Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 180.19 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата28.07.2012
Розмір180.19 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні вказівки

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни

«ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ»

для студентів денної та заочної форм навчання


з напрямів:

6.030508 – «фінанси і кредит»

6.030509 – «Облік і аудит»

(у ТОМУ ЧИСЛІ скороченИЙ термін навчання)Кременчук 2010


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.030508 – «Фінанси і кредит» та 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


^

Укладачі: д.е.н., проф. Касич А.О., асист. І.М. Гноєва


Рецензент д.е.н., проф.А.О.Касич

Кафедра обліку та аудиту


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від “­­___” ________2010 р.


Заступник голови методичної ради___________________ доц. С.А. Сергієнко


Кременчук 2010

Зміст

С.

Вступ

1. Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи

з навчальної дисципліни

2. Перелік тем і питань для самостійного опрацювання

3. Питання до модульного контролю

Список літератури


ВСТУП


Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції на базі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління.

Важлива роль у розв’язанні цієї задачі належить економічному аналізу. З його допомогою визначається стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани та управлінські рішення, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємств. Сучасний фахівець (економіст, бухгалтер, фінансист, менеджер) має добре знати не лише загальні закономірності і тенденції розвитку економічних законів на практиці, а й володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою комплексного економічного аналізу, який всебічно охоплює господарську діяльність підприємства

.Предметом дисципліни є цілі, завдання, способи, прийоми а також інші базові поняття, без знання яких неможлива організація аналітичного процесу.

Мета дисципліни - вивчення методики проведення економічного аналізу в реальних умовах. Курс формує основи аналітичного мислення у майбутнього фахівця обліково-аналітичного напряму, на конкретних прикладах демонструє застосування методів економічного аналізу.

Завдання курсу –визначаються кваліфікаційною характеристикою – це знання студентами організаційного, методичного та інформаційного забезпечення аналізу виробничої програми випуску та реалізації продукції, виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємств, собівартості, прибутку, фінансового стану підприємств .

Даний курс тісно пов’язаний з такими дисциплінами: “Економіка підприємства”, “Економічний аналіз”, “Фінансовий аналіз”.

З дисципліни навчальними планами підготовки студентів бухгалтерів та фінансистів передбачено лекційні, практичні заняття та самостійна робота.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • суть, принципи, методи економічного аналізу;

 • організацію економічного аналізу, систему економічних досліджень, інформаційне забезпечення;

 • виявлення динаміки, причин відхилення фактичних показників від планових, розрахункових;

 • визначення резервів, розробка заходів по дослідженню виявлених результатів і представлення результатів аналізу відповідним зацікавленим службам для прийняття ефективних управлінських рішень.

вміти:

 • проводити дослідження та аналізувати результати економічного аналізу;

 • складати рекомендації для прийняття ефективних рішень за результатами аналізу.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» містять: перелік тем та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни, перелік тем самостійної роботи, питання до модульного контролю.

1. ^ ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп/п

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість год.

(лекц)

104(104с)

/

106 (106с)

Кількість год.

СРС

104(104с)

/

106 (106с)

Кількість год.

(лекц)

104(104с)

/

106 (106с)

Кількість год.


104(104с)

/

106 (106с)

Модуль 1

1

Теоретичні основи економічного аналізу

4 (4) / 4(4)

4 (4) / 5 (6)

2 (2) / 2 (2)

5 (5) / 7 (7)

2

Предмет та види економічного аналізу

4 (4) / 4(4)

4 (4) / 5 (6)

2 (-) / 2 (2)

5 (5) / 7 (7)

3

Метод економічного аналізу, його особливості

4 (4) / 4(4)

4 (4) / 5 (6)

2 (2) / 4 (2)

5 (5) / 7 (7)

4

Методика факторного аналізу

4 (4) / 4(4)

4 (4) / 5 (6)

-

5 (5) / 7 (7)

Модуль 2

5

Економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності

4 (4) / 4 (4)

4 (4) / 5 (6)

-

5 (5) / 7 (7)

6

Аналіз резервів підвищення ефективності господарської діяльності.

2 (2) / 2 (2)

4 (4) / 5 (6)

2 (2) / 2 (2)

5 (5) / 7 (7)

7

Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу.

4 (4) / 4 (4)

4 (4) / 5 (6)

-

5 (5) / 7 (7)

8

Історія, проблеми та перспективи розвитку економічного аналізу.

2 (2) / 2 (2)

5 (5) / 4 (4)

-

5 (5) / 7 (7)

Контрольна робота
-

-

20

Усього

28 (28) / 28 (28)

33(33) / 39 (46)

8 (6) / 10 (8)

60 (60) / 76 (76)


2. Перелік тем і питань для самостійного опрацювання


Модуль 1


Тема 1 Теоретичні основи економічного аналізу

 1. Наукові основи і філософське розуміння економічного аналізу. Визначальні риси економічного аналізу. Стадії аналітико-синтетичної діяльності.

 2. Основні завдання та функції економічного аналізу. Місце економічного аналізу в управлінні. Властивості виробничо-економічної системи.

 3. Місце економічного аналізу в процесі прийняття управлінських рішень.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризувати аналіз як спосіб розвитку економічного мислення.

 2. Розкрити сутність діалектичного тандему “аналіз-синтез”.

 3. У чому полягає зміст економічного аналізу?

 4. Охарактеризувати основні функції економічного аналізу.

 5. Указати завдання, що постають перед економічним аналізом.

 6. Назвати та охарактеризувати, за допомогою яких методів пізнання дійсності відбувається перехід від аналізу до синтезу.

 7. Розкрити визначальні риси економічного аналізу.

 8. Указати, яке місце і роль аналізу в системі управління підприємством; які завдання управління вирішуються за допомогою економічного аналізу.


Література: [1;2 с. 8-29; 3 с. 5-36].


Тема 2 Предмет та види економічного аналізу

 1. Предмет та об’єкти економічного аналізу.

 2. Принципи економічного аналізу: принцип науковості, принцип системності, принцип комплексності, принцип періодичності (або регулярності), принцип достовірності, об’єктивності, конкретності, точності, принцип оперативності, принцип дієвості, принцип ефективності.

 3. Види економічного аналізу: внутрішній та зовнішній види економічного аналізу; попередній, оперативний і ретроспективний економічні аналізи; галузевий і міжгалузевий аналіз; внутрішньогосподарський і міжгосподарський аналіз; аналіз за об’єктами управління; аналіз за методикою вивчення об’єктів; суцільний і вибірковий аналіз; комплексний локальний і тематичний аналіз.

 4. Зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами: економічний аналіз і економічна теорія; економічний аналіз і галузеві економіки; економічний аналіз та бухгалтерський облік; економічний аналіз.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризувати предмет та об’єкти економічного аналізу.

 2. Назвати та пояснити принципи економічного аналізу.

 3. Назвати ознаки, що покладено в основу класифікації економічного аналізу.

 4. Охарактеризувати види економічного аналізу за наступною схемою: завдання, зміст, організація.

 5. Розкрити зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами.

Література: [1;2 с. 36-52; 3 с. 5-36].


Тема 3 Метод економічного аналізу, його особливості

 1. Характерні особливості методу економічного аналізу. Прийоми економічного аналізу.

 2. Загальна та окремі методики економічного аналізу. Методичний прийом порівняння в аналітичних дослідженнях: особливості застосування. Види порівняльного аналізу.

 3. Використання абсолютних, відносних і середніх величин в економічному аналізі. Побудова рядів динаміки для потреб економіки. Індекси, їх види та порядок розрахунку.

 4. Прийом групування інформації в економічному аналізі.

 5. Використання прийому балансового узагальнення в економічному аналізі.

 6. Прийом графічного і табличного відображення даних в економічному аналізі.

 7. Евристичні прийоми в економічному аналізі.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризувати прийом порівняння як найбільш універсальний метод пізнання економічних явищ.

2. Розкрити сутність абсолютних, відносних і середніх величин. У чому особливості застосування їх для потреб економічного аналізу?

3. Пояснити призначення рядів динаміки в економічному аналізі.

4. Охарактеризувати види групувань в економічному аналізі. У чому особливості їх використання?

5. Розкрити сутність прийому балансового узагальнення.

6. Назвати види графіків, що застосовують в економічному аналізі.

7. Які евристичні прийоми і для чого використовуються в економічному аналіз?

Література: [1;2 с. 36-52; 3 с. 5-36].


Тема 4 Методика факторного аналізу

 1. Поняття, завдання та види факторного аналізу. Класифікація факторів для потреб економічного аналізу.

 2. Моделювання факторних систем.

 3. Способи вимірювання впливу факторів у детермінованому аналізі: спосіб ланцюгових підстановок, спосіб абсолютних різниць, спосіб пропорційного ділення, спосіб часткової участі, індексний спосіб, інтегральний спосіб.

Питання для самоперевірки

 1. З якою метою проводиться “факторний аналіз”?

 2. Назвати види факторного аналізу та дати їх характеристику.

 3. Розкрити поняття “фактор” в економічних дослідженнях. Навести класифікацію факторів в економічному аналізі.

 4. Дати визначення детермінованої факторної моделі. Навести приклад.

 5. Що таке модулювання? Назвати моделі, що використовують у факторному аналізі.

 6. Охарактеризувати прийоми побудови детермінованих факторних моделей.

 7. Назвати способи вимірювання впливу факторів в детермінованому аналізі.

 8. Перерахувати способи стохастичного факторного аналізу.

 9. Описати алгоритм застосування найпростіших способів детермінованого факторного аналізу: способу ланцюгових підстановок, способу абсолютних різниць, способу відносних різниць.

 10. У чому полягає індексний спосіб вимірювання впливу факторів у детермінованому аналізі?

 11. Охарактеризувати переваги і недоліки, пояснити алгоритм застосування інтегрального методу.

 12. Навести приклад завдань і факторних моделей, для яких застосовують кожний із способів детермінованого факторного аналізу.

Література: [1;2 с. 54-85; 3 с. 45-87].


Тема 5 Економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності

 1. Поняття і завдання економіко-математичних методів. Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі.

 2. Матричні методи аналізу. Особливості застосування теорії масового обслуговування в економічному аналізі.

 3. Інші прийоми економічного аналізу на базі математичної статистики. Оптимізаційні методи аналізу. Кореляційно-регресійний аналіз. Методи лінійного програмування. Методи динамічного програмування.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати випадки, в яких застосовують економіко-математичні методи в економічному аналізі.

 2. Назвати види математичних методів, що використовують в економічному аналізі.

 3. Пояснити особливості застосування теорії масового обслуговування в економічному аналізі.

 4. У чому полягає сутність теорії ігор?

 5. Пояснити, у чому полягає відмінність стохастичних зв’язків від функціональних.

Література: [1;2 с. 54-85; 3 с. 45-87].


Тема 6 Аналіз резервів підвищення ефективності господарської діяльності

 1. Поняття та класифікація резервів господарювання.

 2. Класифікація резервів підвищення ефективності господарської діяльності.

 3. Методика розрахунку та обґрунтування розміру резервів господарювання.

Питання для самоперевірки

 1. Розкрити сутність резервів господарювання.

 2. За якими ознаками класифікують резерви господарювання?

 3. Охарактеризувати резерви за стадіями життєвого циклу.

 4. Розкрити сутність резервів за місцем їх утворення.

 5. Пояснити порядок розрахунку та обгрунтування розміру резервів господарювання.

 6. Розкрити основні етапи методики вимірювання, оцінювання та реалізації резервів.

 7. Перерахувати відмінні риси між поняттями “вимірювання резервів” та “оцінювання резервів”.

 8. Які способи використовують для визначення величини резервів господарювання?

Література: [1;2 с. 86-96; 3 с. 130-152].


Тема 7 Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу.

 1. Загальні підходи до організації економічного аналізу. Підготовчий етап. Аналітичний етап. Підсумковий етап.

 2. Суб’єкти економічного аналізу. Інформаційно-методичне забезпечення економічного аналізу. Підготовка інформаційної бази для потреб аналізу.

 3. Поняття та сутність інформації. Класифікація економічної інформації. Джерела інформації для аналізу. Підготовка інформаційної бази для потреб економічного аналізу. База даних. Оформлення результатів економічного аналізу.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризувати організаційні форми економічного аналізу.

 2. Який порядок організації та контролю потоків інформаційного забезпечення аналітичного процесу?

 3. У чому полягає специфіка аналітичної інформації?

 4. Навести основні принципи організації аналітичної роботи на підприємстві.

 5. Розкрити роль і функції окремих служб в організації та проведенні економічного аналізу.

 6. Пояснити, в яких випадках доцільно організовувати відділ економічного аналізу на підприємстві.

 7. Який порядок планування аналітичної роботи?

 8. У чому полягають особливості організації та проведення аналізу з боку фінансово-кредитних установ?

 9. Провести класифікацію джерел інформації, надати їх характеристику.

 10. Охарактеризувати систему показників, що використовують в економічному аналізі.

 11. Які цілі та процедура підготовки даних для економічного аналізу?

 12. Назвати основні прийоми перевірки якості інформаційної бази аналітичних досліджень.

 13. Як оформлюють результати проведеного економічного аналізу?

Література: [1;2 с. 101-114; 3 с. 157-179].


Тема 8 Історія, проблеми та перспективи розвитку економічного аналізу

 1. Зародження економічного аналізу. Розвиток наукової думки у сфері економічного аналізу. Етапи розвитку економічного аналізу.

 2. Історія розвитку економічного аналізу в Росії до 1917р. Економічний аналіз у соціалістичному суспільстві. Аналіз у 20-ті роки ХХ ст. Розвиток аналізу в повоєнний період. Становлення і розвиток економічного аналізу в Україні.

Питання для самоперевірки

 1. Указати основні передумови виникнення економічного аналізу як науки.

 2. Охарактеризувати етапи розвитку економічного аналізу.

 3. Назвати особливості планової економіки та пояснити їх вплив на розвиток економічного аналізу.

 4. Охарактеризувати становлення національної школи економічного аналізу в Україні.

Література: [1;2 с. 391-399; 3 с. 185-208].


3. Питання до модульного контролю


Модуль 1

 1. Охарактеризувати аналіз як спосіб розвитку економічного мислення.

 2. Розкрити сутність діалектичного тандему “аналіз-синтез”.

 3. У чому полягає зміст економічного аналізу?

 4. Охарактеризувати основні функції економічного аналізу.

 5. Указати завдання, що постають перед економічним аналізом.

 6. Назвати та охарактеризувати, за допомогою яких методів пізнання дійсності відбувається перехід від аналізу до синтезу.

 7. Розкрити визначальні риси економічного аналізу.

 8. Указати, яке місце і роль аналізу в системі управління підприємством; які завдання управління вирішуються за допомогою економічного аналізу.

 9. Охарактеризувати предмет та об’єкти економічного аналізу.

 10. Назвати та пояснити принципи економічного аналізу.

 11. Назвати ознаки, що покладені в основу класифікації економічного аналізу.

 12. Охарактеризувати види економічного аналізу за наступною схемою: завдання, зміст, організація.

 13. Розкрити зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами.

 14. Які характерні особливості методу економічного аналізу?

 15. Охарактеризувати прийом порівняння як найбільш універсальний метод пізнання економічних явищ.

 16. Розкрити сутність абсолютних, відносних та середніх величин. У чому особливості застосування їх для потреб економічного аналізу?

 17. Пояснити призначення рядів динаміки в економічному аналізі.

 18. Охарактеризувати види групувань в економічному аналізі. У чому особливості їх використання?

 19. Розкрити сутність прийому балансового узагальнення.

 20. Назвати види графіків, що застосовуються в економічному аналізі.

 21. Які евристичні прийоми і для чого використовуються в економічному аналізі?

 22. Дати визначення терміна “факторний аналіз”. З якою метою його проводять?

 23. Назвати види факторного аналізу та дати їх характеристику.

 24. Розкрити поняття “фактор” в економічних дослідженнях. Навести класифікацію факторів в економічному аналізі.

 25. Дати визначення детермінованої факторної моделі. Навести приклад.

 26. Що таке модулювання. Назвати моделі, що використовуються у факторному аналізі.

 27. Назвати способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі.

 28. Описати алгоритм застосування найпростіших способів детермінованого факторного аналізу: способу ланцюгових підстановок, способу абсолютних різниць, способу відносних різниць.

 29. У чому полягає індексний спосіб виміру впливу факторів у детермінованому аналізі?

Модуль 2

 1. Види математичних методів, що використовуються в економічному аналізі.

 2. Пояснити особливості застосування теорії масового обслуговування в економічному аналізі.

 3. У чому полягає сутність теорії ігор?

 4. Пояснити, у чому полягає відмінність стохастичних зв’язків від функціональних?

 5. Розкрити сутність резервів господарювання.

 6. За якими ознаками класифікують резерви господарювання?

 7. Охарактеризувати резерви за стадіями життєвого циклу.

 8. Розкрити сутність резервів за місцем їх утворення.

 9. Пояснити порядок розрахунку та обгрунтування розміру резервів господарювання.

 10. Розкрити основні етапи методики вимірювання, оцінювання та реалізації резервів.

 11. Перерахувати відмінні риси між поняттями “вимірювання резервів” та “оцінка резервів”.

 12. Які способи використовуються для визначення величини резервів господарювання?

 13. Охарактеризувати організаційні форми економічного аналізу

 14. Який порядок організації та контролю потоків інформаційного забезпечення аналітичного процесу?

 15. У чому полягає специфіка аналітичної інформації?

 16. Навести основні принципи організації аналітичної роботи на підприємстві.

 17. Розкрити роль та функції окремих служб в організації та проведенні економічного аналізу.

 18. Пояснити, в яких випадках доцільно організовувати відділ економічного аналізу на підприємстві?

 19. Який порядок планування аналітичної роботи?

 20. У чому полягають особливості організації та проведення аналізу з боку фінансово-кредитних установ?

 21. Класифікація джерел інформації, та їх характеристика.

 22. Охарактеризувати систему показників, що використовуються в економічному аналізі.

 23. Які цілі та процедура підготовки даних для економічного аналізу?

 24. Назвати основні прийоми перевірки якості інформаційної бази аналітичних досліджень.

 25. Як оформлюються результати проведеного економічного аналізу?

 26. Основні передумови виникнення економічного аналізу як науки.

 27. Етапи розвитку економічного аналізу.
^

Список літератури

 1. Чумаченко М.Г Економічний аналіз: Навчальний посібник.- Київ, 2001.

 2. Мних Є.В Економічний аналіз6 Підручник. -Центр навчальної літератури, Київ: 2003.

 3. Бутинець Ф.Ф Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Житомир: ПП “Рута”, 2003.

 4. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навчальний посібник. – місто ЦУЛ, 2002.

 5. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практ.пособие. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 1998. –256с.

 6. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Н.А.Русак, В.И.Стражев,О.Ф. Мигун и др.-Мн.:Выш.шк., 1998.

 7. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учеб.пособие. –М.:Финансы и статистика, 2001. – 384с.

 8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2002.- 416с.

 9. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001.-222с.

 10. Богатко А.Н. Основы економического анализа хозяйствующего субъекта. –М.:Финансы и статистика, 1999.- 208с.

 11. Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002.- 384с.

 12. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.-2-ге вид., перероб. і доп.,-Житомир:ПП “Рута”, 2001.-544с.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.030508 – «Фінанси і кредит» та 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі: д.е.н., проф. Касич А.О., асист. І.М. ГноєваВідповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. До др. ____________. Формат 60x84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад _______ прим. Зам. №________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені М. Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи