З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” icon

З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту”
Скачати 182.16 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту”
Дата28.07.2012
Розмір182.16 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
”ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
6.050100 - „ОБЛІК І АУДИТ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Організація і методика аудиту” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач ст. викл. О. І. Авраменко

Рецензент доц., к.е.н. А. О. Касич


Кафедра „Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № _______від „____”______________2008 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................................4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт 5

2 Зміст навчальної дисципліни 7

3 Варіанти контрольних робіт............................................................................ 11

4 Екзаменаційні питання................................................................................. ...16

Список літератури........................................................................................... 18

Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи....19


3

ВСТУП

Реалізація курсу радикальної економічної реформи в період переходу до ринкових відносин органічно пов’язана з підвищенням ролі та вдосконаленням функцій управління. Однією з найважливіших функцій управління, що на практиці реалізує аудит, є контроль. Він здійснюється у формі незалежної фінансової експертизи спеціалістами (аудиторами).

Аудит є прикладною економічною дисципліною, що завершує процес підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку і аудиту. Він пройшов багатовіковий період розвитку як незалежний фінансовий контроль. У країнах з розвиненою ринковою економікою він був спочатку тільки знаряддям перевірки і підтвердженням достовірності бухгалтерських документів і звітів, а потім став системно орієнтованим на активізацію економічної діяльності.

В Україні аудиторська діяльність порівняно з іншими країнами має ще досить коротку історію. Приватні аудиторські фірми та аудитори не мають достатнього досвіду і знань, щоб проводити перевірки на найвищому рівні.

В аудиті вже сформувалися певні методи, що характеризуються використанням загальнонаукових і власних прийомів контролю. Вони розвинулись на основі бухгалтерського обліку, економічного аналізу, статистики та інших економічних наук. Створено також вітчизняну законодавчу базу аудиту, при цьому використовуються і зарубіжні нормативні акти (міжнародні стандарти аудиту).

Тому метою вивчення дисципліни є формування системи знань у галузі створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт.


4

^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Вибирати тему контрольної роботи необхідно за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки „0”, вибирати потрібно тему за № 10. Якщо остання цифра вашої залікової книжки „5”, то вибирати потрібно тему за № 5.

Мета виконання контрольної роботи. Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідниками, допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, а й визначити своє бачення проблеми.

Підготовка до написання контрольної роботи. Після визначення теми контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури. Окрім вказаної в тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну і додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, статті). Використовуючи законодавчі акти, необхідно звертати особливу увагу на дату введення в дію певного закону чи нормативного акта. Не допускається до захисту контрольна робота, виконана на підставі старих нормативних документів.

Основні вимоги до контрольної роботи. Робота повинна бути акуратно виконана. Розкриття теми має бути пов’язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення щодо вибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання і засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, статей, монографій, законодавчих і нормативних актів).

У правому верхньому кутку обкладинки виконаної роботи вказують шифр (номер) залікової книжки.

По центру обкладинки вказують наступні дані

5

Контрольна робота з дисципліни „Організація і методика аудиту ” студента (ки) групи ________економічного факультету П.І.Б. (повністю).

У правому нижньому кутку роботи вказують домашню адресу.

На першій сторінці вказують тему контрольної роботи, її план, а в кінці роботи - список використаної літератури. Зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А. Приклади вирішення задач наведено у методичних рекомендаціях для виконання практичних робіт.

Підготовлену роботу не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії здають на кафедру обліку та аудиту або висилають за адресою: кафедра обліку та аудиту, бульвар Пушкіна, буд. 5, м. Кременчук, Полтавська обл. Під час написання адреси ВНЗ обов’язково вкажіть прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс.

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до складання іспиту.

Контрольну роботу бажано виконувати українською мовою.


6

Додаток А

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кафедра «Облік і аудит»

Залікова книжка №


Контрольна робота

з дисципліни „Організація і методика аудиту ”

студента(ки) _____курсу

економічного факультету КДПУ

групи_______

П.І.Б.


Викладач: П.І.Б.

Домашня адреса:


Кременчук 2008

^ 2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1 Об’єкти аудиторської діяльності

Класифікація об’єктів аудиту. Розподіл об’єктів аудиту за видами, складністю, відношенням до сфери діяльності, за станом об’єктів у часі, за характером оцінки стану підприємства, за терміном перебування об’єктів у колі діяльності аудиту.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 2 Організація аудиторської фірми

Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності. Реєстр аудиторів та аудиторських фірм. Вимоги до створення аудиторської фірми. Структура аудиторських фірм. Сертифікація аудиторів та порядок продовження дії сертифіката. Організація праці аудиторів. Розподіл і планування праці аудиторів. Нормування та контроль якості їх праці. Види аудиторських послуг, їх сутність та основні завдання.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 3 Організація аудиту фінансової звітності

Мета і завдання аудиту. Основні етапи проведення аудиту. Аудиторський ризик і методи його визначення. Суттєвість в аудиті. Оцінка системи внутрішнього контролю та її значення. Вибіркова перевірка, її особливості. Вибірковий ризик. Тести системи контролю та процедури перевірки на суттєвість, різниця між ними. Аудиторські докази, їх сутність і класифікація. Значимість аудиторських доказів. Документальне оформлення аудиту. Нормативна база, згідно з якою відбувається проведення аудиту.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 4 Організація аудиторських послуг

Аудиторські послуги, їх види. Мета і завдання проведення аудиторських послуг. Основні етапи їх проведення. Документальне оформлення результатів

7

аудиторських послуг. Нормативна база, згідно з якою відбувається надання аудиторських послуг.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 5 Організація внутрішнього аудиту

Об’єкти внутрішнього аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Мета та аудиторські процедури внутрішнього аудиту. Взаємодія внутрішнього

та зовнішнього аудиту. Два підходи до оцінювання внутрішнього контролю під час проведення зовнішнього аудиту. Моделювання типів господарських порушень як основа розроблення методик внутрішнього контролю.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 6 Організація аудиту в комп’ютерному середовищі

Аналіз системи електронного оброблення даних клієнта. Проведення аудиту з використанням комп’ютерних програм контролю і тестування. Документальне оформлення результатів проведення аудиту в комп’ютерному середовищі.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 7 Методика аудиту установчих документів та облікової політики підприємства

Нормативна база перевірки. Основні завдання та джерела інформації. Аудиторські процедури та докази, які використовує аудитор для написання висновку про стан звітності підприємства. Документальне оформлення перевірки.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 8 Методика аудиту необоротних актів

Нормативна та законодавча база проведення аудиторської перевірки.

Завдання проведення аудиту необоротних актів. Аудиторські докази, які

8

використовує аудитор. Основні методичні прийоми перевірки та етапи її проведення. Документальне оформлення аудиту необоротних актів. Особливості перевірки бухгалтерського та податкового обліку необоротних актів.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 9 Методика аудиту запасів і витрат діяльності

Нормативна база, що визначає методологічні засади формування у бухгалтерському та податковому обліку інформації про запаси і витрати діяльності. Завдання, джерела інформації та аудиторські процедури, що використовує аудитор під час перевірки. Документальне оформлення результатів аудиту.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 10 Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості

Основні завдання перевірки грошових коштів та дебіторської заборгованості. Напрямки та етапи перевірки, основні методичні прийоми, які дають можливість аудиторові зробити правильний висновок щодо відображення у звітності операцій з грошовими коштами та дебіторської заборгованості. Документальне оформлення результатів перевірки.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 11 Методика аудиту доходів і фінансових результатів

Завдання та мета перевірки. Етапи аудиту. Порядок перевірки даних про

доходи та фінансові результати в облікових реєстрах та фінансовій звітності

за видами діяльності. Джерела інформації та процедури, що здійснюють під час перевірки. Документальне оформлення аудиту.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


9

Тема 12 Методика аудиту капіталу і зобов’язань

Завдання та мета перевірки. Порядок перевірки обліку складових власного капіталу. Перевірка обліку забезпечень зобов’язань (майбутніх витрат і платежів, цільового фінансування та цільових надходжень, страхових резервів). Джерела інформації та процедури, що здійснюються під час перевірки. Документальне оформлення аудиту.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 13 Методика аудиту фінансової звітності

Цілі та завдання аудиту, джерела інформації. Особливості складання і подання фінансових звітів. Методика проведення аудиту фінансової звітності. Джерела інформації та процедури, що здійснюють під час перевірки. Документальне оформлення аудиту.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 14 Інформаційне забезпечення аудиту

Історичний аспект розвитку аудиту. Передумови виникнення аудиту в Україні як однієї з форм економічного незалежного контролю. Фактори, які вплинули на реформування контрольно-ревізійної служби та становлення аудиту в Україні. Недосконалість законодавчої бази аудиту, відсутність досвіду, недотримання окремими аудиторами нормативів аудиту та інші проблеми створення системи незалежного фінансово-економічного контролю в державі. Інформаційне забезпечення аудиту.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


Тема 15 Проблеми розвитку аудиту в Україні

Недосконалість законодавчої бази аудиту. Міжнародні та національні стандарти аудиту. Проблеми недотримання етичних принципів аудиту.

Література: [1, с. 27; 4, с. 45 ; 5. с. 37].


10

^ 3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Теоретична частина

Варіант 1

 1. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Види аудиту.

 2. Аудиторський ризик, його складові.

 3. Джерела проведення аудиту необоротних активів.


Варіант 2

 1. Міжнародні та національні стандарти аудиту як керівні матеріали аудиторських перевірок.

 2. Етапи планування аудиту.

 3. Джерела проведення аудиту установчих документів.


Варіант 3

 1. Організація внутрішнього аудиту на підприємстві.

 2. Суттєва помилка в аудиті.

 3. Джерела проведення аудиту запасів.


Варіант 4

 1. Цілі та завдання проведення аудиту фінансової звітності.

 2. Аудиторські процедури, їх види.

 3. Джерела проведення аудиту грошових коштів.


Варіант 5

 1. Порядок складання договору на проведення аудиту.

 2. Нормативна база планування.

 3. Джерела проведення аудиту доходів і фінансових результатів.11

Варіант 6

 1. Елементи системи внутрішнього контролю підприємства.

 2. Поняття вибіркового ризику.

 3. Джерела проведення аудиту капіталу і зобов’язань.


Варіант 7

 1. План і програма аудиту, їх зміст.

 2. Вибіркова перевірка в аудиті, випадки її застосування.

 3. Джерела проведення аудиту фінансової звітності.


Варіант 8

 1. Повноваження аудиторської палати України.

 2. Права та обов’язки аудиторів.

 3. Джерела проведення аудиту необоротних активів.


Варіант 9

 1. Організація та контроль праці аудитора.

 2. Етичні норми аудиту.

 3. Джерела проведення аудиту запасів.


Варіант 10

 1. Відповідальність аудиторів.

 2. Підбір та навчання кадрів.

 3. Джерела проведення аудиту грошових коштів.12

Практичні завдання

Варіант 1

Під час проведення перевірки статті ”Запаси” із загальної сукупності в сумі 45 000 грн аудитор виявив перебільшені дані на суму 480 грн.

Оцінити суму помилки та визначити, чи буде вона суттєвою. Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 2

Під час проведення перевірки розрахунків з дебіторами аудитор встановив, що сальдо дебіторської заборгованості складає 1 млн. грн.

У першому випадку аудитор встановив, що суттєвою буде помилка у сумі 50 грн, у другому випадку – у сумі 300 грн.

В якому випадку аудитор вважатиме необхідним зібрати більше аудиторських доказів? Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 3

Під час проведення перевірки фінансової звітності підприємства – клієнта аудитор встановив для себе аудиторський ризик у розмірі 5 %, внутрішньогосподарський ризик - у розмірі 80 %, ризик контролю - у розмірі 50 %.

Використовуючи формулу визначення аудиторського ризику, визначте ризик невиявлення. Яку кількість аудиторських доказів необхідно зібрати аудиторові в даному випадку? Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 4

Під час проведення перевірки підприємства–клієнта аудитором було встановлено попередню оцінку допустимої помилки в сумі 500 грн.

Вирахувана сума помилки склала 700 грн.

Який висновок буде зроблено аудитором відносно достовірності

13

фінансової звітності клієнта? Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 5

Оподатковуваний прибуток підприємства–клієнта склав 100 000 грн. Визначити допустиму величину помилки, яка не буде впливати на рішення кваліфікованих користувачів стосовно фінансової звітності підприємства. Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 6

Припустимо, що підприємство веде бухгалтерський облік, використовуючи три статті балансу.
пор.

Статті балансу

Допустима сума помилки

Вирахувана сума помилки

1

Основні засоби

100

80

2

Запаси

3 400

4 420

3

Дебіторська заборгованість

1 500

500
Сумарна помилка

5 000

5 000


Вирахувана сума помилки за статтею „Запаси” перевищила допустиму. Який висновок зробить аудитор щодо прийнятності фінансової звітності підприємства–клієнта? Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 7

Під час проведення перевірки аудитором було зроблено припущення, що ймовірність банкрутства підприємства–клієнта висока. Підвищить чи знизить рівень прийнятного аудиторського ризику аудитор? Відповідь обґрунтуйте.


14

Варіант 8

Під час проведення перевірки аудитором було зроблено висновок, що система внутрішньогосподарського контролю підприємства–клієнта є неефективною. Збільшиться чи зменшиться кількість аудиторських доказів, необхідних для складання аудиторського висновку? На якому рівні буде встановлено ризик не виявлення? Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 9

Припустимо, що підприємство веде бухгалтерський облік, використовуючи три статті балансу.
пор.

Статті балансу

Допустима сума помилки

Вирахувана сума помилки

1

Основні засоби

100

80

2

Запаси

3 400

?

3

Дебіторська заборгованість

1 500

1 200
Сумарна помилка

5 000

5 600


Який висновок зробить аудитор про достовірність фінансової звітності підприємства–клієнта? Яка сума помилки за статтею „Запаси” дасть змогу аудиторові зробити позитивний аудиторський висновок? Відповідь обґрунтуйте.

Варіант 10

Під час проведення перевірки фінансової звітності підприємства–клієнта аудитор вирішив скоротити рівень прийнятного аудиторського ризику. Збільшиться чи зменшиться кількість аудиторських доказів, які необхідно зібрати для складання об’єктивного аудиторського висновку? На якому рівні буде встановлено ризик невиявлення? Відповідь обґрунтуйте.

15

^ 4 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ


1. Стандарти аудиту, їх роль в аудиторській діяльності.

2. Повноваження аудиторської палати України.

3. Спілка аудиторів України, її призначення.

4. Договір на проведення аудиту, порядок його укладання.

5. Етапи планування аудиту.

6. Мета аудиту, порядок її визначення.

7. Попереднє планування аудиторської перевірки.

8. Збір загальної інформації як один з етапів планування аудиту.

9. Збір інформації про правові зобов’язання клієнта.

10. Аудиторський ризик, його складові.

11. Суттєва помилка в аудиті.

12. Система внутрішньогосподарського контролю підприємства, ознаки її ефективності.

13. Елементи системи внутрішнього контролю підприємства.

14. Середовище контролю як елемент системи внутрішнього контролю підприємства, його складові.

15. Контрольні процедури як елемент системи внутрішнього контролю підприємства, їх категорії.

16. Внутрішньогосподарський ризик, його визначення.

17. Ризик контролю та ризик невиявлення, їх визначення.

18. Фази процесу аудиту.

19. Зміст плану та програми аудиту.

20. Типи аудиторських процедур, необхідних для збору аудиторських доказів.

21. Прийоми фактичного контролю в аудиті.

22. Підтвердження, документування та спостереження у процесі збору аудиторських доказів.

23. Арифметична точність, опитування та аналітичні процедури в аудиті.

16

24. Перевірки по суті та тести контрольних моментів, різниця між ними.

25. Сутність вибіркової перевірки, випадки її застосування.

26. Генеральна сукупність у вибірковій перевірці, її групування.

27. Вибірковий ризик в аудиті.

28. Види аудиту.

29. Організація внутрішнього аудиту на підприємстві.

30. Операційний аудит як різновид внутрішнього аудиту.

31. Фази операційного аудиту.

32. Види операційного аудиту.

33. Етичні норми аудиту.

34. Незалежність аудиту та фактори, що впливають на неї.

35. Конфіденційність аудиту, випадки її порушення.

36. Професіоналізм аудитора, підбір та підготовка кадрів.

37. Облік та контроль праці аудитора.

38. Планування і розподіл праці аудитора.

39. Оплата праці аудитора.

40. Обов’язки та відповідальність аудитора.

41. Права аудитора.

42. Особливості проведення аудиту малих підприємств.

43. Джерела та методика проведення аудиту установчих документів.

44. Джерела та методика проведення аудиту необоротних активів.

45. Джерела та методика проведення аудиту запасів та витрат діяльності.

46. Джерела та методика проведення аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості.

47. Джерела та методика проведення аудиту доходів і фінансових результатів.

48. Джерела та методика проведення аудиту капіталу і зобов’язань.

49. Джерела та методика проведення аудиту фінансової звітності.

50. Проблеми розвитку аудиту в Україні.


17

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Національні нормативи аудиту. Кодекс етики аудиторів України. Повний текст національних нормативів аудиту України та Кодекс професійної етики аудиторів. Затверджено рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.98 – К., 1999. – С. 274

2. Аренс Є.А., Лоббек Дж. К. Аудит.- М: Фінанси і статистика, 1995, - 558 с.

3. Адамс Р. Аудит.- М., ЮНИТИ, 1995. – 398 с.

4. Білуха М.Г. Курс аудиту.- К.: Вища школа – Знання, 1998. – 573 с.

5. Білуха М.Г. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту.- К.: Вища школа, 1994. – 363 с.

6. Давидов Г.М. Аудит. ,-К:, Знання, 2001. - 363 с.

7. Егоршин А.П. Управление персоналом.-Н.Новгород: НИМБ, 1997.- 235 с.

8. Жила В.Г. Ревизия и аудит.- К.: 1998. – 92 с.

9. Кузьминский А.Н. Аудит.- К.: Учетинформ, 1996. – 281 с.

10. Подольский В.И. Аудит.- М.: Аудит, Издательство ЮНИТИ, 1997.-431с.

11. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит.- К.: Тов. “НІОС” 1998. – 221 с.

12. Робертсон Джек К. Аудит.- М., 1993. – 495 с.

13. Аудиторская деятельность в Украине.- Х.: ООО “Конус” 1999.- 192 с.


18

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Організація і методика аудиту” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050106 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач ст. викл. О. І. Авраменко

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку та аудиту А. О. Касич


Підп. до др.______ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _______ . Наклад _______ прим. Зам. № _____. Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 2

Схожі:

З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconЗ навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconН.І. Гордієнко програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація І методика аудиту» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconОрганізація та методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100 “Облік І аудит”) Харків 2003
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація І методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconХарківська національна академія міського господарства о. А. Андренко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «організація І методика аудиту» (для студентів другої вищої форми навчання спеціальності...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconХарківська національна академія міського господарства кизилов Г.І. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Організація І методика економічного аналізу" (для студентів...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconМіністерство освіти І науки України
Організація І методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100 – “Облік І аудит”)
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconУсач Б. Ф. Аудит: Навч посіб. К.: Знання-Прес, 2002
Розглядаються види, об'єкти, методи і організація аудиту, етапи і процедури аудиту. Значна увага приділяється аудиторському звіту...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconХарків хнамг 2007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація І методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconКизилов Г.І. Конспект лекцій з дисципліни "організація І методика економічного аналізу"
Конспект лекцій з дисципліни "Організація І методика економічного аналізу" (для студентів 4 курсу денної І 4 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи