З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» icon

З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках»
Скачати 146.64 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни «облік І аудит у банках»
Дата28.07.2012
Розмір146.64 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК І АУДИТ У БАНКАХ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6050100 – «ОБЛІК І АУДИТ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Облік і аудит» у банках денної та заочної форм навчання зі спеціальної 6.050106 «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Н. В. Черевик


Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичної радою КНУ

Протокол № ____ від 2010р.

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ

Вступ ………………………...4

1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни……………………………………………….………………………...7

2. Перелік тем і питань з навчальної дисципліни ………………………...9

3. Перелік питань модульного контролю ……………………….14

4. Тематика рефератів ………………………..15

Список літератури………………………………………………………….16

ВСТУП

Сучасний стан розвитку економіки в Україні ґрунтується на ринкових відносинах. Найважливішою та невід'ємною складовою структури ринкової економіки виступають кредитні інституції. Однією складовою інституцій і є банки. Банки є суб'єктами господарської діяльності, проте характер їхньої діяльності є специфічним. З одного боку, вони залучають тимчасово вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб, а з другого - задовольняють як власні потреби, так і потреби своїх клієнтів - фізичних та юридичних осіб.

Невід'ємною умовою тривалої та успішної господарської діяльності банку є: оптимальна продуктивність, економічність, рентабельність і ліквідність. Тому сьогодні банківська система має забезпечувати виправданий розподіл фінансових ресурсів, стимулювати конкуренцію брати участь у приватизації, ціновій політиці.

Діяльність банків не обмежується розв'язанням лише проблем кредитування, що донедавна були пов'язані з найбільш дохідними операціями, а проводить активну політику на фондовому та валютному ринках, здійснюють довірчі операції за дорученнями клієнтів, надають консультаційні та інші послуги. Значно розширився обсяг лізингових, факторингових і ф'ючерсних операцій. Проводячи господарські операції, банки активізують свою діяльність у сфері розвитку ринкових відносин.

Кожний спеціаліст для того, щоб ухвалювати рішення, керувати підприємством, робити аналіз його господарської діяльності, визначати економічну ефективність від упровадження у виробництво нових технологічних розробок, винаходів тощо має знати основи технології.

Основна мета дисципліни - дати основи знань:

- загальних положень з основ бухгалтерського обліку та аудиту банківських установ;

- розкриття його суті та прикладного змісту облікових питань і системи показників аудиту щодо банківської діяльності;

- уявлення про бухгалтерський облік як науку, направленість її теорії на розвиток методів і принципів бухгалтерського обліку, їх використання для отримання, обробки та інтерпретації обліково - економічної інформації;

- поглиблення знань і набуття навичок використання облікової інформації з метою прийняття відповідних управлінських рішень.

Завданнями вивчення дисципліни полягає у:

- вивченні та засвоєнні основ бухгалтерського обліку та аудиту банківських установ;

- засвоєнні аналітичного та синтетичного обліку об'єктів бухгалтерського обліку з урахуванням принципів діяльності банківських установ;

- вивченні та засвоєнні нормативно - правової бази з організації та ведення бухгалтерського обліку та використання методик проведення аудиту.

Основною метою самостійної підготовки студентів з дисципліни „Облік і аудит" є додаткове оволодіння знаннями сучасного обліку і аудиту в банківських установах, опрацювання як літературних джерел, так і законодавчої бази щодо ведення управлінського обліку в банках України.

Основні форми самостійної роботи з курсу:

- комплексне вивчення конспекту лекцій;

- опрацювання основної та додаткової літератури;

- тестування після кожної вивченої теми;

- написання реферату.

Під час написання рефератів студент має право самостійного вибору теми згідно з наведеним переліком або самостійним вибором.

Реферат виконується комп'ютерним набором українською мовою. Роботу потрібно написати (набрати) грамотно, акуратно, красиво оформити. Сторінки реферату послідовно нумерують арабськими цифрами. Для написання використовують літературні джерела, зазначені у кінці кожної теми методичних вказівок або додатково вибираються студентом із різних джерел.

У кінці реферату наводять список використаних літературних джерел. Обсяг кожної роботи має становити 15-20 сторінок.

Знання дисципліни використовують під час вивчення спеціальних дисциплін: "Економіка підприємства", „Економічний аналіз", "Основи економічної теорії""," Фінанси", «Банківська справа» й ін.

^ 1.ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦШ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви теми

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

К-сть год. лекц.

К-сть год. сам. роб.

К-сть год. лекц.

К-сть год. сам. роб.

1.

^ Облік операцій щодо формування статутного капіталу

2

2

-

2

2.

Облік наявних коштів у банку

2

2

-

2

3.

Поточні рахунки. Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за безготівковими розрахунками

4

2

1

2

4.

^ Облік депозитних операцій та інших зобов'язань. Облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень

2

2

-

2

5.

^ Облік кредитних операцій

2

2

1

2

6.

Облік операцій в іноземній валюті

2

2

-

2

7.

^ Облік лізингових операцій. Облік основних засобів, нематеріальних активів

2

2

1

2


Продовження таблиці

8.

^ Облік доходів, витрат і фіна-нсових результатів діяльності коме-рційних банків

4

2

1

2

9.

Фінансова звітність коме-рційних банків.

4

2

1

2

10.

Внутрішній аудит комерційних банків.

4

2

1

2
Усього

28

20

6

20


^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН


Тема 1 Облік операцій щодо формування статутного капіталу

Система рахунків. Порядок облікового відображення індексації акцій. Питання для самоперевірки

1. З якою метою створюється статутний капітал банку?

2. Як відбувається формування статутного капіталу банку?

3. Назвіть кількість засновників банку.

4. Правила нарахування та сплати дивідендів.

5. Правила обліку цінних паперів

Література [3,С. 31].

Тема 2 Облік наявних коштів у банку

Організація касової роботи. Документообіг операцій по касі щодо приймання готівки та видаткових кас. Вечірня каса.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність касової роботи?

2. Назвіть документообіг по касі та у чому полягає його сутність?

3. Які види кас ви знаєте та для чого вони призначені?

4. Яким чином має бути оформлено банківські приміщення?

5. Призначення касового сховища.

6. Правила прийняття та видачі грошей з кас банків і касових сховищ.

7. Хто несе відповідальність за касу в банку та касове сховище?

Література[3,С. 70].


Тема 3 Поточні рахунки. Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за безготівковими розрахунками

Принципи та ознаки платіжних рахунків. Відкриття і режим функціонування платіжних рахунків. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту. Суть міжбанківських розрахунків та їх форми. Види операцій, що обліковуються за цими рахунками. Рахунки «Лоро» і «Ностро».

Питання для самоперевірки

1. З якою метою і в якій кількості відкривають поточні рахунки в банку?

2. Хто має право відкриття рахунків у банку?

3. Назвіть види платіжних документів.

4. Розкрийте сутність міжбанківських розрахунків.

5. Розкрийте зміст рахунків „Лоро" і „Ностро".

Література: [2С. 110].


Тема 4 Облік депозитних операцій та інших зобов'язань. Облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень

Сутність депозитних операцій та інших зобов'язань. Види депозитних операцій та інших зобов'язань. Класифікація цінних паперів. Довгострокові вкладення у цінні папери.

Питання для самоперевірки

1. Сутність і призначення депозитних операцій.

2. Назвіть види депозитних операцій і рахунки, що використовують для їх обліку.

3. Що таке довірчі операції?

4. Назвіть види цінних паперів і рахунки, що використовують для їх обліку.

5. Правила ведення обліку цінних паперів.

Література [2, С. 223].

Тема 5 Облік кредитних операцій

Сутність, види кредитних операцій. Побудова синтетичних рахунків для їх обліку. Функції бухгалтерських працівників. методи кредитування. Форми позичкових рахунків.

Питання для самоперевірки

1. Класифікація кредитних операцій.

2. Правила та послідовність оформлення кредитних операцій.

3. Назвіть методи кредитування.

4. Що таке сумнівні, стандартні, субстандартні, безнадійні кредити?

5. Послідовність погашення кредитів.

6. Нарахування та сплата відсотків за кредити.

7. Назвіть операції кредитного характеру та розкрийте їх сутність.

Література [2, С. 156].


Тема 6 Облік операцій в іноземній валюті

Сутність валютних операцій. Неторговельні операції. Порядок роботи обмінних пунктів. Акредитивна форма розрахунків. Документарне інкасо. Форвардні та ф'ючерсні контракти.

Питання для самоперевірки

1. Що таке валютні операції та їх сутність?

2. Хто має право проводити валютні операції?

3. У чому полягає сутність торгівлі іноземною валютою?

4. Розкрийте сутність експортно - імпортних операцій.

5. Що таке документарне інкасо?

6. Розкрийте сутність активно - пасивних операцій банків.

Література [4 С. 96; 1, С. 121].


Тема 7 Облік лізингових операцій. Облік основних засобів,

нематеріальних активів

Сутність лізингових операцій. Види лізингових операцій. Документальне забезпечення обліку. Порядок нарахування зносу на основні засоби Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення основним засобам, нематеріальним активам, малоцінним швидкозношуваним предметам.

2. Розкрити сутність оперативного та фінансового лізингу.

3. Назвіть документи щодо обліку основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів і матеріалів.

4. Назвіть рахунки для обліку цінностей банку перелічених у пункті 3.

5. Назвіть звітність для обліку цінностей, перелічених в пункті 3.

Література [2, С. 249].

Тема 8 Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності комерційних банків

Об'єкти обліку. Склад доходів і витрат. Визначення і розподіл прибутку.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте сутність доходів і витрат банку.

2. Назвіть складові доходів і витрат банку, що впливають на формування фінансових результатів.

3. Послідовність і правила визначення фінансового результату діяльності банку.

4. Податки, які сплачує банк: види, правила визначення та сплати, звітність.

^ Література [2, С. 330].

Тема 9 Фінансова звітність комерційних банків

Сутність та класифікація звітності. Характеристика звітності. Допоміжна фінансова звітність.

Питання для самоперевірки

1. Види звітності та її призначення.

2. Принципи складання звітності та терміни подання.

3. Хто несе відповідальність за правильність формування показників звітності та подання?

5. В якому випадку банк не складає деякі форми звітності?

6. Назвіть види та терміни подання звітності до податкових органів.

^ Література [2, С. 345].


Тема 10 Внутрішній аудит комерційних банків

Сутність внутрішнього аудиту. Місце і роль аудиту в системі внутрішнього контролю. Види внутрішнього аудиту.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте суть і призначення внутрішнього аудиту банку.

2. Хто має право проводити аудит у банку?

3. Назвіть види аудиту та дайте їм характеристику.

4. Методика проведення аудиту активних і пасивних операцій банку.

Література [2, С. 353].


^ 3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


1. Сутність банків в умовах сьогодення.

2. Послуги, які банк надає в умовах розвитку ринкових відносин.

3. Функції НБУ (Національного банку України).

4. Призначення поточних рахунків банку.

5. Хто може бути клієнтом банку?

6. Що таке фінансова структура?

7. Облік основних операцій банку.

8. Нормативно правове регулювання банківської діяльності в Україні.

9. План рахунків банківських установ.

10 .Облік статутного капіталу банку.

11. Порядок формування резервного фонду банку.

12. Джерела отримання прибутку банком.

13. Формування фінансового результату банку.

14. Облік матеріальних цінностей банку.

15. Облік доходів і витрат банку.

16. Облік касових операцій банків.

17. Облік операцій на поточних рахунках у банку.

18. Облік експортно - імпортних операцій банку.

19. Облік валютних цінностей у банку.

20. Облік депозитних і довірчих операцій.

21. Розкрийте сутність внутрішнього аудиту в банках.

22. Назвіть види аудиту.

23. Хто має право проводити аудит у банках?

24. Методика проведення аудиту банківських операцій.

25. Правила та послідовність складання аудиторського висновку.


^ 4 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТНІ


1.Аналітичні можливості балансу банківських установ.

2. Визнання та оцінювання зобов'язань.

3. Основні види діяльності банківських установ.

4. Сутність банківських операцій в умовах сьогодення.

5. Арешт грошових коштів комерційних банків, а також безспірне списання коштів та облік цих операцій.

6. Види банківських послуг на сучасному етапі.

7. Розкрити зміст активних і пасивних операцій банку.

8. Операції кредитного характеру – сутність, правомірність та їх вплив на діяльність банків.

9. Прогнозні оцінки валютних ризиків.

10. Кредитний ризик і фактори впливу на його рівень.

11. Універсальна система оцінювання кредитного ризику.

12. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків.

13. Облік експортно - імпортних операцій клієнтів.

14. Провести аналіз банківської діяльності, використовуючи фактичні дані банку та зробити пропозиції щодо поліпшення його стану.

15. Розкрити сутність чистих активів банку.

16. Іпотечне кредитування: сутність, перспективи розвитку.

  1. Споживчі кредити в умовах сьогодення.

  2. Державний вплив на становлення фінансово - кредитної системи в умовах

сьогодення.

19. Сучасний стан ринку фінансових послуг в Україні у розрізі банківського і небанківського фінансового посередництва.

20. Керування депозитним портфелем домогосподарства.

21. Провести аналіз кредитоспроможності позичальника фізичної або юридичної особи.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М. Аналіз діяльності комерційного банку. – Житомир.: ПП. «Рута», 2001. – 379 с.

2. Герасимович А.М. Облік та аудит у комерційних банках. – Л.,1999. – С.510.

3. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. – К., 2001. – С.635.

4. Кочетков В.Н. Аналіз банковской деятельности – К., – 1999. – 185 с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Облік і аудит» у банках денної та заочної форм навчання зі спеціальної 6.050106 «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Н. В. Черевик


Відповідальний за випуск

зав. каф. «Облік і аудит»,

доц., к.е.н. А.О. Касич


Підп. до др.__________ Формат 60 84 1/16. Папір тип. Друк, ризографія.

Ум. друк. арк. _____ Наклад_____ прим. Зак. № ________Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ

39614, м. Кременчук, вул.. Першотравнева, 20

Схожі:

З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів денної та заочної форм навчання...
З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» iconМ. П. Димченко В. В. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Облік у банках” для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» iconМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів заочної...
З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» iconМіського господарства в. В. Димченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Облік у банках” для студентів 5-го курсу денної та заочної форми навчання за напрямом...
З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму...
З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Облік І аудит у банках» для студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» на базі типової програми (для...
З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит у банках»
move to 1471-8180
З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит у банках»
Аналіз та оцінка кредитних відносин між банком та суб’єктом підприємницької діяльності
З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» iconМіського господарства краївська І. А. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Облік І аудит ” 0501 "Економіка І підприємництво"(спеціальність "Облік І аудит")"
З навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» iconМіського господарства краївська І. А. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Облік І аудит ”, 0501 "Економіка І підприємництво" (спеціальність "Облік І аудит")
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи