Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система” icon

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Скачати 301.72 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Дата01.06.2012
Розмір301.72 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ „ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050104 - «Фінанси»

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2006

Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050104 - «Фінанси» (у тому числі скорочений термін навчання).


Укладач асист. І. В. Ткаченко


Кафедра „Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від __________ 2006 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


Кременчук 2006

ПЕРЕДМОВА


В умовах ринкових відносин та насамперед у перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово – кредитного механізму державного реґулювання економіки.

Податкова система забезпечує фінансову базу держави, виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Податки – це об'єктивне суспільне явище, а тому при створенні податкової системи слід виходити з реалій суспільно-економічного стану країни.

Податкова політика являє собою діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків. Головним критерієм податкової політики є економічна ефективність і соціальна справедливість. З одного боку, податки мають забезпечити сталу фінансову базу держави, з іншого – залишити достатньо коштів підприємствам з метою збереження максимальної зацікавленості в результатах діяльності.
^

Мета навчальної дисципліни:


Метою дисципліни "Податкова система" є надання студентам необхідних теоретичних основ щодо принципів побудови системи оподаткування, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо розрахунків сум певних податків і зборів, що діють в Україні, складання податкових накладних, податкових звітів, вивчення особливостей оподаткування юридичних і фізичних осіб.

^ Задачі вивчення дисциплін

Лекційний курс та практичні заняття з "Податкова система" мають основним завданням засвоїти такі знання:

 • принципи побудови, функціонування та розвитку системи оподаткування в Україні;

 • економічна сутність оподаткування як складової частини державного регулювання економіки;

 • функції податків в ринковій економіці.

В результаті вивчення дисципліни студент

повинен знати: теоретичні основи та практичні аспекти оподаткування підприємств.

повинен вміти: орієнтуватися в Законах України стосовно оподаткування підприємств, приватних підприємців; розраховувати податок на прибуток підприємства, суму податкових зобов’язань та кредиту з ПДВ, розмір акцизного збору; заповнювати податкову накладну.


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема №1 Сутність податкової системи

 1. Історичний аспект розвитку податкової системи.

 2. Суть та принципи оподаткування.

 3. Поняття податку, його елементи та види .

 4. Елементи та функції податку.

 5. Принципи оподаткування.

 6. Способи стягнення податків.

 7. Суть місцевих податків і зборів.

 8. Податкова служба в Україні.

 9. Обов’язки платників податків і зборів.

Контрольні тести

Тест 1. У якому з елементів оподаткування найбільш виявляється регулююча функція податків?

 1. Визначення об’єкта оподаткування.

 2. Визначення джерела сплати податків.

 3. Установлення величини сплати податків.

 4. Установлення термінів сплати податків.

 5. Надання податкових пільг.

Тест 2. За яке порушення податкового законодавства встановлено підвищену відповідальність платника податків?

 1. Порушення терміну подання податкової звітності.

 2. Порушення терміну складання податкової декларації.

 3. Приховання об’єкта оподаткування.

 4. Несвоєчасне перерахування податку до бюджету.

Тест 3. Знайдіть правильне визначення поняття „податкова система”.

 1. Сукупність податків, що їх визначає держава.

 2. Сукупність зборів, що їх визначає держава.

 3. Сукупність податків і зборів, що їх визначає держава.

 4. Сукупність обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в установленому законами порядку.

 5. Сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів.

Тест 4. Назвіть принцип побудови систем оподаткування, з яким безпосередньо пов’язана регулююча функція податків.

 1. Соціальна справедливість.

 2. Недопущення податкової дискримінації.

 3. Рівномірність сплати податків.

 4. Обов’язковість сплати податків.

 5. Стимулювання підприємницької діяльності.

 6. Однозначність і пропорційність установлення податків.

Тест 5. Які із названих обов’язкових платежів належать до місцевих податків і зборів?

 1. Податок на землю.

 2. Комунальний податок.

 3. Збір за використання місцевої символіки.

 4. Податок на нерухоме майно.


Тема № 2 Податок на прибуток

 1. Об’єкт та суб’єкти оподаткування відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

 2. Валові доходи та валові витрати підприємства.

 3. Принципи ведення податкового обліку.

 4. Склад витрат подвійного призначення та особливості їх віднесення до складу валових витрат платника податків згідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

 5. Особливості визначення витрат на оплату праці.

 6. Оподаткування неприбуткових організацій.

 7. Податковий облік основних засобів.

 8. Нормативно-правова база щодо нарахування та сплати податку на прибуток.

Завдання № 2.1

Визначити суму податку на прибуток, яку підприємство має внести до бюджету України, якщо за її межами воно мало прибуток 250000 грн., а саме:

в країні А – 125 000 грн. (ставка податку на прибуток 24%).

в країні В – 50 000 грн. (ставка податку на прибуток 13%).

в країні С – 30 000 грн. (ставка податку на прибуток 25%).

в країні Д – 45 000 грн. (ставка податку на прибуток 36%).

^ Завдання № 2.2

Підприємство «Амігос» у І кварталі звітного року придбало трактор вартістю 24000 грн. в т.ч. ПДВ, сировину на суму 18000 грн. в т.ч. ПДВ та відвантажило за передоплатою продукцію на суму 36 000 грн. в т.ч. ПДВ. Реалізувало підакцизний товар на суму 4800 грн. в т.ч. ПДВ та 100 грн. акцизного збору.

Визначити зобов’язання підприємства з податку на прибуток.

^ Завдання № 2.3

Торгове підприємство А у даному звітному періоді придбало сканер на суму 3000 грн., в т.ч. ПДВ, зробило передоплату за сировину та матеріали підприємству В – 24000 грн., в т.ч. ПДВ – 4000 грн. За реалізовану раніше продукцію надійшли грошові кошти в розмірі 12000 грн.

Визначити податкове зобов’язання, податковий кредит, суму ПДВ, яка належить сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Визначити оподаткований прибуток.

^ Завдання № 2.4

У підприємства на балансі є об'єкт №1 ? групи вартістю 20000 грн., об'єкт №2 ? групи вартістю 40000 грн. Балансова вартість основних засобів гр. ?? – 80000 грн., гр. ??? – 60000 грн. Витрати на поліпшення об'єкту №1 склали 48000 грн. зокрема ПДВ. Балансова вартість груп 1,2,3 на початок звітного періоду складає 200000 грн.

Визначити валові витрати підприємства і балансову вартість груп основних засобів після проведення ремонту об'єкту № 1.

^ Завдання № 2.5

Підприємство в звітному кварталі придбало бензин для адміністративних потреб на суму 3600 грн. з ПДВ, оприбуткувало комп’ютер вартістю 5600 грн. з ПДВ та отримало передоплату за відвантажену продукцію в сумі 48 000 грн. з ПДВ.

Визначити зобов’язання підприємства за податками.

^ Завдання № 2.6

Торгове підприємство А у даному звітному періоді придбало принтер на суму 4200 грн., в т.ч. ПДВ, здійснило передоплату за сировину та матеріали підприємству В – 3000 грн., в т.ч. ПДВ. За реалізовану продукцію надійшли грошові кошти в розмірі 36000 грн. разом з ПДВ. Балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду 120000 грн. Сума нарахованої амортизації - 950 грн. Сума нарахованої заробітної плати працівникам підприємства склала 6000 грн.

Визначити оподаткований прибуток.

^ Завдання № 2.7

Підприємство за попередній звітний рік мало оподаткований прибуток 100 000 грн. У звітному році підприємство надало допомогу неприбутковій організації в сумі 4500 грн., реалізувало продукції на суму 2400 грн. з ПДВ, надало послуги сторонній організації на суму 4000 грн. крім того ПДВ, Нарахована заробітна плата робітникам підприємства 1000 грн.

Визначити зобов’язання підприємства з податку на прибуток.

^ Завдання № 2.8

Отримано товар від постачальника А на суму 3000 грн., в т.ч. ПДВ. Перераховано аванс (передоплата) за товари постачальнику Б на суму 720 грн, з ПДВ. Отриманий аванс (передоплата) за продукцію від покупця Д на суму 1800 грн., в т.ч. ПДВ. Відвантажений товар, отриманий у постачальника А покупцю Б на суму 3600 грн, в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у сумі 1200 грн.

Визначити оподаткований прибуток, який необхідно перерахувати до бюджету.

Завдання № 2.9

Балансова вартість групи на 1.01.05 – 860 тис. грн., витрати на придбання об’єктів основних засобів цієї групи в І кв. 2005р. – 64 тис. грн., виведено з експлуатації основних засобів в І кв. 2005р. – 29 тис. грн.

Відомо, що індекс інфляції в країні склав:

а) 109 %;

б) 121,4 %.

Відобразити операції, пов’язані з проведенням індексації балансової вартості основних засобів у податковому обліку.

Контрольні тести

Тест 1. Назвіть надходження коштів, які не включаються до складу валового доходу платника податку на прибуток.

 1. Дохід від реалізації цінних паперів.

 2. Дохід від надання фінансових послуг.

 3. Сума ПДВ, отриманого в складі ціни реалізації продукції.

 4. Дохід від операції лізингу.

Тест 2. Назвіть показники, які використовують для обчислення суми податку на прибуток.

 1. Чистий прибуток.

 2. Сума валових витрат.

 3. Сума амортизаційних відрахувань.

 4. Скоригований валовий доход.

Тест 3. Як визначаються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду?

 1. Множенням середньорічної вартості основних виробничих засобів на норму амортизаційних відрахувань.

 2. Множенням балансової вартості основних засобів на норму амортизаційних відрахувань.

 3. Множенням балансової вартості основних засобів на початок звітного кварталу на норму амортизаційних відрахувань.

Тест 4. Як визначається балансова вартість груп основних засобів на початок звітного періоду?

 1. Як балансова вартість груп основних засобів на початок періоду, що передував звітному, збільшена на суму уведених основних засобів та витрат, використаних на придбання і поліпшення основних засобів, і зменшена на суму виведених з експлуатації основних засобів відповідної групи та суму амортизаційних відрахувань, нарахованої в кварталі, що передував звітному кварталу.

 2. Як балансова вартість основних засобів у звітному кварталі з урахуванням уведених й вибуття основних засобів цього кварталу.

 3. Як балансова вартість основних засобів на початок періоду, що передував звітному, з урахуванням уведення й вибуття основних засобів.

Тест 5. Джерела сплати податку на прибуток – це...

 1. Собівартість продукції.

 2. Загальна сума отриманого прибутку.

 3. Чистий прибуток.

 4. Виручка від реалізації.

Тест 6. Назвіть витрати платника податку, які зменшують суму обчисленого податку на прибуток, що буде перерахований до бюджету.

 1. Податок на землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва.

 2. Витрати на придбання торгових патентів.

 3. Сплачений податок на дивіденди.

 4. Сплачений комунальний податок.

 5. Амортизаційні відрахування.

Тест 7. Валові доходи - це:

 1. Вартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за звітний місяць;

 2. Загальна сума доходу всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами;

 3. Загальна сума доходу всіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду.

Тест 8. Дата збільшення валових доходів - це:

 1. Зарахування коштів від покупця або відвантаження товарів (дата, яка сталася раніше).

 2. Відвантаження товарів.

 3. Відвантаження товарів з обов'язковою їх оплатою.

Тест 9. До валових доходів підприємства належать:

 1. Вартість відвантажених товарів і послуг, результатів робіт, раніше оплачених.

 2. Кошти, які надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги.

 3. Доходи від врегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості.

Тест 10. При здійсненні товарообмінних операцій валовий доход виникає на:

 1. Дату відвантаження товарів, виконання робіт, послуг або на дату оприбуткування товарів, отримання результатів робіт (перша подія).

 2. Дату оприбуткування товарів, отримання результатів робіт, послуг.

 3. Дату відвантаження товарів, виконання робіт, послуг.

Тест 11. Доходи в процесі здійснення товарообмінних операцій визначають, виходячи з:

 1. Звичайної ціни.

 2. Останньої ціни реалізації товару.

 3. Договірної ціни, але не нижчої від звичайної.

Тест 12. Звичайна ціна - це:

 1. Найвища ціна реалізації.

 2. Найнижча ціна реалізації.

 3. Ціна продажу товарів, визначена сторонами договору.

Тест 13. Скоригований валовий доход - це:

 1. Доход після вирахування з нього валових витрат.

 2. Доход після вирахування з нього амортизаційних відрахувань.

 3. Доход після вирахування з нього доходів, вилучених за своїм змістом зі складу валових доходів з метою оподаткування.

Тест 14. Валові доходи підприємства обчислюють:

 1. Враховуючи акцизний збір.

 2. Враховуючи податок на додану вартість.

 3. Не враховуючи податок на додану вартість.

Тест 15. Мета здійснення податкового обліку валових доходів:

 1. Контроль за надходженням грошових коштів.

 2. Контроль за відвантаженням товарно-матеріальних цінностей.

Контроль за формуванням достовірності складу валових доходів.

Тест 16. Датою виникнення валових витрат є:

 1. Дата отримання матеріальних цінностей, послуг, робіт, які надалі використовуватимуться у власній господарській діяльності та за які погашена заборгованість перед кредиторами.

 2. Дата отримання матеріальних цінностей або дата списання коштів на оплату ТМЦ, які використовуватимуться у власній господарській діяльності (дата першої події).

 3. Дата погашення кредиторської заборгованості та здійснення авансових виплат кредиторам.

Тест 17. До складу валових витрат належать:

 1. Витрати, пов'язані із витрачанням товарно-матеріальних цінностей.

 2. Витрати, пов'язані з підготовкою, веденням виробництва та продажем продукції.

 3. Витрати, пов'язані із процесом обігу.

Тест 18. Чи збігається сума валових витрат із виробничими витратами?

 1. Ніколи не збігається.

 2. Збігається за умови включення до виробничих витрат дебетового обороту за рахунком 37 «Розрахунки за авансами» та позареалізаційних витрат.

 3. Збігається при умові включення до виробничих витрат дебетового обороту за рахунком 37 «Розрахунки за авансами» та позареалізаційних витрат і виключення суми нарахованих амортизаційних відрахувань за звітний період.

Тест 19. При здійсненні товарообмінних операцій датою виникнення валових витрат є:

 1. Дата відвантаження товарів, виконання робіт, послуг.

 2. Дата оприбуткування товарів, отримання результатів робіт, послуг.

 3. Дата відвантаження товарів, виконання робіт, послуг, якщо цій події передувало отримання товарів.

Тест 20. Для ведення аналітичного обліку валових витрат застосовують наступні облікові регістри:

 1. Головна книга.

 2. Книга обліку валових витрат.

 3. Журнал-ордер № 1, 2,3.

Тест 21. При віднесені до складу валових витрат вартість послуг, робіт, виконаних сторонніми організаціями, необхідно, щоб вони були підтверджені:

 1. Податковою накладною.

 2. Договором та податковою накладною.

 3. Актом виконаних робіт та податковою накладною.

Тест 22. До валових витрат належать:

 1. Сума нарахованої основної та додаткової заробітної плати.

 2. Сума виплачених відпускних за календарну та додаткову відпустку, передбачену законодавством.

 3. Сума виплаченої заробітної плати.

Тест 23. При нарахуванні заробітної плати до валових витрат належать:

 1. Відрахування до фондів соціального страхування - 5%.

 2. Відрахування до фондів соціального страхування - 37%.

 3. Відрахування до фондів соціального страхування – 32,3%.

Тест 24. До валових витрат не належать:

 1. Витрати на гарантійний ремонт (обслуговування).

 2. Витрати на сплату податку на нерухомість.

 3. Витрати на відрядження, підтверджені відповідними документами.

Тест 25. Валові витрати підприємства обчислюють:

 1. Враховуючи ПДВ.

 2. Враховуючи акцизний збір.

 3. Не враховуючи ПДВ.

Тест 26. Скориговані валові витрати - це:

 1. Витрати, отримані в процесі вирахування з них валових доходів.

 2. Витрати, отримані в процесі вирахування з них амортизаційних відрахувань.

 3. Витрати, отримані в процесі вирахування з них витрат, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових витрат.

Тест 27. Витрати подвійного призначення:

 1. Покривають за рахунок прибутку.

 2. Належать до валових витрат при виконанні певних умов.

 3. Або у межах норм, затверджених законодавством належать до виробничих витрат.


Тема № 3 Податок на додану вартість

 1. Об’єкти та суб’єкти податку на додану вартість.

 2. Порядок оформлення податкових накладних.

 3. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних.

 4. Підстава та механізм коригування ПДВ.

 5. Особливості використання пільг по ПДВ.

 6. Бюджетне відшкодування ПДВ.

 7. Порядок виправлення помилок в обліку та звітності з ПДВ.

 8. Перевірка контролюючими органами.

 9. Відповідальність за порушення законодавства з ПДВ.


Завдання № 3.1

Підприємство «Альфа» у І кварталі звітного року придбало автомобіль вартістю 24000 грн. в т.ч. ПДВ, сировину на суму 18000 грн. в т.ч. ПДВ та реалізувало бензин Аі-95 на суму 36 000 грн. в т.ч. ПДВ. Балансова вартість основних засобів групи 1 на підприємстві на початок звітного кварталу 5000 грн.

Визначити зобов’язання підприємства з податку на прибуток та ПДВ.

^ Завдання № 3.2

Підприємство в звітному кварталі перерахувало передоплату за пальне в сумі 18 000 грн. з ПДВ, оприбуткувало комп’ютерну програму вартістю 600 грн. з ПДВ та отримало оплату за відвантажену продукцію в сумі 24 000 грн. з ПДВ.

Визначити зобов’язання підприємства з податку на прибуток та ПДВ.

^ Завдання № 3.3

Визначити суму ПДВ, яка належить до сплати в бюджет, якщо відомо: Продано продукції за відпускними цінами виробника з ПДВ – 600 тис. грн. у т.ч. в оплату прийнято вексель на суму 100 тис. грн. Дохід від продажу основних засобів – 48 тис. грн. з ПДВ. Надходження лізингового платежу – 18 тис. грн. з ПДВ. Придбано товарно-матеріальні цінності на суму 100 тис. грн. у т.ч. ПДВ. Оплачено послуги стороннім організаціям – 6 тис. грн. з ПДВ.

^ Завдання № 3.4

Отримано товар від постачальника А на суму 3000 грн., в т.ч. ПДВ. Перераховано аванс (передоплата) за товари постачальнику Б на суму 720 грн., з ПДВ. Отриманий аванс (передоплата) за продукцію від покупця Д на суму 1800 грн., в т.ч. ПДВ. Відвантажений товар, отриманий у постачальника А покупцю Б на суму 3600 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у сумі 1200 грн.

Визначити оподаткований прибуток, визначити податок на додану вартість, який необхідно перерахувати до бюджету.


Завдання № 3.5

Заповнити податкову накладну МП «ВІТ», виписану ВАТ «Фармацевтична фабрика» на підставі рахунку № 11 від 10.09.2004 р. за встановлення 5 шт. світильників РК-31 на суму 1200 грн. без ПДВ.

Додаткові дані:

№ п/п

Назва підприємства

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

№ свідоцтва платника ПДВ

1.

МП «ВІТ»

123456789123

267117900

2.

ВАТ «Фармацевтична фабрика»

234567891012

26718301


^ Завдання № 3.6

Підприємство уклало угоду на поставку лаку для паркету «Ізумруд» в кількості 300 банок за ціною 66 грн. в т.ч. ПДВ і лаку для паркету «Ореол» в кількості 500 банок за ціною 48 грн. в т.ч. ПДВ. Загальна вартість поставки – 43800 грн. в т.ч. ПДВ. Покупець перерахував передоплату в сумі 15000 грн. в т.ч. ПДВ.

Скласти податкову накладну на дату отримання передоплати.

^ Завдання № 3.7

Підприємство роздрібної торгівлі придбало шкільні зошити та підручники вітчизняного виробництва на суму 10000 грн. без ПДВ. Торгова націнка на придбані товари - 1000 грн. Крім того, були придбані для продажу канцтовари на суму 18000 грн. в т.ч. ПДВ. Торгова націнка на придбані товари – 5760 грн.

В кінці звітного місяця всі товари реалізувало всі ці товари.

Відобразити операції у податковому обліку.

^ Завдання № 3.8

Підприємство А, яке знаходиться на загальній системі оподаткування, орендує у підприємства В приміщення. Щомісячний орендний платіж складає 3500 грн. Підприємством А за звітний податковий період отримано валовий дохід в розмірі 50000 грн. без урахування ПДВ, валові витрати склали 30000 грн. без урахування ПДВ, не включаючи орендний платіж.

Відобразити операції у податковому обліку, якщо:

 • підприємство В – платник ПДВ;

 • підприємство В – не платник ПДВ.

Завдання № 3.9

Підприємство реалізувало підприємству А два мікроскопи за ціною 870 грн. з урахуванням 10%-ти знижки в т.ч. ПДВ. Решті підприємств реалізуються мікроскопи за ціною 957 грн. в т.ч. ПДВ.

Оформити таку реалізацію податковими накладними.

Контрольні тести

Тест 1. Податкове зобов'язання - це:

 1. Загальна сума податку, що платник зобов'язаний сплатити в бюджет у встановлені терміни.

 2. Загальна сума податку, отримана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді.

 3. Загальна сума податку, отримана платником податку за місяць.

Тест 2. Бюджетне відшкодування - це:

 1. Заборгованість бюджетної організації перед платником податку;

 2. Сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку;

 3. Погашення заборгованості підприємства перед бюджетом товарно-матеріальними цінностями.

Тест 3. Датою виникнення податкового зобов'язання є:

 1. Дата відвантаження продукції або дата отримання коштів від покупців (дата першої події).

 2. Дата оплати відвантаженої продукції, наданих послуг, виконаних робіт.

 3. Дата погашення заборгованості за відвантаженою продукцією, наданими послугами, виконаними роботами.

Тест 4. Датою виникнення податкового кредиту є

 1. Дата отримання податкової накладної або дата списання коштів з розрахункового рахунку в оплату товарів постачальникам (дата здійснення першої події).

 2. Дата оплати отриманої продукції, наданих послуг, виконаних робіт.

 3. Дата погашення заборгованості за відвантаженою продукцією, наданими послугами, виконаними роботами.

Тест 5. Платником податку на додану вартість є:

 1. Фізична особа, обсяг доходів якої перевищив 3600 н.м.д.г. за останніх 12 місяців;

 2. Юридична особа, обсяг доходів якої перевищив 300 тис. грн за останніх 12 місяців;

 3. Суб'єкти підприємницької діяльності, обсяг доходів яких перевищив 300 тис. грн за останніх 12 місяців.

Тест 6. Платники ПДВ зобов'язані:

 1. Зареєструватись в органах державної влади;

 2. Зареєструватись як платник ПДВ у податковій адміністрації;

 3. Отримати статистичний код - ЄДРПОУ в статистичних органах.

Тест 7. Податковий облік з продажу і придбання товарів ведуть за такими напрямками:

 1. Операції, які оподатковують 20%, оподатковують за 0% та звільнені від оподаткування;

 2. Операції, які оподатковують 20% та звільнені від оподаткування;

 3. Операції, які оподатковують 20%, звільнені від оподаткування та операції, вартість яких не входить до складу валових витрат виробництва або не підлягає амортизації.

Тест 8. Об'єктом оподаткування є:

 1. Завезення товарів і вивезення товарів за митну територію України та продаж товарів (робіт, послуг) на митній території України;

 2. Вивезення (пересилання) товарів за митну територію України;

 3. Передача основних засобів як внесок до статутних фондів юридичних осіб в обмін на корпоративні права.

Тест 9. При ввезенні давальницької сировини на митну територію України податок на додану вартість:

 1. Сплачують у момент оформлення митної декларації;

 2. Нараховують у момент оформлення митної декларації, але який не підлягає сплаті;

 3. Нараховують у момент оформлення митної декларації та тимчасово погашають шляхом видачі простого векселя терміном на 90 календарних днів.

Тест 10. Не є об'єктом оподаткування ПДВ:

 1. Сплата вартості фундаментальних досліджень, наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, що здійснюють за рахунок бюджету України.

 2. Продаж на митній території України продукції, виготовленої з давальницької сировини нерезидента.

Надання послуг з інкасації та розрахунково-кредитного обслуговування.


Тема № 4 Податок на землю

 1. Склад та цільове призначення земель

 2. Види права на землю.

 3. Податковий облік операцій із земельними ділянками.

 4. Суб’єкти та об’єкти земельного податку.

 5. Пільги щодо сплати земельного податку.

 6. Звітність по земельному податку.

 7. Оренда земельних ділянок.

 8. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

Завдання № 4.1

Земельна ділянка площею 10000 кв.м знаходиться в населеному пункті з чисельністю до 10 тис. чол., середня ставка складає з коп. за 1 кв.м, коефіцієнт індексації на 2005 рік – 3,03.

Розрахувати суму земельного податку, враховуючи, що ст. 7 Закону № 2535-XIІ передбачено нарахування земельного податку за земельні ділянки в межах населеного пункту в розмірі 3% суми земельного податку.

^ Завдання № 4.2

Сільськогосподарським підприємством-орендатором на 2005 рік укладено договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення вартістю 70000 грн. з фізичною особою – не працівником підприємства.

Договором передбачена натуральна (сільськогосподарською продукцією), наданням послуг та грошова форми орендної плати – всього на суму 1050 грн. на рік.

В березні поточного року сільськогосподарським підприємством проведено наступні господарські операції в рахунок виконання умов договору з даною фізичною особою:

 • надано послуги по обробці земельної ділянки, собівартість яких склала 37,50 грн;

 • видано зерно ячменя 50 кг, собівартість якого – 20 грн;

 • нарахована частка орендної плати грошовими коштами в сумі 30 грн.

Вартість послуг та сільськогосподарської продукції за звичайними цінами з метою оподаткування складає 82,20 грн, в т.ч.:

 • надання послуги – 54 грн. в т.ч. ПДВ;

 • зерно ячменя – 28,20 грн. в т.ч. ПДВ.

Розрахувати податкові зобов’язання з ПДВ та суму ПДФО від надання земельної ділянки в оренду фізичною особою, застосовуючи підвищуючий коефіцієнт 1,1494.

Контрольні запитання

 1. Види права на землю.

 2. Суб’єкти та об’єкти податку.

 3. Грошова оцінка землі та її індексація.

 4. Ставки земельного податку.

 5. Сплата земельного податку у випадку оренди земельної ділянки.

 6. Тест 1. Плату за землю здійснюють:

1. Усі землекористувачі та власники землі.

2.Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

3. Власники землі.

7. Тест 2. Землекористувачі - це:

 1. Юридичні особи, яким відповідно до державного акта відведена земельна ділянка у довічне користування.

 2. Фізичні особи.

 3. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.


Тема № 4 Акцизний збір


Тест 1. Назвіть об’єкт оподаткування для обчислення акцизного збору за використанням відсоткової ставки.

 1. Собівартість продукції.

 2. Ціна виробника (оптова ціна).

 3. Ціна виробника + акцизний збір.

 4. Ціна виробника + ПДВ.

 5. Ціна виробника + акцизний збір + ПДВ.


Тема № 5 Податок з власників транспортних засобів

 1. Суб’єкти та об’єкти оподаткування.

 2. Ставки податку.

 3. Пільги щодо сплати транспортного податку.

 4. Відповідальність платників податку.

Контрольні тести

Тест 1. Податок з власників транспортних засобів сплачують:

 1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують транспортні засоби у технологічних цілях.

 2. Суб'єкти підприємницької діяльності, які мають у власності транспортні засоби.

 3. Суб'єкти підприємницької діяльності, їжі мають у власності транспортні засоби та використовують їх для отримання прибутку.

Тест 2. Ставка податку з власників транспортних засобів залежить:

 1. Від технічних характеристик транспортних засобів.

 2. Від терміну експлуатації транспортних засобів.

 3. Від кількості днів, відпрацьованих транспортними засобами.

Тест 3. Податок з власників транспортних засобів:

 1. Належить до валових витрат.

 2. Не належить до валових витрат.

 3. Належить до валових витрат за умови експлуатації транспортних засобів.

Тест 4. Терміни сплати податку з власників транспортних засобів:

 1. До 15 березня звітного року.

 2. Фізичні особи: під час проходження техогляду або реєстрації - щорічно або один раз на два роки; юридичні особи - щоквартально до 15 числа.

 3. До 20 квітня звітного року.


Тема № 6 Спрощена система оподаткування

 1. Право переходу на спрощену систему оподаткування юридичних осіб.

 2. Переваги та недоліки переходу на спрощену систему оподаткування.

 3. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку приватним підприємцем.

 4. Трудові відносини приватного підприємця з найманими особами.

 5. Відповідальність платників єдиного податку.

Завдання № 6.1

Середня чисельність працівників ТОВ «Літо» в 2006 р. на дату подання заяви для переходу на сплату єдиного податку (10.06.06 р.) склала:

 • штатні працівники: січень – 15 чол., лютий – 10 чол., березень та квітень – по 8 чол., травень – 9 чол., червень – 9 чол. (в т.ч. 1 чол. у декретній відпустці);

 • робітники, з якими укладено громадсько-правові договори: січень – 7 чол., лютий – 8 чол., березень, квітень, травень, червень – по 9 чол.

Визначити, чи відповідає ТОВ «Літо» згідно законодавства критеріям стосовно чисельності працюючим для переходу на сплату єдиного податку.

^ Завдання № 6.2

Підприємство «Этюд в багровых тонах», яке знаходиться на єдиному податку за ставкою 6%, придбало комп’ютер за ціною 3600 в т.ч. ПДВ. За доставку та підключення було додатково сплачено 120 грн. в т.ч. ПДВ. В цьому ж місяці продало автомобіль та отримало за нього 12000 грн. в т.ч. ПДВ. Залишкова вартість авто – 7000 грн. Сума нарахованого зносу – 13000 грн.

Визначити зобов’язання підприємства за податками.

Завдання № 6.3

Підприємство «Primax» - платник єдиного податку за ставкою 6%. За звітний період було здійснено наступні операції:

 • Надійшла оплата за раніше відвантажений товар на суму 2400 грн. з ПДВ.

 • Реалізовано верстат за оплату на суму 360 грн. з ПДВ.

 • Для автомобіля директора придбано бензин Аі-95 на суму 420 грн. з ПДВ.

Визначити зобов’язання підприємства за податками.

Завдання № 6.4

Підприємство сплачує єдиний податок за ставкою 6%. За звітний період оприбуткувало раніше оплачений товар на суму 480 грн з ПДВ. Від покупців отримано передплату в сумі 680 грн з ПДВ. За раніше відвантажену продукцію отримано 50% оплату. Рахунок на продукцію було виписано на суму 1800 грн з ПДВ.

Визначити зобов’язання підприємства за податками.

Контрольні запитання

 1. Назвіть умови для переходу юридичною особою на сплату єдиного податку.

 2. Які податки і збори не сплачують суб’єкти малого підприємництва.

 3. Переваги та недоліки переходу на єдиний податок.

 4. Порядок реєстрації приватних підприємців.

 5. Способи сплати податку приватними підприємцями.

 6. ПДВ та податок на прибуток при відмові від єдиного податку.

Контрольні тести

Тест 1. Яка ставка єдиного податку для юридичних осіб?

 1. 6% , 0% до суми виручки.

 2. 10%.

 3. Від 20 до 200 грн. на місяць.

Тест 2. Яка ставка єдиного податку для юридичних осіб?

 1. 6% , 10% до суми виручки.

 2. 10%.

 3. Від 20 до 200 грн. на місяць.

Тест 3. Суб'єкт підприємницької діяльності може прийняти рішення про перехід на сплату єдиного податку:

 1. Не більше двох разів на календарний рік.

 2. Чотири рази на рік.

 3. Не більше одного разу на календарний рік.

Тест 4. Що є базою оподаткування при сплаті єдиного податку за ставкою 6%?

 1. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), включаючи суми ПДВ.

 2. Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг).

 3. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) без суми ПДВ.

Тест 5. База оподаткування при сплаті єдиного податку за ставкою 10%:

 1. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), включаючи суми ПДВ.

 2. Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг).

 3. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), без суми ПДВ.

Тест 6. Чи юридичні особи, що перейшли на сплату єдиного податку, є платниками ПДВ?

 1. Так, якщо сплачують єдиний податок за ставкою 10%, ні якщо сплачують за ставкою 6%.

 2. Так, якщо сплачують єдиний податок за ставкою 6%, ні якщо сплачують за ставкою 10%.

 3. Ні.

Тест 7. Яка величина єдиного податку для приватних підприємців?

 1. 6% і 10%.

 2. Від 20 до 100 грн. на місяць.

 3. Від 20 до 200 грн. на місяць. Сума податку збільшується на 50% за кожного найманого працівника.

Тест 8. Хто з перерахованих приватних підприємців не може перейти на сплату єдиного податку?

 1. Приватні підприємці, які здійснюють торгівлю шампанським, коньяком, пивом.

 2. Приватні підприємці, які надають побутові послуги.

 3. Приватні підприємці, які здійснюють торгівлю тютюновими виробами.

Тест 9. Які форми розрахунків має право застосовувати підприємство - платник єдиного податку?

 1. Розрахунки готівкою.

 2. Розрахунки шляхом зарахування коштів на рахунки в банках, розрахунки готівкою.

 3. Безготівкові розрахунки, розрахунки готівкою, бартер.


Тема № 7 Податок на доходи фізичних осів

  1. Об’єкти оподаткування та ставки податку.

  2. Податкові соціальні пільги.

  3. Порядок заповнення та подання розрахунку за формою 1ДФ.

  4. Оподаткування виграшів та призів.

Завдання № 7.1

Співробітник підприємства Петрішин А.Г., батько трьох дітей віком до 18 років має оклад 332 грн. За результатами місяця йому нарахована премія у розмірі 30% від посадового окладу. Працівник підприємства Пуншин Г.А., який має страховий стаж 2 роки перебував на лікарняному з 01.12.2005 до 10.12.2005. Посадовий оклад постійний і складає 700 грн.

Нарахувати заробітну плату працівникам, відобразити операції у податковому обліку.

Заповнити Податковий розрахунок Форми 1ДФ, ураховуючи, що оклади обох працівників і розміри премії щомісяця не змінюються.

^ Завдання № 7.2

Працівнику підприємства Андреєву А.О. нарахована заробітна плата в розмірі 237 грн. За підсумками місяця була нарахована премія в розмірі 50% від заробітної плати.

Провести необхідні утримання із заробітної плати та визначити суму заробітної плати, яку отримає працівник.

^ Завдання № 7.3

Наказом по підприємству токарю, члену профспілки Іванову А.М. (основна заробітна плата якого складає 390 грн.) було видано завдання на виконання термінової роботи, за яку визначена сума винагороди 500 грн.

Іванов А.М. – батько трьох дітей (віком 17, 19 и 22 роки) та має чорнобильське посвідчення 1 категорії.

Розрахувати суму заробітної плати Іванова А.М., яка підлягає отриманню та відобразити операції у податковому обліку.

^ Завдання № 7.4

Згідно штатного розкладу працівнику Козлову О.Л. встановлено:

посадовий оклад – 434,00 грн.; надбавка за вислугу років – 20 %;, за суміщення професій – 40 грн. Даний працівник є платником аліментів згідно виконавчому листку в розмірі 25%.

Провести необхідні утримання із заробітної плати та визначити розмір заробітної плати до виплати.

Контрольні тести

Тест 1. Об'єктом прибуткового податку з громадян є:

 1. Транспортні засоби.

 2. Підакцизні збори.

 3. Сукупний доход, отриманий з різних джерел.

Тест 2. Податок з доходів фізичних осіб:

 1. Із заробітної плати;

 2. З власників транспортних засобів;

 3. З працівників, через яких на підприємстві є брак.

Тест 3. Яка ставка сплати збору підприємствами на обов'язкове державне пенсійне страхування?

 1. 18%.

 2. 32,3%.

 3. 34%.

Тест 4. Який відсоток утримують із заробітної плати працівників на пенсійне страхування?

 1. 1% або 4%.

 2. 3% або 6%.

 3. 1% або 2%.

Тест 5. Коли утримують із заробітної плати 1% на пенсійне страхування?

 1. Заробітна плата менше або дорівнює 150 гри.;

 2. Заробітна плата більше 200 грн.;

 3. Заробітна плата більше 150 грн.Перелік навчально-методичної літератури


 1. Закон України „Про державний бюджет України на 2005 р.” № 2505–IV від 25.03.05р.

 2. Закон України „Про систему оподаткування” від 25.06.91 р. (зі змінами та доповненнями).

 3. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” від 24.12.93 р. № 3813–XII, зі змінами та доповненнями

 4. Закон України “Оподаткування прибутку підприємств” від 18.11.97 р.; 639/97–ВР (зі змінами та доповненнями).

 5. Закон України “Податок на додану вартість” від 3.04.97р. № 168/97–ВР (зі змінами та доповненнями)

 6. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165

 7. Закон України „Про плату за землю” від 03.07.92 р. № 2535–XII зі змінами та доповненнями

 8. Закон України „Єдиний податок”

 9. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22. 05. 2003р. №889-IV

 10. Закон України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів” № 1963 від 11.12.91р. зі змінами та доповненнями

 11. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” №1058 – IV від 09. 07. 03 р. (зі змінами та доповненнями);

 12. Закон України „Про збір на обов’язкове соціальне страхування” №403/97 – ВР від 26.06.97р.(зі змінами та доповненнями);

 13. Закон України „Про розмір внесків на деякі види обов’язкового державного страхування” № 2213-ІІІ від 11. 01. 01 р. (зі змінами);

 14. Декрет Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори” № 56–93

 15. Декрет Кабінету Міністрів України „Про податок на промисел”, зі змінами та доповненнями від 17.03.93р. № 24–93.

 16. Декрет Кабінету Міністрів України „Про державне мито”, зі змінами та доповненнями від 21.01.93 р. № 7–93.

 17. Декрет Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір”, зі змінами та доповненнями від 26.12.92р., № 18–92.

 18. Інструкція про порядок нарахування і сплаті страхувальниками і застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове страхування в Пенсійний фонд України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду від 19. 12. 03 р. № 21-1, зі змінами.

 19. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Легас, 2001. – 584 с.

 20. Налоги и налогообложение: Учебн. Пособ. Для вузов/ И.Г.Русакова, В.А. Кашина и др.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 495 с.

 21. Онищенко Т. Приватний підприємець. 2–ге вид., перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2001. – 452 с.

 22. Пиріг І.М., Хомин П.Я. Данилюк Б.І. Облік податку на додану вартість, валових витрат і доходів. – Тернопіль: Джура, 1998.

 23. Савченко О. Єдиний податок. 7–ме видання, перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2001. – 192 с.

 24. Сорокина С.В., Казнова М.И. Проблемы налогообложения малого бизнеса– Севастополь: Изд–во СевГТУ, 2001.Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050104 – „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач ас. І.В. Ткаченко

Відповідальний за випуск А.О. Касич


Видавничий відділ КДПУ Тираж 50 примірників


Кременчук 2006
Схожі:

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система” iconМіністерство освіти україни кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла остроградського методичні рекомендації щодо проведення лабораторних
Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни “Прикладне програмне забезпечення економіки” для студентів...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система” iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "комерційна діяльність підприємств" для студентів
Міністерство освіти 1 науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система” iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо практичних занять І самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Моделювання економічної динаміки”...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система” iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти I науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система” iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система” iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система” iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система” iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система” iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Термоекономічні розрахунки кліматичних установок”/ Укладачі: В. М. Арсеньєв,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи