Університетська освіта” icon

Університетська освіта”
Скачати 245.88 Kb.
НазваУніверситетська освіта”
Дата04.06.2012
Розмір245.88 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Національний УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ вказівки

ЩОДО практичних занять

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Університетська освіта

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.0300509 – “Облік і аудит”


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач д.е.н., проф. А. О. Касич

Рецензент д.е.н., проф. Ю.В.Гончаров


Кафедра «Облік, аналіз і аудит»


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________2011 р.

Заступник голови методичної ради______________ доц. А. С. Сергієнко

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………

1 Перелік практичних занять …………………………………………………….

Практичне заняття №1 Університетська освіта в контексті Болонського процесу……………………………………………………………………………..

Практичне заняття №2 Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою…………………………………………………………

Практичне заняття №3 Організація навчального процесу в університеті……...

Практичне заняття №4 Структура вищого навчального закладу та його підрозділи…………………………………………………………………………...

Практичне заняття №5 Бібліотека університету і правила користування її фондами……………………………………………………………………………..

Практичне заняття №6 Соціально-культурна інфраструктура університету….

Практичне заняття №7 Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи………………………………………………………

2. Теми рефератів…………………………………………………………………...

3. Тести до модульного контролю………………………………………………...

Список літератури………………………………………………………………….


вступ

Університетська освіта є дисципліною, що заслуговує на уважне вивчення внаслідок важливості її для загальної освіти студента як громадянина.

Виший навчальний заклад здійснює оцінювання учасників навчально-виховного процесу щодо якості освіти на локальному рівні, що охоплює досягнення ними поставленої мети в опануванні вимог державного стандарту відповідного рівня освіти і коригування стратегії розвитку за соціальними, педагогічними, економічними та іншими показниками.

^ Мета дисципліни: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації.

^ Завдання дисципліни: сформувати у студентів систему знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

^ Предмет дисципліни: організація професійної підготовки фахівців з вищою освітою.

Дисципліна „Університетська освіта” – нормативна дисципліна циклу гуманітарної підготовки, тісно пов’язана з дисципліною „Психологія та педагогіка”, з якою вивчається одночасно, а також є базою для вивчення дисципліни „Основи наукових досліджень”.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- порядок організації навчального процесу в університеті;

- вимоги до змісту, обсягу та рівню освітньої та професійної підготовки бакалаврів ;

- основні поняття і тенденції розвитку економічної науки;

- форми організації самопідготовки і самостійної роботи студентів;

- правила користування бібліотекою університету;

- форми участі у студентському самоврядуванні, науковій, спортивній, культурній діяльності студентів університету;

- права і обов’язки студента.

Студент повинен вміти:

- орієнтуватися в питаннях організації навчального процесу в системі вищої освіти;

- визначити дисципліни циклу професійної підготовки за вибором студента;

- організувати процес самостійної навчальної роботи;

- оцінювати рівень засвоєння власних знань з визначеної дисципліни;

- користуватися фондами бібліотеки;

- визначати за власним уподобанням форми участі у студентському самоврядуванні, соціально-культурній діяльності в університеті.

Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни «Університетська освіта» місять: теоретичні відомості з кожної теми практичного заняття, завдання до теми та тестові завдання до модульного контролю.


^ 1. Перелік практичних занять


Практичне заняття №1

Тема 1: Університетська освіта в контексті Болонського процесу

Мета: вивчити і надати практичну допомогу розробникам навчально-методичної документації з організації навчального процесу підготовки фахівців за кредитно-модульною системою на всіх структурних рівнях університету (інститут, факультет, кафедра).

^ Короткі теоретичні відомості:

Сьогодні в Україні відбувається модернізація освітньої галузі. Зміни, що стосуються всіх сфер суспільного життя, спричинені не лише потребою оновити й змінити його, вони є наслідком взаємовпливів і закономірних перетворень, що відбуваються в усьому світі. Вітчизняна освітня галузь обрала шлях кардинальних реформ, входження до європейського освітянського простору, поліпшення якості освіти. Однією з ключових позицій європейської вищої освіти в рамках Болонської декларації виступає контроль її якості відповідно до вироблених стандартів транснаціональної освіти.

Завдання до теми

1. Вивчення навчального матеріалу.

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми:

2.1 Історія виникнення університетів в Європі і Україні.

2.2 Принципи побудови системи вищої освіти України.

Контрольні питання

1. Як модернізуються вітчизняної системи вищої освіти у сучасних умовах?

2. Яка якість освіти у світлі вимог міжнародного стандарту якості ISO?

3. Які інтеграційні процеси у сфері освіти?

4. Які основні положення Декларації про єдину загальноєвропейську зону вищої освіти?

5. Понятійний апарат. Терміни та визначення.

6. Які принципи та методика організації контрольних заходів у вищому навчальному закладі?

7. Які існують види, методи та форми контролю?

Література: [4. с. 7-35, 8, 9, 10 с. 5-46, 11,12,13]


Практичне заняття №2

^ Тема 2 Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

Мета: вивчити і надати практичну допомогу розробникам навчально-методичної документації з організації навчального процесу підготовки фахівців за кредитно-модульною системою на всіх структурних рівнях університету (інститут, факультет, кафедра).

^ Короткі теоретичні відомості:

Сьогодні в Україні відбувається модернізація освітньої галузі. Зміни, що стосуються всіх сфер суспільного життя, спричинені не лише потребою оновити й змінити його, вони є наслідком взаємовпливів і закономірних перетворень, що відбуваються в усьому світі. Вітчизняна освітня галузь обрала шлях кардинальних реформ, входження до європейського освітянського простору, поліпшення якості освіти. Однією з ключових позицій європейсь­кої вищої освіти в рамках Болонської декларації виступає контроль її якості відповідно до вироблених стандартів транснаціональної освіти.

Завдання до теми

1. Вивчення навчального матеріалу.

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми:

2.1 Передумови входження вищої освіти України до Болонського процесу.

2.2 Ключові поняття Болонського процесу: Європейська система трансферу та акумуляції кредитів, додаток до диплому.

Контрольні питання

1. Як модернізуються вітчизняної системи вищої освіти у сучасних умовах?

2. Яка якість освіти у світлі вимог міжнародного стандарту якості ISO?

3. Які інтеграційні процеси у сфері освіти?

Література: [5. с. 17-45, 8, 9, 10 с. 5-46, 14,18,21]


Практичне заняття №3

Тема 3: Організація навчального процесу в університеті

Мета: вивчити форми навчання у вищому навчальному закладі, форми організації навчального процесу, види навчальних занять, структурні підрозділи університету, регламент університету, основні документи з організації навчального процесу: понятійний апарат, терміни та визначення.

^ Короткі теоретичні відомості:

Формами організації навчального процесу в умовах КМСОНП є: лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, всі види практик та консультацій, виконання самостійних завдань студентів та інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів.

Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП передбачає використання всіх документів, регламентованих чинною нормативною базою щодо вищої освіти, адаптованих і доповнених з урахуванням особливостей цієї системи.

Завдання до теми

1. Вивчення навчального матеріалу.

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми:

2.1 Болонський процес – конкретні рішення та дії.

2.2 Модернізація освіти в контексті Болонського процесу.

Контрольні питання

1. Назвати основні терміни, поняття та їх визначення організації навчального процесу.

2. Мета та завдання впровадження КМСОНП?

3. Які загальні положення КМСОНП?

4. Розкрити особливості організації навчального процесу в умовах КМСОНП.

5. Як контролювати успішності студента?

6. Які особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання

7. Як ведеться контроль за індивідуальним планом студента?

Література: [8. с. 37-55, 18, 12 с. 115-146, 11,12]


Практичне заняття №4

^ Тема 4: Структура вищого навчального закладу та його підрозділи

Мета: вивчити структуру вищого навчального закладу.

Короткі теоретичні відомості:

Структура університету визначається ректором відповідно до чинного законодавства та головних завдань. Структурні підрозділи національного університету створюються відповідно до чинного законодавства, головних завдань діяльності вищого навчального закладу України, потреб і програм соціально-економічного розвитку регіону і країни та функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються і затверджуються. Структурні підрозділи підпорядковані безпосередньо ректору, який визначає напрями їх основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, умови оплати та стимулювання праці, призначає їх керівників. Структурні підрозділи можуть бути будь-яких типів і мати права, надані статусом і рівнем акредитації університету, а також окремі права юридичної особи.

Завдання до теми

1. Вивчення навчального матеріалу.

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми:

2.1 Сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

2.2 Структура інформаційного пакету вищого навчального закладу.

Контрольні питання

1. Як визначається структура національного університету?

2. Як створюються структурні підрозділи національного університету

3. Кому підпорядковані структурні підрозділи національного університету?

Література: [12. с. 77-85, 13, 19, 20 с. 15-46, 21,22,23]


Практичне заняття №5

Тема 5: Бібліотека університету і правила користування її фондами

Мета: вивчити структуру бібліотеки, фонди бібліотеки, правила користування бібліотечними фондами, правила користування довідково-інформаційними фондами бібліотеки, тематичний пошук інформації в бібліотеці.

^ Короткі теоретичні відомості:

Бібліотека - інтелектуальний центр наукових досліджень. Масові бібліотеки в Україні мають універсальні фонди. Вони задовольняють широкі читацькі запити - від художньої літератури до навчальної, науково - популярної і навіть спеціальної з усіх основних галузей знань. Наукові бібліотеки забезпечують учених і спеціалістів літературою з відповідних галузей знань, виконують роботи спрямовані на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів науково - дослідного фаху.

Завдання до теми

1. Вивчення навчального матеріалу.

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми:

2.1 Індивідуальний навчальний план студента: принципи побудови.

2.2 Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації.

Контрольні питання

1. Яка структура бібліотеки?

2. Які існують фонди бібліотеки?

3. Які правила користування бібліотечними фондами?

4. Які правила користування довідково-інформаційними фондами бібліотеки?

5. Розповісти про тематичний пошук інформації в бібліотеці.

Література: [13. с. 67-95, 9, 10 с. 35-46, 22, 25]


Практичне заняття №6

^ Тема 6: Соціально-культурна інфраструктура університету

Мета: вивчити соціально-культурну інфраструктуру університету.

Короткі теоретичні відомості:

Соціально-культурна інфраструктура університетів включає: ідеологічну та виховну роботу та умови їх забезпечення, фізкультурно-оздоровчу роботу зі студентами, медичне обслуговування, забезпечення студентів гуртожитком, столовими, буфетами тощо.

Завдання до теми

1. Вивчення навчального матеріалу.

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми:

2.1 Система стандартів вищої освіти.

2.2 Державна політика в сфері вищої освіти.

Контрольні питання

1. Яка соціальна інфраструктура університету?

2. Які існують студентські клуби?

3. Які існують гуртки художньої самодіяльності?

4. Гуртожиток – студентська домівка.

Література: [17. с. 87-115, 18, 19, 21 с. 135-146]


Практичне заняття №7

Тема 7: Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи

Мета: Самоврядування має на меті сприяти сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків, захищати їхні законні права та інтереси, а також надавати їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку, умови для самореалізації в інтересах особистості, суспільства і держави.

^ Короткі теоретичні відомості:

Самоврядування студентів університету - це самостійна громадська діяльність студентів, яка спрямована на захист та задоволення законних соціальних, творчих, духовних та інших інтересів студентів університету, а також реалізації функцій управління університетом.

Завдання до теми

1. Вивчення навчального матеріалу.

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми:

2.1 Освітні і освітньо-кваліфікаційні рівні відповідно до законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”

2.2 Законодавча база діяльності вищого навчального закладу.

Контрольні питання

1. Студентське самоврядування як систематизоване об’єднання консультативно-дорадчих органів управління університетом.

2. Які основні завдання органів студентського самоврядування?

3. Студентська рада університету, факультету.

4. Студентська наукова рада.

5. Навчальний, науковий, культурно-масовий, спортивно-оздоровчий, побутовий напрями діяльності студентського самоврядування.

Література: [13. с. 117-135, 18, 19, 20 с. 65-146]


^ 2. Теми рефератівТеми рефератів

1

Історія виникнення університетів в Європі і Україні.

2

Принципи побудови системи вищої освіти України.

3

Принципи побудови системи вищої освіти Росії.

4

Принципи побудови системи вищої освіти Італії.

5

Принципи побудови системи вищої освіти Великобританії.

6

Принципи побудови системи вищої освіти Іспанії.

7

Принципи побудови системи вищої освіти Франції.

8

Принципи побудови системи вищої освіти Німеччини

9

Передумови входження вищої освіти України до Болонського процесу.

10

Ключові поняття Болонського процесу: Європейська система трансферу та акумуляції кредитів, додаток до диплому.

11

Болонський процес – конкретні рішення та дії.

12

Модернізація освіти в контексті Болонського процесу.

13

Визнання дипломів в Європейському Союзі.

14

Сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

15

Структура інформаційного пакету вищого навчального закладу.

16

Організація навчального процесу в Кременчуцькому національному університеті.

17

Індивідуальний навчальний план студента: принципи побудови.

18

Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації.

19

Етапи розвитку і сучасний стан економічної науки.

20

Система стандартів вищої освіти.

21

Державна політика в сфері вищої освіти.

22

Студентське самоврядування: сутність та роль в сучасній системі вищої освіти.

23

Принципи побудови статуту вищого навчального закладу на прикладі статуту КНУ.

24

Освітні і освітньо-кваліфікаційні рівні відповідно до законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”

25

Законодавча база діяльності вищого навчального закладу.^ 3. Тести до модульного контролю


Модуль 1

1. Навчальна програма – державний документ, який визначає:

а) перелік навчальних предметів;

б) розподіл дисциплін за роками навчання;

в) тривалість семестру;

г) зміст кожного предмета.

2. Обліковими одиницями навчального часу студента є такі:

а) чверть;

б) навчальний рік;

в) кредит;

г) академічна година.

3. Під змістом освіти розуміють:

а) світогляд;

б) відомості;

в) систему знань, умінь, навичок;

г) систему потреб суспільства.

4. Зміст освіти визначається такими документами:

а) Конституцією України;

б) нормативними актами;

в) підручниками;

г) художньою літературою.

5. Контроль навчання означає:

а) перевірку;

б) оцінку;

в) прогнозування;

г) пошук.

6. Існують такі види контролю:

а) поточний;

б) модульний;

в) суміжний;

г) підсумковий.

7. Використовують такі методи контролю:

а) тестування;

б) опитування;

в) спостереження;

г) уявлення.

8. Бакалавр – це:

а) освітньо-кваліфікаційний рівень;

б) освітній рівень;

в) професійний рівень;

г) акредитацій ний рівень.

9. Підготовкою магістрів займаються вищі навчальні заклади такого рівня акредитація:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) ІV.

10. Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах такі:

а) лекція;

б) семінарське заняття;

в) прогулянка;

г) практичне заняття.

11. Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється в таких формах:

а) самостійна робота;

б) практична підготовка;

в) навчальна робота;

г) теоретична підготовка.

12. До індивідуальних завдань з окремих дисциплін належать:

а) реферати;

б) курсові роботи;

в) дипломні роботи;

г) тести.

13. Зміст самостійної роботи студента визначається:

а) навчальною програмою дисципліни;

б) методичними матеріалами та вказівками;

в) завданням викладача;

г) власними бажаннями.

14. Перед іспитом проводиться:

а) лабораторна робота;

б) бесіда;

в) консультація;

г) опитування.

15. В Україні існують такі освітньо-кваліфікаційні рівні:

а) молодший спеціаліст;

б) ліценціат;

в) бакалавр;

г) спеціаліст.

16. Існують такі види практики:

а) навчальна;

б) переддипломна;

в) виробнича;

г) технічна.

17. Існують такі форми навчання у вищій школі:

а) денна;

б) дистанційна;

в) ранкова;

г) заочна.

18. До системи вищої освіти України належать:

а) інститути;

б) університети;

в) академії;

г) професійно-технічні училища.

19. Рівнів акредитації вищих навчальних закладів України існує:

а) п’ять;

б) три;

в) сім;

г) чотири.

20. Булонську декларацію підписано:

а) у 2001 р.;

б) у 1988 р.;

в) у 2003 р.;

г) у 1999 р.


МОДУЛЬ 2

21. Навчальні дисципліни бувають:

а) нормативними;

б) вибірковими;

в) змішаними;

г) альтернативними.

22. Для кожної навчальної дисципліни розробляють:

а) навчальну програму;

б) освітньо-кваліфікаційну характеристику;

в) робочу програму;

г) індивідуальну програму.

23. Присвоєння кваліфікації бакалавр здійснює така державна комісія:

а) атестаційна;

б) кваліфікаційна;

в) відбіркова;

г) екзаменаційна.

24. Складання державних іспитів та захист дипломних робіт проводяться за обов’язкової присутності:

а) членів комісії;

б) ректора;

в) екзаменатора;

г) голови комісії.

25. Вільне відвідування лекційних занять допускається для студентів курсу:

а) ІV;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) І.

26. До форм здобуття певного рівня освіти без відриву від виробництва належить:

а) денна;

б) вечірня;

в) дистанційна;

г) заочна.

27. До науково-методичного забезпечення навчального процесу належать:

а) навчальні плани;

б) програми практик;

в) підручники;

г) програми та сценарії виховних закладів.

28. Диплом – це документ, який офіційно підтверджує:

а) акредитацію;

б) кваліфікацію;

в) ліцензування;

г) атестацію.

29. Міжнародним документом про взаємне визнання кваліфікацій є такий:

а) Сорбоннська декларація;

б) Лісабонська конвенція;

в) Велика Хартія Університетів;

г) Празьке комюніке.

30. Механізмами досягнення інтеграції систем вищої освіти Європи є такі:

а) прийняття двоциклової системи;

б) заснування системи кредитів;

в) сприяння мобільності на ринку праці та освітніх послуг;

г) спрощення процедури визнання кваліфікацій.

31. Європейська кредитно-трансферна система – це:

а) кредитна система, яка базуються на обліку виконаної студентом навчальної роботи;

б) система навчальних дисциплін, які вивчає студент;

в) форма навчання;

г) вид навчальної роботи.

32. Заліковий кредит – це одиниця:

а) якості навчання;

б) навчального навантаження;

в) професійної підготовки;

г) практичної підготовки.

33. Інформаційний пакет містить таку інформацію:

а) про студента;

б) про вищий навчальний заклад;

в) про професійне співтовариство;

г) про вакансії.

34. Кредитно-модульна система – це:

а) модель організації навчального процесу;

б) система вимірювання обсягу навчального навантаження;

в) форма навчання;

г) форма навчального процесу.

35. Модуль – це:

а) задокументована завершена частина освітньо-професійної програми;

б) сегмент курсу навчання;

в) змістовне направлення кредиту;

г) логічно завершена, системно впорядкована частина теоретичних знань і практичних умінь з певної навчальної дисципліни.

36. Рейтинг студента визначається так:

а) за середнім арифметичним рейтингових показників з усіх навчальних дисциплін;

б) за кількістю пропущених занять;

в) за оцінками однокурсників;

г) за сумою оцінок з усіх навчальних дисциплін.

37. Професор – це:

а) вчене звання;

б) науковий ступінь;

в) кваліфікація;

г) рівень освіти.

38. Формальна освіта передбачає:

а) встановлену освітньо-професійну програму;

б) термін навчання;

в) державну атестацію;

г) отримання відповідного документу про освіту.

39. Бакалавр – це:

а) повна вища освіта;

б) неповна вища освіта;

в) середня вища освіта;

г) базова вища освіта.

40. Галузеві стандарти вищої освіти містять:

а) освітньо-кваліфікаційну характеристику;

б) освітньо-професійну програму;

в) засоби діагностики якості вищої освіти;

г) робочі навчальні програми.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Збірник нормативних документів з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Укладачі: Ф.Б. Рогальський, Г.П. Чуйко, Т.М. Примак. – Херсон: ХНТУ, 2006. – 99 с.

2. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” – К.: ВЦ КНТЕУ, 2006. – 36 с.

3. Регламент роботи університету на 2007 – 2008 навчальний рік.: Затверджено рішенням Вченої ради Херсонського державного технічного університету від __ жовтня 2007 р. – Херсон: ХНТУ, 2007. – 56 с.

4. Навчальний план підготовки бакалавра з економіки підприємства. Галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” / Затверджено 26.04.2007 р.

5. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – Київ – Тернопіль: вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.

6. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя: Київ-Тернопіль: вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с.

7. Байденко В. І. Болонський процес: структурна реформа вищої освіти Європи.- М: Дослід, центр проблем якості підготовки спеціалістів, Рос. новий ун -т, 2002.-128 с.

8. Болонський процес: Модель структури додатка до диплома/ Укладачі: Тимошенко З.І., Козаченко О.І., Греков А.М., Гапон Ю.А. - К.: Вид - во Європ. Ун - ту, 2004. - 73с.

9. Журавський В. С, Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ" Видавництво" політехніка", 2003. - 200с.

10. Чуйко Г. П., Чуйко Н. Г. Болонський процес - українською - Херсон, Вид. ХНТУ, 2004. - 23с.

11. Болонський процес : документи. - К.: Вид - во Європ. Ун - ту, 2004. - 169с.

12. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу/ за ред. Кременя В. Г . - Київ - Тернопіль

13. Степко М. Ф., Клименко Б.В., Товажнянський Л.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя. - Харьков: НТУ, 2004. - 111с.

Додаткова

14. Корсак К. Європейський простір вищої освіти і Україна у XXI ст. // Вища школа. - 2005. - №1, с.47-56.

15. Кремень В. Г. Болонский процес: сближение, а не унификация // Зеркало недели. - № 48( 473). - 13 - 19 декабря 2003.

16. Янковий В. В. Болонський процес: шляхом європейської інтеграції// Дзеркало тижня. - 2003. - № 40. - 18 - 24 жовт.

17. Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних навчальних закладів " Вища технічна освіта України і Болонський процес. - Харків: 27 НТУ, 2004р.-198с.

18. Долженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению// Вестник высшей школы:. - 2000. - №6.

19. Болонський процес: нормативно - правові документи. - К.: Вид - во Європ. Ун-ту, 2004.-102с.

20. Лукичев Г. А. Интеграция и зффективность - цели реформ в высшем образовании стран Европы // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. -2000. - №26. - с. 13 -18.

21. Моніторинг стандартів освіти/ за ред. Тайджмана А., Послтвейта. - Львів: Літопис, 2003.-328с.

22. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480с.

23. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник. – Житомир: ПП “Рута”, 2003.- 476с.

24. http: www.europa.eu.int/ comm../ education/ recognition/

25. http:www.enic-naric.net
^

Законодавчо-нормативна база


26. Закон України " Про вищу освіту" (2984 - III), 17.01.2002р.

27. Указ Президента України " Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України". № 199/2004, 17.02.2004р.


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів денної та заочної форми навчання з напряму 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач д.е.н., проф. А.О. Касич


Відповідальний за випуск проф. Ю.В.Гончаров
Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад __ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Університетська освіта” iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
Андрущенко, В. Університетська освіта: тенденції змін [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – № – С. 5-15
Університетська освіта” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " університетська освіта" для студентів денної та заочної форм навчання
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “університетська освіта” для студентів денної та заочної форм навчання
Університетська освіта” iconУніверситетська освіта Теми контрольних робіт
Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи
Університетська освіта” iconСпеціальність: “фінанси и кредит”
Розділ університетська освіта: її роль та значення в підготовці фахівців для всіх сфер діяльності суспільства
Університетська освіта” iconП.І. Б. (повністю): Байша Кіра Миколаївна
Дисципліни: університетська освіта, маркетинг, промисловий маркетинг, вступ у спеціальність
Університетська освіта” iconНапрямок підготовки «здоров’я людини»
Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами
Університетська освіта” iconЖурнал “Університетська освіта”. – 2011. – № Видавець
Видавець – Інститут вищої освіти двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Університетська освіта” iconЖурнал “Університетська освіта”. – 2011. – № Видавець
Видавець – Інститут вищої освіти двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Університетська освіта” iconМодуль університетська освіта
Мета модуля: ознайомити студентів з економічною лексикою, сформувати у майбутніх маркетологів навички ефективного пошуку інформації,...
Університетська освіта” iconКременчуцький національний університет
Щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “університетська освіта” для студентів денної та заочної форм навчання з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи