Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 382.69 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір382.69 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АУДИТ 11”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030509 - “ОБЛІК І АУДИТ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2011

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Аудит 11» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.030509 - «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі: старш. викл. Л.М. Одинцова, старш. викл. Н.В. Черевик


Рецензент проф. А.О. Касич


Кафедра “Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КНУ

Протокол № ____ від „___” ____________ 2010 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ

1 Вибір теми, визначення мети і об'єкта дослідження

2. Визначення завдань дослідження курсової роботи

3 Збирання і обробка матеріалу для написання курсової роботи

4 Узагальнення і систематизація матеріалів

5 Бібліографія. Вивчення літератури

6 Написання курсової роботи

7 Зміст курсової роботи

8 Загальні вимоги для оформлення курсової роботи

9 Захист курсової роботи

Додатки

Список літератури


ВСТУП


Розвиток ринкових відносин в економіці України пов’язаний з удосконаленням функцій управління щодо нових виробничих відносин і використання продуктивних сил у суспільстві, де існують різні форми власності та методи господарювання. Однак це не значить, що потрібно повністю відкинути досі існуючі функції управління та замінити їх новими за формою та змістом. Вони повинні пройти еволюційний шлях адаптації до нових економічних відносин. Це повною мірою стосується функцій фінансово-господарського контролю, складовими частинами якого є тематичні контрольні перевірки та ревізії. В умовах акціонування власності в зарубіжній практиці виникла нова форма фінансово-господарського контролю – аудит, який набуває права на існування та розвиток в Україні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: законодавчі, нормативно-правові джерела; методологічні основи аудиту; джерела інформації аудиту: операцій з основними засобами; виробничими запасами; матеріальними цінностями; обліку праці; затрат на виробництво готової та реалізованої продукції; фінансово-розрахункових операцій; бухгалтерський облік операцій активів, пасивів, фінансово-господарської діяльності підприємств. А також уміти: використовувати законодавчі, нормативно-правові джерела; використовувати методичні заходи аудиту; використовувати технологічні основи аудиту; використовувати необхідні джерела інформації; правильно здійснювати перевірку бухгалтерської та фінансової звітності підприємства.

Дисципліна “Аудит 11” тісно пов’язана з іншими дисциплінами, такими як “Економіка підприємства”, “Бухгалтерський облік”, «Фінансовий облік», «Аудит 1». Види занять з дисципліни складаються з лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів.

Одним з етапів підготовки фахівців з обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності є виконання курсової роботи.

Головне завдання курсової роботи полягає у тому, щоб показати знання теорій бухгалтерського обліку і основ аудиту і вміння використовувати їх на практиці.

У процесі виконання курсової роботи виявляється порушення та пропонуються шляхи вдосконалення обліку, резерви підвищення ефективності й якості роботи підприємства і його підрозділів стосовно теми курсової роботи.

При виконанні курсових робіт слід звернути увагу на організаційне, методичне та інформаційне забезпечення проведення аудиту операцій з обліку основних засобів, матеріальних цінностей, витрат на виробництво, виробництва та реалізації готової продукції, фінансово-розрахункових операцій та фінансових результатів діяльності підприємства.

Курсова робота повинна мати висновки вдосконалення обліково-аналітичної роботи на підприємстві з використанням комп'ютерної техніки.

Курсову роботу виконують студенти 4-го курсу зі спеціальності "Облік і аудит" відповідно до програми з навчальної дисципліни " Аудит 11".

Курсова робота - це результат самостійного вивчення одного з актуальних потань основ аудиту – обліку, з науково обґрунтованими висновками практичного використання набутих теоретичних знань.

При виконанні роботи слід керуватися таким планом:

І.Вибір теми, визначення мети і об'єкта дослідження.

2.Визначення завдань дослідження курсової роботи.

З.Збирання і обробка матеріалу для написання курсової роботи.

4.Узагальнення і систематизація матеріалів.

5.Написання курсової роботи.

6.Оформлення курсової роботи.

7.3ахист курсової роботи.

Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Аудит 11” містять: рекомендації щодо виконання курсової роботи., перелік тем курсових робіт з дисципліни та рекомендації щодо оформлення.


^ 1 Вибір теми, визначення мети і об'єкта дослідження


Тему курсової роботи студент обирає самостійно або за порадою наукового керівника кафедри "Облік і аудит" згідно з темами, запропонованими у додатку 1.

Вибір теми визначає початок роботи над курсовою роботою.

Викладачі кафедри проводять зі студентами роботу, спрямовану на орієнтацію вибору тем. При цьому необхідно врахувати індивідуальні здібності студентів, науково-дослідницьку роботу, що проводили студенти до написання курсової роботи.

Бажано, щоб при виборі тематики були охоплені всі теми курсу "Аудит", але в основному перевага надається вільному вибору тематики.

Якщо кілька студентів виявили бажання писати курсову роботу з однієї і тієї самої теми, то вибір теми буде конкурсним з урахуванням попереднього вкладу студента до розробки теми, решта студентів пишуть роботу на інші теми.

Тема курсової роботи може бути однією за умови, що її виконують у різних підгалузях промисловості.

За необхідності розв’язання комплексної проблеми, виходячи з потреб підприємства, викладач-керівник визначає студентів, які мають вести розробку теми названої курсової роботи.

Підхід до вибору теми мусить бути творчим, для написання курсової роботи студент може запропонувати власну тему, а також нову форму викладання теми, при цьому необхідно порадитись з викладачем-керівником.

Після завершення етапу з вибором тем курсових робіт складають по-іменний список студентів із вказаною назвою теми. Список затверджують на засіданні кафедри.

Визначення мети і об'єкта курсової роботи зосереджує студента на вирішенні конкретних питань, сприяє збиранню необхідної інформації, яка стосується теми.

Мета курсової роботи - систематизація, узагальнення, розширення і закріплення теоретичної підготовки, поглиблення вивчення і розробка окремого питання і на цій основі підготовка пропозицій щодо порушень організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Курсову роботу пишуть за фактичними матеріалами підприємства, вона має практичне значення. Однак, виходячи з досвіду та набутих практичних навичок студента, вона може носити і цілком теоретичний характер. Тоді її метою є теоретичні викладки і розрахунки, спрямовані на усунення порушень і подальше вдосконалення організації, систем, форм і методів бухгалтерською обліку на підприємстві та його структурних підрозділах. Такі теоретичні викладки можна проводити з кожної теми курсової роботи,

Об'єктом курсової роботи може бути об'єднання, підприємство та його підрозділи чи один із розділів обліково-аналітичної роботи бухгалтерії.

Вибір теми - це свідомо обґрунтоване самостійне рішення студента. Він має чітко усвідомлювати актуальність вибраної теми дослідження


^ 2. Визначення завдань дослідження курсової роботи


Після визначення мети курсової роботи виникає необхідність окреслити завдання, які ведуть до розкриття суті поставленого питання і мають бути розв’язані при виконанні роботи.

Ринкові відносини потребують від фахівця оперативно орієнтуватися у змінах економічної політики, вміння професійно оцінювати реальні економічні умови і знаходити оптимальні оперативні розв’язання економічних проблем на виробництві.

Оскільки тема курсової роботи є складовою частиною заключного етапу підготовки фахівця з бухгалтерського обліку та аудиту, то її слід розкрити з метою розв’язання конкретних завдань на рівні підприємства.

Основні завдання курсової роботи:

- засвоєння і закріплення теоретичних знань студента;

- виявити здатність студентів поєднувати набуті теоретичні знання при розв’язанні конкретних завдань виявлення порушень організації та практики ведення бухгалтерського обліку на рівні підприємств;

- уміння впроваджувати результати наукових узагальнень до практики роботи підприємства.

Крім того, рівень написання курсової роботи дає об'єктивну характеристику підготовки студента для самостійної роботи після закінчення вузу.

У курсовій роботі має бути розкрита методологія аудиту обліку господарських засобів і процесів, дана оцінка ведення документів і реєстрів, які використовуються на практиці, виявлені факти відхилення від типових форм документів, документів, реєстрів і порушень,

Необхідно звернути увагу на методи обробки економічної інформації з використанням технічних засобів за конкретних умов.


^ 3 Збирання і обробка матеріалу для написання курсової роботи


Якість роботи, її практичне значення залежать від правильно складеної програми зібраних даних. Необхідність складення такої програми зумовлюється тим, що багато даних із господарської діяльності не знаходять відображення в системному бухгалтерському обліку, а окремі з них - і в оперативному, в системі внутрішньозаводського обліку.

Програма збирання матеріалів може бути розроблена лише після ознайомлення студентів зі спеціальною літературою, а також об'єктом курсової роботи.

Розробка таких програм, як правило, не викликає особливих ускладнень.

Головним джерелом інформації є звіт підприємств і об'єднань.

Крім матеріалів підприємства, об'єднання необхідні й інші матеріали, які мають загальний характер

Курсова робота з аудиту може бути виконана на базі матеріалів, зібраних під час навчально-ознайомлювальної практики з бухгалтерського обліку. Вартість роботи визначається якістю обробки документів підприємств, особливістю висновків і пропозицій, самостійністю виконання, новизною оригінальністю.

У плані вказують стаж і місце роботи, методи і терміни виконання.

Рекомендований порядок збирання вихідних матеріалів у процесі навчально-ознайомлювальної практики з бухгалтерського обліку може конкретизуватись студентом під керуванням наукового керівника з аудиту від кафедри обліку та аудиту.


^ 4 Узагальнення і систематизація матеріалів


У процесі роботи над курсовою роботою студент має перевірити матеріал, обґрунтувати свої висновки, пропозиції, оформити наочний матеріал. Таку роботу рекомендується виконувати за вказаною схемою:

1. Систематизація і обробка матеріалів з кожної пропозиції плану.

На цьому етапі відбирають матеріал для включення у відповідні розділи курсової роботи і складають план викладення, на основі аналізу роблять висновки. Одночасно уточнюють робочий план і визначають необхідність збирання додаткових матеріалів. У результаті такої роботи одержують перший варіант курсової роботи.

2. Висновки і пропозиції.

На цьому етапі визначають основні напрями висновків і пропозицій, що випливають із основного змісту курсової роботи, дають економічну оцінку, з'ясовують необхідність додаткового збирання вихідних даних або нормативних матеріалів.

3. Збирання додаткових матеріалів, детальна розробка і обґрунтування висновків і пропозицій.

На цьому етапі уточнюють деякі положення і на завершення формують висновки і пропозиції.

4. Літературна обробка і оформлення курсової роботи й ілюстрація матеріалів.

Зміст і послідовність виконання всієї роботи має. індивідуальний характер, але при цьому необхідно дотримувати загальних вимог.

Виконуючи курсову роботу, студент має показати вміння користуватися методикою дослідження окремих конкретних питань, що вирішуються.

Крім того, необхідно показати вміння вибирати оптимальні варіанти розв’язання поставлених завдань.

Таким чином, у курсовій роботі має бути охарактеризовано вихідний варіант і рекомендовано з науковим обґрунтуванням.

У курсовій роботі всі поставлені питання розглядають з урахуванням нормативних документа (законів), постанов, інструкцій тощо.


^ 5 Бібліографія. Вивчення літератури


Складення бібліографії та вивчення літератури з теми курсової роботи проводиться під час її підготовки, а також наукових доповідей, виконання тематики за договорами господарської діяльності, проходження практики.

Літературу вивчають також на стадії підбору за напрямами навчальної роботи і в процесі її оцінювання, обробки і систематизації.

Методика вивчення літератури як основа наукових досліджень у курсовій роботі залежить від індивідуальних здібностей дослідника, його загальноосвітнього рівня і спеціальної підготовки, ерудиції й особливостей пам'яті, звичок тощо.

Існують загальні правила роботи з літературою.

Літературу слід вивчати від простої, популярної до складної ( монографій, наукових статей, теоретичних розробок, збірок наукових праць). Спочатку слід ознайомитись з вітчизняною літературою. Опанувати основну літературу (навчальні посібники, теоретичні статті), а потім додаткову (інструктивні нормативи, статті).

Працюючи з літературою, студент має знати, що вивчення літератури - це не механічне засвоєння інформації, а активний творчий процес, який розширює коло знань, сприяє розвитку аналітичного мислення, дає змогу вибірково використовувати інформацію у курсовій роботі.

Літературу бажано вивчати у такій послідовності: державні законодавчі акти з поставленого питання, навчальна література, монографії, газетні та журнальні статті, інструктивні матеріали. Із літератури, яку вивчають, рекомендується зробити виписки на окремих картках або в зошиті, де записали автора, назву праці, видавництва, рік видання. Якщо використана стаття із журналу, то записують автора, назву статті, журналу, рік видання, номер. Із карток складають бібліографічний каталог, на основі якого можна знайти необхідну літературу, встановити порядок обробки, вирішити питання про методику прочитання.

Особливу увагу слід звернути на такі джерела інформації, як річний, квартальний звіт, місячна звітність. Тут знаходиться цінна інформація, в якій детально охарактеризована господарська діяльність за певний період. Інформація також може знаходитись у технічних звітах, у відділах заводоуправління. Якщо дослідження проводять на підприємстві, то інформацію можна зібрати на місцях - журнали-ордери, відомості, таблиці. Зібрані практичні матеріали мають бути систематизовані.

При обробці використовуються статистичні й економіко-математичні методи та ін. Виконуючи курсову роботу, студенти повинні широко використовувати електронно-обчислювальну техніку, показати знання її можливостей, використання в своїй роботі.

^ 6 Написання курсової роботи


Перед переписуванням роботи (остаточний варіант) необхідно її відредагувати, визначити розміщення ілюстративного матеріалу, ознайомитися з правилами оформлення.

При написанні курсової роботи студент має знати такі вимоги:

 • правильно застосовувати теоретичні положення з бухгалтерського обліку та аудиту, нормативні документи,

 • чітко і лаконічно викладати свої думки і пропозиції. Під час написання курсової роботи студент у встановлений науковим керівником час (один раз на тиждень) звітує перед ним про підготовку матеріалу і виконання.

Одним з важливих моментів написання курсової роботи є правильно вибрана послідовність викладання.

Студент повинен послідовно, логічно викласти результати дослідження і стисло відобразити зміст курсової роботи.


^ 7 Зміст курсової роботи


6.1 У вступі обґрунтовують актуальність вибраної теми, визначають мету і коло питань, що розглядатимуться у курсовій роботі. Мова йде про значення проведення аудиту для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, обґрунтовуються завдання, поставлені у курсовій роботі.

6.2 Коротка техніко-економічна характеристика підприємства. У цьому розділі дають загальну характеристику підприємства, його повну назву, адресу, форму власності, підпорядкування, коротку характеристику сировинної бази та районів збуту готової продукції, а також визначають значення продукції, ступінь задоволення потреб підприємств-споживачів.

У цьому розділі слід подати структуру управління підприємством, бухгалтерії, служби внутрішнього аудиту (контролю). Це оформлюють у вигляді схем.

Для наочності наводять таблицю з основними техніко-економічними показниками за період, що досліджується.

Слід звернути увагу на виробничу потужність підприємства і відповідність її виробничій програмі.

Номенклатура продукції підприємства подається у вигляді таблиці за період відповідно до техніко-економічних показників. Якщо номенклатура продукції невелика, то можна все розмістити в одній таблиці.

При характеристиці виробничого, технічного і економічного рівня підприємства необхідно звернути увагу на технологічні й організаційні особливості, що впливають на побудову бухгалтерського обліку (наказ про облікову політику).

6.3 Методичні основи проведення аудиту

У цьому розділі курсової роботи треба дати короткий огляд наявної літератури, що вивчається, розкрити теоретичні положення проведення аудиту. Поряд з висвітленням загальних теоретичних питань важливо розкрити економічний зміст показника, дослідженню якого присвячена курсова робота (прибуток, заробітна плата, собівартість тощо), показати його значення і зміни в різні періоди діяльності підприємства, вплив різних чинників на їх зміну.

Виконуючи розділ, слід керуватися також рекомендаціями, наведеними у додатку 2.

6.4 Дослідження методології та проведення аудиту на підприємстві.

Як правило, цей розділ є підґрунтям досліджень курсової роботи. У ньому мають бути зосереджені наслідки дослідження організації бухгалтерського обліку і практики їх упровадження на одній із ділянок облікового аналітичного процесу, організації внутрішнього аудиту або контролю базового підприємства. В даному розділі обов’язкове посилання на додатки.

Матеріали цього параграфа доцільно викласти у такій послідовності:

- характеристика діючої на підприємстві системи організації бухгалтерського обліку, опис підрозділів і служб підприємства, пов'язаних з веденням бухгалтерського обліку;

 • характеристика діючої на підприємстві системи організації внутрішнього аудиту, контролю, служб підприємства, пов'язаних з проведенням внутрішнього аудиту або контролю;

 • аудит бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, контролю з теми курсової роботи, з цифрами та посиланням на додатки;

 • висновки відповідно до проведеного аудиту.

Додатками до розділу мають бути заповнені за відповідний період відомості, розроблювальні таблиці, журнали-ордери, тощо.

На основі проведеного аудиту ведення обліку у висновках обґрунтовуються конкретні пропозиції, спрямовані на поліпшення методології та організації бухгалтерського обліку, підвищення ефективності роботи підприємства, управління, комп'ютеризації бухгалтерського обліку.

6.5 Література.

Список використаної література подається після тексту в такій послідовності:

1) Закови, постанови Верховної Ради України.

2) Інструктивні матеріали міністерств і відомств.

 1. Монографії, навчальна література, брошури, наукові статті.

4) Матеріали базового підприємства.

При цьому слід указати автора, повну назву роботи, видавництво, місце і рік видання, обсяг роботи або сторінку.

Література має бути розміщена за абеткою за прізвищами автора, основні матеріали - в хронологічній послідовності. До списку включити літературу, що безпосередньо була використана студентом.

6.6 Додатки до курсової роботи.

Додатки до курсової роботи – це бухгалтерські документи, на підставі яких проводилась аудиторська перевірка з теми курсової роботи. Документи мають бути пов’язані між собою. Обов’язково додається бухгалтерська, фінансова звітність.

Схеми, технології обліку, аналізу з проведенням аудиту сприяють не лише підвищенню наочності переконливості матеріалу, а і детальному розгляду суті явища.

Графіки і діаграми деталізують характеристику організаційно-технологічного рівня підприємства і подають роботу наочніше. Особливо корисні графічні методи для характеристики узагальнюючих результативних показників, а також для відображення динаміки явищ.

Кількість і якість цих додатків свідчить про те, як детально студент вивчив практичні й теоретичні матеріали з вибраної теми.


^ 8 Загальні вимоги для оформлення курсової роботи


Змістовна робота втрачає свою цінність, якщо вона оформлена неохайно. Порушення загальноприйнятих правил оформлення тексту, таблиць, особливо графічного матеріалу, знижує якість і оцінку роботи. А тому при оформленні курсової роботи необхідно дотримуватися таких рекомендацій.

Робота повинна мати текстову, стилістично оброблену частину з відповідними бухгалтерськими даними взятими з додатків та посиланнями на додатки, розрахунками, формулами, таблицями розрахункових, статистичних даних, графіками, схемами, фотографіями.

Важливо, щоб облікові реєстри, таблиці, формули та ілюстрації, крім точності й достовірності, відзначалися наочністю.

Графічний матеріал і умовні позначки мають відповідати діючим стандартам. Термінологія і визначення повинні бути єдиними в усій роботі й відповідати стандартам, а за їх відсутності – загальноприйнятими в науково-- технічній літературі.

Роботу над текстом значно полегшує використання словників і довідників, за допомогою яких можна з’ясувати терміни і зрозуміти їх зміст.

^ Розміщення тексту на сторінці. Текст слід писати на одній сторінці аркуша, залишаючи ліворуч поле завширшки 2,5 см, а праворуч – 1,5 см, зверху і знизу – по 2 см. Нехтування цими вимогами може призвести до того, що при брошуруванні й вирівнюванні рукопису рядки зліва будуть прошиті, а решта – зрізані. Усі аркуші роботи мають бути послідовно пронумеровані у правій верхній або середній частині сторінки арабськими цифрами. Нумерація сторінок має бути послідовною від титульного аркуша до останньої сторінки, включаючи всі ілюстрації, таблиці, розміщенні у тексті й додатках.

На титульній сторінці розміщують найменування організації, виконавця роботи (Міністерство, інститут, факультет, кафедра), потім прізвище виконавця: характер роботи (курсова), назву теми. Далі вказують керівника теми (посада, науковий ступінь), місто, рік виконання роботи (додаток 3). Зміст іде за титульною сторінкою. У ньому перелічують заголовки і вказують номери сторінок, на яких вони в тексті розміщені. Зміст має бути послідовним і включати всі заголовки і підзаголовки, що ідуть у тексті під рубрикаційними індексами.

Рубрикація. Уся робота складається із розділів і підрозділів. Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами в усій роботі. Кожний розділ бажано починати з нової сторінки. Підрозділи мають порядкові номери у межах кожного розділу.

Номери підрозділів складаються з номерів розділів і підрозділів. Частини, розділи і підрозділи повинні мати коротку назву відповідної змісту і записані у вигляді заголовка. Між підрозділами залишають відстань 25 мм. Підрозділи можуть мати підпункти.

Додатки. Додатки – це бухгалтерські документи на основі яких проводилась аудиторська перевірка. Додатки позначають буквами, у верхньому правому кутку. Наприклад, додаток А.

Ілюстрації. Бухгалтерські реєстри, креслення, графіки, діаграма, схеми, фотографії мають бути дбайливо оформлені відповідно до стандартів. Ілюстрації розміщують за текстом. Якщо у тексті є багато ілюстрацій, то їх виносять до додатків, а в тексті зазначають його номер і сторінку. Розміщувати ілюстрації слід так, щоб їх можна було розглядати без зміни розміщення роботи.

Якщо ілюстрації розміщені вздовж сторінки та їх для прочитання треба повернути, то слід розміщувати так, аби повертати за годинниковою стрілкою. Усі ілюстрації називаються рисунками, які треба пронумерувати послідовно у межах розділу або всієї курсової роботи. Кожний рисунок повинен мати назву. приклад - (рис. 1)

Таблиці. За можливістю таблиці мають бути простими, щоб читач міг легко зрозуміти їх зміст. За макетом таблиці розміщують і нумерують аналогічно до ілюстрацій. Слово "Таблиця" разом з номером розміщують праворуч над заголовком таблиці. Числові величини у кожному розділі, як правило, повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Дробові числа повинні бути у вигляді десяткових дробів. Заголовки стовпців таблиць починаються з великої літери. Одиниці виміру одного і того самого показника мають бути в одній із встановлених систем виміру.

Формули нумерують у межах розділу або всієї роботи, а за текстом указують, яка із формул використовується.

Посилання. Якщо у курсовій роботі є посилання на літературне джерело, то це треба робити у квадратних дужках, наприклад [ 2 ], пишеться порядковий номер джерела.

^ 9 Захист курсової роботи


Курсову роботу захищають на кафедрі "Облік та аудит".


Додаток А

Перелік рекомендованих тем курсової роботи з дисципліни

1. Історичні аспекти розвитку аудиторської діяльності.

2 Інститут аудиту в Україні.

3. Становлення та розвиток аудиту в Україні.

4. Становлення екологічного аудиту в Україні.

5. Принцип матеріальності в аудиті.

6. Національні нормативи аудиту в Україні.

7. Основні принципи аудиту.

8. Методика аудиторської діяльності.

9. Аудиторські докази.

10.Аудит організації бухгалтерського обліку по підприємству.

11. Аудит установчих документів.

12. Аудит касових операцій в національній та іноземній валюті.

13. Аудит операцій за поточним рахунком у Національній валюті.

14. Аудит операцій в іноземній валюті на поточному рахунку в банку.

15. Аудит розрахунків з бюджетом за ПДВ та акцизним збором.

16. Аудит розрахунків за страхуванням

17. Аудит розрахунків з Пенсійним фондом.

18. Аудит розрахунків щодо оплати праці в бюджетних установах.

19. Аудит розрахунків з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб.

20. Аудит розрахунків з учасниками.

21. Аудит розрахунків за претензіями.

22. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками.

23. Аудит розрахунків з покупцями і замовниками.

24. Аудит розрахунків з різними дебіторами.

25. Аудит цінних паперів.

26. Аудит фінансових інвестицій.

27. Аудит основних засобів.

28. Аудит обліку нематеріальних активів.

29. Аудит обліку інших необоротних матеріальних активів.

30. Аудит обліку зносу необоротних активів.

31. Аудит обліку фінансових і капітальних інвестицій.

32. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості.

33. Аудит обліку виробничих запасів.

34. Аудит обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі.

35. Аудит обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.

36. Аудит обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

37. Аудит обліку готової продукції.

38. Аудит обліку товарів.

39. Аудит розрахунків з робітниками та службовцями щодо оплати праці.

40. Аудит грошових коштів у національній та іноземній валютах.

41. Аудит обліку статутного капіталу господарюючих суб’єктів.

42. Аудит обліку пайового та додаткового капіталу господарюючих суб’єктів.

44. Аудит обліку резервного капіталу господарюючих суб’єктів.

45. Аудит обліку вилученого та несплаченого капіталу господарюючих суб’єктів.

47. Аудит обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів.

48. Аудит цільового фінансування та цільового надходження.

49. Аудит обліку страхових резервів.

50. Аудит обліку довгострокових зобов'язань.

51. Аудит обліку довгострокових позик.

52. Аудит обліку поточних зобов'язань.

53. Аудит короткострокових і довгострокових позик.

54. Аудит доходів і результатів діяльності господарюючих суб’єктів.

55. Аудит обліку витрат за елементами господарюючих суб’єктів.

56. Аудит обліку витрат діяльності господарюючих суб’єктів.

57. Аудит обліку загальновиробничих витрат господарюючих суб’єктів.

58. Аудит обліку адміністративних витрат господарюючих суб’єктів.

59. Аудит обліку витрат збуту господарюючого суб’єктів.

60. Аудит обліку затрат від участі з капіталі.

61. Аудит обліку витрат щодо реалізації продукції, товарів (робіт, послуг).

62. Аудит обліку витрат щодо оплати праці на підприємствах промисловості.

63. Аудит обліку ремонтів і модернізації основних засобів.

64. Аудит витрат обігу на підприємствах торгівлі.

65. Аудит інвестиційної діяльності підприємств.

66. Аудит вексельного обігу господарського суб'єкта.

67. Аудит обліку об'єктів приватизації.

68. Аудит фінансового стану підприємства.

69. Аудит фінансової звітності.

70. Аудит балансу підприємства за статтями.

71. Аудит обліку доходів та витрат комерційних банків.

72. Аудит відстрочених податкових зобов'язань.

73. Аудит витрат і виконаних робіт підрядних будівельних організацій.

74. Аудит розрахунків з підзвітними особами.

75. Аудит необоротних матеріальних активів.

76. Аудит податкових зобов'язань перед бюджетом.

77. Аудит податкових зобов'язань щодо цільових фондів.

78. Аудит розрахунків з бюджетом щодо податку на прибуток.

79. Аудит обліку поточних зобов'язань комерційних банків.

80. Аудит обліку касових операцій та операцій на поточних рахунках.

81. Аудит доходів та витрат бюджетних установ.

82. Аудит фінансово-розрахункових операцій бюджетних установ.

83 Аудит розрахункових операцій

84. Аудит фінансових результатів діяльності..

85 Аудит розрахунків з бюджетом щодо ПДВ

86 Аудит доходів та фінансових результатів.

Додаток Б


Приблизний зміст курсової роботи


Вступ

1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства.

2. Методичні основи аудиту організації бухгалтерського обліку (з теми курсової роботи).

2.1

2.2

2.3

3.Дослідження методології проведення аудиту бухгалтерського обліку на підприємстві (з теми курсової роботи).

3.1

3.2

3.3

3.4 Аудиторський висновок з теми курсової роботи.

Висновки і пропозиції

Література

Додатки.


Додаток В

Зразок оформлення титульної сторінки

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Кафедра "Облік та аудит"


^ КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Аудит 11»

на тему__________________________________________________________

(назва)

Керівник роботи:___________________________________________________

(посада, науковий ступінь, П.І.П)

Роботу виконав (виконала) студент (студентка)_________________________

(П.І.П)


№ залікової книжки

дом. адреса


Кременчук 2010


Додаток Г

Приблизний план до курсової робота на тему

"Аудит обліку виробничих запасів"

План

Вступ

Розділ І Технічно-економічна характеристика підприємства.

Розділ І І Теоретичні основи аудиту виробничих запасів.

  1. Економічне обґрунтування аудиту виробничих запасів.

  2. Нормативна база щодо аудиту виробничих запасів.

  3. Методика проведення аудиту щодо виробничих запасів.

Розділ III Аудит обліку виробничих запасів.

3.1 Аудит складу виробничих запасів.

3.2 Аудит надходження виробничих запасів.

3.3 Аудит складського обліку щодо виробничих запасів.

3.4 Аудит передачі виробничих запасів для виробничих потреб.

3.5 Аудит реалізації виробничих запасів.

3.6 Аудит нестач, надлишків виробничих запасів.

3.7 Аудит ПДВ, щодо надходження та реалізації виробничих запасів.

3.8 Аудиторський висновок.

Висновки та пропозиції.

Список літератури.

Додатки


Додаток Д
Синтетичний рахунок № 31

«Рахунки в банках»

Рахунки в національній Рахунки в іноземній

валюті валюті


Поточний Інші рахунки в Поточний ра- Інші рахунки в

рахунок у національній хунок в інозе- іноземній ва-

національній валюті мній валюті люті

ній валюті


_________________________________________________________

Аналітичні рахунки

_________________________________________________________


Додаток Ж

Аудиторський висновок

про достовірність і повноту бухгалтерської Звітності та аналіз фінансового стану ВАТ« »

«__»______2010_ року м. Кременчук

На підставі угоди № _ від «_» _______ 2010_ року аудитором фірми «_____»____________(сертифікат №____ виданий __________________ ліцензія №______) проведено аудиторську перевірку________«_________» відношення до визначення достовірності бухгалтерської звітності та аналізу фінансового стану, а саме:

 1. Первинна документація на 2100_р.

 2. Журнали - ордери за 2100_р,

 3. Головна книга за 2100_р.

 4. Річний бухгалтерський звіт за 2010_р.

Аудитор керувався законодавством України в сфері діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку та формування бухгалтерської звітності, прийнятими в Україні нормами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів.

У результаті проведеного аудиту встановлено:

Основні відомості про емітента


Найменування емітента

Організаційно-правова форма
Код ЄДРПОУ
№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі
Орган, що видав свідоцтво
Юридична адреса та місцезнаходження
Телефон
Телефакс
Телетайп, телекс
Розрахунковий рахунок
МФО
Назва банку
Основні види діяльності
Кількість акціонерів
Кількість власників облігацій
Кількість працівників
Найменування, місцезнаходження, телефон незалежного реєстратора
Найменування, місцезнаходження, телефон торговця цінними паперами
Остання дата опублікування інформації про діяльність емітента. Назва друкованого органу Тираж.
Дата подання до комісії останнього річного звіту
Дата проведення останніх зборів
Найменування та місцезнаходження юридичної особи, вповноваженої емітентом продавати та покупати його цінні папери
Найменування та місцезнаходження юридичної особи, уповноваженої емітентом
Дата та термін виплати дивідендів, якщо вони будуть виплачуватись

^ Статутний Фонд

Розмір статутного фонду на «» 2010_р. становить_______гривень і формується за рахунок _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу

За 2010 рік основні засоби збільшились на_____тис. грн. (станом на 1.01.2010 р. вони становили ___ тис. гр., а станом на 1.01.2010р. ___ тис. грн).

_____________________________________________________________________


Аналітичний облік відповідає синтетичному.

Порушень, які відображені в обліку та :звітності результатів індексації основних засобів, надходжень, реалізації, ремонту та інвентаризації методів визначення зносу (амортизації) не встановлено.

Станом на 1.01.2010 р. нематеріальні активи відсутні.


Облік фінансових вкладень

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


Облік витрат виробництва (обігу)

Вибірковою перевіркою правильності формування складу витрат установлено, що витрати формуються відповідно до Типового положення щодо планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 № 473.

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Облік коштів і розрахунків

Облік касових операцій, залишків каси та нормативів витрат на поточні витрат ведеться та дотримується Порядку ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого Постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 року.

________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Облік позикових коштів

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Облік товарів

Облік товарів у АТ ведеться відповідно до Положення (С) БО № 9 «Запаси»

________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Фінансові результати та використання прибутку.

Фінансові результати та використання прибутку характеризуються такими показниками:


Найменування показника (тис. грн)

Попередній

Звітний

Прибуток

Збитки

Прибутки

Збитки

Виторг від реалізації

Додаток на додану вартість

Витрати

Комерційні витрати

Результати від реалізації

Інші операційні доходи і витрати

Доходи і витрати від позареалізаційних операцій

Усього прибутків і збитків

Балансовий прибуток або збиток

Податок на прибуток

Інші використання прибутку

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)


б) використання прибутку

Найменування напрямів

Звітний період

Платежі до бюджету
Резервний фонд
Використано на:
- виробничий та соціальний розвиток
- заохочування
- поповнення оборотних коштів
- дивіденди
- інші потреби


Таким чином, при отриманні збитків у сумі___тис. грн, використано ___ тис. грн.

Непокриті збитки склали - ___ тис. грн.


^ Стан бухгалтерського обліку та звітність

Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою рахівництва. Бухгалтерський облік в цілому відповідає вимогам Закону України № 996 від 16.07.99 року «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Матеріали при проведенні річної інвентаризації______________________

вимогам інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, затвердженої наказом МФУ від 11.08 94 р. №69


№ п/п

Актив

На 1.01.2008 .

На 1.01.2009р.

На1.01.2010р.

1

Необоротні активи


2

Оборотні активи


3

Витрати майбутніх періодів


4

Необоротні активи та групи вибуття

Баланс

Пасив


1

Власний капітал


2

Забезпечення таких витрат і платежів


3

Довгострокові зобовязання


4

Поточні зобовязання


5

Доходи майбутніх періодів

Баланс^ Аналіз фінансового стану.

Показники платоспроможності та фінансової стійкості за 2010ік.№ п/п

Показники

Оптимальне значення1.

Коефіцієнт ліквідності

1. Загальний коефіцієнт

2. Проміжний

3. Абсолютної ліквідності


2.

Коефіцієнт фінансової стійкості


3.

Коефіцієнт фінансової незалежності


4.

Коефіцієнт ефективності використання активів


5.

Коефіцієнт ефективності

використання власних коштів


6.

Коефіцієнт загальної рентабельності


Подана інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів суб’єкта, що перевіряється.

Фінансова звітність складена на підставі дійсних облікових даних і достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 1.01.2010року.

Аудиторський висновок складено «_»_____ 2010 року


Аудитор ____________(_____)

Список літератури


 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” К. 244 від 22.04.93

 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” /Дайджест, 15.02.2000-09-10/

 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-11, 15,16,19, 20, 25 та інші /Дайджест, випуск 2000 р./

 4. Наказ МФУ №291 від 30.11.99 План рахунків бухгалтерського обліку /Дайджест, 15.02.2000/

 5. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник – Житомир, ПП. “Рута”, 2004.- 588 с.

 6. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник – Житомир, ПП. “Рута”, 2004.- 511 с.

 7. Білуха М.Т. Курс аудиту. Підручник. К. Вища школа, 1999 – 463 с.

 8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський (фінансовий) облік. – Ж. ПП “Рута”,– 2006, 37 с.

 9. Жила В.Г. Ревизия и аудит –к.,1998 – 254 с.

 10. Камышанов П.И. Знакомьтесь: аудит (организация и методика проверок). - М.:Информационно-внедренческий центр «Маркетинг» ,1994 -78с.

 11. Кузьминский А.Н. Аудит. Практическое пособие.-К.:Учетинформ.,1996 –

281 с.

 1. Кізима А.Я. Дерій В.А. Аудит. Тернопіль: Джура: Т., 2002-87 с.

 2. Лабынцев Н.Т. Ковалева О.В. Аудит: Теория и практика: Учебное пособие.- М.: ПРИОР, 2000.- 208 с.

 3. Макальская А.К. внутренний аудит Учебное пособие. - М.: Дело и сервис, 2000. – 80 с.

 4. Робертсон Дж. Аудит: Пер. с англ. - М.: КРМС ,Аудиторская фирма «Контакт»,1993-496с.

 5. Суйц В.П. Аудит. Практическое пособие для аудиторов. - М.: Издательский центр «Анкил», 1994-.108 с

 6. Одинцова Л.М. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Аудит»

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Аудит» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7050100 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі: старш. викл. Л.М. Одинцова,

старш. викл. Н.В. Черевик


Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ____________ Формат 60 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.___________ Наклад ______прим. Зам. № _______Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи