Облік у зарубіжних країнах ” icon

Облік у зарубіжних країнах ”
НазваОблік у зарубіжних країнах ”
Сторінка1/2
Дата01.06.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.030509 – “ОБЛІК І АУДИТ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Р. М. Циган

Рецензент проф., д.е.н. А. О. Касич


Кафедра обліку, аналізу і аудиту


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Протокол №_____ від «___» ________ 2011 року

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………….4

1 Перелік практичних занять

Практичне заняття № 1 Концептуальні основи складання і представлення фінансових звітів…………………………………………………………………….5

Практичне заняття № 2 Фінансова звітність компаній……………………………6

Практичне заняття №3 Облік грошових коштів і дебіторська заборгованість...11

Практичне заняття №4 Облік запасів……………………………………………..14

Практичне заняття №5 Облік інвестицій у західних компаніях………………..17

Практичне заняття №6 Облік основних засобів та нематеріальних активів…..18

Практичне заняття №7 Облік зобов’язань……………………………………….20

Практичне заняття №8 Облік власного капіталу…………………………………24

Практичне заняття №9 Облік доходів, витрат і фінансових результатів……….27

Практичне заняття №10 Основи управлінського обліку………………………...28

2 Тести до модульного контролю………………………………………………....32

Список літератури………………………………………………………………….41


ВСТУП


На сьогодні час Україна реформує свою систему бухгалтерського обліку відповідно до вимог ринкової економіки і на базі Міжнародних стандартів обліку. Це означає, що бухгалтерський облік в Україні буде ґрунтуватися на нових підходах, орієнтованих на одержання інформації, корисної для прийняття рішень інвесторами. У свою чергу, це вимагає нових професійних знань від бухгалтерських працівників, що повинні будуть спиратися не тільки на інструкції, але і на свої власні професійні судження. Уже зараз українські підприємства зіштовхуються з подібними проблемами, коли одним із джерел фінансування виступає іноземна сторона.

Міжнародна практика обліку неоднорідна. Разом з тим продовжує залишатися актуальним вивчення і національні системи обліку окремих країн. Це необхідно з наступних основних причин:

- реформування системи обліку в Україні повинне ґрунтуватися на можливо більш широкій базі знань про існуючі системи обліку, особливо таких, котрі найбільш використовувані на міжнародних ринках капіталів;

- знання відмінностей різних систем обліку дозволяє краще зрозуміти суть окремих західних принципів і стандартів обліку;

- для застосування міжнародних стандартів необхідні знання техніки обліку відповідних операцій.

Саме тому вивчення курсу "Облік у зарубіжних країнах" є невід'ємною частиною навчального процесу для студентів зі спеціальності «Бухгалтерський облік».

Основною метою даної дисципліни є підготовка висококваліфікованих ініціативних бухгалтерів, які зможуть використовувати накопичений зарубіжний досвід у своїй практичній і науковій діяльності.

Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» містять: теоретичні відомості з кожної теми практичного заняття, завдання до теми завдання до модульного контролю.

^ 1 Перелік практичних занять


МОДУЛЬ І

Практичне заняття № 1

Тема: Концептуальні основи складання і представлення фінансових звітів.

Мета: засвоїти необхідність дотримання основоположних бухгалтерських принципів під час складання фінансової звітності.

^ Короткі теоретичні відомості.

Бухгалтерський баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, пасиви та власний капітал у грошовому вираженні на певну дату. Елементи фінансових звітів – це сукупність однорідної інформації, що повинна включатися до фінансових звітів.

^ Завдання до теми

Задача 1. Зазначте, який із наведених принципів і якісних характеристик, зазначених буквами, застосовується до нижченаведених статей:

а) своєчасність;

б) порівнянність;

в) повне розкриття;

г) консерватизм;

д) принцип оцінювання;

е) істотність.

1. Той самий метод урахування товарно-матеріальних запасів застосовувався в 2001 і 2002 рр.

2. До фінансових звітів додається пояснювальна записка, яка говорить про те, що можливо у компанії виникне зобов'язання в суді, навіть якщо ніякого формального зобов'язання на дату впорядкування бухгалтерського балансу не існує.

3. Усі виплати з малої каси дебетуються на рахунку інших витрат.

4. Для підготування щомісячних фінансових звітів магазин роздрібної торгівлі

не проводить повного фізичного підрахунку ТМЗ, а використовує розрахункові дані.

5. Товарно-матеріальні запаси оцінюються за найменшою із двох оцінок.

6. Довгострокові інвестиції оцінюються за вартістю придбання.

7. Купівля дрібних інструментів, якими користується значна виробнича фірма, відображається як витрати.

8. Компанія досягає угоди з клієнтом про погашення ним кредиту.


Контрольні питання

1. Що таке бухгалтерський баланс?

2. Які елементи фінансового звіту?

3. Які складові фінансової звітності зарубіжних фірм?

4. Які джерела складання та загальні вимоги до фінансової звітності?

Література: [1, 3, 7, 9].

Практичне заняття № 2

Тема Фінансова звітність компаній.

Мета: опанувати методику складання звіту про рух грошових коштів; засвоїти основи консолідації балансу материнської та дочірньої компанії.

^ Короткі теоретичні відомості

Фінансова звітність – це система взаємозв’язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан підприємства, установи та результати діяльності за звітний період. Призначення і зміст фінансової звітності. Зміст, структура і форми бухгалтерського балансу. Групування та оцінка статей балансу. Звіт про прибутки та збитки, його зміст і формати. Призначення й методика складання звіту про рух грошових коштів.

^ Завдання до теми

Задача 1. На основі балансу та звіту про прибутки і збитки скласти Звіт про рух грошових коштів прямим та непрямим методами.


Баланс на_________200___р. компанії «АВС»

На початок звітного періоду

На кінець звітного

періоду

Активи

Поточні активиГрошові кошти

15 000

46 000

Короткострокові інвестиції

127 000

115 000

Рахунки до отримання

55 000

47 000

Запаси

110 000

144 000

Витрати майбутніх періодів

5 000

1 000

Разом поточних активів

312 000

353 000

Довгострокові активиОсновні засоби

505 000

715 000

Нарахована амортизація

-68 000

-103 000

Разом основних засобів

437 000

612 000

Усього активів

749 000

965 000

Зобов'язання

Поточні зобов'язанняРахунки до оплати

43 000

50 000

Розрахунки з бюджетом (податок на прибуток)

5 000

3 000

Нараховані зобов'язання

9 000

12 000

Разом поточних зобов'язань

57 000

65 000

Довгострокові зобов'язанняОблігації до оплати

245 000

295 000

Разом довгострокових зобов'язань

245 000

295 000

Власний капіталПрості акції

200 000

276 000

Додатковий оплачений капітал

115 000

189 000

Нерозподілений прибуток

132 000

140 000

Разом

447 000

605 000

Усього зобов'язань і власного капіталу

749 000

965 000


Звіт про прибутки та збитки за період з__________200__р. компанії «АВС»


Дохід

698 000

Собівартість реалізації продукції

(520 000)

Валовий прибуток

178 000

Операційні витрати (у т. ч. знос основних засобів —

37 000 дол.)

(147 000)

Прибуток від операційної діяльності

31 000

Доходи і витрати від неопераційної діяльності______
Витрати з виплати відсотків за отримані кредити

(23 000)

Відсотковий дохід за наданими кредитами

6 000

Доходи від продажу цінних паперів

12 000

Збитки від реалізації основних засобів

(3 000)

Разом доходи та витрати від неопераційної діяльності

(8 000)

Прибуток до сплати податку

23 000

Податок на прибуток

(7 000)

Чистий прибуток

16 000

Інші операції, не пов'язані з основною діяльністю, що відбулись у звітному періоді:

1. Придбані цінні папери на суму 78 000 дол.

2. Реалізовані цінні папери на суму 102 000 дол. Вартість придбання цих паперів складає 90 000 дол.

3. Придбані основні засоби на суму 120 000 дол.

4. Реалізовані основні засоби за 5 000 дол. Первісна вартість – 10 000 дол., знос – 2 000 дол.

5. Випущені облігації загальною номінальною вартістю 100 000 дол. і на безготівковій основі зроблений обмін на основні засоби.

6. Виплачено 50 000 дол. за облігаціями, за якими настав термін погашення.

7. Випущено 15200 звичайних акцій номінальною вартістю 5 дол. за акцію на суму 150000 дол.

8. Виплачені дивіденди в розмірі 8 000 дол.

Зразок звіту про рух грошових коштів наведений нижче.


Звіт про рух грошових коштів за період ________200___р. компанії «АВС»


Рух грошових коштів від операційної діяльності
Чистий прибуток
Коригування чистого прибутку
Амортизація
Прибуток від реалізації цінних паперів
Збитки від реалізації основних засобів
Рахунки до отримання
Запаси
Витрати майбутніх періодів
Рахунки до оплати
Нараховані зобов'язання
Податок на прибуток
Разом коригування чистого прибутку
Чисті грошові кошти від операційної діяльності
Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності
Придбання цінних паперів
Реалізація цінних паперів
Придбання основних засобів
Реалізація основних засобів
Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності
Рух коштів від фінансової діяльності
Погашення облігацій
Випуск звичайних акцій
Виплата дивідендів
Чисті грошові кошти від фінансової діяльності
Чиста зміна в стані коштів
Кошти на початок року
Кошти на кінець року
Перелік негрошових операцій, пов’язаних з інвестиційною і фінансовою діяльністю

Випущено облігації для придбання основних засобів

Задача 2. Материнська компанія придбала пакет акцій (100 000), випущених дочірньою компанією (номінальною вартістю 5 дол. за акцію) за 575 000. На дату придбання материнська компанія оплатила також обладнання для дочірньої компанії на суму 10000 дол. Баланс материнської та дочірньої компаній наведено у табл. 1 і табл. 2 відповідно.


Таблиця 1

БАЛАНС МАТЕРИНСЬКОЇ КОМПАНІЇ НА 01.01.200Х (тис. дол.)

Актив

Пасив
Інвестиції в дочірню компанію

575

Акціонерний капітал (прості акції)

1000


Продовження табл.1

Дебітори

20

Нерозподілений прибуток

350

Грошові кошти

405

Кредитори

150

Інші активи

500Баланс

1500

Баланс

1500


Таблиця 2

БАЛАНС ДОЧІРНЬОЇ КОМПАНІЇ НА 01.01.200А (тис.дол.)

Актив

Пасив

Грошові кошти

150

Акціонерний капітал

500

Інші активи

450

Нерозподілений прибуток

75Кредитори

25

Баланс

600

Баланс

600

Необхідно скласти робочу таблицю консолідації балансів материнської та дочірньої компаній за нижченаведеним прикладом (табл. 3).

Таблиця 3

Робоча таблиця консолідації балансів материнської та дочірньої компаній

Статті

Компанія

Коригування

Консолідований баланс

матер.

дочірня

дебет

кредит

Актив

Інвестиції
Грошові кошти
Дебітори
Інші активи
Усього
Пасив

Акціонерний капітал
Нерозподілений прибуток
Кредитори
Усього

Контрольні питання

1. Що таке фінансова звітність?

2. Яке призначення і зміст фінансової звітності?

3. Який зміст, структура і форми бухгалтерського балансу?

4. Яке групування та оцінка статей балансу?

5. Що таке звіт про прибутки та збитки, його зміст і формати?

6. Яке призначення й методика складання звіту про рух грошових коштів?

Література: [1, 2, 8, 9].

Практичне заняття № 3

  1   2

Схожі:

Облік у зарубіжних країнах ” iconОблік у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Облік у зарубіжних країнах ” iconМіського господарства І. А. Краївська облік в зарубіжних країнах програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Облік у зарубіжних країнах ” iconАудит у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Облік у зарубіжних країнах ” iconАудит у зарубіжних країнах ”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Облік у зарубіжних країнах ” iconП лан семінарського заняття №1 на тему: поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Гураль П. Ф., Левицька Г. Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. Львів, 1997. с. 4-14
Облік у зарубіжних країнах ” iconТема парламент в зарубіжних країнах
Поняття та етапи розвитку парламенту І парламентаризму. Місце І роль парламентів у системі влади в зарубіжних країнах
Облік у зарубіжних країнах ” iconЄ. В. Гавриличенко конспект лекцій з курсу " облік у зарубіжних країнах" для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит» факультету післядиплом
Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік...
Облік у зарубіжних країнах ” iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Освоєння предмета «Сучасні концепції обліку» базується на знаннях І вміннях, отриманих студентами по всіх дисциплінах, досліджуваних...
Облік у зарубіжних країнах ” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Облік у зарубіжних країнах ” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи