Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 150.29 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір150.29 Kb.
ТипЗакон

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИсципліни

фінансовий контроль та аудит”

для студентів ДЕННОЇ та заочної ФОРМ НАВЧАННЯ

за спеціальністю 7.03050801 – „фінанси”


Кременчук 2010

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль та аудит” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03050801 – „Фінанси”.


Укладач старш. викл. Л. М. Одінцова

Рецензент д. е. н. проф. А. О. Касич


Кафедра “Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від „___” ____________ 2010 р.

Заступник голови методичної ради __________________доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................................4

1. Теми, погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної

дисципліни.........................................................................................................6

2. Перелік тем і питань для самостійного опрацювання.............................. 7

3. Питання до модульного контролю.................................................. 11

Список літератури...........................................................................................14


ВСТУП


Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” заклав правову основу для впровадження ефективного фінансового контролю в державі. Відповідно до нього виникла необхідність внесення докорінних змін у методологію здійснення фінансового контролю.

Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою через проведення державного фінансового аудиту та інспектування.

Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті.

Інспектування здійснюється у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушень законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.

В умовах побудови ринкової економіки змінюються підходи та принципи щодо методів організації та здійснення державного фінансового контролю. Організаційні зміни в проведенні державного фінансового контролю зумовлені тим, що він набуває статусу фінансового контролю незалежної держави. Це повною мірою стосується функцій фінансово-господарського контролю, складовими частинами якого є тематичні контрольні перевірки та ревізії.

Дисципліна “Фінансовий контроль та аудит” базується на вивченні інших дисциплін, таких як: “Економіка підприємства”, “Бухгалтерський облік”, “Аудит” і забезпечує підготовку студентів до виконання дипломної роботи. Дисципліну читають у 9-му семестрі, загальний обсяг – 108 годин, аудиторних 36 годин, з них лекційних 18 і практичних занять18 годин.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: поняття державного фінансового контролю; законодавчі, нормативно-правові акти; різницю між фінансовим контролем та аудитом; бухгалтерський облік операцій активів, пасивів, фінансово-господарської діяльності підприємств; методи фінансового контролю та аудиту операцій з обліку основних засобів; виробничих запасів; матеріальних цінностей; витрат на виробництво готової та реалізованої продукції; фінансово-розрахункових операцій; операцій з обліку фінансових результатів. А також уміти: використовувати законодавчі, нормативно-правові джерела, методи та способи фінансового контролю, необхідні джерела інформації, правильно здійснювати перевірку бухгалтерської та фінансової звітності підприємства.

Із урахуванням значного обсягу матеріалу, студенти вивчають самостійно його частину. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових занять. Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни “Фінансовий контроль та аудит”, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Основні форми самостійної роботи з курсу: комплексне вивчення конспекту лекцій; опрацювання основної та додаткової літератури; тестування після кожної теми; виконання контрольної роботи.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фінансовий контроль та аудит” містять: перелік тем, погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з дисципліни, перелік питань для самостійної роботи, питання до модульного контролю.


^ 1 ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

пор.Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кіль-кість год.

(лекц)

Кіль-кість год.

СРС

Кіль-кість год.

(лекц)

Кіль-кість год.

СРС

1

Сутність і функції державного фінансового контролю

2

9

2

10

2

Контрольно-ревізійний процес: планування та організація здійснення

2

9

-

10

3

Фінансовий контроль і аудит установчих документів та формування власного капіталу

2

9
10

4

Фінансовий контроль і аудит операцій з необоротними активами

2

9

2

10

5

Фінансовий контроль і аудит виробничих запасів та готової продукції

2

9
10

6

Фінансовий контроль і аудит фінансово-розрахункових операцій

4

9
10

7
Фінансовий контроль і аудит фінансової звітності та фінансового стану

2

9
10

8

Оформлення результатів ревізії та їх реалізація

2

9
10
Контрольна робота


22
Усього:

18

72

6

102^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Сутність і функції державного фінансового контролю

Основні функції державної контрольно-ревізійної служби. Права, обов’язки та відповідальність контрольно-ревізійної служби.

Питання для самоперевірки

 1. Сутність фінансового контролю.

 2. Які основні завдання фінансового контролю?

 3. Види фінансового контролю.

 4. Законодавче забезпечення державного фінансового контролю.

 5. У чому полягає різниця між державним фінансовим контролем та аудитом?

 6. У чому полягає різниця між державним фінансовим аудитом та інспектуванням?

 7. Які основні функції державної контрольно-ревізійної служби?

 8. Права контрольно-ревізійної служби.

 9. Обов’язки та відповідальність контрольно-ревізійної служби.

Література: [ 7, с.9-26; 20, с.5-17 ].


Тема 2 Контрольно-ревізійний процес: планування та організація здійснення.

Взаємодія з органами влади, правоохоронними структурами, податковою інспекцією, іншими фінансовими установами.

Питання для самоперевірки

1. Хто складає план роботи контрольно-ревізійного відділу?

2. Як планується ревізія?

3. Які ви знаєте етапи ревізії?

4. Як податкова інспекція взаємодіє з органами влади?

5. Як податкова інспекція взаємодіє з правоохоронними структурами?

Література: [ 7, с.30-51; 20, с.17-29 ].

Тема 3 Фінансовий контроль і аудит установчих документів і формування власного капіталу

Перевірка відповідності статутного капіталу установчим документам. Перевірка формування та використання фондів спеціального призначення (резервного та інших).

Питання для самоперевірки

 1. Як проводять перевірку установчих документів?

 2. Які законодавчі акти регулюють формування статутного капіталу підприємства?

 3. У чому полягає статутна і фактично існуюча організаційна структура підприємства, установи, організації?

 4. Як перевіряють фактично існуючий документообіг і зафіксований в установчих документах?

 5. Відхилення форм і змісту документації, які можуть призвести до порушення прав власника (власників) господарюючих суб’єктів.

 6. У чому полягає перевірка правильності формування статутного капіталу підприємства?

 7. Як перевіряють правильність розрахунків з учасниками?

 8. Як проводиться перевірка формування та використання резервного фонду?

Література:[ 8, с.22-40; 20, с.88-99 ].


Тема 4 Фінансовий контроль і аудит операцій з необоротними активами

Перевірка використання та списання основних засобів. Перевірка нематеріальних активів.

^ Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає перевірка первинних документів з придбання, руху, вибуття та ліквідації основних засобів?

2. За якою вартістю оприбутковується основний засіб на баланс підприємства?

 1. Що входить до первісної вартості основного засобу?

 2. Як проводять ревізію нарахування зносу основних засобів?

 3. Як проводять ревізію використання основних засобів?

 4. Перевірка витрат на ремонт основних засобів.

 5. У яких випадках проводиться дооцінка основних засобів?

 6. Перевірка правильності оприбуткування, використання, вибуття та ліквідації нематеріальних активів.

9. Перевірка обліку інвестицій.

Література:[ 8, с. 60-74; 20, с. 51-63 ].


^ Тема 5 Фінансовий контроль і аудит виробничих запасів і готової продукції

Перевірка випуску продукції, її обліку на складі та в бухгалтерії. Перевірка реалізації готової продукції.

Питання для самоперевірки

1. Як проводять перевірку випуску продукції, її обліку на складі та в бухгалтерії?

2. Як проводиться перевірка документів з інвентаризації продукції?

 1. Перевірка реалізації готової продукції.

 2. Перевірка бартерних (товарообмінних) операцій.

 3. У чому полягають задачі аудиту виробничих запасів?

 4. Який порядок проведення ревізії документального оформлення надходження запасів на склад і відпуску зі складу?

 5. Як проводять ревізію виробничих запасів на складах?

 6. Як проводять перевірку матеріалів, палива, запасних частин?

 7. Як проводять перевірку придбання, зберігання малоцінних і швидкозношуваних предметів?

Література:[ 8, с. 78-84; 10, с. 31-51; 20, с. 75-82 ].

^ Тема 6 Фінансовий контроль і аудит фінансово-розрахункових операцій

Перевірка розрахунків з покупцями та замовниками, з постачальниками, з підзвітними особами, з бюджетом та позабюджетними фондами. Перевірка системи бухгалтерського обігу розрахункових операцій.

^ Питання для самоперевірки

 1. В чому полягає перевірка наявності та відповідності чинному законодавству форм розрахункових документів.

 2. Які існують методи проведення перевірок фінансово-розрахункових операцій?

3 Як проводиться ревізія касових операцій .

4. Як проводиться перевірка поточних, бюджетних та валютних рахунків.

 1. Як проводиться контроль розрахунків з підзвітними особами.

6. Ревізія розрахунків з покупцями та замовниками, з постачальниками, з бюджетом та позабюджетними фондами.

7. Перевірка системи бухгалтерського обігу розрахункових операцій.

8. Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості стосовно розрахунків.

Література: [ 8, с.88-109; 20, с.44-51 ].


^ Тема 7 Фінансовий контроль і аудит фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Перевірка Звіту про фінансові результати. Перевірка Звіту про власний капітал. Перевірка Звіту про рух грошових коштів.

Система показників для аналізу фінансового стану розроблених Головним управлінням економічного аналізу Державної податкової інспекції України.

^ Питання для самоперевірки

 1. На підставі яких бухгалтерських документів проводять перевірку правильності складання Балансу?

 2. Як заповнюють і перевіряють Звіт про фінансовий стан підприємства?

 3. Як перевіряють правильність складання Звіту про рух грошових коштів?

 4. Як проводять перевірку Звіту про власний капітал?

 5. Яка система перевірки фінансового стану підприємства?

 6. Які використовують методи для аналізу фінансового стану?

 7. Які ви знаєте показники ліквідності та платоспроможності?

Література:[ 11, с. 58-66; 17, с. 36-56 ].


Тема 8 Оформлення результатів ревізії та їх реалізація

Реалізація результатів ревізії. Штрафні санкції за результатами ревізії.

Питання для самоперевірки

1. Як оформляють результати ревізії?

2. Особливості складання акту ревізії

3. Які бувають види актів ревізії?

4. Яка структура загального акту ревізії?

5. в чому полягає реалізація результатів ревізії?

6. Які штрафні санкції за результатами ревізії?

Література:[ 14, с. 50-66; 17, с. 126-156 ].


^ 3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


1. Поняття фінансового контролю.

2. Різниця між державним фінансовим аудитом та інспектуванням.

3. Законодавче забезпечення фінансового контролю.

4. Структура та завдання державної контрольно-ревізійної служби.

5. Основні функції державної контрольно-ревізійної служби.

6. Права, обов’язки та відповідальність контрольно-ревізійної служби.

7. Планування та організація контрольно-ревізійної роботи.

8. Організація ревізійного процесу.

9. Проведення ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби.

10. Планова та позапланова ревізія.

11. Взаємодія з органами влади, правоохоронними структурами, податковою інспекцією, іншими фінансовими установами.

12. Перевірка складу та змісту установчих документів.

13. Відповідність чинному законодавству.

14. Статутна і фактично існуюча організаційна структура підприємства, установи, організації.

15. Перевірка формування статутного капіталу та розрахунків з учасниками.

16. Перевірка відповідності статутного капіталу установчим документам.

17 Перевірка формування та використання фондів спеціального призначення.

18. Мета, джерела та завдання ревізії необоротних активів..

19. Перевірка правильності оприбуткування основних засобів.

20. Перевірка нарахування зносу.

21. Перевірка витрат на ремонт основних засобів.

22. Перевірка використання та списання основних засобів.

24. Перевірка нематеріальних активів.

25 Мета, джерела та завдання ревізії виробничих запасів та готової продукції.

26 Перевірка документального оформлення надходження запасів на склад і відпустку зі складу.

27. Перевірка виробничих запасів на складах.

28. Перевірка придбання, зберігання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

29. Інвентаризація запасів.

30. Перевірка випуску продукції, її обліку на складі та в бухгалтерії.

31. Перевірка реалізації готової продукції.

32. Мета, джерела та завдання ревізії фінансово-розрахункових операцій.

33. Перевірка касових операцій.

34. Перевірка поточних, бюджетних та валютних рахунків.

35. Перевірка розрахунків з покупцями та замовниками, з постачальниками.

36. Перевірка розрахунків з підзвітними особами.

37. Перевірка розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.

38. Перевірка системи бухгалтерського обігу розрахункових операцій.

39. Штрафні санкції за результатами ревізії.

40. Законодавче забезпечення фінансової звітності.

41. Перевірка Балансу.

42. Перевірка Звіту про фінансові результати.

43. Перевірка Звіту про власний капітал.

44. Мета аудиту фінансового стану підприємства.

45. Методи аналізу фінансового стану.

46. Аналіз рентабельності.

47. Аналіз ліквідності та платоспроможності.

48. Оформлення результатів ревізії..

49. Складання акту ревізії

50. Види актів ревізії.

51. Структура загального акту ревізії.

52 .Реалізація результатів ревізії.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”

№ 515 від 05.07.93.

 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” №. 244 від 22.04.93.

 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”/ /Дайджест, 15.02.2000.

 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-11, 15,16,19, 20, 25 та інші //Дайджест, випуск 2000.

 4. Наказ МФУ № 291 від 30.11.99. План рахунків бухгалтерського обліку // Дайджест, 15.02.2000.

 5. Андреєв В.Д. Практичний аудит. - М.: Економіка, 1994.

 6. Білуха М.Т.Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. Підручник.- К.: “Вища школа”, 1994.-.364 с.

 7. Бутинець Ф.Ф. Аудит. –Ж.: ПП “Рута”, – 2004, 607 с.

 8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський (фінансовий) облік. – ПП “Рута”, Ж. – 2000, 607 с.

 9. Бухгалтерско-аудиторский портфель (Книга предпринимателя; Книга бухгалтера; Книга аудитора) / Отв.ред. Ю.Б. Рубин , В.И. Солдаткин, -М.: Соминтэк,1994 -732с.

 10. Данилевский Ю.А. Практика аудита: Учеб. Пособие. – М.: Финансовая газета , 1994 – 96 с.

 11. Жила В.Г. Ревизия и аудит. –К.,1998.-452 с.

 12. Журавский В. Аудиторская деятельность: монополизм или конкуренція. //Бухгалтерский учет и аудит.-№ 4,-1997.-с.13.

 13. Зибилевич С. Системы норм аудита в Украине .//Бухгалтерский учет и аудит,-№3,1996-с.17

 14. Зубилевич С., Ефименко В. Аудиторские услуги (сопутствующие аудиту работы) // Бухгалтерский учет и аудит .- №-1, 1996. – 14 с.

 15. Камышанов П.И. Знакомтесь: аудит (организация и методика проверок).-М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг» ,1994.-78с.

 16. Кузьминский А.Н. Аудит. Практическое пособие .- К.: Учетинформ., 1996-с.281.

 17. Малышкин А. Особенности аудиторского заключения о финансовом состоянии предприятия. //Бухгалтерский учет и аудит,-№ 8, 1995 -с. 19.

 18. Петрик Е. Аудит в Украине за 1995 год: теория и практика.// Бухгалтерский учет и аудит-№12.-1995-24 с.

 19. Романів М.В. Державний і фінансовий контроль і аудит. – К., 1998. 220 с.

 20. Сапко В. Бухгалтерський облік. – К., 1999, -498 с.

 21. Суйц В.П. Аудит: Практическое пособие для аудиторов.-М.: Издательский центр «Анкил»,1994-с.108.

 22. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. -М.: Аудит ЮНИТИ, 1994 - 286с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль та аудит” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю7.03050801 - „Фінанси”


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ____________ Формат 60 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.___________ Наклад ______прим. Зам. № ______Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи