Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 204.28 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір204.28 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З КУРСУ "УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ"


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050106 –„ ОБЛІК І АУДИТ „


КРЕМЕНЧУК 2007
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 7.050106- “Облік і аудит”


Укладач к.т.н., доцент Вячеслав Леонідович Мартинов


Кафедра “Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від “__” __________ 2007 р


Голова методичної ради професор В.В.Костін


Кременчук 2007
ЗМІСТ

 1. Вступ.............................................................................................................4-5

 2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу ““Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті””

2.1. Тематика теоретичної частини з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” ............................ 6-7

2.2. Тематика практичних занять з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” ................................................... 8-9

2.3. Тематика теоретичної частини, зміст тем, питання для самоперевірки........................................................................................10-16

 1. Питання, що виносяться на залік з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті”. .......................... ...........................17-18

 2. Список літератури...................................................................................19-20


ВСТУПВ економіці України відбуваються суттєві зміни, обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних систем та технологій. При переході до ринкової економіки відбуваються докорінні зміни в системі управління об’єктами народного господарства всіх рівнів. При цьому суттєво зростає роль бухгалтерського обліку як однієї із функцій управління.

У зв’язку з новими умовами змінюється роль бухгалтерського обліку і суттєвому коригуванню підлягають методологічні та методичні аспекти його організації. Бухгалтерський облік як одна із основних функцій управління на сучасному етапі , не може достатньою мірою виконувати свої функціональні завдання без автоматизації інформаційних систем обліку, контролю і аудиту.

Подальше поширення і вдосконалення автоматизації бухгалтерського обліку потребує відповідної підготовки і перепідготовки з питань автоматизації інформаційних систем обліку, контролю і аудиту з використанням ЕОМ, комп’ютерних мереж та пакетів прикладного програмного забезпечення.

Навчальна дисципліна “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” належить до групи спеціальних прикладних дисциплін і вивчає організацію інформаційних систем бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, прикладні програми бухгалтерського обліку. Вона складається з аудиторних занять (лекцій та практичних занять) та самостійної роботи студентів.

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які дозволяють ефективно використовувати на практиці автоматизовані системи бухгалтерського обліку в різних галузях господарства .

У результаті вивчення предмету студент повинен знати: організацію інформаційних систем обліку, контролю та аудиту; значення обліку і аудиту в системі управління підприємством; інформаційне забезпечення автоматизованих систем обліку і аудиту; прикладне програмне забезпечення бухгалтерського обліку.


2.^ 1 .ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ З КУРСУ “УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ”

Найменування теми (модуля).

Основні питання лекцій та її зміст.

Завдання для самостійної роботи.

Денна форма

Заочна форма


Лекцій (год.)

Сам. робота (год.)

Лекцій (год.)

Сам. робота (год.)

1

2

3

4

6

7

1

ТЕМА 1 . Організація створення та функціонування інформаційної системи обліку (ІСО)4/4


4/4


2/2


6/6

2

ТЕМА 2. Особливості інформаційних систем і технологій на підприємстві4/4


4/4


2/2


8/8

3

ТЕМА 3. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій
4/4


2/2


2/2


4/44

ТЕМА 4. Методика ведення бухгалтерського обліку при його комп’ютерізації*2/2


2/2


-


4/4

5
ТЕМА 5. Комп”ютерна форма обліку *

4/4


4/4


-


6/6

6

ТЕМА 6. Передумови та принципи створення КСБО4/4


2/2


2/2


4/4

7


8
^
ТЕМА 7 . Послідовність створення КСБО на підриємствах


ТЕМА 8. Класифікація та вибір програмного забезпечення


2/2


2/2


2/2


2/2


2/2


-


2/2


4/4


9

ТЕМА 9. Побудова облікового апарату в комп'ютерній бухгалтерії *2/2


2/2


-


2/2

ВСЬОГО за спеціальністю 7.050106:

28

22

10

40

ВСЬОГО за спеціальністю 7.050106(скор):

28

22

10

40


* * - питання, що виносяться на самостійне опрацювання студентами денної та заочної форми навчання

* - питання, що виносяться на самостійне опрацювання студентами заочної форми навчання


^ 2.2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ З КУРСУ “УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ””
Перелік тем лабораторних робіт.

Завдання для самостійної роботи.

Денна форма

Заочна форма

Аудит. заняття (год.)

Сам. робота (год.)

Аудит. заняття (год.)

Сам. робота (год.)
1

ТЕМА 1. Утворення інформаційної системи фірми. Передача та опрацювання економічної інформації **.


4/4

4/4

1

6/6
2

ТЕМА 2. Побудова економічного прогнозу розвитку виробництва за різними показниками. Визначення аналітичних залежностей розвитку фірми **.

4/4

4/4

2

6/6
3

ТЕМА 3. Визначення точки беззбитковості виробництва продукції при неповних вихідних даних з візуальним представленням економічної інформації. Визначення аналітичних залежностей розвитку **.4/4

6/6

-

6/6
4

ТЕМА 4. Визначення оптимального режиму торгівлі фірми при неповних вихідних даних. Розв”язання задачі з використанням MS Excel*. Аналітичне розв”язання задачі **.

4/4

4/4

-

6/6
5

ТЕМА 5. Визначення шляхів можливого поліпшення економічного стану фірми ( з використанням ПЕОМ)*.


4/4

4/4

-

6/6
6

ТЕМА 6. Визначення оптимального плану випуску продукції фірми ( з використанням ПЕОМ) *. Аналітичне розв”язання задачі**.


2/2

4/4

-

8/8
7

ТЕМА 7. Мінімізація транспортних витрат. Визначення оптимальної структури перевезення ( з використанням ПЕОМ)*. Аналітичне розв”язання задачі**.

4/4

6/6

-

8/8
8

Контрольна робота (для заочної форми навчання)*


-

-

1

8/8ВСЬОГО зі спеціальності 7.050106:

26

32

4

54ВСЬОГО зі спеціальності 7.050106с:

26

32

4

54* * - питання, що виносяться на самостійне опрацювання студентами денної та заочної форми навчання


* - питання, що виносяться на самостійне опрацювання студентами заочної форми навчання
^ 2.3. ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ, ЗМІСТ ТЕМ, ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


ТЕМА 1 . Організація створення та функціонування інформаційної системи обліку (ІСО)

 1. Предмет і зміст курсу.

 2. Загальні принципи організації обліку, контролю і аналізу в умовах функціонування інформаційної системи обліку**.^

Питання для самоперевірки


 1. Предмет та зміст курсу ?

 2. Загальні принципи організації обліку, контролю, аналізу ?


Література

4, с.87-120;

6, с . 123-146

3, с. 21-43.


ТЕМА 2. Особливості інформаційних систем і технологій на підприємстві

 1. Поняття економічної інформації.

 2. Структура економічної інформації.

 3. Особливості облікової інформації.

 4. Поняття інформаційної технології в економіці.

 5. Поняття комп’ютерної інформаційної системи підприємства (КІСП).

 6. Сучасні інформаційні системи підприємства*.

 7. Особливості організації бухгалтерського обліку при застосуванні КСБО**.

 8. Можливості КІСП**


Питання для самоперевірки

 1. Що представляють собою економічна та управлінська інформація ?

 2. Назвати основні характеристики, особливості та вимоги до облікової інформації.

 3. Описати структурну схему комп”ютерної інформаційної системи підприємства.

 4. Які етапи розвитку інформаційної системи ?

 5. Чи вносить зміни в організацію бухгалтерського обліку застосування комп”ютерної техніки ?

 6. Описати можливості сучасних автоматизованих систем на підприємстві.


Література

4, с.87-140;

6, с . 123-160;

3, с. 21-55;

1, с.25-54.


ТЕМА 3. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій


 1. Комп’ютер і програма.

 2. Технічне забезпечення КСБО.

 3. Електронні обчислювальні мережі та їх призначення

 4. Види електронних мереж.

 5. Мережеві копьютери

 6. Поняття та загальна класифікація програмного забезпечення.

 7. Мережа Internet*.

 8. Intranet**.

 9. Електронна комерція**.


Питання для самоперевірки

 1. Що таке електронні обчислювальні мережі та яке їх призначення ?

 2. Які існують види електронніх мереж ?

 3. Що таке Internet та Web- броузери ?

 4. Які можливості надає Internet-магазин клієнтам ?

 5. Які переваги електронної комерції в порівнянні зі звичайною ?Література

4, с.120-142;

6, с . 154-173;

3, с. 63-78;

1, с.62-78.


ТЕМА 4. Методика ведення бухгалтерського обліку при його комп’ютерізації*

 1. Електронне документування в КСБО*.

 2. Переваги та порядок здійснення електронного документообігу*.

 3. Застосування штрихових кодів для реєстрації операцій*.

 4. Комп’ютерізація процесу інвентаризації**.

 5. Оцінка в КСБО*.

 6. Калькулювання в КСБО**.

 7. Рахунки в КСБО*.

 8. Подвійний запис в КСБО*.

 9. Складання звітів в комп’ютерних програмах*.


Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризувати документування як елемент методу бухгалтерського обліку в умовах використання комп”ютерної техніки.

 2. Який порядок ведення автоматизованого документування ?

 3. Які основні види документообігу можливо автоматизувати ?

 4. Які особливості інвентаризації в умовах застосування автоматизованої системи обліку ?

 5. Чи зберігається принцип подвійного запису в умовах використання комп”ютерної техніки ?

 6. Як класифікується звітність в умовах автоматизації системи обліку ?


Література

4, с.142-157;

6, с . 161-181;

3, с. 56-64;

1, с.55-67.

15, с. 68-78.

ТЕМА 5. Комп”ютерна форма обліку *
 1. Поняття форми обліку*.

 2. Журнальна форма обліку*.

 3. Комп’ютерна форма обліку*.

 4. Принципи комп”ютерної форми обліку*.

 5. Комп’ютерна система обліку**.


Питання для самоперевірки

 1. Що розуміють під формою бухгалтерського обліку ?

 2. Що таке комп”ютерна форма обліку ?

 3. Назвати особливості та принципи комп”ютерної форми обліку.

 4. Назвати основні принципи комп”ютерної системи обліку.

 5. Назвати та охарактеризувати складові комп”ютерної форми обліку.


Література

4, с.157-170;

6, с . 182-196;

3, с. 65-78;

1, с.68-79;

15, с. 79-88.


ТЕМА 6. Передумови та принципи створення КСБО 1. Передумови створення КСБО на підприємствах

 2. Принципи створення КСБО.

 3. Кодування інформації в КСБО.

 4. Достовірність інформації в комп”ютерних програмах**.


Питання для самоперевірки

 1. З чого починається процес реорганізації бізнес процесів при створенні КСБО ?

 2. Назвати та охарактеризувати основні принципи створення КСБО на підприємстві.

 3. Які існують підходи до створення КСБО ? В чому полягають їх переваги те недоліки ?

 4. Назвати та охарактеризувати найпоширеніші системи кодування.

 5. Як забезпечується достовірність первинної інформації в комп”ютерних програмах ?

 6. Які методи призначені для забезпечення захисту облікової інформації?

 7. Що таке “ комп”терне шахрайство” та ” комп”ютерний саботаж”?


Література

4, с.171-188;

6, с . 197-204;

3, с. 78-82;

1, с.80-87;

15, с. 89-96;

10, с. 87-94.

^
ТЕМА 7 . Послідовність створення КСБО на підприємствах
 1. Етапи створення КСБО на підприємствах.

 2. Вивчення особливостей господарської діяльності підприємства.

 3. Персонал КСБО.

 4. Впровадження та удосконалення системи **.

 5. Розрахунок економічної ефективності КСБО**

Питання для самоперевірки

 1. Якими є критерії переходу від етапу до етапу в циклі розробки КСБО?

 2. Яка послідовність робіт при вивченні особливостей господарської діяльності підприємства ?

 3. Які функції користувача (бухгалтера) програмно-апаратного комплексу та системного програміста ?

 4. Яка послідовність робіт з впровадженням та удосконаленням КСБО ?

 5. Як визначається економічна ефективність використання КСБО ?


Література


4, с.171-188;

6, с . 197-204;

3, с. 79-89;

1, с.80-92;

15, с. 89-98.


ТЕМА 8. Класифікація та вибір програмного забезпечення бухгалтерського обліку 1. Класифікація бухгалтерських програм*.

 2. Загальні критерії оцінки програмного забезпечення КСБО*.

 3. Вплив розміру підприємства на вибір програми.

 4. Тестування та вибір програми з бухгалтерського обліку**


Питання для самоперевірки

 1. Назвати основні класи бухгалтерського програмного забезпечення та охарактеризувати їх ?

 2. Які програмні продукти належать до універсальних бухгалтерських систем ?

 3. На що орієнтовані програми такого класу, як комплекси пов”язаних АРМ?

 4. Назвати загальні кретерії вибору програмного забезпечення КСБО щодо підприємств різних типів ?

 5. Які осноані критерії вибору програмного забезпечення КСБО щодо підприємств різних типів ?

 6. Які фактори є обов”язковими для врахування користувачами при виборі систем автоматизації ?


Література

4, с.206-221;

6, с . 204-216;

3, с. 90-101;

1, с.93-99;

15, с. 100-111.


ТЕМА 9. Побудова облікового апарату в комп'ютерній бухгалтерії *

 1. Форми та принципи побудови структури облікового апарату *.

 2. Автоматизовані робочі місця облікового працівника * .

 3. Побудова облікового апарату при застосуванні КСБО*.

 4. Контроль за виконанням облікових робіт у КСБО**.


Питання для самоперевірки

 1. Які існують організаційні форми побудови структури облікового апарату ?

 2. В чому полягає вплив використання комп”ютерної техніки на розвиток структур облікового апарату ?

 3. Які особливості централізованої та децентралізованої обробки облікової інформації ?

 4. Які Вам відомі варіанти комп”ютерізації обліку ?

 5. Що таке автоматизоване робоче місце ? як здійснюється потік інформації в бухгалтерських АРМ ?

 6. Який порядок обробки інформації в бухгалтерських АРМ ?


Література

4, с.221-236;

6, с . 216-228;

3, с. 102-123;

1, с.100-113;

15, с. 112-124.


^ 3. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК З КУРСУ

КУРСУ “ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙ НИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АУДИТУ”


 1. Дати визначення: нформація, інформаційна система, бухгалтерський обліку, економічна інформація. Їх особливості.

 2. Економічна інформація, стадії обробки, вимоги.

 3. Інформаційна технологія, автоматизовані інформаційні технології в обліку. Їх особливості.

 4. Етапи розвитку інформаційних технологій.

 5. КІСП. Структура, склад.

 6. КІСП. Характерні ознаки на великих підприємствах. Взаємозв’язок ІС підприємства і системи бух обліку.

 7. Сучасні інформаційні системи підприємств. Актуальні концепції КІСП в Україні.

 8. Особливості організації бух обліку при застосуванні КСБО.

 9. Можливості КСБО.

 10. Розкрити поняття: комп’ютер, програма, комп’ютеризація, технічне забезпечення КСБО.

 11. Електронні мережі. Види електронних мереж.

 12. Поняття та загальна класифікація програмного забезпечення.

 13. Мережа Internet, Intranet.

 14. Мережа Internet, електронна комерція.

 15. Передумови створення КСБО на підприємстві.

 16. Принципи створення КСБО на підприємствах.

 17. Характеристика підходів до побудови КСБО. Кодування інформації в КСБО.

 18. Достовірність інформації в комп’ютерних системах.

 19. Електронний документообіг.

 20. Переваги та порядок здійснення електронного документообігу.

 21. Використання штрихових кодів для реєстрації операцій. Навести приклади.

 22. Комп’ютеризація процесу інвентаризації. Оцінка в КСБО.

 23. Калькулювання в КСБО. Рахунки в КСБО.

 24. Подвійний запис у КСБО. Утворення звітів у комп’ютерних програмах.

 25. Етапи розробки КСБО. Моделі циклу розробки КСБО.

 26. Особливості вивчення господарської діяльності підприємства при утворенні КСБО.

 27. Особливості роботи з персоналом при утворенні КСБО.

 28. Особливості проектування системи КСБО.

 29. Особливості впровадження та удосконалення системи КСБО.

 30. Форми та принципи побудови структури апарату обліку.

 31. Автоматизовані робочі місця бухгалтера.

 32. Побудова апарату обліку при використанні КСБО.

 33. Структура облікового апарату в комп”ютерній бухгалтерії.

 34. Контроль за виконанням облікових робіт в КСБО.^ 4.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник. Под общ. ред. И.Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 2. Баронов В.В. Автоматизация управления предприятием. – М.: ИНФРА – М, 2000.

 3. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

 4. Бутенець В.Н. та інші. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Житомир ПП “Рута”, 2002.-354с.

 5. Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999.

 6. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту. – К.: А.С.К., 1998.

 7. Ильина П.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. – СПб.:Питер, 2001.-688с.

 8. Использование Microsoft Excel 97: Пер. с англ. – К.; М.; СПб.: Издат. дом „Вільямс”, 1998.

 9. Карлберг Конрад. Бізнес- аналіз за допомогою Ехсеl. К.:Діалектика,1997.

 10. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса.- М.: Финансы и статистика, 1997.

 11. О’Хара Шелли , Открой для себя Word 97. – К.: Комиздат; Диалектика, 1997.

 12. Овчаренко Е.К., Ильїна О.П., Балибердин Е.В.Фінансово-економічні розрахунки в Ехсеl.- М.: Інформаційно-видавничий будинок “Филин”, 1998.

 13. Петров В.Н. Информационные системы.- СПб.:Питер, 2002.-676 с.

 14. Перри П.Д. Секреты World Wide Web. – К: Диалектика, 1996.

 15. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

 16. Ситник В.Ф., Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 1999.

 17. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

 18. Специализированный каталог програмных продуктов. // «Компьютер в бухгалтерском учете и аудите”, № 1, 1998.

 19. Хоменко А.Д. Word 7.0 для Windows 95 в примерах. – СПб.: BHV – Санкт – Петербург, 1996.

 20. Word 97 (русифицированная версия) – К.: Издательская группа BHV, 1997.

 21. Журнал “Мир Интернет”, 1999-2001.

 22. Підбірка журналу „Компьютеры + программы”.

20.Підбірка журналу „Бухгалтер и компьютер”.

21.Підбірка журналу „Компьютер и мы”.

22.Адреси сайтів провідних фірм – виробників програмного забезпечення http:/www.1C.ru, http:/parus.com.ua, http:/sls.ru, http:/galaktica.ru, http:/finsoft.ru, http:/optim.ru та інше.

23.Періодична література.


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 7.050106 “Облік і аудит”( у тому числі скорочений термін навчання).


Укладач В.Л. Мартинов


Відповідальний за випуск А.О.Касич


Видавничий відділ КДПУ Тираж 30 примірників


КРЕМЕНЧУК 2007

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи