Економічний аналіз icon

Економічний аналіз
Скачати 424.27 Kb.
НазваЕкономічний аналіз
Сторінка1/4
Дата01.06.2012
Розмір424.27 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ вказівки

щодо виконання розрахункових робіт

з навчальної дисципліни

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ"

для студентів денної та заочної форм навчання

за напрямом 6.030508 – “Фінанси і кредит”


Кременчук 2011

Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030508 – «Фінанси і кредит».


Укладач д.е.н., проф. А. О. Касич

Рецензент д.е.н., проф. Ю. В. Гончаров


Кафедра обліку, аналізу і аудиту


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________2011 р.

Заступник голови методичної ради______________ доц. С. А. Сергієнко

Зміст


Вступ …………………………………………………………………………………4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення розрахункової роботи………...5

2 Рекомендації щодо виконання практичної частини (задачі)

розрахункової роботи………………………………………………………………..6
3 Тематика розрахункових робіт…..………………………………………….......10

4 Тести для контролю знань……………………………………………………….14
Список літератури...………………………………………………………………..31
Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки розрахункової роботи........35Вступ


Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. На його основі вивчають основні закономірності розвитку народного господарства країни, а також окремих його галузей та підприємств. Роль аналізу полягає в оцінюванні діяльності господарюючих суб’єктів, виявленні та обчисленні величини невикористаних резервів. Проведення аналізу має сприяти поліпшенню управління підприємством, зміцненню його ринкових засад і подальшому зростанню ефективності його діяльності.

Метою дисципліни є вироблення у студентів активного підходу до впливу на господарську діяльність для забезпечення ефективного управління, запобігання можливостям виникнення окремих диспропорцій у виконанні встановлених завдань, можливість використання нових підходів аналізу якості та відновлення продукції, використання основних засобів, матеріальних і трудових ресурсів, собівартості, прибутку, фінансового становища.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- суть, принципи, методи економічного аналізу;

- організацію економічного аналізу, систему економічних досліджень, інформаційне забезпечення;

- виявлення динаміки, причин відхилення фактичних показників від планових, розрахункових;

- визначення резервів, методи розробки заходів щодо дослідження виявлених результатів і надання результатів аналізу відповідним зацікавленим службам для прийняття ефективних управлінських рішень;

уміти:

- проводити дослідження та аналізувати результати економічного аналізу;

- складати рекомендації для прийняття ефективних рішень щодо результатів аналізу.

^ 1 Рекомендації щодо написання та оформлення розрахункової роботи


Мета виконання розрахункової роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

Розрахункова робота складається з теоретичного питання та однієї задачі. Варіанти розрахункової роботи вибирають згідно з таблицею 1.
Таблиця 1 Варіанти розрахункових робіт
Перша літера прізвища студента

Номер варіанта

А, У, Я

1

Б, Т

2

В, С, Ю

3

Г, Р

4

Д, П, Щ

5

Е, Х, О

6

Є, Ц, Н

7

Ж, Ч, М

8

З, Ш, Л

9

І, Ф, К

10


Відповіді на теоретичні питання виконують у письмовому вигляді в короткій конспективній формі. Теоретичне питання має показати знання з основ методики аналізу, відповідь на нього повинна супроводжуватись таблицями з цифровими даними, розрахунками, бажано конкретного підприємства.

На першій сторінці вказують тему розрахункової роботи, її план, а список використаної літератури – у кінці контрольної роботи.

Контрольну роботу виконують з одного боку аркуша форматом А4 (210х297 мм). Текст роботи розміщують по вертикалі аркуша з додержанням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10 мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумерують посередині верхнього поля. Роботу виконують чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи – 20 – 25 сторінок.

Підготовлену роботу висилають або здають на кафедру “Облік, аналіз і аудит” (39600, м. Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КрНУ, корпус №5, кімната 301) не пізніше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Оформити титульну сторінку необхідно згідно з додатком А.


^ 2 Рекомендації щодо виконання практичної частини розрахункової роботи


У період переходу до ринкових відносин набувають нового змісту основні положення теорії аналізу. У працях таких відомих учених, як І. І. Каракоз, І. І. Поклад, А. Д. Шеремет та ін. дається визначення аналізу як методу вивчення економічної діяльності за допомогою системи показників з метою підвищення ефективності виробництва. Ці показники характеризують різні сторони роботи підприємств, рівень використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, що сприяє недопущенню фактів неплатоспроможності та банкрутства підприємства.

Усі показники, які характеризують різні сторони господарської діяльності, впливають один на одний. Одні з них, що впливають, мають назву факторних, інші – результативні, але їх роль може мінятися.

Результативними показниками є випуск продукції, обсяг реалізації, прибуток, рентабельність. На ці показники впливають інші – потужність підприємства, число днів роботи, продуктивність праці, фондовіддача, ціна, собівартість та інші факторні показники.

Разом з цим на прибуток впливає обсяг випуску та реалізації продукції, який у цьому взаємозв'язку виступає як факторний.

Вивчивши характер впливу, ми можемо за допомогою формули застосувати методи факторного аналізу, будувати аналітичні таблиці.

Результати діяльності оцінюють шляхом порівняння цифрових даних за вибраний для аналізу (звітний) період з даними за попередній або якийсь інший, вибраний за базу, період або з даними за планом.

Порівняння дає відхилення в абсолютному значенні зі знаком (+), що відбиває перевиконання плану, зростання, перевищення досягнутого рівня чи перевитрати ресурсів, надлишок їх тощо (це показує значення показника), або зі знаком (-) – недовиконання, спад, зниження рівня.

Отримані таким чином відхилення вже дають змогу зробити попередні висновки, але потрібно ще розрахувати відсоткові результати (відсоток виконання плану, темпи зростання чи спаду). При цьому будують аналітичні таблиці за такою формою.

Назва таблиці

Показники

Базові дані (за планом, за минулий рік тощо)

Дані, що аналізуються (за звітом, фактично)

Абсолютні відхилення (+,-) від бази

Темпи росту, спаду, %

Темпи приросту (+), спаду

(-), %

Назва показника

Цифрові дані


Показники, з яких формується кожна таблиця, повинні становити одну систему (підсистему) елементів-показників, з яких один – результативний, інші – факторні. Таблиця має назву аналізу саме цього результативного показника.

Установивши аналітичну залежність його від факторних показників (формулу, модель), ми можемо застосувати методи факторного аналізу (елімінування).

Наприклад, обсяг виробництва в натуральному вираженні залежить від добової потужності, коефіцієнта її використання і числа днів роботи підприємства.

,

де ВП – випуск продукції в натуральному вираженні;

W – добова потужність;

К – коефіцієнт використання потужності;

Д – число діб.

У другому прикладі рентабельність продукції визначається діленням прибутку від виробництва на виробничу собівартість, а рентабельність майна – діленням прибутку від виробництва продукції на активи (суму основних і оборотних коштів). Рентабельність виробничої продукції визначається діленням прибутку від виробництва продукції на виробничу собівартість.

Залежність у вигляді добутку або частки дає можливість застосувати у розрахунках елімінування (ланцюгові підстановки, різниці, відносні числа-індекси). Використовуючи ці методи, умовно допускається вплив лише одного фактора при ігноруванні (елімінуванні) дії решти факторів, що дає змогу виявити по черзі вплив кожного фактора окремо. Сума визначених відхилень результативного показника під впливом дії кожного фактора повинна дорівнювати загальному відхиленню результативного показника за даними таблиці. Таким чином, відхилення результативного показника розкладається на окремі частини, які показують вплив кожного факторного показника.

Результативним показником в аналізі використання трудових ресурсів є випуск продукції, а факторними – число працівників і продуктивність їхньої праці.

Факторами другого порядку виступають витрати робочого часу, використання потужності тощо.

Відповідно завдання з практичної частини передбачає необхідність побудови таблиці такої форми:

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Абсолютне відхилення, +/-

Темп росту, %

Темп приросту, %

  1   2   3   4

Схожі:

Економічний аналіз iconТехніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства
Для викладання дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансово-економічний аналіз» для студентів економічних...
Економічний аналіз iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
«Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей...
Економічний аналіз iconКонспект лекцій Економічний аналіз
Конспект лекцій з дисципліни „Економічний аналіз” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504 – „Економіка...
Економічний аналіз icon1 березня 2013 року Збірник наукових праць «Економічний аналіз»
Збірник наукових праць "Економічний аналіз" запрошує науковців до співпраці для публікації результатів досліджень
Економічний аналіз iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «економічний аналіз»
«Економічний аналіз» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030504...
Економічний аналіз iconТема  аналіз регіонального економічного розвитку
Аналіз економічного регіонального розвитку (регіональний економічний аналіз) – це процес дослідження показників, що характеризують...
Економічний аналіз iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання...
Економічний аналіз icon1. Суть господарської діяльності. 4
Болюх М. А., Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності під­приємств: Підручник. Київ: Національний економічний університет....
Економічний аналіз iconТема 15. Аналіз як функція менеджменту місце аналізу в управлінському циклі
Аналіз стану І можливостей включає в себе аналіз внутрішнього середовища, аналіз зовнішнього середовища, аналіз можливостей, що є...
Економічний аналіз iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт та курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз», «Теорія економічного аналізу» для студентів факультету економіки та менеджменту
Щодо виконання практичних робіт та виконання курсової роботи з дисципліни „Економічний аналіз”, «Теорія економічного аналізу»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи