Дисципліни “Контроль І ревізія” icon

Дисципліни “Контроль І ревізія”
Скачати 212.03 Kb.
НазваДисципліни “Контроль І ревізія”
Дата01.06.2012
Розмір212.03 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький НаЦіОНАЛЬНИЙ університет

імені михайла остроградського

Методичні вказівки

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБоТи

З навчальної ДИСЦИПЛІНИ

Контроль І ревізія”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ Денної та заочної форм навчання

З напряму 6.030509 – "ОБЛІК І АУДИТ",

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Контроль та ревізія” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 - “Облік і аудит” (у т.ч. скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Н.В.Черевик

Рецензент, д.е.н., проф.. А.О.Касич

Кафедра “Обліку, аналізу і аудиту”


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ________ від “_____” ____________ 2011 р.


Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ............................................................................................................................4

1. Теми, погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни……………………………………………………………………………

2. Перелік тем і питань для самостійного опрацювання…………………………

3. Питання до модульного контролю......................................................................11

Список літератури.....................................................................................................16

ВСТУПРозбудова в Україні ринкової економіки на протязі багатьох років висуває на передній план економічні науки та практику дослідження і вивчення сутності та механізмів функціонування контролю і ревізії, як основну систему проведення контролю на рівні держави, так і підприємств.

Курс «Контроль і ревізія» є складовою блока навчальних дисциплін під час підготовки майбутніх бакалаврів і спеціалістів зі спеціальності «Облік і аудит". Він розкриває основні завдання та особливості організації щодо проведення перевірки господарюючих суб’єктів з дотриманням чинного законодавства. Вивчає питання вдосконалення й порядку призначення та використання у процесі правочинної діяльності правоохоронних та інших органів, які здійснюють функції управління й контролю, матеріалів інвентаризації, документальної ревізії та судово-бухгалтерської експертизи.

^ Мета і задачі навчальної дисципліни:

– визначення контролю і ревізії в України як особливої специфічної форми;

– надання фундаментальних знань з функціонування ревізії та її вплив на соціально-економічний розвиток суспільства;

– вивчення теоретичних основ змісту контрольно – ревізійних відносин, виходячи з нових ринкових реалій діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання, чинного законодавства;

 • висвітлення сутності основних понять конрольно-ревізійної діяльності.

^ Значення та місце дисципліни у навчальному процесі:

дисципліна «Контроль і ревізія» тісно пов’язана з іншими дисциплінами, таким як «Основи аудиту», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік» та інші.

^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати: поняття контролю, здійснення контролю та ревізії, структуру ревізійного апарату України, становлення та функціонування Державної податкової інспекції, функції, права та обов’язки. Діяльність та управління контрольно – ревізійними відділами на місцях.

- уміти: об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві; здійснювати аналіз фінансового стану діяльності господарюючих суб’єктів, розуміти тенденції та суть розвитку контрольно – ревізійного апарату; орієнтуватися у сфері нормативно правових актів з їх постійними змінами та доповненнями.

Із урахуванням значного обсягу матеріалу студенти вивчають самостійно його частину. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових занять. Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни «Контроль і ревізія», методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Основні форми самостійної роботи з курсу:

– комплексне вивчення конспекту лекцій;

– опрацювання основної та додаткової літератури;

– тестування після кожної теми;

– написання реферату.

Реферат виконується комп’ютерним набором українською мовою. Роботу потрібно написати (набрати) грамотно, акуратно, красиво оформити. Сторінки реферату послідовно нумеруються арабськими цифрами. Для написання використовують літературні джерела, зазначені у кінці кожної теми, періодичні видання та інші. У кінці реферату наводиться список використаних літературних джерел. Обсяг кожної роботи повинен становити 1520 сторінок.

Зразок оформлення титульної сторінки реферату подано в додатку А.

Контроль і ревізія активно використовує й загальнонаукові методи та заходи їх реалізації: спостереження, опис, вимірювання, порівняння,

інвентаризація, експеримент та ін.


^ 1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни

№ пор.

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість год.

(лекц.)

Кількість год. СРС

Кількість год.

(лекц.)

Кількість год.

СРС

1.

Основи організації та принципи організації контролю

4

1

3

1

2.

Контроль і ревізія грошових коштів

4

2

3

8

3.

Контроль і ревізія розрахунків

4

2

3

2

4.

Контроль і ревізія основних засобів (фондів) і нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів. Ревізія запасів.

8

2

7

13

5.

Контроль і ревізія собівартості готової продукції, робіт (послуг)

2

2

4

3

6.

Контроль і ревізія виконання виробничої програми і реалізації продукції, робіт (послуг). Контроль і ревізія статутного капіталу.


3

2

3

1

7.

Контроль і ревізія фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Контроль і ревізія стану бухгалтерсько -го обліку і фінансової звітності.

13

4

6

5
Контрольна робота2Разом:

38

15

31

33
 1. Перелік тем і питань, написання рефератів для самостійного опрацювання


Тема № 1. Теоретичні основи та принципи організації контролю

 1. Контроль у системі управління.

 2. Суть та функції контролю.

 3. Організаційна структура контролю.

4. Види контролю.

Питання для самоперевірки:

1. Сутність, завдання та функції контролю і ревізії.

2. Навести організаційну структуру контролю.

3. Використання матеріалів попередньої перевірки.

4. Що розуміють під терміном «економічна злочинність», «корисливі злочини» тощо ?

Теми рефератів: 1. Ревізія – одна із найважливіших різновидів контролю.

2. Поняття, правова природа, причини й значення контролю і ревізії.

3. Державний контроль в сучасних умовах України.

 1. Критична оцінка теорії і практики державного фінансово– господарського контролю за період з 1917 року до нашого часу.

 2. Організація контролю на підприємствах різних форм організації і власності

Література: [1 – 20; 30 с. 9 – 54].


Тема 2. Контроль і ревізія грошових коштів

 1. Задачі, джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю.

 2. Законодавча база щодо перевірки збереження готівки.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть нормативно – правові акти щодо ревізії грошових коштів.

 2. Ревізія касових операцій.

 3. Ревізія руху грошових коштів на поточних рахунках в банку.

 4. Прийоми та методи викриття зловживань та порушень.

 5. Перевірка грошових коштів у дорозі.

 6. Назвіть найбільш поширені зловживання з грошовими коштами

Теми рефератів:

1. Контроль операцій на рахунках у банку.

 1. Особливості контролю грошових коштів у касах підприємства різних галузей народного господарства.

Література: [1 -10; 30 c. 56 - 68]


Тема 3. Контроль і ревізія розрахунків

 1. Задачі та нормативні акти щодо перевірки.

 2. Перевірка розрахунків з підзвітними особами.

Питання для самоперевірки

 1. Перевірка розрахунків з постачальниками, підрядниками.

 2. Перевірка розрахунків з бюджетом.

 3. Контроль розрахунків з відшкодування матеріальних витрат.

 4. Ревізія отримання та своєчасності погашення довгострокових та короткострокових позик.

 5. Ревізія безготівкових розрахунків.

 6. Методика виявлення можливих порушень та зловживань.

Теми рефератів:

 1. Особливості перевірки розрахунків з підзвітними особами

 2. Перевірка дебіторської і кредиторської заборгованостей

 3. Особливості перевірки розрахунків з бюджетом

 4. Особливості перевірки своєчасності відшкодування матеріальних втрат завданих підприємству

 5. Перевірка бартерних розрахунків

Література: [1 – 25; 30 с. 73 – 102].

Тема 4. Контроль і ревізія основних засобів (фондів) і нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів. Ревізія запасів.

 1. Задачі, нормативні акти та напрямки контролю.

2.Джерела ревізії основних засобів, нематеріальних активів та запасів

Питання для самоперевірки

1. Ревізія надходження та використання основних засобів, нематеріальних активів.

 1. Ревізія вибуття основних засобів.

 2. Контроль за нарахуванням зносу (амортизації) на основні засоби і нематеріальні активи, згідно із П(С)БО 7 та 8.

 3. Ревізія ремонтів основних засобів.

5. Ревізія надходження, зберігання і списання запасів.

6. Методика виявлення можливих порушень та зловживань.

Теми рефератів:

 1. Особливості перевірки введення основних засобів власними силами господарюючих суб’єктів.

 2. Перевірка достовірності формування первісної вартості об’єктів основних засобів.

 3. Перевірка внесення до статутного капіталу об’єктів основних засобів та нематеріальних активів.

 4. Особливості перевірки вартості ремонтних робіт в фінансовому та податковому обліку

Література: [1 – 15; 30 с. 112 – 145]


Тема 5. Контроль і ревізія собівартості готової продукції, робіт (послуг)

 1. Завдання, нормативні акти та напрямки контролю.

 2. Джерела ревізії собівартості готової продукції, робіт (послуг).

Питання для самоконтролю

 1. Контроль за обліковою політикою підприємства щодо П(С)БО 16.

 2. Контроль за складом витрат діяльності суб’єктів.

 3. Контроль і ревізія заробітної плати та відрахувань до фондів соціального захисту

 4. Внутрішній контроль за формуванням витрат діяльності.

 5. Методика виявлення можливих порушень та зловживань.

Теми рефератів:

 1. Особливості формування вартості готової продукції (товарів, робіт, послуг).

 2. Перевірка фактичних витрат на виготовлення та реалізацію готової продукції (товарів, робіт, послуг).

 3. Перевірка формування транспортно – заготівельних витрат на реалізовану продукцію (роботи, послуги).

 4. Ревізія розрахунків щодо заробітної плати, доплат.

 5. Ревізія розрахунків соціального страхування з цільовими фондами.

Література: [1 – 25; 26 с. 88- 120].


Тема 6. Контроль і ревізія виконання виробничої програми і реалізації продукції, робіт (послуг). Контроль і ревізія статутного капіталу.

 1. Завдання, нормативні акти та напрямки контролю.

 2. Джерела ревізії

Питання для самоконтролю

 1. Контроль за надходженням готової продукції.

 2. Контроль за відвантаженням (реалізацією) готової продукції.

 3. Контроль за правильністю розрахунків щодо ПДВ та акцизного збору.

4. Контроль і ревізія формування та використання статутного капіталу.

5. Методика викриття можливих порушень та зловживань.

Теми рефератів:

 1. Особливості формування вартості готової продукції (товарів, робіт, послуг) та податків.

 2. Перевірка фактичних витрат на збут.

 3. Перевірка формування та використання статутного капіталу.

 4. Найбільш поширені способи порушень та зловживань даної тематики.

Література: [1 – 25; 27, 30 с. 158 – 163].


Тема 7. Контроль і ревізія фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

 1. Завдання, нормативні акти та напрямки контролю.

 2. Джерела проведення контрою

Питання для самоперевірки

 1. Контроль за формуванням та визначенням фінансових результатів.

 2. Контроль фінансового стану підприємства.

 3. Контроль за формуванням капіталів (використання прибутку) та порядок їх використання.

 4. Контроль реальності фінансової звітності.

 5. Планування розвитку та вдосконалення облікової політики підприємства.

 6. Об’єкти та суб’єкти внутрішньогосподарського контролю.

 7. Тематичні перевірки діяльності підрозділів та їх якість.

 8. Дотримання положень щодо організації внутрішньогосподарського контролю.

10. Методика виявлення можливих порушень та зловживань.

Теми рефератів:

 1. Систематизація і узагальнення матеріалів ревізії.

2. Реалізація матеріалів ревізії і контроль виконання рішень за наслідками ревізії.

 1. Методи і засоби документального контролю в сучасних умовах.

 2. Методи і засоби фактичного контролю в сучасних умовах.

 3. Перевірка фінансових результатів підприємницької діяльності.

 4. Перевірка використання прибутку та реформації балансу.

 5. Перевірка реальності балансу та інших форм звітності.

 6. Перевірка стану бухгалтерського та податкового обліку

 7. Контроль розрахунків з акціонерами і засновниками підприємства.

 8. Перевірка складу валових доходів і валових витрат у відповідності до чинного законодавства.

 9. Перевірка тотожності бухгалтерського та податкового обліку.

 10. Особливості перевірки стану бухгалтерського обліку в умовах АРМ.

Література: [1 – 25; 28, 29, 30 с. 163 – 217]. 1. питання до модульного контролю

Модуль 1

1. Сутність контролю як функції управління.

2. Значення контролю в умовах ринкової економіки.

3. Навести визначення контролю як економічної категорії.

4. Види та форми контролю, їх характеристика.

5. У чому полягає відмінність понять «види» і «форми» контролю?

6. Методичні прийоми і способи здійснення документального контролю, їх характеристика.

7. Зміст, порядок складання і затвердження планів контрольно-ревізійної роботи.

8. Права, обов'язки і відповідальність службових осіб підприємств, діяльність яких ревізується.

9. Основні етапи (стадії) проведення ревізії, їх характеристика.

10. Вимоги до оформлення акта ревізії.

11. Реалізація матеріалів контролю.

12. Шляхи підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи в системі Державної контрольно-ревізійної служби України.

13. Методика оперативного обліку та складання звітності з виконання контрольно-ревізійної роботи.

14. Завдання ревізії грошових коштів.

15. Джерела інформації, які використовуються при ревізії грошових коштів.

16. Які нормативно – правові акти використовуються при перевірці грошових коштів?

17. Методика перевірки фактичної наявності касової готівки.

18. Вимоги до ведення первинного обліку операцій по касі на підприємстві та на поточних рахунках банку.

19. Перевірка цільового використання готівки.

20. Назвіть можливі порушення Порядку ведення касових операцій у різних валютах.

21. Напрями і методика перевірки операцій за поточними рахунками в банках.

22. Напрями і методика перевірки операцій з грошовими документами і цінними паперами.

23. Назвіть заходи, які застосовуються в разі виявлення порушень щодо вимог законодавства по операціях з грошовими коштами.

24. Перевірити документальне оформлення операцій на підприємствах промисловості та оцінити стан розрахунково – платіжної дисципліни.

25. Які вимоги щодо заповнення платіжних документів за розрахунковими операціями?

26. Перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками.

27. Перевірка розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.

28. Назвіть можливі порушення і заходи щодо їх усунення за розрахунковими операціями.

29. Порядок здійснення ревізії розрахунків з бюджетом.

30. Перевірка операцій щодо розрахунків з ПДВ та податку на прибуток.

31. Перевірка операцій щодо податку з доходів фізичних осіб.


Модуль 2

 1. Завдання і напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних фондів і нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів і запасів.

 2. Перевірка стану збереження основних засобів (фондів). Складський облік запасів.

 3. Контроль операцій щодо джерел надходжень і видів вибуття основних засобів (фондів), нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів і запасів.

 4. Контроль правильності нарахування амортизації основних засобів (фондів).

 5. Контроль витрат на ремонт основних фондів.

 6. Перевірка операцій з нематеріальних активів.

 7. Перевірка операцій щодо обліку інших необоротних матеріальних активів.

 8. Контроль стану складського господарства і дотримання умов збереження запасів.

 9. Контроль операцій з надходження запасів.

 10. Контроль операцій з приймання та витрачання запасів.

 11. Ревізія операцій з малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП).

 12. Контроль повноти та якості проведення інвентаризації матеріальних цінностей і відображення результатів у обліку.

 13. Заходи що застосовуються в разі виявлення порушень вимог чинного законодавства щодо операцій із основними засобами, нематеріальними активами, іншими необоротними матеріальними активами і запасами.

14. Завдання, основні напрями і джерела інформації для проведення ревізії витрат на виробництво.

15. Напрями і методика перевірки матеріальних витрат та витрат на оплату праці

16. Особливості перевірки непрямих витрат.

17. Як перевірити правильність оцінки незавершеного виробництва?

18. Методичні прийоми контролю накладних витрат.

19. Перевірка правильності ведення обліку зведених витрат і калькулювання собівартості продукції.

20. Найбільш типові порушення облікових правил щодо собівартості продукції, робіт (послуг).

21. Заходи, що вживаються в разі виявлення порушень вимог чинного законодавства щодо складу витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт (послуг).

22. Завдання і джерела ревізії реалізації продукції та статутного капіталу.

23. Напрями і способи перевірки виконання виробничої програми щодо виготовлення продукції.

24. Методичні прийоми контролю повноти оприбуткування готової продукції.

25. Перевірка якості проведених інвентаризацій готової продукції та відображення в обліку їх наслідків.

26. Особливості ревізії операцій щодо відвантаження продукції покупцям.

27. Контроль обсягів реалізації.

28. Перевірка правильності відображення в обліку формування і розподілу позавиробничих витрат.

29. Контроль правильності визначення фактичної собівартості реалізованої продукції.

30. Найбільш типові порушення правил здійснення і відображення в обліку операцій щодо реалізації продукції, робіт (послуг) та обліку статутного капіталу.

31. Контроль і ревізія операцій з формування та використання статутного капіталу.

32. Заходи, що вживаються в разі виявлення порушень вимог чинного законодавства щодо операцій з реалізації продукції, робіт (послуг) та статутного капіталу.

33. Завдання і джерела ревізії фінансових результатів діяльності підприємства, стану бухгалтерського обліку та звітності.

34. Напрями і методичні прийоми здійснення ревізії фінансових результатів від основної діяльності підприємства.

35. Перевірка правильності формування та використання прибутку та його відображення у фінансовому обліку.

36. Особливості перевірки правильності ведення податкового обліку фінансових результатів діяльності підприємства.

37. У чому полягають особливості ревізії статутного фонду підприємств державної форми власності?

38. Перевірка забезпеченості бухгалтерії інструктивними матеріалами, бланками первинних документів, облікових реєстрів, звітних форм.

39. Перевірка цільового фінансування і цільових надходжень.

40. Перевірка стану архіву.

41. Перевірка стану бухгалтерського обліку.

42. Напрями контролю фінансового стану підприємства.

43. Методичні прийоми і способи контролю достовірності облікової інформації в балансі підприємства.

44. Контроль звітних показників фінансово-господарської діяльності

підприємства.

45. Найбільш типові порушення правил здійснення і відображення в обліку операцій з фінансовими результатами, резервами підприємства; типові порушення правил організації облікової та контрольної роботи на підприємстві.

46. Заходи, що вживаються в разі виявлення порушень вимог чинного законодавства щодо операцій з фінансовими результатами, резервами підприємства та організації бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємстві.


СПИСОК Літератури

 1. Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”. Прийнятий Верховною Радою України 26.01.1993 р. і введений в дію з 01.02.1993 р.

 2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р., 1999 № 283/97 – ВР //Все про бухгалтерський облік. 2009. - № 80

 3. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. № 168/97 – ВР //Все про бухгалтерський облік. – 2009.- № 98.

 4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001р. № 2240 //Все про бухгалтерський облік. – 2008. - № 21, 78.

 5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03. 2000р № 1533 – Ш /Бухгалтерія. –2009. - № 52

 6. Закон України “Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійного захворювання, що призвело до втрати працездатності” від 23.09.99р. № 1105 – ХІУ.//Все про бухгалтерський облік. – 2009. - № 71.

 7. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійного страхування, що призвело до втрати працездатності” від 22.02.2001р. № 2272 – Ш. //Все про бухгалтерський облік. – 2009. - № 40.

 8. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.93 № 2393 ХП //Все про бухгалтерський облік. - 2008 - № 68.

 9. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 11.01. 2001р. № 1533 – 14 //Все про бухгалтерський облік. – 2008. - № 21.

 10. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1999р. № 1576 ХП // Все про бухгалтерський облік. 2008. - № 109

 11. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91р. № 120 Х-ХП //Бухгалтерія. – 2009р. - № 32/2

 12. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом і державними цільовими фондами” від 21.12.2000р. № 2181 – Ш. //Бухгалтерія. – 2008. - № 47.

 13. Закон України “Про порядок проведення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94 №185/94-ВР //Бухгалтерія. – 2009. - № 23.

 14. Закон України “ від 23.12.98 № 351 – ХІУ Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності” від 23. 12.98 № 351 – ХІУ //Бухгалтер. – 2008. - № 23.

 15. Закон України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення та оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів, ввезених (пересланих) громадянами на митній території України” від 13.09.2001р. № 2681 – Ш //Бухгалтерія. – 2009.- № 73/2.

 16. Закон України “Про сплату на землю” від 08.02.2001р. № 2271 – Ш //

Урядовий кур’єр.- 2008.- № 40

 1. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250.

 2. Основне положення щодо складу витрат виробництва (обігу) на підприємствах і в організаціях. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 759.

 3. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473.

 4. Правила застосування Закону України “Про податкообкладання прибутку підприємств”. Затверджені постановою Верховної Ради України від 27 червня 1995 р. № 247.

 5. Постанова Верховної Ради України “Про внесення доповнень до Правил застосування Закону України “Про податкообкладання прибутку підприємств” від 14 липня 1995 р. № 312.

 6. Положення про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку. Затверджене наказом Мінфіну України від 24 квітня 1995 р. № 88.

 7. Вказівки до складу і порядок заповнення облікових реєстрів малими підприємствами. Затверджені наказом Мінфіну України 31 травня 1996 р. № 112.

 8. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних доручень на отримання цінностей. Затверджена наказом Мінфіну України від 16 травня 1996 р. № 99.

 9. Інструкція щодо інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69.

 10. Вітвицька Н.С., Кузьминська О.Е. – “Контроль і ревізія”. – К. - 2000, 165с.

 11. В.Г.Жила. Ревізія та аудит. – К.: 1999. - 93 с.

 12. Рябчиков М. П. Ревізія. – М.: 1994. - 216 с.

 13. Подольский В.И. Аудит. – М.: «Аудит». - 2000. - 431 с.

 14. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. – к.: Знання – Прес. – 2002. – 253 с.Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький національний університет

Імені Михайла Остроградського


РЕФЕРАТ

з навчальної дисципліни «Контроль і ревізія»

на тему «___________________»

студента (ки) _____________групи

факультету___________________

П.І.Б.


Кременчук 20__р.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Контроль та ревізія” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 - “Облік і аудит” (у т.ч. для скороченої форми навчання)


Укладач старш. викл. Н.В.Черевик


Відповідальний за випуск зав.каф. “Обліку, аналізу і аудит» А.О.Касич


Підп. до др..________ Формат 60841/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк.арк. ________ Наклад _____прим. Зам. № _______Безкоштовно


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул.. Пешотравнева, 20

Схожі:

Дисципліни “Контроль І ревізія” iconЗ навчальної дисципліни "контроль І ревізія"
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Дисципліни “Контроль І ревізія” icon"контроль І ревізія"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів заочної форми навчання...
Дисципліни “Контроль І ревізія” iconПитань, що виноситься на 3й модульний контроль знань з дисципліни
Неруйнівні способи контролю корозійностійких та зносостійких покриттів. Капілярний контроль
Дисципліни “Контроль І ревізія” iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Планування І контроль на підприємстві " для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Планування і контроль на підприємстві / укладачі: О. Ю. Древаль, О.І. Вишницька....
Дисципліни “Контроль І ревізія” iconМетодичні вказівки з дисципліни "Стандартизація, метрологія, контроль" для студентів спеціальності
Методичні вказівки, з дисципліни “Стандартизація, метрологія, контроль” для студентів спеціальності 090. 401, спеціалізації металургія...
Дисципліни “Контроль І ревізія” iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Контроль та вимірювання параметрів рідин І газів» для студентів спеціальності
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Контроль та вимірювання параметрів рідин і газів» / Укладачі: С. С. Антоненко, Е. В. Колісніченко....
Дисципліни “Контроль І ревізія” iconВалютне реґулювання та валютний контроль”
Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи з навчальної дисципліни “Валютне реґулювання та валютний контроль”
Дисципліни “Контроль І ревізія” iconКонспект лекций з дисципліни “внурішньогосподарський контроль ”
Конспект лекций здисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»(для студентів 3 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0305...
Дисципліни “Контроль І ревізія” iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль»
«Стандартизація, метрологія та контроль» для студентів напряму 050401 – «Металургія»
Дисципліни “Контроль І ревізія” iconП., Симонов В. А. Об особенностях проверки знаний студентов по общеинженерным дисциплинам с помощью тестов постановка проблемы
Постановка проблемы. Контроль знаний студентов занимает важное место в процессе обучения. Различают предварительный (вводный) контроль,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи