З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” icon

З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту”
Скачати 331.96 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту”
Дата01.06.2012
Розмір331.96 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
”ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 – „ОБЛІК І АУДИТ”
(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Організація і методика аудиту” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О.І. Авраменко

Рецензент к.е.н., доц. А. О. Касич


Кафедра „Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № _____від „____”_____________2008 р.

Заступник голови методичної ради ________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ....................................................................................................................4

 1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни .........................................................................................................5

 2. Перелік тем і питань для самостійного опрацювання....................................

 3. Тести до модульного контролю......................................................................13

Список літератури……………………………………………………….........33


3

^ ВСТУП


Мета навчальної дисципліни. Формування системи знань у галузі створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення аудиторських перевірок і супутніх аудиторських робіт.

^ Завдання самостійної роботи:

- знати методику проведення аудиторських перевірок;

- зміст законодавчих і підзаконних актів, що регулюють аудиторську діяльність;

- термінологію аудиторської діяльності.

- поєднувати аудиторську практику з теорією організації аудиту;

- оволодіти навичками складання договору на проведення аудиту, планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур.

^ Види самостійної роботи: вивчення діючих законодавчих та підзаконних актів інвестиційної діяльності, оволодіння способами і методами проведення податкових перевірок.

^ Система забезпечення самостійної роботи навчально–методичними засобами: підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, законодавчі та нормативні акти податкового законодавства.

^ Пояснення щодо користування методичними вказівками. Студент розглядає питання, вказані у методичних вказівках, за їх порядковим номером. Під час самостійної роботи не рекомендується користуватися підручниками та нормативними актами стосовно законів, які вже скасовано або ще не введено в дію. Після опрацювання тем самостійної роботи необхідно перевірити засвоєння знань за допомогою питань для самоперевірки.


4

^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

з/п

Тема

Денна форма

навчання

Заочна форма навчання

К-сть.

год.,

(лекц.)

К-сть.

год.,

СРС

К-сть.

год.,

(лекц.)

К-сть.

год.,

СРС

1

2

3

4

5

6

1

Об’єкти аудиторської діяльності

2

5

1/0,5

9/9

2

Організація аудиторської фірми

2

6

1/0,5

9/9

3

Організація аудиту фінансової звітності

2

6

1/0,5

9/9

4

Організація аудиторських послуг

2

6

1/0,5

7/9

5

Організація внутрішнього аудиту

2

6

1/0,5

7/9

6

Організація аудиту в комп’ютерному середовищі

2

6

1/0,5

9/9

7

Методика аудиту установчих документів та облікової політики підприємства

2

6

1/0,5

9/9

8

Методика аудиту необоротних актів

2

6

1/0,5

9/9

9

Методика аудиту запасів і витрат діяльності

2

6

1/0,5

9/9

10

Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості

2

6

0, 5/0,5

9/9

11

Методика аудиту доходів і фінансових результатів

2

6

0,5/ 1

9/9

12

Методика аудиту капіталу і зобов’язань

2

6

0, 5/0,5

9/9

13

Методика аудиту фінансової звітності

2

6

0, 5/0,5

9/9

14

Інформаційне забезпечення аудиту

1

6

0, 5/0,5

9/9

15

Проблеми розвитку аудиту в Україні

1

6

0, 5/0,5

9/9

16

Контрольна робота

-

-

-

10/10
Усього

28

89

12/8

119/1235

^ Перелік тем і питань для самостійного опрацювання

Модуль 1

Тема 1 Об’єкти аудиторської діяльності

 1. Класифікація об’єкта аудиту.

 2. Розподіл об’єктів аудиту.

Питання для самоперевірки

 1. Як класифікують об’єкти аудиту?

 2. Розподіл об’єктів аудиту.

Література: [5, с. 4; 7, с. 8].


Тема 2 Організація аудиторської фірми

 1. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності.

 2. Реєстр аудиторів та аудиторських фірм.

 3. Вимоги до створення аудиторської фірми.

 4. Структура аудиторських фірм.

 5. Сертифікація аудиторів та порядок продовження дії сертифіката.

 6. Розподіл і планування праці аудиторів.

 7. Нормування та контроль якості їх праці.

 8. Види аудиторських послуг, їх сутність та основні завдання.

Питання для самоперевірки

 1. Які організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності?

 2. Що таке реєстр аудиторів та аудиторських фірм?

 3. Які вимоги до створення аудиторської фірми?

 4. Яка структура аудиторських фірм?

 5. Який порядок проведення сертифікації аудиторів?

 6. Який розподіл і планування праці аудиторів?

 7. В чому полягає нормування та контроль якості праці аудиторів?

 8. Види аудиторських послуг, їх сутність та основні завдання.

Література: [5, с. 127; 15,с. 234; 17,с. 421].


6

Тема 3 Організація аудиту фінансової звітності

 1. Мета і завдання аудиту.

 2. Основні етапи проведення аудиту.

 3. Аудиторський ризик і методи його визначення.

 4. Суттєвість в аудиті.

 5. Оцінка системи внутрішнього контролю та її значення.

 6. Вибіркова перевірка, її особливості.

 7. Аудиторські докази, їх сутність і класифікація.

 8. Нормативна база, згідно з якою відбувається проведення аудиту.

Питання для самоперевірки

 1. Яка мета і завдання аудиту?

 2. Назвати основні етапи проведення аудиту.

 3. Що таке аудиторський ризик і методи його визначення?

 4. Що таке суттєвість в аудиті?

 5. Вибіркова перевірка, її особливості.

 6. Аудиторські докази, їх сутність і класифікація.

Література: [3,с.12; 5,с.23; 7,с.21; 9, с.157;11, с.27; 20].


Тема 4 Організація аудиторських послуг

 1. Аудиторські послуги, їх види.

 2. Мета і завдання проведення аудиторських послуг.

 3. Основні етапи їх проведення.

 4. Документальне оформлення результатів аудиторських послуг.

 5. Нормативна база, згідно з якою відбувається надання аудиторських послуг.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати аудиторські послуги, їх види.

 2. В чому полягає мета і завдання проведення аудиторських послуг?

 3. Назвати основні етапи проведення аудиторських послуг.

Література: [5, с. 31; 7,с. 56; 15,с. 195; 17, с. 433].


7

Тема 5 Організація внутрішнього аудиту

 1. Об’єкти внутрішнього аудиту.

 2. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.

 3. Мета та аудиторські процедури внутрішнього аудиту.

 4. Взаємодія внутрішнього та зовнішнього аудиту.

 5. Два підходи до оцінювання внутрішнього контролю під час проведення зовнішнього аудиту.

 6. Моделювання типів господарських порушень як основа розроблення методик внутрішнього контролю.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати об’єкти внутрішнього аудиту.

 2. Які методичні прийоми внутрішнього аудиту?

 3. Назвати мету та аудиторські процедури внутрішнього аудиту.

Література: [5,с. 37;7,с. 395].


Модуль 2

Тема 6 Організація аудиту в комп’ютерному середовищі

 1. Аналіз системи електронного оброблення даних клієнта.

 2. Проведення аудиту з використанням комп’ютерних програм контролю і тестування.

 3. Документальне оформлення результатів проведення аудиту в комп’ютерному середовищі.

Питання для самоперевірки

 1. В чому полягає аналіз системи електронного оброблення даних клієнта?

 2. Як відбувається проведення аудиту з використанням комп’ютерних програм контролю і тестування?

 3. В чому полягає документальне оформлення результатів проведення аудиту в комп’ютерному середовищі?

Література: [7,с.401].

8

Тема 7 Методика аудиту установчих документів та облікової політики підприємства

 1. Нормативна база перевірки.

 2. Основні завдання та джерела інформації.

 3. Аудиторські процедури та докази, які використовує аудитор для написання висновку про стан звітності підприємства.

 4. Документальне оформлення перевірки.

Питання для самоперевірки

 1. Яка нормативна база перевірки?

 2. Які основні завдання та джерела інформації?

 3. Назвати аудиторські процедури та докази, які використовує аудитор для написання висновку про стан звітності підприємства.

 4. В чому полягає документальне оформлення перевірки?

Література: [3,с. 365; 6,с. 156; 20].


Тема 8 Методика аудиту необоротних активів

 1. Нормативна та законодавча база проведення аудиторської перевірки. Завдання проведення аудиту необоротних актів.

 2. Аудиторські докази, які використовує аудитор.

 3. Основні методичні прийоми перевірки та етапи її проведення. Документальне оформлення аудиту необоротних актів.

 4. Особливості перевірки бухгалтерського та податкового обліку необоротних актів.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати нормативну базу проведення аудиторської перевірки.

 2. Які аудиторські докази використовує аудитор?

 3. Назвати основні методичні прийоми перевірки та етапи її проведення.

 4. Які особливості перевірки бухгалтерського та податкового обліку необоротних актів?

Література: [3,с. 342; 6, с. 87; 20].

9

Тема 9 Методика аудиту запасів і витрат діяльності

 1. Нормативна база, що визначає методологічні засади формування у бухгалтерському та податковому обліку інформації про запаси і витрати діяльності.

 2. Завдання, джерела інформації та аудиторські процедури, що використовує аудитор під час перевірки.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати нормативну базу, що визначає методологічні засади формування у бухгалтерському та податковому обліку інформації про запаси і витрати діяльності.

 2. Назвати завдання, джерела інформації та аудиторські процедури, що використовує аудитор під час перевірки.

Література: [3,с. 357; 6, с. 98; 20].


Тема 10 Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості

 1. Основні завдання перевірки грошових коштів та дебіторської заборгованості.

 2. Напрямки та етапи перевірки, основні методичні прийоми, які дають можливість аудиторові зробити правильний висновок щодо відображення у звітності операцій з грошовими коштами та дебіторської заборгованості.

^ Питання для самоперевірки

 1. Які основні завдання перевірки грошових коштів та дебіторської заборгованості?

 2. Які напрямки та етапи перевірки, основні методичні прийоми дають можливість аудиторові зробити правильний висновок щодо відображення у звітності операцій з грошовими коштами та дебіторської заборгованості?

Література: [3,с. 368; 6,с. 156; 20].


Тема 11 Методика аудиту доходів і фінансових результатів

 1. Завдання та мета перевірки.

10

 1. Етапи аудиту.

 2. Порядок перевірки даних про доходи та фінансові результати в облікових реєстрах та фінансовій звітності за видами діяльності.

 3. Джерела інформації та процедури, що здійснюють під час перевірки.

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає завдання та мета перевірки?

 2. У чому полягає порядок перевірки даних про доходи та фінансові результати в облікових реєстрах та фінансовій звітності за видами діяльності?

 3. Які джерела інформації та процедури, що здійснюють під час перевірки?

Література: [9,с. 171; 11,с.45; 20].


Тема 12 Методика аудиту капіталу і зобов’язань

 1. Завдання та мета перевірки.

 2. Порядок перевірки обліку складових власного капіталу.

 3. Перевірка обліку забезпечень зобов’язань (майбутніх витрат і платежів, цільового фінансування та цільових надходжень, страхових резервів).

 4. Джерела інформації та процедури, що здійснюються під час перевірки.

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає завдання та мета перевірки?

 2. Назвати порядок перевірки обліку складових власного капіталу.

 3. Які джерела інформації та процедури, що здійснюються під час перевірки?

Література: [9,с.76; 11,с.183; 20].


Тема 13 Методика аудиту фінансової звітності

 1. Цілі та завдання аудиту, джерела інформації.

 2. Особливості складання і подання фінансових звітів.

 3. Методика проведення аудиту фінансової звітності. Джерела інформації та

процедури, що здійснюють під час перевірки.

Питання для самоперевірки

11

 1. Які цілі та завдання аудиту, джерела інформації?

 2. Які особливості складання і подання фінансових звітів?

 3. Яка методика проведення аудиту фінансової звітності?

Література: [3, с. 18; 5,с. 43; 7, с. 37; 9,с. 180; 11,с. 123; 20].


Тема 14 Інформаційне забезпечення аудиту

 1. Передумови виникнення аудиту в Україні як однієї з форм економічного незалежного контролю.

 2. Фактори, які вплинули на реформування контрольно-ревізійної служби та становлення аудиту в Україні.

 3. Інформаційне забезпечення аудиту.

Питання для самоперевірки

 1. Історичний аспект розвитку аудиту.

 2. Які передумови виникнення аудиту в Україні як однієї з форм економічного незалежного контролю?

 3. Які фактори вплинули на реформування контрольно-ревізійної служби та становлення аудиту в Україні?

Література: [5, с. 69; 7,с. 343].


Тема 15 Проблеми розвитку аудиту в Україні

 1. Недосконалість законодавчої бази аудиту.

 2. Міжнародні та національні стандарти аудиту.

 3. Проблеми недотримання етичних принципів аудиту.

Питання для самоперевірки

 1. Призначення та зміст міжнародних та національних стандартів аудиту.

 2. Які проблеми недотримання етичних принципів аудиту?

Література: [5, с. 87; 7, с. 3].


12

^ ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 1. Мета незалежного аудиту полягає у :

а) виявленні помилок і порушень у бухгалтерському обліку і звітності клієнта з метою встановлення винних осіб;

б) наданні об’єктивної інформації про достовірність бухгалтерської звітності підприємств і організацій, їх фінансовий стан та інші аспекти діяльності;

в) виконанні замовлень державних органів щодо перевірки фінансової звітності суб’єктів господарювання для забезпечення контролю над недержавним сектором економіки;

г) виконанні завдань Рахункової палати України.

^ 2. Перше в історії аудиторське об’єднання:

а) американська асоціація дипломованих суспільних бухгалтерів;

б) Единбурзький інститут аудиторів;

в) Нью – Йоркська асоціація аудиторів;

г) Комітет практики аудиту (Великобританія).

^ 3. Організаційне оформлення аудиту в Україні відбулося у зв’язку з:

а) відкриттям в Україні дочірньої фірми Артур Андерсен (1992 р.);

б) діяльністю на території України представництв АТ „Інаудит”, заснованого за часів СРСР (1987 р.);

в) прийняттям і введенням у дію Закону України „Про аудиторську діяльність”; г) створенням Аудиторської палати України.

^ 4. Які завдання аудиту належать до завдань на макрорівні:

а) вивчення бізнесу клієнта;

б) складання загального плану аудиту;

в) система підготовки аудиторів;

г) ознайомлення із системою внутрішньогосподарського контролю клієнта.


13

^ 5. Аудит фінансової звітності є функцією:

а) господарського контролю;

б) внутрішньогосподарського контролю;

в) економічного контролю;

г) фінансово – господарського контролю.

^ 6. Здійснюючи перевірку, аудитор зобов’язаний:

а) знайти абсолютно всі помилки;

б) виявити помилки в бухгалтерському обліку підприємства – клієнта;

в) виразити думку про стан фінансової звітності клієнта;

г) ознайомитись з діями керівництва підприємства –клієнта.

^ 7. Виникнення аудиту в Україні припадає на:

а) 1990 рік;

б) 1993 рік;

в) 1995 рік;

г) 2000 рік.

8. Аудит є одним з наступних видів контролю:

а) державний;

б) незалежний;

в) народний;

г) партійний.

^ 9. Проведення аудиту не є обов’язковим для:

а) бюджетних установ;

б) комерційних банків;

в) акціонерних товариств;

г) підприємств з іноземними інвестиціями.

^ 10. Стандарти (нормативи) аудиту – це матеріали, які допомагають аудитору:

а) скоротити строки перевірки;

б) не проводячи перевірку, скласти правильний аудиторський висновок;

14

в) повести перевірку на високому рівні;

г) отримати більшу оплату за проведення перевірки.

^ 11. Строк повноважень членів Аудиторської палати України не

перевищує:

а) два роки;

б) чотири роки;

в) п’ять років;

г) десять років.

^ 12. Члени Аудиторської палати України отримують оплату за рахунок:

а) бюджетних коштів;

б) відрахувань аудиторів та аудиторських фірм до спеціального фонду;

в) не отримують оплати;

г) за рахунок благодійних внесків.

^ 13. Для створення місцевих відділень Союзу аудиторів України необхідна наявність:

а) не менше двох аудиторів;

б) не менше п’яти аудиторів;

в) не менше десяти аудиторів;

г) не менше трьох аудиторів.

^ 14. Сертифікат аудитора обов’язково повинен мати:

а)експерт;

б) молодший аудитор;

в) засновник аудиторської фірми, частка якого в статутному капіталі становить 25%;

г) директор аудиторської фірми.

^ 15. Які особи мають право складати іспит на отримання сертифіката аудитора:

а) громадяни України – випускники економічних вузів, котрі отримали освіту за спеціальністю „Облік і аудит” (не нижче освітнього рівня бакалавра) і

15

пропрацювали бухгалтером не менше двох років;

б) будь – які особи, що мають вищу освіту і стаж роботи не менше трьох років;

в) громадяни України, що мають вищу освіту (не нижче освітнього рівня спеціаліста) і стаж роботи не менше трьох років підряд за фахом аудитора, ревізора, юриста, фінансиста або економіста;

г) громадяни України, що мають вищу освіту будь – якого спрямування.

^ 16. Аудит здійснюється:

а) керівником підприємства;

б) головним бухгалтером;

в) незалежним аудитором;

г) створеною для цього комісією.

^ 17. Документом, який дає право здійснювати аудиторську діяльність, є:

а) атестат про середню освіту;

б) диплом про вищу освіту;

в) сертифікат аудитора;

г) довідка про закінчення бухгалтерських курсів.

^ 18. Керівником аудиторської фірми може бути:

а) юрист;

б) аудитор;

в) економіст;

г) фінансист.

19. За результатами аудиторської перевірки складають такий документ і надають клієнту:

а) аудиторський висновок;

б) інвентаризаційний опис;

в) звіт про витрати, пов’язані з проведенням аудиту;

г) експертний висновок.

^ 20. Аудиторська фірма може бути створена:

а) на підставі будь – якої форми власності;

16

б) у формі акціонерного товариства;

в) у формі приватного підприємства;

г) як підприємство з іноземними інвестиціями.

^ 21. Забороняється займатись аудиторською діяльністю:

а) особам, які мають акції будь – якого підприємства;

б) особам, які мають депозитні рахунки в банках;

в) особам, які були засуджені за корисливі злочини;

г) особам, які мають родичів за кордоном.

^ 22. Сертифікат аудитора видається:

а) Державним казначейством України;

б) Аудиторською палатою України;

в) Рахунковою палатою України;

г) Державною податковою адміністрацією України.

^ 23. Крім надання аудиторських послуг, аудитор має право:

а) займатися торговельною діяльністю;

б) отримувати дивіденди та доходи від інших корпоративних прав;

в) займатись посередницькою діяльністю;

г) займатись виробничою діяльністю.

^ 24. Загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати:

а) 40 %;

б) 30 %;

в) 60 %;

г) 0 %.

25. Незалежним самостійним органом, що є юридичною особою, мета діяльності якого полягає у сприянні розвитку, удосконаленні та уніфікації аудиторської справи в країні, є:

а) Спілка аудиторів України;

17

б) Аудиторська палата України;

в) аудиторська фірма;

г) Національний аудиторський комітет.

^ 26. Порядок припинення дії сертифікату аудитора в Україні визначає:

а) Арбітражний суд;

б) Спілка аудиторів України;

в) Аудиторська палата України;

г) ніхто не має такого права.

^ 27. При перевірці ТОВ ”Елегія” аудиторській фірмі необхідно залучити експерта – технолога. Які вимоги повинні пред’являтись до експерта – технолога?

а) професійна придатність і практичний досвід роботи;

б) відповідна вища освіта;

в) наявність сертифіката аудитора;

г) наявність посвідчення експерта.

^ 28. Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 700 „Аудиторський висновок” датою завершення аудиту є:

а) дата загальних річних зборів акціонерів компанії – клієнта;

б) дата опублікування річного звіту клієнта;

в) коли аудитор завершив роботу;

г) коли висновок аудитора передають клієнту.

^ 29. Планом аудиту є:

а) перелік аудиторських процедур, які повинен здійснити аудитор у ході перевірки та їх виконавців;

б) перелік виконавців аудиту та часу його проведення;

в) перелік аудиторських доказів, які дадуть змогу скласти аудиторський висновок;

г) перелік аудиторських процедур, доказів, виконавців аудиту, способів перевірки, дати виконання робіт.

18

^ 30. Головна мета аудиту визначається:

а) законодавчо;

б) клієнтом;

в) аудитором;

г) менеджером підприємства, що перевіряється.

31. Договір на проведення аудиту складається:

а) в одному екземплярі;

б) у двох екземплярах;

в) у трьох екземплярах;

г) у чотирьох екземплярах.

^ 32. Складанню договору на проведення аудиту передує обмін між клієнтом та аудитором:

а) візитними картками;

б) телефонними дзвінками;

в) листами;

г) телеграмами.

^ 33. Критерієм для відмови клієнту в проведенні аудиту є:

а) відсутність інвентаризаційного опису у клієнта;

б) відмова адміністрації клієнта у дозволі на перевірку важливих документів;

в) наявність кредиторської заборгованості у клієнта;

г) мала кількість працюючих на підприємстві – клієнті.

^ 34. Аудитор має право залучати до перевірки спеціаліста чи експерта у випадку, якщо:

а)необхідно швидше провести перевірку;

б) аудитор некомпетентний в якомусь питанні;

в) для отримання більшої оплати;

г) для зменшення аудиторського ризику.

^ 35. Суттєвість в аудиті – це:

а) максимально допустима сума помилки;

19

б) мінімально допустима сума помилки;

в) сто гривень.

36. На оцінку суттєвості впливають такі фактори:

а) вік аудитора;

б) розмір прибутку до оподаткування;

в) специфіка діяльності підприємства;

г) досвід роботи менеджера підприємства – клієнта.

^ 37. Залежність між суттєвістю та кількістю аудиторських доказів:

а) пряма;

б) обернена;

в) не існує;

г) існує не завжди (за певних умов).

^ 38. Аудиторський ризик виникає тому, що:

а) аудитор видає позитивний аудиторський висновок;

б) аудитор видає негативний аудиторський висновок;

в) аудитор видає висновок, який не відповідає дійсному фінансовому стану підприємства – клієнта;

г) аудитор не видає аудиторського висновку.

^ 39. Прийнятний аудиторський ризик – це:

а) ризик того, що аудитор не отримає оплату за свою працю;

б) ризик наявності помилок у бухгалтерській звітності до проведення перевірки;

в) ризик наявності помилок у бухгалтерській звітності після складання позитивного аудиторського висновку;

г) ризик наявності помилок у бухгалтерській звітності до складання аудиторського висновку.

^ 40. Ризик для бізнесу – це:

а) ризик того, що аудитор не отримає оплату за свою працю;

б) ризик наявності помилок в бухгалтерській звітності до проведення

20

перевірки;

в) ризик наявності помилок у бухгалтерській звітності після складання

позитивного аудиторського висновку;

г) ризик наявності помилок у бухгалтерській звітності до складання

аудиторського висновку.

^ 41. Внутрішньогосподарський ризик –це:

а) ризик наявності помилок у роботі внутрішнього аудиту;

б) ризик наявності помилок у роботі зовнішнього аудиту;

в) ризик наявності помилок у сегменті до перевірки системи внутрішньогосподарського контролю;

г) ризик наявності помилок у бухгалтерській звітності до проведення перевірки.

^ 42. Ризикне не виявлення –це:

а) ризик не виявлення помилок за допомогою внутрішнього аудиту;

б) ризик не виявлення помилок системою внутрішньогосподарського контролю клієнта;

в) ризик не виявлення помилок з причини неуважності аудитора;

г) ризик не виявлення будь – яких помилок в роботі підприємства.

^ 43. Прийнятний аудиторський ризик і ризик не виявлення :

а) прямо пропорційні кількості аудиторських доказів, які підлягають збору;

б) обернено пропорційні кількості аудиторських доказів, які підлягають збору;

в) дорівнюють кількості аудиторських доказів, які підлягають збору;

г) не мають зв’язку з аудиторськими доказами.

^ 44. Внутрішньогосподарський ризик і ризик контролю:

а) прямо пропорційні кількості аудиторських доказів, які підлягають збору;

б) обернено пропорційні кількості аудиторських доказів, які підлягають збору;

в) дорівнюють кількості аудиторських доказів, які підлягають збору;

г) не мають зв’язку з аудиторськими доказами.

^ 45. Ризик контролю підвищується у такому випадку:

а) головний бухгалтер підприємства –клієнта конфліктує з його керівником;

21

б) всі працівники підприємства – клієнта мають відповідну освіту;

в) підприємство має стабільні прибутки;

г) відсутнє санкціонування операцій.

^ 46. На стан системи внутрішнього контролю підприємства – клієнта

впливає:

а) місце розташування клієнта;

б) вік працівників підприємства;

в) досвід аудитора;

г) компетентність працівників підприємства.

^ 47. Елементом структури внутрішнього контролю є:

а) планування;

б) середовище контролю;

в) сфера управління;

г) керівництво підприємства.

^ 48. Процедури внутрішнього контролю повинні містити:

а) визначення відповідного санкціонування використання операцій;

б) визначення відповідальності партнерів по бізнесу;

в) перевірка виконання договорів постачальників;

г) перевірка житлових умов працівників.

^ 49. До завдань внутрішнього контролю належать:

а) розробка нових технологій;

б) надання кваліфікованої допомоги партнерам по бізнесу;

в) перевірка виконання прийнятих управлінських рішень;

г) комп’ютеризація операцій підприємства.

^ 50. Суб’єктами внутрішнього контролю є:

а) керівник підприємства;

б) робітники цехів основного виробництва;

в) дизайнери;

г) податкові інспектори.

22

^ 51. Користувачами контрольної інформації є:

а) керівник підприємства;

б) податковий інспектор;

в) страховий агент;

г) ревізор.

52. Основним напрямом внутрішнього контролю є:

а) вартість;

б) ціна;

в) реальність;

г) вага.

^ 53. Під час розробки ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація підприємства переслідує мету:

а) комп’ютеризації всіх процесів підприємства;

б) забезпечення збереження активів і документів;

в) забезпечення відсутності родинних зв’язків між працівниками підприємства;

г) забезпечення працівників спецодягом.

^ 54. На стан системи внутрішнього контролю клієнта впливає:

а) місце розташування підприємства – клієнта;

б) компетентність працівників підприємства;

в) досвід аудитора;

г) освіта аудитора.

^ 55. До складу контрольних моментів як складової системи внутрішньогосподарського контролю підприємства входить:

а) стиль управління;

б) санкціонування операцій;

в) наявність системи бухгалтерського обліку;

г) освіта працівників.

^ 56. До складу середовища контролю як складової системи внутрішньогосподарського контролю підприємства входить:

23

а) розподіл обов’язків між працівниками;

б) існування посадових інструкцій;

в) здійснення незалежних перевірок;

г) контроль за активами і документами.

^ 57. Який з контрольних моментів належить до категорії фактичного контролю за активами і документами:

а) видача товарно – матеріальних цінностей зі складу контролюється керівником підприємства, бухгалтером та комірником;

б) виплата заробітної плати здійснюється після підпису платіжної відомості керівником;

в) на підприємстві щорічно проводиться інвентаризація;

г) на підприємстві щорічно проводиться аудиторська перевірка.

^ 58. Аудиторські докази – це інформація, за допомогою якої аудитор:

а) робить висновки про стан об’єктів перевірки;

б) отримує оплату за свою роботу;

в) швидше знайомиться з керівником підприємства – клієнта;

г) розважається.

^ 59. Більш надійними є аудиторські докази, отримані:

а) із засобів масової інформації;

б) від працівників підприємства – клієнта;

в) від керівництва підприємства – клієнта;

г) від третіх осіб.

^ 60. Підтвердження як процедура отримання аудиторських доказів використовується у випадку перевірки:

а) наявності об’єктів основних засобів;

б) правильності дебіторської заборгованості підприємства – клієнта;

в) правильності нарахування амортизації;

г) правильності суми, яка підлягає сплаті до бюджету.


24

^ 61. Аналітичними процедурами є:

а) опитування працівників підприємства – клієнта;

б) спостереження за діяльністю підприємства – клієнта;

в) порівняння показників і визначення взаємозв’язку між ними;

г) математичні розрахунки.

^ 62. Внутрішнім називається документ, який:

а) знаходиться на підприємстві та у третьої особи;

б) ніколи не виходить за межі підприємства;

в) ніколи не потрапляє до рук аудитора;

г) завжди знаходиться за межами підприємства.

^ 63. Суть аудиторських доказів розкривається у:

а) МСА № 100;

б) МСА № 200;

в) МСА № 300;

г) МСА № 500.

64. Аудиторські докази поділяються за відношенням до об’єктів аудиту на:

а) первинні та вторинні;

б) усні й матеріальні;

в) прямі та непрямі;

г) візуальні й документальні.

^ 65. Залежно від джерел отримання аудиторські докази поділяють на:

а) первинні та вторинні;

б) усні й матеріальні;

в) прямі та непрямі;

г) початкової й дослідної стадії.

^ 66. Які з перерахованих аудиторських доказів є надійнішими:

а) отримані із зовнішніх джерел;

б) отримані із внутрішніх джерел;

в) отримані безпосередньо аудитором;

25

г) отримані в усній формі.

^ 67. Позитивне підтвердження передбачає:

а) обов’язкову будь-яку відповідь на запит;

б) обов’язкову позитивну відповідь на запит;

в) відсутність відповіді у випадку згоди;

г) відсутність відповіді у випадку незгоди.

^ 68. На якій стадії доцільно використовувати аналітичні процедури

для збору аудиторських доказів:

а) попереднього планування;

б) ознайомлення з системою внутрішньогосподарського контролю;

в) розробки програми аудиту;

г) складання аудиторського висновку.

^ 69. Під час підрахунку ТМЦ для збору аудиторських доказів доцільно застосовувати таку аудиторську процедуру:

а) підтвердження;

б) арифметичні підрахунки;

в) інвентаризацію;

г) опитування.

^ 70. Під час перевірки дебіторської заборгованості аудитору для збору аудиторських доказів доцільно застосовувати таку аудиторську процедуру:

а) підтвердження;

б) арифметичні підрахунки;

в) інвентаризацію;

г) опитування.

^ 71. Під час перевірки правильності нарахування амортизації аудитору для збору аудиторських доказів доцільно застосовувати таку аудиторську процедуру:

а) підтвердження;

26

б) арифметичні підрахунки;

в) інвентаризацію;

г) опитування.

^ 72. Суть аудиторських доказів розкривається у ННА №:

а) 9;

б) 10;

в) 12;

г) 14.

73. Вибіркова перевірка:

а) передбачає перевірку всіх масивів інформації щодо господарських процесів, які відбулись у клієнта за певний період;

б) дозволяє з найменшими витратами отримати результати щодо системи внутрішнього контролю клієнта та скласти думку про достовірність записів бухгалтерського обліку і звітності;

в) проводиться на замовлення правоохоронних органів;

г) передбачає перевірку тільки облікових даних.

^ 74. Вибіркову перевірку в аудиті застосовують у такому випадку:

а) якщо немає можливості здійснити суцільну перевірку;

б) якщо необхідно перевірити кожний елемент сукупності;

в) якщо в сукупності передбачається велика кількість помилок;

г) якщо розмір сукупності невеликий.

^ 75. Представницька вибірка – це вибірка, яка:

а) не має характерних ознак всієї сукупності;

б) частково відображає характерні ознаки сукупності;

в) відображає всі характерні ознаки сукупності;

г) відображає характерні ознаки сукупності залежно від об’єкта перевірки.

^ 76. Вибірковий ризик виникає, якщо:

а) перевіряється не вся сукупність;

б) розмір вибірки великий;

27

в) з вибірки вибрані найбільш значущі елементи;

г) елементи згруповані за однорідними ознаками.

^ 77. Внутрішній аудит проводиться за вимогою:

а) органів суду;

б) акціонерів підприємства, яке перевіряється;

в) керівника підприємства, яке перевіряється;

г) банків.

^ 78. Операційний аудит – це перевірка:

а) бухгалтерської звітності підприємства;

б) статистичної звітності;

в) податкової звітності;

г) ефективності і продуктивності виробництва.

^ 79. Зовнішній контроль аудиторів здійснюється:

а) Аудиторською палатою України;

б) контрольно-ревізійним управлінням;

в) податковою інспекцією;

г) місцевими органами самоврядування.

^ 80. Зовнішній контроль діяльності аудиторів здійснюється:

а) 1 раз на 3 роки ;

б) за заявою зацікавленого суб’єкта ;

в) 1 раз на 5 років ;

г) не проводиться взагалі.

^ 81. Юридична відповідальність аудитора виникає, якщо він:

а) порушує умови контракту;

б) вимагає від клієнта документацію, яка стосується перевірки;

в) систематично запізнюється на роботу;

г) здійснює інвентаризацію на підприємстві, яке перевіряється.

^ 82. Кримінальна відповідальність аудитора виникає, якщо він:

а) перевіряє пов’язаних осіб;

28

б) вимагає від клієнта документацію, яка стосується перевірки;

в) працює аудитором і бухгалтером одночасно;

г) перевіряє підприємство - банкрут.

^ 83. Порушенням етичних норм аудиту є:

а) пияцтво;

б) хуліганство;

в) неповернення документів клієнту після оплати ним аудиторських послуг;

г) запізнення на роботу.

^ 84. Конфіденційною є інформація:

а) собівартість продукції;

б) ціна, за якою реалізується продукція;

в) кількість працівників підприємства;

г) місце розташування підприємства.

^ 85. Конфіденційність буде порушено, якщо аудитор надав документацію клієнта:

а) товаришу – аудитору іншої аудиторської фірми;

б) за запитом судових органів;

в) аудитору, який здійснює контроль за роботою інших аудиторських фірм;

г) керівнику своєї аудиторської фірми.

^ 86. Незалежність аудитора вважається порушеною, якщо аудитор:

а) отримав від клієнта кредит під заставу житла;

б) володіє цінними паперами клієнта;

в) є почесним директором благодійної організації клієнта і не бере участі в управлінні організацією;

г) отримує оплату від клієнта за проведення аудиторської перевірки.

^ 87. Розмір винагороди аудитора залежить:

а) від виду аудиторського висновку;

б) від виду роботи і кількості відпрацьованого часу;

в) суми, яку заощадив клієнт в результаті перевірки податкових платежів

29

аудитором;

г) розміру аудиторської фірми.

^ 88. Аудитори отримують оплату за виконання аудиторських перевірок за

рахунок:

а) суб’єкта адміністративного права;

б) суб’єкта, що перевіряється;

в) Аудиторської палати України;

г) благодійних внесків.

^ 89. Робочі документи аудитора можуть бути вилучені :

а) за вимогою третіх осіб;

б) за вимогою суду;

в) за вимогою акціонерів підприємства;

г) за вимогою керівництва підприємства-клієнта.

^ 90. Вкажіть актив, експлуатаційні можливості якого не знижуються протягом терміну корисного використання:

а) обладнання і апаратура;

б) меблі;

в) земля;

г) прилади і пристрої.

^ 91. Основні засоби можна розподілити за групами:

а) земля, об’єкти благоустрою, будівлі та споруди, обладнання;

б) нематеріальні активи, земля, будівлі та споруди, обладнання;

в) земля, майно, меблі, обладнання;

г) виробничі потужності, майно, будівлі та споруди, обладнання.

^ 92. До собівартості землі не входить:

а) комісійна винагорода агентам з нерухомості;

б) щорічний податок на майно;

в) податки на майно, сплачені покупцем;

г) збори, пов’язані з реєстрацією права власності на землю.

30

^ 93. Сальдо по рахунку „Накопичена амортизація” являє собою:

а) грошові кошти, призначені для заміни основних засобів;

б) суму, що підлягає вирахуванню з вартості основних засобів, з метою

отримання справедливої вартості;

в) суму, віднесену на витрати за поточний період;

г) суму, віднесену на витрати з дати придбання об’єкта основних засобів.

^ 94. Яка з перерахованих нижче статей не береться до уваги під час розрахунку відрахувань на амортизацію основних засобів?

а) ліквідаційна вартість;

б) термін корисного використання;

в) грошові кошти, необхідні для заміни об’єктів основних засобів;

г) собівартість.

^ 95. Амортизація являє собою списання вартості основних засобів протягом всього терміну їх корисного використання:

а) рівномірним і об’єктивним способом;

б) в прискорені терміни і достовірним чином;

в) на систематичній і раціональній основі;

г) на основі консервативного ринкового підходу.

^ 96. Залишкова вартість активу дорівнює:

а) ринковій ціні за вирахуванням первісної вартості;

б) ціні, на яку орієнтується вторинний ринок;

в) відновній вартості активу;

г) собівартості активу за вирахуванням накопиченої амортизації.

^ 97. Амортизація основних засобів може бути представлена як процес:

а) втрати вартості активу;

б) накопичення витрат;

в) списання вартості;

г) підвищення вартості активу.


31

^ 98. Під час розрахунку терміну корисного використання активу не враховують:

а) витрати на заміну активу по закінченні терміну його корисної служби;

б) фактори морального старіння;

в) передбачувані витрати на ремонт і технічне обслуговування;

г) цільове використання активу.

^ 99. Прибутки чи збитки від вибуття основних засобів визначаються під час порівняння:

а) відновлювальної вартості активу та його первісної вартості;

б) залишкової вартості активу та його первісної вартості;

в) первісної вартості активу і суми виторгу у результаті його продажу;

г) залишкової вартості активу і сумою виторгу у результаті його продажу.

^ 100. Залишкова вартість основних засобів – це різниця між:

а) відновлювальною вартістю активу та його первісною вартістю;

б) собівартістю активу і сумою амортизаційних відрахувань за рік;

в) собівартістю активу і сумою накопиченої амортизації на звітну дату;

г) сумою виторгу від продажу активу і його первісною вартістю.


32

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Національні нормативи аудиту. Кодекс етики аудиторів України. Повний текст національних нормативів аудиту України та Кодекс професійної етики аудиторів. Затверджено рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.98. – К., 1999. – 274 с.

2. Аренс Є.А., Лоббек Дж. К. Аудит.- М: Фінанси і статистика, 1995. - 558 с.

3. Адамс Р. Аудит.- М.: ЮНИТИ, 1995. – 398 с.

4. Білуха М.Г. Курс аудиту.- К.: Вища школа – Знання, 1998. – 573 с.

5. Білуха М.Г. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту.- К.: Вища школа, 1994. – 363 с.

6. Давидов Г.М. Аудит. ,- К:, Знання, 2001. - 363 с.

7. Егоршин А.П. Управление персоналом. - Н.Новгород: НИМБ, 1997.- 235 с.

8. Жила В.Г. Ревизия и аудит.- К.: 1998. – 92 с.

9. Кузьминский А.Н. Аудит.- К.: Учетинформ, 1996. – 281 с.

10. Подольский В.И. Аудит.- М.: Аудит, Издательство ЮНИТИ, 1997.- 431с.

11. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит.- К.: Тов. “НІОС” 1998. – 221 с.

12. Робертсон Джек К. Аудит.- М., 1993. – 495 с.

13. Аудиторская деятельность в Украине.- Х.: ООО “Конус” 1999.- 192 с.


33

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Організація і методика аудиту” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О. І. Авраменко

Відповідальний за випуск зав. кафедри „Облік і аудит” доц. А. О. Касич


Підп. до др.______ .Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _______ . Наклад _______ прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconЗ навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів заочної...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconН.І. Гордієнко програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація І методика аудиту» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconОрганізація та методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100 “Облік І аудит”) Харків 2003
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація І методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconХарківська національна академія міського господарства о. А. Андренко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «організація І методика аудиту» (для студентів другої вищої форми навчання спеціальності...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconХарківська національна академія міського господарства кизилов Г.І. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Організація І методика економічного аналізу" (для студентів...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconМіністерство освіти І науки України
Організація І методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100 – “Облік І аудит”)
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconУсач Б. Ф. Аудит: Навч посіб. К.: Знання-Прес, 2002
Розглядаються види, об'єкти, методи і організація аудиту, етапи і процедури аудиту. Значна увага приділяється аудиторському звіту...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconХарків хнамг 2007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація І методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100...
З навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту” iconКизилов Г.І. Конспект лекцій з дисципліни "організація І методика економічного аналізу"
Конспект лекцій з дисципліни "Організація І методика економічного аналізу" (для студентів 4 курсу денної І 4 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи