З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика” icon

З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Скачати 183.29 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Дата20.06.2012
Розмір183.29 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
”ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
6.050200 - „МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки і податкова політика” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050200 - „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О. І. Авраменко

Рецензент к.е.н., доц. А. О. Касич


Кафедра „Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № _______від „____”______________2008 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ.............................................................................................................4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт .......5

2 Зміст навчальної дисципліни ......................................................................7

3 Варіанти контрольних робіт......................................................................10

4 Екзаменаційні питання...............................................................................16

Список літератури............................................................................................18

Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи................................................................................................................20


3

ВСТУП


Для існування будь-якої держави необхідні величезні фінансові ресурси. В акумуляції їх першочергова роль належить податкам і податковій системі, адже податки є одним із основних джерел наповнення державного бюджету України.

Економічні відносини, пов’язані з податками, цікавлять не тільки спеціалістів, а й звичайних громадян. Із розвитком малого підприємництва питання оподаткування охоплюють усе ширше коло суб’єктів господарювання, які потребують роз’яснень податкового законодавства. Цьому сприяє постійне внесення змін і доповнень до чинних нормативних актів, запровадження нових форм і видів звітності.

Для керівників підприємств важливим є знання податкового законодавства, насамперед для того, щоб уникнути порушень у податковому обліку, які виникають через неможливість своєчасно прослідкувати за всіма змінами та застосувати їх на практиці.

Історія оподаткування свідчить, що податки можуть бути не тільки джерелом наповнення бюджетів, а й інструментом регулювання тих чи інших соціально-економічних процесів. Податки можуть використовуватись для досягнення певної мети підприємства. Тому керівники підприємств будь-якого рівня повинні вміти оптимізувати оподаткування своєї діяльності, знати і дотримуватися термінів сплати податків, щоб уникнути сплати штрафних санкцій. Важливе значення також має знання системи податкових пільг, які досить часто є чинником, що суттєво впливає на зниження суми податку, який підлягає сплаті. Тому знання податків і податкової політики є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців і запорукою успішної діяльності підприємства.

Ці методичні вказівки містять умови виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання.

4

 1. ^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТВибирати тему контрольної роботи необхідно за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки „0”, вибирати потрібно тему за № 10. Якщо остання цифра вашої залікової книжки „5”, то вибирати потрібно тему за № 5.

^ Мета виконання контрольної роботи. Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідниками, допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, а й визначити своє бачення проблеми.

^ Підготовка до написання контрольної роботи. Після визначення теми контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури. Окрім вказаної в тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну і додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, статті). Використовуючи законодавчі акти, необхідно звертати особливу увагу на дату введення в дію певного закону чи нормативного акта. Не допускається до захисту контрольна робота, виконана на підставі старих нормативних документів.

^ Основні вимоги до контрольної роботи. Робота повинна бути акуратно виконана. Розкриття теми має бути пов’язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення щодо вибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання і засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, статей, монографій, законодавчих та нормативних актів).

У правому верхньому кутку обкладинки виконаної роботи вказують шифр

(номер) залікової книжки. По центру обкладинки вказують наступні дані:

5

Контрольна робота з дисципліни „Податки і податкова політика” студента(ки) групи ________економічного факультету П І Б (повністю).

У правому нижньому кутку роботи вказують домашню адресу.

На першій сторінці вказують тему контрольної роботи, її план, а в кінці роботи - список використаної літератури. Зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А. Приклади вирішення задач наведено у методичних рекомендаціях для виконання практичних робіт.

Підготовлену роботу не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії здають на кафедру обліку та аудиту або висилають за адресою: кафедра обліку та аудиту, бульвар Пушкіна, буд. 5, м. Кременчук, Полтавська обл. Під час написання адреси ВНЗ обов’язково вкажіть прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс.

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до складання іспиту.

Контрольну роботу бажано виконувати українською мовою.


6

 1. ^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТема 1 Теоретичні основи оподаткування

Перехід від натурального господарства до грошей і формування держави як головної передумови виникнення податків. Перші податки. Періоди розвитку оподаткування. Риси податку. Функції та види податків. Етапи формування податкової системи України.

^ Література [ 1, с. 5; 2, с. 5; 3, с. 9 ].


Тема 2 Податкова політика України, її вплив на розвиток економіки держави

Податкова політика як система заходів уряду для досягнення ним мети, яка стоїть перед суспільством, за допомогою податкової системи країни. Регулювання економіки шляхом збільшення чи зменшення податкових надходжень до бюджету. Залежність ставок оподаткування від надходжень до бюджету. Принципи побудови податкової політики. Критерій розподілу податкового навантаження. Податкові пільги як фактор стимулювання окремих видів діяльності, їх форми та роль у формуванні податкової політики.

^ Література [2, с. 23; 3, с. 11 ] .


Тема 3 Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

Послідовність процесів виникнення та вдосконалення податку з прибутку. Податок із прибутку як один із найважливіших прямих податків. Порядок відображення в податковому обліку операцій особливого виду: товарообмінних, із розрахунками в іноземній валюті, із пов’язаними особами. Особливості розрахунку податку з прибутку неприбутковими організаціями. Оподаткування страхової діяльності.

^ Література [ 2, с. 70; 3, с. 184; 12] .

7

Тема 4 Закон України „Про податок на додану вартість”

Етапи становлення непрямого оподаткування. Особливості перерахунку податку у зв’язку зі зміною бази оподаткування. Податковий вексель і ПДВ. Особливості оподаткування товарообмінних операцій. Зв’язок валових витрат і податкового кредиту з ПДВ. Порядок отримання експортного відшкодування з податку.

^ Література [2, с. 60; 3,с. 230; 10].


Тема 5 Єдиний податок

Необхідність застосування спрощеної системи оподаткування. Особливості визначення об’єкта оподаткування під час здійснення операцій із продажу основних засобів. Сплата ПДВ під час здійснення платниками єдиного податку операцій з імпорту товарів.

^ Література [3, с. 473; 19] .


Тема 6 Акцизний збір

Сутність та призначення акцизного збору. Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 „Про акцизний збір”, його переваги та недоліки порівняно із Законом України №2324-ІІІ. Акцизний збір та ціна товару. Порядок відображення сум акцизного збору в податковому обліку.

^ Література [2, с. 60; 3, с.274].


Тема 7 Закон України „Про податок із доходів фізичних осіб”

Сутність податку та податкового кредиту. Обмеження права на податковий кредит. Податковий агент, його повноваження. Ставки податку для оподаткування заробітної плати найманих працівників - нерезидентів внаслідок здійснення ними трудової діяльності на території України. Оподаткування інших доходів нерезидентів.

^ Література [2, с. 70; 3, с. 302; 18].

8

Тема 8 Плата за землю

Призначення податку та напрям використання його коштів. Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності як різновид плати за землю. Особливості оподаткування земель промисловості, транспорту, лісового, водного фондів. Порядок сплати податку за землі курортних місцевостей. Оподаткування територій природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

^ Література [ 2, с. 84; 3,с. 331; 13].


Тема 9 Податок із власників транспортних засобів

Об’єкти оподаткування та платники податку. Пільги щодо сплати податку

для юридичних і фізичних осіб.

^ Література [2, с. 84; 3, с. 338; 11].


Тема 10 Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

Платники та ставки пенсійних внесків. Особливості сплати пенсійних внесків приватними підприємцями. Пільги щодо сплати внесків.

Література [2, с. 84; 3, с. 369; 17] .


9

 1. ^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТТеоретична частина

Варіант 1

 1. Поняття податку. Види та функції податків.

 2. Валові доходи, дата їх збільшення (згідно із Законом України „Про прибуток”).

 3. Ставки податку на додану вартість ( згідно із Законом України „Про ПДВ”).


Варіант 2

 1. Принципи системи оподаткування (згідно із Законом України „Про систему оподаткування”).

 2. Платники податку з прибутку та визначення об’єкта оподаткування (згідно із Законом України „Про прибуток”).

 3. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету чи поверненню з бюджету (згідно із Законом України „Про ПДВ”).


Варіант 3

 1. Платники, об’єкти та ставки податку із власників транспортних засобів. Пільги щодо сплати податку.

 2. Валові витрати, дата їх збільшення (згідно із Законом України „Про прибуток”).

 3. Платники податку на додану вартість.


Варіант 4

 1. Платники єдиного податку (згідно з Указом Президента „Про спрощену

10

 1. систему оподаткування, обліку та звітності”).

 2. Витрати подвійного призначення (згідно із Законом України „Про прибуток”).

 3. Операції, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість (згідно із Законом України „Про ПДВ”).


Варіант 5

 1. Ставки єдиного податку (згідно з Указом Президента „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”).

 2. Операції особливого виду (згідно із Законом України „Про прибуток”).

 3. Платники, об’єкти, пільги щодо сплати та ставки плати за землю.


Варіант 6

 1. Податки та збори, які не сплачує платник єдиного податку (згідно з Указом Президента „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”).

 2. Визначення основних фондів та їх груп (згідно із Законом України „Про прибуток”).

 3. Операції, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість.


Варіант 7

 1. Платники, об’єкти та ставки акцизного збору.

 2. Витрати, що підлягають амортизації (згідно із Законом України „Про прибуток”).

 3. Відповідальність платників за несвоєчасну сплату податків (згідно із Законом України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”).


Варіант 8

 1. База оподаткування податком на додану вартість.

11

 1. Порядок переходу на сплату єдиного податку та повернення з нього (згідно

з Указом Президента „Про спрощену систему оподаткування, обліку та

звітності”).

 1. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів (згідно із Законом України ”Про прибуток”).


Варіант 9

 1. Порядок визначення суми податку з доходів фізичних осіб.

 2. Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарно-матеріальних цінностей (згідно із Законом України „Про прибуток”).

 3. Порядок визначення і нарахування сум амортизаційних відрахувань (згідно із Законом України „Про прибуток”).


Варіант 10

 1. База оподаткування податком на додану вартість.

 2. Особливості віднесення витрат на оплату праці та сум внесків на соціальні заходи до складу валових витрат платника податку (згідно із Законом України „Про прибуток”).

 3. Пільги щодо сплати податку з доходів фізичних осіб.12

^ Практичні завдання

Варіант 1

Підприємство на початок звітного року мало такі основні фонди:

І група - 100 000 грн;

ІІ група - 60 000 грн;

ІV група - 40 000 грн.

У І кварталі було здійснено ремонт будівлі на суму 30 000 грн (у т.ч. ПДВ).

Визначити балансову вартість груп основних фондів на початок ІІ кварталу та суму, яку підприємство має право віднести до валових витрат.


Варіант 2

Підприємство у звітному кварталі відвантажило цукор на суму 18 000 грн (у т. ч. ПДВ); оприбуткувало комп’ютер вартістю 6 000 грн (у т. ч. ПДВ); перерахувало попередню оплату платникові єдиного податку в сумі 9 000 грн

( у т. ч. ПДВ); сплатило податок із прибутку в сумі 5 000 грн.

Відобразити операції в податковому обліку.


Варіант 3

Балансова вартість основних фондів підприємства на початок звітного року становила :

І група - 70 000 грн;

ІІ група - 36 000 грн;

ІІІ група - 54 000 грн.

В І кварталі було здійснено ремонт основних фондів І групи на суму 20 000 грн та ІІ групи на суму 9 000 грн.

Відобразити операції в податковому обліку.


Варіант 4

Балансова вартість основних фондів підприємства на початок звітного

13

кварталу складає:

І група - 50 000 грн;

ІІ група - 20 000 грн.

Протягом звітного кварталу було придбано комп’ютер вартістю 6 000 грн (у т. ч. ПДВ); побудовано гараж власними силами підприємства, при цьому витрати на придбання будматеріалів склали 12 000 грн (у т. ч. ПДВ); заробітна плата робітників, зайнятих на будівництві, - 8 000 грн.

Визначити балансову вартість основних фондів на початок наступного звітного кварталу.


Варіант 5


Підприємство „Квант” відвантажило філії товар на суму 12 000 грн (у т. ч. ПДВ). Відобразити операції у податковому обліку підприємства „Квант” та його філії за умови, що:

а) звичайна ціна товару становить 9 000 грн (у т. ч. ПДВ);

б) звичайна ціна товару становить 18 000 грн (у т. ч. ПДВ).


Варіант 6

Підприємство у І кварталі звітного року передало покупцеві товар із рекламною метою на суму 500 грн; у ІІ кварталі - на суму 800 грн. Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року склав 50 000 грн.

Визначити суму, яку підприємство має право віднести до валових витрат за ІІ квартал.


Варіант 7

Підприємство відвантажило товар на суму 36 000 грн (у т. ч. ПДВ); оприбуткувало сировину на суму 12 000 грн (у т. ч. ПДВ); надало іншому підприємству фінансову допомогу на суму 5000 грн. Оподатковуваний

14

прибуток попереднього звітного року склав 50 000 грн.

Відобразити операції в податковому обліку.


Варіант 8

Балансова вартість основних фондів підприємства на початок звітного року становить:

І група - 40 000 грн;

ІІ група - 60 000 грн;

ІV група - 20 000 грн.

Протягом кварталу було придбано будівлю вартістю 120 000 грн (у т. ч. ПДВ) та реалізовано автомобіль за ціною 30 000 грн (у т. ч. ПДВ).

Визначити балансову вартість груп основних фондів на початок наступного звітного кварталу.


Варіант 9

Підприємство протягом звітного кварталу отримало попередню оплату за товар у сумі 48 000 грн (у т. ч. ПДВ); оприбуткувало сировину на суму 9 000 грн (у т. ч. ПДВ); оформило передплату на вітчизняні видання „Бухгалтерія” на суму 600 грн та „Все про футбол” на суму 300 грн; нарахувало працівникам заробітну плату в сумі 10 000 грн.

Відобразити операції в податковому обліку.


Варіант 10

Підприємство на початок кварталу мало основні фонди І групи балансовою вартістю 30 000 грн. Протягом кварталу було ліквідовано гараж за рішенням платника податку. Балансова вартість гаража на початок кварталу становить 20 000 грн , витрати на демонтаж склали 600 грн (у т. ч. ПДВ).

Відобразити операцію в податковому обліку на початок наступного звітного кварталу.

15

 1. ^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
 1. Історичний аспект розвитку оподаткування.

 2. Поняття податкової політики.

 3. Поняття податку, збору, мита.

 4. Функції податку.

 5. Види податків.

 6. Риси податку.

 7. Загальне визначення об’єкта, платника та ставки податку.

 8. Платники та об’єкт оподаткування податком із прибутку.

 9. Валові доходи, дата їх збільшення.

 10. Валові витрати, дата їх збільшення.

 11. Витрати подвійного призначення, їх відображення в податковому обліку.

 12. Операції особливого виду, їх відображення в податковому обліку.

 13. Порядок ведення податкового обліку балансової вартості товарно-матеріальних цінностей.

 14. Поняття амортизації та основних фондів у податковому обліку.

 15. Порядок збільшення балансової вартості груп основних фондів.

 16. Порядок зменшення балансової вартості основних фондів І групи у зв’язку з продажем.

 17. Порядок зменшення балансової вартості основних фондів ІІ, ІІІ та ІV груп у зв’язку з продажем.

 18. Порядок визначення в податковому обліку валових доходів та валових витрат від реалізації основних фондів.

 19. Відображення у податковому обліку операцій з консервації та ліквідації об’єктів основних фондів.

 20. Відображення у податковому обліку витрат, пов’язаних із ремонтом

16

об’єктів основних фондів.

 1. Платники податку на додану вартість.

 2. Об’єкти та база оподаткування податком на додану вартість.

 3. Податкове зобов’язання з ПДВ, дата його збільшення.

 4. Податковий кредит із ПДВ, дата його збільшення.

 5. Ставки податку на додану вартість.

 6. Операції, що звільнені від оподаткування ПДВ та не є об’єктами оподаткування.

 7. Особливості податкового обліку податку на додану вартість для частково оподатковуваних операцій.

 8. Платники акцизного збору.

 9. Об’єкти оподаткування акцизним збором.

 10. Ставки акцизного збору.

 11. Платники земельного податку.

 12. Об’єкти оподаткування земельним податком.

 13. Пільги щодо сплати податку.

 14. Платники єдиного податку.

 15. Ставки єдиного податку.

 16. Порядок переходу на єдиний податок та повернення з єдиного податку.

 17. Платники, об’єкти та ставки податку з власників транспортних засобів.

 18. Платники та порядок розрахунку комунального податку.

 19. Об’єкти та ставки внесків до Пенсійного фонду.

 20. Порядок розрахунку внесків до фондів соціального страхування.17

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1 Кучерявенко М.В. Налоговое право. - Х., 1997.- С. 341.

2. Налоговая система Украины.// М.В. Гридчина, Н.И. Вдовиченко, А.В Калина.- К., 2000.- С. 126.

3. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине.- К., 2000.- С.620.

4. Податковий облік.// В.М Панасюк, Є.К. Ковальчук, С.В. Бобрівець - Т.,

2002. – С. 304.

5. Климчук С.В. Оподаткування підприємств. - К., 2004. - С. 265.

6. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкова

розрахункова звітність.// В.М. Панасюк, С.К Ковальчук , С.В. Бобрівець - Т., 2003.- С. 314.

7. Закон України „Про систему оподаткування” зі змінами і доповненнями.

від 18.02.97 № 77/97-ВР // Голос України. - 25.03.97.

8. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” зі змінами та доповн. від 05.02.98. № 83/98-ВР //Урядовий кур’єр.- 30.03.99.

9. Закон України „Про державне мито” від 18.12.91 зі змінами та доповн. //Голос України.-18.01.92. - № 7.

10. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04. 97 № 168/97-ВР //Урядовий кур”єр.- 08.05.97.

11. Закон України „Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” зі змінами і доповн. від 18.02.97. № 75/97-ВР //Урядовий кур’єр.- 27.03.97.

12. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами і доповн. від 22.05.97. № 283/97-ВР// Урядовий кур’єр.- 12.06.97.

13. Закон України „Про плату за землю” від 09.06.92. № 2536-ХІІ// Урядовий кур’єр.- 23.07.92.

14. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-ІV // Все про бухгалтерський облік.-18.11.2003.

18

15. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 97- ВР// Все про бухгалтерський облік.- 18.11.2003.

16. Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 05.11.91 № 17888-ХІІ.//

Все про бухгалтерський облік.- 18.11.2003.

17. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003.-

№ 1057- ІV // Все про бухгалтерський облік.- 18.11.2003.

18. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003.-

№ 889-ІV //Урядовий кур’єр - 12.07.2003.

19. Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”. від 03.07.98. - № 727/98// Головбух.-18.07.2005.

20. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням” від 18.01.2001. - № 2240-ІІІ // Бібліотека бухгалтера. - № 10. „Баланс-клуб”, 2003.

21. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000. № 1533-ІІІ // Бібліотека бухгалтера. - № 10.- „Баланс-клуб”, 2003.

22. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 - № 1105-ХІV // Бібліотека бухгалтера. - № 10.- „Баланс-клуб”, 2003.

23. Закон України „Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір” від 22.03.2001. № 2324-ІІІ // Бухгалтерія. - 2001. - № 18/1.


19

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

Додаток А


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Залікова книжка №


^ Контрольна робота

з дисципліни „Податки і податкова політика”

студента(ки) _____курсу

економічного факультету КДПУ

групи_______

П І Б


Викладач: П І Б

Домашня адреса:


Кременчук 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки і податкова політика” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050200 - „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О. І. Авраменко

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку і аудиту А.О. Касич


Підп. до др.______ .Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _______ . Наклад _______ прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика” iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика” iconЛекція податки І податкова система економічна сутність податків, їх призначення І функції
Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток І зміна форм державного устрою...
З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика” iconТематичний план по видах занять з курсу "Податкова система"
Що таке податки І збори. Хто встановлює або скасовує податки І збори. Хто є платниками податків І зборів. Поняття суб'єкту й об'єкту...
З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика” icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика” icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування»
«Інноваційний менеджмент», «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент», «Планування діяльності підприємства», «Інвестиційний...
З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування»
«Інноваційний менеджмент», «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент», «Планування діяльності підприємства», «Інвестиційний...
З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика” iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система»
Робоча програма дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 030104 «Фінанси І кредит» на базі типової програми (для...
З навчальної дисципліни ”податки І податкова політика” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів денної та
Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів денної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи