт, модернізацію, реконструкцію та інші види поліпшення основних засобів.

123. Облік витрат автотранспорту.

124. Облік витрат гужового транспорту.

125. Облік витрат з електропостачання.

126. Облік витрат з водопостачання.

127. Облік витрат в інших допоміжних виробництвах.

128. Обчислення собівартості допоміжних виробництв.

129. Об’єкти та одиниці калькулювання у промисловому виробництві.

130. Номенклатура і зміст статей витрат.

131. Використання простого, попередільного, позамовного та нормативного методів.

132. Обчислення собівартості промислових виробництв.

133. Обчислення собівартості перероблення олійних культур.

134. Обчислення собівартості перероблення овочів і фруктів.

135. Обчислення собівартості перероблення шкіри та м’яса.

136. Облік витрат з перероблення зернових і круп'яних культур.

137. Облік витрат на перероблення льону.

138. Облік перероблення молока.

139. Облік забою тварин і птиці.

140. Облік виноробства.

141. Обчислення собівартості промислових виробництв.

142. Обчислення собівартості лісопильного виробництва.

143.Постатевий розподіл доходів підприємств житлово–комунального господарства.

144. Постатевий розподіл витрат у підрозділах громадського харчування сільськогосподарського підприємства.

145. Постатевий розподіл витрат у дитячих установах.

146. Запитання для перевірки знань

147.Основні принципи та завдання обліку витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах.

148.Облік витрат у закладах соціально–культурного призначення сільськогосподарського підприємства.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність"// Відомості Верховної Ради (ВВР).

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-25.

 3. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від (13.04.93. - №250

 4. Национальные стандарты бухгалтерского учета: Учебное пособие / ПП Житная, В.И.Чиж, М.Ю.Манухина, Л.Ф.Трикова, НАРудецкая.-Луганск: Изд-во ВУГУ 2000. – 266 с.

 5. БеловН.Г., КостянийН.І. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник. — М: Агропромвидання, 1985. – 235 с.

 6. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ За ред проф. Ф.Ф. Бутинця та к.е.н., доц. М.М. Коцуштрого. -Житомир: ПП "Рута" 2003. – 512 с.

 7. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Підручник для ВНЗ / Ю.Я. Литвин, П.Я.Хомик, В.С. Совінський та ін.- Тернопіль: Чарівниця, 1995. – 453 с.

 8. Дудников А.А Основи стандартизации, допуски, посадки и технические измерения: Учеб. пособие. - М: Агропромиздат, 1989. – 175 с.

 9. Минакова Н.А. экономика сельского предприятия: Учеб. пособ. - М: Колос, 2003. -528 с.

 10. Попов Н.А. Организация сельскохозяйственного производства Учебник. -М: Финансы и статистика, 2000. – 320 с.

 11. Петранева Г.А Экономика и управлеиие в сельском хозяйстве: Учебник. -М: Издательский центр "Академия", 2003. – 352 с.

 12. Скирпан О.П., Олійник В.М., Палюк М.С. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів спеціальностей "Економіка підприємства (АПК) та "Аграрний менеджмент". – 2ге вид., перероблене і доповнене. - Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво 'Тернопіль", 1998. – 294 с.

 13. Сторожук Т.М, Пдлісна О.І., Гуменко О.В. Особливості бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності: Навчальний посібник, - Ірпінь: Академія ДГЕ України, 2001. – 460 с.

 14. Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств (методологія і методика). - Тернопіль: Економічна думка, 2001.-453 с.Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у селянських і фермерських господарствах" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: ас. І.М. Гноєва

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку і аудиту А.О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.


Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Схожі:

\"облік у селянських І фермерських господарствах\" iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " облік у селянських та фермерських господарствах " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік у селянських та фермерських господарствах" для студентів...
\"облік у селянських І фермерських господарствах\" iconТестові завдання
Чи регулює трудове право працю членів кооперативів, селянських (фермерських) господарств?
\"облік у селянських І фермерських господарствах\" iconТема 16: землекористування фермерських та особистих селянських господарств
Поняття та юридичні ознаки фермерського господарства як організаційно-правової форми господарювання на землі
\"облік у селянських І фермерських господарствах\" iconТема 15: землекористування фермерських господарств та особистих селянських господарств
Поняття фермерського господарства як організаційно-правової форми господарювання на землі
\"облік у селянських І фермерських господарствах\" iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека зернозбиральні машини
Леженкін, О. Методика розрахунку технологічних показників польової збиральної машини для фермерських І селянських господарств [Текст]...
\"облік у селянських І фермерських господарствах\" iconНаукові розробки, впроваджені у виробництво у 2010 р. У навчально-дослідних господарствах нубіп україни

\"облік у селянських І фермерських господарствах\" iconНаукові розробки, впроваджені у виробництво у 2010 р. У навчально-дослідних господарствах нубіп україни

\"облік у селянських І фермерських господарствах\" iconНаукові розробки, впроваджені у виробництво у 2010 р. У навчально-дослідних господарствах нубіп україни
move to 0-22188332
\"облік у селянських І фермерських господарствах\" iconНаукові розробки, впроваджені у виробництво у 2010 р. У навчально-дослідних господарствах нубіп україни
move to 0-22188332
\"облік у селянських І фермерських господарствах\" iconSvydnyckyj organiz s g vyrobnyctva
Створення селянських (фермерсь­ких) господарств та місце їх в системі підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи