Кременчуцький національний університет icon

Кременчуцький національний університет
Скачати 191.43 Kb.
НазваКременчуцький національний університет
Дата01.06.2012
Розмір191.43 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
З НАПРЯМУ 6.030509 – «Облік і аудит»Кременчук 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач д.е.н., проф. А.О. Касич

Рецензент д.е.н., проф. Ю.В. Гончаров


Кафедра обліку, аналізу і аудиту


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________2011 р.

Заступник голови методичної ради______________ доц. С. А. Сергієнко

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи………………………………………………………………………..……….6
2 Зміст навчальної дисципліни …………………………………………………….8
3 Тематика контрольних робіт…..…………………………………………….......10

4 Тести для контролю знань……………………………………………………….11
Список літератури...………………………………………………………………..18
Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи…........21ВСТУП

Університетська освіта – це дисципліна, що заслуговує на уважне вивчення внаслідок важливості її для загальної освіти студента як громадянина.

Вищий навчальний заклад здійснює оцінювання учасників навчально-виховного процесу щодо якості освіти на локальному рівні, що охоплює досягнення ними поставленої мети в опануванні вимог державного стандарту відповідного рівня освіти і коригування стратегії розвитку за соціальними, педагогічними, економічними та іншими показниками.

^ Мета дисципліни: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації.

^ Завдання дисципліни: сформувати у студентів систему знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

^ Предмет дисципліни: організація професійної підготовки фахівців з вищою освітою.

Дисципліна „Університетська освіта” – нормативна дисципліна циклу гуманітарної підготовки, тісно пов’язана з дисципліною „Психологія та педагогіка”, з якою вивчається одночасно, а також базова для вивчення дисципліни „Основи наукових досліджень”.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- порядок організації навчального процесу в університеті;

- вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки бакалаврів;

- основні поняття і тенденції розвитку економічної науки;

- форми організації самопідготовки і самостійної роботи студентів;

- правила користування бібліотекою університету;

- форми участі у студентському самоврядуванні, науковій, спортивній, культурній діяльності студентів університету;

- права і обов’язки студента.

Студент повинен вміти:

- орієнтуватися в питаннях організації навчального процесу в системі вищої освіти;

- визначити дисципліни циклу професійної підготовки за вибором студента;

- організувати процес самостійної навчальної роботи;

- оцінювати рівень засвоєння власних знань з визначеної дисципліни;

- користуватися фондами бібліотеки;

- визначати за власним уподобанням форми участі у студентському самоврядуванні, соціально-культурній діяльності в університеті.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Університетська освіта» містять: перелік варіантів контрольних робіт, контрольні питання з вивчення дисципліни, тести для контролю знань.


^ 1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи

Навчальним планом для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030509 – “Облік і аудит” денної та заочної форми навчання передбачено виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Університетська освіта”.

Мета виконання контрольної роботи – поглиблення та закріплення набутих знань з дисципліни.

Контрольна робота виконується письмово у вигляді реферату за варіантами. № варіанту відповідає № прізвища студентів у списку групи.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему, але в цьому випадку обрана тема та план роботи повинні бути узгоджені з кафедрою.

При написанні контрольної роботи не можна обмежуватись лише матеріалом підручника. Потрібно ознайомитись із законодавчими і нормативними актами з обраної теми, підібрати наукову літературу та ознайомитися з публікаціями в періодичних виданнях.

Контрольна робота повинна бути належним чином оформлена. На титульній сторінці необхідно вказати дисципліну, з якої виконана контрольна робота; факультет, курс, групу, прізвище та ініціали студента. У кінці роботи треба проставити дату виконання та особистий підпис студента.

Кожний варіант контрольної роботи містить теоретичне питання. Для успішного виконання контрольної роботи першочергове значення має не її надзвичайно великий обсяг (контрольна робота повинна мати не менше ніж 20 сторінок формату А4), а ті ключові питання, логічно послідовне висвітлення яких дозволяє більш повно розкрити тему.

План повинен включати не більше 3-4 питань. Складання плану – це індивідуальна творча справа, тема може бути представлена в різних варіантах плану, але в будь-якому випадку він повинен відображати основний її зміст.

У тексті контрольної роботи питання плану повинні бути обов'язково виділені. Виклад матеріалу має бути з посиланнями на джерела використаної літератури (в квадратних дужках [...]), а також з чітким розмежуванням параграфів, що допомагає студентові розділити матеріал на логічні частини, бачити зв'язок між ними, не допустити повторів, краще засвоїти матеріал теми.

Список використаної літератури повинен містити не менше п'яти джерел.

Своєчасно виконану контрольну роботу студент здає на кафедру за десять днів до початку екзаменаційної сесії на перевірку. У разі негативної рецензії вона повертається на доопрацювання, після чого виконується повторно і знову подається на перевірку.

До здачі заліку (екзамену) з дисципліни «Університетська освіта» студент допускається лише за умови зарахування контрольної роботи.

Оформити титульну сторінку необхідно згідно з додатком А.

У висновках наводяться узагальнення питань, які розглядалися у роботі.


^ 2 Зміст НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

Тема 1 Університетська освіта в контексті Болонського процесу

1. Сутність та розвиток поняття «університетська освіта».

2. Загальні положення Болонського процесу.

3. Імплементація Болонського процесу у Вищих навчальних закладах України.

4. Інновації у навчальному процесі.

Література: [4, с. 7-35; 8; 9; 10, с. 5-46; 11; 12;13].

Тема 2 Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

1. Фундаменталізація сучасної освіти.

2. Інформатизація освіти: нові пріоритети.

3. Гуманізація як важливий фактор процесу підвищення якості освіти.

4. Індивідуалізація освіти.

Література: [5, с. 17-45; 8; 9; 10, с. 5-46; 14;18;21].

Тема 3 Організація навчального процесу в університеті

1. Визначення основних термінів і понять організації навчального процесу.

2. Мета та завдання впровадження КМСОНП.

3. Загальні положення КМСОНП.

4. Особливості організації навчального процесу в умовах КМСОНП.

5. Контроль успішності студента.

6. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання.

7. Контроль за індивідуальним планом студента.

Література: [8, с. 37-55; 18; 12, с. 115-146; 11;12].

Тема 4 Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності

1. Сутність спеціалізації та кваліфікації фахівців з певної спеціальності.

2. Затребуваність фахівців спеціальності на ринку праці.

3. Вимоги до кваліфікації фахівців з певної спеціальності.

Література: [12, с. 77-85; 13;19; 20,с. 15-46; 21;22;23].

Тема 5 Бібліотека університету і правила користування її фондами

1. Загальні підходи до ролі бібліотеки в університетській освіті.

2. Бібліотека ВНЗ в умовах трансформації вищої професійної освіти.

3. Особливості організації та функціонування університетської бібліотеки у світовій практиці.

4. Інноваційні інформаційні технології у бібліотеці університету та їх вплив на формування інформаційної культури університетської освіти.

5. Структура бібліотеки ДонДІШІ та інші бібліотечні фонди міста.

6. Електронні бібліотеки та правила користування ними.

Література: [13, с. 67-95; 9; 10, с. 35-46; 22;25].

Тема 6 Соціально-культурна інфраструктура університету

1. Складові соціально-культурної інфраструктури університетів.

2. Ідеологічна та виховна робота, умови її забезпечення.

3. Фізкультурно-оздоровча робота зі студентами. Медичне обслуговування.

4. Забезпечення студентів гуртожитком, їдальнями, буфетами тощо.

Література: [17, с. 87-115; 18; 19; 21, с. 135-146].

Тема 7 Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи

1. Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах: суть, структура, форми роботи.

2. Світова практика студентського самоврядування.

3. Проблеми студентського самоврядування у законодавчих та нормативно-правових документах з вищої освіти.

4. Всеукраїнська студентська рада як представницький орган студентів на державному рівні.

Література: [13, с. 117-135; 18; 19; 20, с. 65-146].

^ 3 Тематика контрольних робіт


№ варіанту

Тема контрольної роботи

1

Історія виникнення університетів у Європі й Україні

2

Принципи побудови системи вищої освіти України

3

Принципи побудови системи вищої освіти Росії

4

Принципи побудови системи вищої освіти Італії

5

Принципи побудови системи вищої освіти Великобританії

6

Принципи побудови системи вищої освіти Іспанії

7

Принципи побудови системи вищої освіти Франції

8

Принципи побудови системи вищої освіти Німеччини

9

Передумови вступу вищої освіти України до Болонського процесу

10

Ключові поняття Болонського процесу: Європейська система трансферу та акумуляції кредитів, додаток до диплома

11

Болонський процес – конкретні рішення та дії

12

Модернізація освіти в контексті Болонського процесу

13

Визнання дипломів у Європейському Союзі

14

Сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу

15

Структура інформаційного пакету вищого навчального закладу

16

Організація навчального процесу в Кременчуцькому національному університеті

17

Індивідуальний навчальний план студента: принципи побудови

18

Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації

19

Етапи розвитку і сучасний стан економічної науки

20

Система стандартів вищої освіти

21

Державна політика в сфері вищої освіти

22

Студентське самоврядування: сутність та роль у сучасній системі вищої освіти

23

Принципи побудови статуту вищого навчального закладу на прикладі статуту КНУ.

24

Освітні і освітньо-кваліфікаційні рівні відповідно до законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”

25

Законодавча база діяльності вищого навчального закладу


^ 4 Тести для контролю ЗНАНЬ


1. Навчальна програма – державний документ, який визначає:

а) перелік навчальних предметів;

б) розподіл дисциплін за роками навчання;

в) тривалість семестру;

г) зміст кожного предмета.

2. Обліковими одиницями навчального часу студента є такі:

а) чверть;

б) навчальний рік;

в) кредит;

г) академічна година.

3. Під змістом освіти розуміють:

а) світогляд;

б) відомості;

в) систему знань, умінь, навичок;

г) систему потреб суспільства.

4. Зміст освіти визначається такими документами:

а) Конституцією України;

б) нормативними актами;

в) підручниками;

г) художньою літературою.

5. Контроль навчання означає:

а) перевірку;

б) оцінку;

в) прогнозування;

г) пошук.

6. Існують такі види контролю:

а) поточний;

б) модульний;

в) суміжний;

г) підсумковий.

7. Використовують такі методи контролю:

а) тестування;

б) опитування;

в) спостереження;

г) уявлення.

8. Бакалавр – це:

а) освітньо-кваліфікаційний рівень;

б) освітній рівень;

в) професійний рівень;

г) акредитаційний рівень.

9. Підготовкою магістрів займаються вищі навчальні заклади такого рівня акредитація:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) ІV.

10. Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах такі:

а) лекція;

б) семінарське заняття;

в) прогулянка;

г) практичне заняття.

11. Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється в таких формах:

а) самостійна робота;

б) практична підготовка;

в) навчальна робота;

г) теоретична підготовка.


12. До індивідуальних завдань з окремих дисциплін належать:

а) реферати;

б) курсові роботи;

в) дипломні роботи;

г) тести.

13. Зміст самостійної роботи студента визначається:

а) навчальною програмою дисципліни;

б) методичними матеріалами та вказівками;

в) завданням викладача;

г) власними бажаннями.

14. Перед іспитом проводиться:

а) лабораторна робота;

б) бесіда;

в) консультація;

г) опитування.

15. В Україні існують такі освітньо-кваліфікаційні рівні:

а) молодший спеціаліст;

б) ліценціат;

в) бакалавр;

г) спеціаліст.

16. Існують такі види практики:

а) навчальна;

б) переддипломна;

в) виробнича;

г) технічна.

17. Існують такі форми навчання у вищій школі:

а) денна;

б) дистанційна;

в) ранкова;

г) заочна.

18. До системи вищої освіти України належать:

а) інститути;

б) університети;

в) академії;

г) професійно-технічні училища.

19. Рівнів акредитації вищих навчальних закладів України існує:

а) п’ять;

б) три;

в) сім;

г) чотири.

20. Болонську декларацію підписано:

а) у 2001 р.;

б) у 1988 р.;

в) у 2003 р.;

г) у 1999 р.

21. Навчальні дисципліни бувають:

а) нормативними;

б) вибірковими;

в) змішаними;

г) альтернативними.

22. Для кожної навчальної дисципліни розробляють:

а) навчальну програму;

б) освітньо-кваліфікаційну характеристику;

в) робочу програму;

г) індивідуальну програму.

23. Присвоєння кваліфікації бакалавр здійснює така державна комісія:

а) атестаційна;

б) кваліфікаційна;

в) відбіркова;

г) екзаменаційна.

24. Складання державних іспитів та захист дипломних робіт проводяться за обов’язкової присутності:

а) членів комісії;

б) ректора;

в) екзаменатора;

г) голови комісії.

25. Вільне відвідування лекційних занять допускається для студентів курсу:

а) ІV;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) І.

26. До форм здобуття певного рівня освіти без відриву від виробництва належить:

а) денна;

б) вечірня;

в) дистанційна;

г) заочна.

27. До науково-методичного забезпечення навчального процесу належать:

а) навчальні плани;

б) програми практик;

в) підручники;

г) програми та сценарії виховних закладів.

28. Диплом – це документ, який офіційно підтверджує:

а) акредитацію;

б) кваліфікацію;

в) ліцензування;

г) атестацію.

29. Міжнародним документом про взаємне визнання кваліфікацій є такий:

а) Сорбоннська декларація;

б) Лісабонська конвенція;

в) Велика Хартія Університетів;

г) Празьке комюніке.

30. Механізмами досягнення інтеграції систем вищої освіти Європи є такі:

а) прийняття двоциклової системи;

б) заснування системи кредитів;

в) сприяння мобільності на ринку праці та освітніх послуг;

г) спрощення процедури визнання кваліфікацій.

31. Європейська кредитно-трансферна система – це:

а) кредитна система, яка базуються на обліку навчальної роботи виконаної студентом;

б) система навчальних дисциплін, які вивчає студент;

в) форма навчання;

г) вид навчальної роботи.

32. Заліковий кредит – це одиниця:

а) якості навчання;

б) навчального навантаження;

в) професійної підготовки;

г) практичної підготовки.

33. Інформаційний пакет містить таку інформацію:

а) про студента;

б) про вищий навчальний заклад;

в) про професійне співтовариство;

г) про вакансії.

34. Кредитно-модульна система – це:

а) модель організації навчального процесу;

б) система вимірювання обсягу навчального навантаження;

в) форма навчання;

г) форма навчального процесу.

35. Модуль – це:

а) задокументована завершена частина освітньо-професійної програми;

б) сегмент курсу навчання;

в) змістовне направлення кредиту;

г) логічно завершена, системно впорядкована частина теоретичних знань і практичних умінь з певної навчальної дисципліни.

36. Рейтинг студента визначається так:

а) за середнім арифметичним рейтингових показників з усіх навчальних дисциплін;

б) за кількістю пропущених занять;

в) за оцінками однокурсників;

г) за сумою оцінок з усіх навчальних дисциплін.

37. Професор – це:

а) вчене звання;

б) науковий ступінь;

в) кваліфікація;

г) рівень освіти.

38. Формальна освіта передбачає:

а) встановлену освітньо-професійну програму;

б) термін навчання;

в) державну атестацію;

г) отримання відповідного документу про освіту.

39. Бакалавр – це:

а) повна вища освіта;

б) неповна вища освіта;

в) середня вища освіта;

г) базова вища освіта.

40. Галузеві стандарти вищої освіти містять:

а) освітньо-кваліфікаційну характеристику;

б) освітньо-професійну програму;

в) засоби діагностики якості вищої освіти;

г) робочі навчальні програми.

^ Список літератури

Основна

1. Збірник нормативних документів з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Укладачі: Ф.Б. Рогальський,

Г.П. Чуйко, Т.М. Примак. – Херсон: ХНТУ, 2006. – 99 с.

2. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” – К.: ВЦ КНТЕУ, 2006. – 36 с.

3. Регламент роботи університету на 2007 – 2008 навчальний рік.: Затверджено рішенням Вченої ради Херсонського державного технічного університету від жовтня 2007 р. – Херсон: ХНТУ, 2007. – 56 с.

4. Навчальний план підготовки бакалавра з економіки підприємства. Галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” / Затверджено 26.04.2007 р.

5. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – Київ – Тернопіль: вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.

6. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя: Київ-Тернопіль: вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с.

7. Байденко В. І. Болонський процес: структурна реформа вищої освіти Європи. – М: Дослід, центр проблем якості підготовки спеціалістів, Рос. новий ун -т, 2002. – 128 с.

8. Болонський процес: Модель структури додатка до диплом/ Укладачі: Тимошенко З.І., Козаченко О.І., Греков А.М., Гапон Ю.А. – К.: Вид – во Європ. Ун - ту, 2004. – 73с.

9. Журавський В. С, Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ" Видавництво" політехніка", 2003. – 200с.

10. Чуйко Г. П., Чуйко Н. Г. Болонський процес – українською. – Херсон, Вид. ХНТУ, 2004. – 23с.

11. Болонський процес : документи. – К.: Вид – во Європ. Ун – ту, 2004. – 169с.

12. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу/ за ред. Кременя В. Г . – Київ – Тернопіль

13. Степко М. Ф., Клименко Б.В., Товажнянський Л.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя. – Харьков: НТУ, 2004. – 111с.

Додаткова

14. Корсак К. Європейський простір вищої освіти і Україна у XXI ст. // Вища школа. – 2005. – №1, с.47 – 56.

15. Кремень В. Г. Болонский процес: сближение, а не унификация // Зеркало недели. – № 48( 473). – 13 – 19 декабря 2003.

16. Янковий В. В. Болонський процес: шляхом європейської інтеграції// Дзеркало тижня. – 2003. – № 40. – 18 – 24 жовт.

17. Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних навчальних закладів " Вища технічна освіта України і Болонський процес. - Харків: 27 НТУ, 2004р.-198с.

18. Долженко О.В. Сорбоннская и Болонская декларации: Информация к размышлению // Вестник высшей школы:. – 2000. – №6.

19. Болонський процес: нормативно – правові документи. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 102с.

20. Лукичев Г. А. Интеграция и зффективность – цели реформ в высшем образовании стран Европы // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2000. – №26. – с. 13 – 18.

21. Моніторинг стандартів освіти / за ред. Тайджмана А., Послтвейта. – Львів: Літопис, 2003. – 328с.

22. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480с.

23. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 476с.

24. http: www.europa.eu.int/ comm./ education/ recognition/

25. http:www.enic-naric.net
^

Законодавчо-нормативна база


26. Закон України " Про вищу освіту" (2984 - III), 17.01.2002р.

27. Указ Президента України " Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України". № 199/2004, 17.02.2004р.

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

Імені михайла остроградського


№ залікової книжки


Контрольна робота

з навчальної дисципліни

^ Університетська освіта

студента(ки) групи ___________

факультету економіки

кафедри «Облік, аналіз і аудит»

КНУ імені Михайла Остроградського

П.І.Б. (повністю)


Кременчук 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів денної та заочної форми навчання з напряму 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач д.е.н., проф. А.О. Касич

Відповідальний за випуск проф. Ю.В. Гончаров


Підп. до др. _____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад __ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Кременчуцький національний університет iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012/13 навчальному році. Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прийом
Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012/13 навчальному році. Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прийом
Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Кременчуцький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Національний університет «Львівська політехніка»
Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій)
Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи