\"контроль І ревізія\" icon

"контроль І ревізія"
Скачати 499.29 Kb.
Назва"контроль І ревізія"
Сторінка1/3
Дата01.06.2012
Розмір499.29 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни

"КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050106 - "ОБЛІК І АУДИТ"

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль і ревізія" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050106 - "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Н.В. Черевик

Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від ______________

Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….4

1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи ………….6

2. Зміст навчальної дисципліни…………………………………………………….7

3. Перелік тем контрольних робіт…………………………………………………..9

4. Практичні завдання для контрольних робіт……………………………………10

5. Питання до іспиту………………………………………………………………..24

6. Тести……………………………………………………………………………...29

Список літератури………………………………………………………………….47

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки……………………………...50

Додаток Б Схема ведення журналу ревізора……………………………………..51

Додаток В Схема наказу…………………………………………………………...52

Додаток Г Акт ревізії фінансово-господарської діяльності……………………..53

ВСТУП

«Контроль і ревізія» є галуззю знань, що заслуговує на уважне вивчення внаслідок важливості її для загальної освіти студента як громадянина, а також як одна з нормативних базових дисциплін для підготовки спеціалістів з обліку та аудиту.

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин соціально-економічних формацій потребує вдосконалення функцій управління процесом виробництва, у тому числі й контролю економіки. Функції економічного контролю зумовлюються дією основного економічного закону формації та мети суспільства, інтереси якого він забезпечує, а контроль як функція управління підпорядкований розв'язанню завдань системи управління.

Процес управління складається з таких функціонально-логічних стадій: управлінського рішення, контролю і перевірки, виконання оцінювання результатів. Отже, контроль є необхідною самостійною функцією управління.

Контроль - це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, установлення результатів управлінського впливу на керівний об'єкт, виявлення відхилень, допущених у ході виконання цих рішень.

Метою дисципліни є навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання з контролю й ревізії на практиці, професійно грамотно використовувати в роботі нові форми і методи контролю для попередження й недопущення порушень і недоліків у господарсько-фінансовій діяльності підприємств та організацій і подальшого їх усунення, а також викриття внутрішніх резервів для підвищення ефективності, використання матеріальних і фінансових ресурсів, активізації підприємницької діяльності.

Завданням дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навичок з контролю та ревізії в умовах ринкової економіки та з переходом України на національні стандарти бухгалтерського обліку, оволодівши якими, майбутній фахівець зможе кваліфіковано здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, фірм.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: нормативну-правову базу щодо проведення контролю і ревізії, форми та методи контролю, основні етапи ревізії, направлення контрольно-ревізійного процесу;

уміти: кваліфікаційно здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій.

Написання контрольної роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни, тому воно свідчить про якість отриманих знань студентом-заочником у результаті відвідування лекцій та практичних занять на сесії, а також самостійного опрацювання літературних джерел і нормативно-правових актів України.

Методичні вказівки допоможуть студентам оволодіти знаннями з контролю та ревізії з метою використання досвіду країн Заходу та впровадження їх в Україні.

Вивчення курсу завершується іспитом.

^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Метою виконання контрольної роботи є самостійне опрацювання наукової економічної літератури, робота з підручниками та посібниками, довідковими, статистичними й іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної теми. Вибирати тему контрольної роботи потрібно за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки "0". Отже, ви можете вибрати тему із № 10, 20, 30. Якщо остання цифра вашої залікової книжки "5", то вибирається тема контрольної роботи із № 5, 15, 25. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв'язання.

Основні вимоги щодо виконання контрольної роботи. Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на аркушах паперу форматом А4. Приблизний обсяг - 15-20 сторінок. У правому верхньому кутку обкладинки необхідно вказати шифр - номер залікової книжки). Зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А. Підготовлена робота надсилається або здається не менш, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен під час написання адреси ВНЗ обов'язково вказати прізвище, ім'я та по батькові викладача, який читає курс.

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до складання іспиту. Контрольну роботу бажано написати українською мовою, але студенти, які вільно не володіють українською, можуть виконати її російською. Контрольна робота виконується згідно з навчальним планом і складається з теоретичної та практичної частин (виконання задач). Контрольна робота передбачає складання плану до вибраної тематики контрольних робіт і викладення відповідей на питання згідно з планом.

^ 2.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1 Основи організації системи контролю в Україні

1. Поняття, суть, значення контролю.

2. Види контролю та їх сутність.

3. Методи та форми контролю.

4. Права, обов'язки та відповідальність працівників контрольно-ревізійної служби.

5. Основні етапи ревізії, їх сутність.

6. Облік і звітність з контрольно - ревізійної роботи.

Література: [1; 2; 3; 37, с. 9 – 35].


Тема 2 Контроль і ревізія грошових коштів

1. Завдання і джерела ревізії грошових коштів.

2. Методика перевірки фактичної наявності касової готівки та дотримання умов їх зберігання.

3. Документальна перевірка касових операцій, грошових коштів на поточних рахунках банку.

4. Перевірка інших грошових коштів.

Література: [ 7; 21; 22; 37, с. 36 - 57].


Тема 3 Контроль і ревізія розрахунків

1. Завдання і джерела ревізії грошових коштів.

2. Перевірка розрахунків за видами, дотримання діючого законодавства.

3. Нормативно - правове законодавство щодо розрахункових операцій.

Література: [4; 5; 6; 9; 10; 37, с. 58 - 82].


Тема 4 Контроль і ревізія необоротних активів

1. Завдання, напрями та джерела ревізії необоротних активів.

2. Перевірка стану руху та збереження основних засобів.

3. Перевірка стану руху та збереження нематеріальних активів.

4. Перевірка стану руху та збереження нематеріальних активів.

Література: [11; 12; 13; 30; 33; 36, с. 83 - 95].


Тема 5 Контроль і ревізія запасів

1. Завдання, напрями та джерела ревізії запасів.

2. Послідовність контрольних дій, узагальнення результатів контрольних дій.

3. Перевірка операцій з оприбуткування запасів.

4. Перевірка операцій з витрачання запасів.

Література: [2; 33; 25; 32; 34, с. 34].


Тема 6 Контроль і ревізія собівартості готової продукції, робіт (послуг)

1. Завдання, напрями та джерела ревізії собівартості готової продукції, робіт (послуг).

2. Перевірка вартості матеріальних, трудових витрат.

3. Методичні прийоми викриття можливих фактів зловживання.

4. Контроль правильності визначення фактичної собівартості готової продукції, робіт (послуг).

5. Методи і способи перевірки, послідовність дій за джерелами контролю.

Література: [1; 33; 26 - 30; 35, с. 125].


^ Тема 7 Контроль і ревізія виконання виробничої програми та реалізації продукції, робіт (послуг)

1. Завдання, напрями та джерела ревізії виконання виробничої програми та реалізації продукції, робіт (послуг).

2. Перевірка операцій з відвантаження готової продукції покупцям, здавання виконаних робіт (наданих послуг).

3. Перевірка обсягів реалізації продукції, робіт (послуг).

4. Методи і прийоми здійснення контролю.

Література: [33; 38, с. 96].


Тема 8 Контроль і ревізія фінансових результатів, фінансового стану підприємства

1. Завдання, напрями та джерела ревізії фінансових результатів, фінансового стану підприємства.

2. Методи і способи перевірки.

3. Перевірка фінансових результатів діяльності.

4. Перевірка використання прибутку.

5 Перевірка розрахунків з бюджетом і цільовими фондами.

6. Узагальнення матеріалів ревізії.

Література: [15-33; 37, с. 135 -152].


Тема 9 Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і звітності

1. Завдання, напрями та джерела ревізії стану бухгалтерського обліку і звітності.

2. Перевірка організації облікової роботи в бухгалтерії.

3. Перевірка стану бухгалтерського обліку.

4. Перевірка достовірності бухгалтерської, статистичної та податкової звітності.

Література: [1-33; 37, с. 153 - 160].


^ 3. ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


1. Основи організації системи контролю в Україні.

2. Організація контрольно-ревізійної роботи в системі Державної контрольно ревізійної служби України.

3. Методичні прийоми, що застосовуються під час здійснення контролю фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій.

4. Контроль і ревізія грошових коштів по касі.

5. Контроль і ревізія грошових коштів на поточних рахунках банків.

6. Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами.

7. Контроль і ревізія розрахунків з постачальниками та підрядниками.

8. Контроль і ревізія розрахунків з дебіторами та кредиторами.

9. Контроль і ревізія розрахунків за претензіями.

10. Контроль і ревізія розрахунків з відшкодування матеріальних збитків завданих підприємству.

11. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці.

12. Контроль і ревізія розрахунків з бюджетом та цільовими фондами.

13. Контроль і ревізія основних засобів.

14. Контроль і ревізія нематеріальних активів.

15. Контроль і ревізія інших необоротних матеріальних активів.

16. Контроль і ревізія запасів.

17. Контроль і ревізія МШП (малоцінних і швидкозношуваних предметів).

18. Контроль і ревізія собівартості готової продукції (робіт, послуг).

19. Контроль і ревізія виконання виробничої програми та реалізації продукції (робіт, послуг).

20. Контроль і ревізія доходів, витрат господарюючого суб'єкта.

21. Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта.

22. Контроль і ревізія фінансового стану підприємства.

23. Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку.

24. Контроль і ревізія звітності бухгалтерської.

25. Контроль і ревізія звітності податкової.


^ 4 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Задача 1

Під час перевірки бухгалтерського обліку на підприємстві було встановлено, що протягом звітного періоду підприємство реалізувало свою продукцію на суму 120000 грн, (у тому числі ПДВ). Отримало: матеріалів на суму - 42000 грн (у т.ч. ПДВ), запасних частин на суму 48 000 грн ( у тому числі ПДВ). Фактичні витрати на виробництво і реалізацію продукції склали 92000 грн. Бухгалтер відобразила дані операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначила суму ПДВ у розмірі 4950,00 грн і перерахувала до бюджету суму податку на прибуток у розмірі 9100,00 грн. Необхідно:

1) визначити правильність проведених розрахунків бухгалтером згідно з чинним законодавством;

2) визначити, які нормативно-правові акти порушено;

3) указати, хто несе відповідальність у разі виявлення помилок;

4) визначити порядок дій ревізора.

Задача 2

Під час перевірки журналу-ордера № 6 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" було установлено ревізором, що в січні минулого року згідно з розпорядженням головного бухгалтера підприємства Кімової Л.В. була списана довгострокова дебіторська заборгованість, термін позовної давності якої минув, у сумі 1 500 грн на рахунок валових витрат.

Необхідно:

1) визначити правомірність проведеної господарської операції;

2) визначити, які нормативно-правові акти порушено;

3) визначити, до яких наслідків привела проведена операція;

4) визначити, хто несе відповідальність у разі виявлення помилок;

5) визначити, які ревізорські докази щодо даного факту необхідно отримати.

Задача 3

По підприємству нарахований фонд оплати праці у сумі 259000 грн, у тому числі премія за високі показники в роботі. Перевірити правильність нарахування та перерахування платежів до соціального страхування згідно з чинним законодавством України. Визначити, які законодавчі акти порушено. Відповіді обґрунтувати з точки зору ревізора. Скласти акт ревізії (додаток Г)

Проведені відрахування до позабюджетних фондів:

1) Пенсійного фонду - 82 880 грн;

2) відрахування на соціальне страхування на випадок народження та поховання – 6 400 грн;

3) відрахування на соціальне страхування від нещасних випадків (підприємства

машинобудівної галузі) - 5 309 грн;

4) відрахування на соціальне страхування на випадок безробіття - 5 180 грн.

Задача 4

Під час перевірки ревізором розділу бухгалтерського обліку основних засобів було виявлено, що підприємство придбало об'єкт основних засобів на суму 4 500 грн, у тому числі ПДВ, витрати на доставку даного об'єкта склали 260 грн, у тому числі ПДВ. Монтаж даного об'єкта проводила стороння організація, яка виставила рахунок на суму 1 600 грн, у тому числі ПДВ. Бухгалтером дані операції були проведені наступним чином:

Дт Кт Сума, грн

10 631 4500,00

91 631 260,00

91 685 1000,00

641 685 600,00

Необхідно:

1) визначити правомірність проведення господарських операцій;

2) указати, які нормативно-правові акти порушено;

3) указати, хто несе відповідальність за порушення;

4) указати дії ревізора стосовно даної ситуації.


Задача 5

Під час перевірки касових документів ревізор установив, що, згідно з видатковим касовим ордером № 136 від 7 вересня поточного року, списано 800,00 грн. За розрахунково-платіжною відомістю № 6 фактично видано 710,00 грн. За 90,00 грн. підпис працівника відсутній. Визначіть дії ревізора.


Задача 6

Згідно з наведеним планом термін проведення ревізії на ВАТ "Сокіл" становить 25 календарних днів. У ході проведення перевірки не виявлено значних порушень і зловживань. Бригадиром ревізорів прийнято рішення продовжити термін ревізії на дев'ять днів, про що він повідомив голові правління, Проаналізувати наведену ситуацію, указати, чи може бригадир прийняти таке рішення.

Задача 7

Ревізор, перевіряючи формування первісної вартості основних засобів, виявив, що до її складу включають транспортно-заготівельні витрати, витрати на монтаж, нарахування на заробітну плату робітників, відсотки за кредит, який надано на придбання основних засобів, і витрати на налагодження і консультації з експлуатації. Чи правомірне включення даних витрат до первісної вартості основних засобів? Відповідь обґрунтуйте.


Задача 8

Після проведення ревізії за зверненням правоохоронних органів ревізором Петровим П.В. був підготовлений наступний пакет документів:

а) лист про суть зловживань або порушень із посиланням на відповідні нормативні документи, обсяг заподіяної матеріальної шкоди, а також прізвища і посади осіб, які скоїли порушення і завдали підприємству збитків;

б) акт ревізії;

в) пояснення осіб, чия діяльність перевірялась, а також інших осіб, свідчення яких мають значення для перевірки обставин вчинених зловживань;

г) висновки ревізора щодо цих пояснень;

Визначіть, чи містить даний пакет усі ревізорські докази щодо зловживань, якщо ні, то вкажіть, яких документів (доказів) не вистачає.


Задача 9

До Державної контрольно-ревізійної служби надійшло звернення правоохоронних органів щодо встановлення законності, доцільності, правильності господарських фактів, документів на ВАТ "Машбуд". У зверненні містилися наступні положення.

1. Установити доцільність складання господарських договорів.

2. Перевірити стан розрахунків.

3. Провести судову-бухгалтерську експертизу.

4. Перевірити, на які потреби були використані позики та кредити. Укажіть, чи всі наведені положення повинні виконуватися ДКРС.


Задача 10

По підприємству нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва 20 000,00 грн, персоналу загальновиробничого призначення –

13 000,00 грн, персоналу адміністративно-управлінського призначення -18 000,00 грн, персоналу збуту 900,00 грн. Проведено нарахування у розмірі 39,05% на ФОП. Дані операції бухгалтер відобразив на рахунках бухгалтерського обліку наступним чином:

Таблиця

Д

К

Сума, грн.

23

661

20 000,00

91

661

13 000,00

92

661

18 000,00

93

661

900,00

661

65

21 000,00


Перевірити правомірність даних записів.

Якщо будуть виявлені порушення, то хто та яку відповідальність нестиме?


Задача 11

Директор, головний бухгалтер та інженер ЗАТ "Протекс" вступили у змову з метою шахрайства. У результаті головним бухгалтером Прокопчуком П.К. було складено фіктивні відомості на одержання заробітної плати. Унаслідок злочинних дій змовниками привласнено понад 7 тис. грн. Указати ознаки фіктивних документів, зазначити, які права ревізора дозволяють йому розкрити дане порушення. Хто і яку відповідальність нестиме в даній ситуації?

Задача 12

Підприємство отримало від постачальників сировину і матеріали на суму

12 000,00 грн, у т.ч. ПДВ, запасні частини на суму 6 000,00 грн, у т ч. ПДВ, основні засоби на суму 2 400,00 грн, у т. ч. ПДВ. Бухгалтер дані операції відобразив на рахунках бухгалтерського обліку таким чином:

Таблиця

Дт

Кт

Сума, грн.

202

631

10 000,00

641

644

2 000,00

207

631

1000,00

641

631

5000,00

152

631

2000,00

641

644

400,00

10

152

2000,00

Перевірте правильність даних записів. Відповідь обгрунтуйте відповідно до чинного законодавства.

  1   2   3

Схожі:

\"контроль І ревізія\" iconДисципліни “Контроль І ревізія”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Контроль та ревізія” для студентів денної та заочної форм навчання...
\"контроль І ревізія\" iconЗ навчальної дисципліни "контроль І ревізія"
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів денної та заочної форм навчання...
\"контроль І ревізія\" iconП., Симонов В. А. Об особенностях проверки знаний студентов по общеинженерным дисциплинам с помощью тестов постановка проблемы
Постановка проблемы. Контроль знаний студентов занимает важное место в процессе обучения. Различают предварительный (вводный) контроль,...
\"контроль І ревізія\" iconКонтроль рівня знань з курсу «стратегічне управління»
Органічною складовою навчального процесу є контроль рівня знань. Контроль дозволяє вимірювати І оцінювати здобуті студентом у процесі...
\"контроль І ревізія\" iconПитань, що виноситься на 3й модульний контроль знань з дисципліни
Неруйнівні способи контролю корозійностійких та зносостійких покриттів. Капілярний контроль
\"контроль І ревізія\" iconНавчально-контролююча комп’ютерна програма
Лю засвоєння текстів Біблії англійською мовою. Програма складається з трьох частин: введення І контроль засвоєння лексики, вивчення...
\"контроль І ревізія\" iconВ. В. Княжеченко Методичні вказівки
Планування І контроль на підприємстві на тему: «Планування І контроль діяльності на підприємствах водопровідного господарства»
\"контроль І ревізія\" iconДокументи
1. /Медико-педагогический контроль/1_9-631..doc
2. /Медико-педагогический...

\"контроль І ревізія\" iconВалютне реґулювання та валютний контроль”
Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи з навчальної дисципліни “Валютне реґулювання та валютний контроль”
\"контроль І ревізія\" icon4 Автоматичний контроль рівня Рівень
За принципом дії рівнеміри поділяють на поплавкові, ємкісні, гідростатичні та ін. Контроль рівня проводять з метою обліку наявності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи