Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” icon

Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік”
Скачати 231.47 Kb.
НазваЩодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік”
Дата28.07.2012
Розмір231.47 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК” ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 − «ФІНАНСИ» ( У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

КРЕМЕНЧУК 2007Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Фінансовий облік” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 − “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Кафедра “Облік і аудит”Укладач доцент О.О. Лисиченко

Рецензент доц., к.е.н. А.О. Касич


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_________ від_________________

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ............................................................................................................

4

1

Тематика, її вибір при виконанні курсової роботи.................................

5

2

Визначення завдань дослідження курсової роботи................................

5

3

Структура курсової роботи та вимоги до її оформлення.......................

6

4

Вимоги щодо змісту...................................................................................

9
Завдання для практичної частини.............................................................

10
Список літератури......................................................................................

17
Додаток А Теми для написання курсової роботи................................

19
Додаток Б Титульна сторінка................................................................

21
Додаток В План-схема курсової роботи...............................................

22

ВСТУП


Важливою складовою розвитку ринкових відносин в Україні є побудова раціональної системи фінансового обліку, яка забезпечує всіх членів суспільства достовірною інформацією про господарську діяльність підприємств. Реалізація стратегічного напряму, вступ України до Європейського союзу потребувало побудову адекватної облікової системи. У зв’язку з цим з 1999 року було розпочато реформування фінансового обліку з прийняттям та введенням у дію Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідно необхідним є розробка і видання навчально-методичної літератури, що відображає нові тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Мета написання курсової роботи з дисципліни: отримання знань з методології та організації фінансового обліку. При написанні курсової роботи студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою, методичною та навчальною літературою, а також з нормативно–правовою базою. Також за допомогою практичних знань висвітлити дану проблему у другій (практичній) частині курсової роботи.

Завдання: розуміти мету та сутність фінансового обліку, знати зміст фінансової звітності та принципи її складання, вміти відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та у первинній документації, знати механізм державного регулювання бухгалтерського обліку в Україні, розуміти порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Предмет: предметом дослідження при написанні курсової роботи є обєкти фінансового обліку за топологічною ознакою.

Звязок з іншими науковими дисциплінами: фінансовий облік як наукова дисципліна знаходиться у тісному звязку з іншими дисциплінами, наприклад, бухгалтерський та управлінський облік, економіка підприємства, економічний та фінансовий аналіз, статистика тощо.

У результаті написання курсової роботи студент:

 1. закріплює теоретичні знання з фінансового обліку;

 2. набуває практичний досвід і навички самостійної роботи з літературними джерелами та нормативними долкументами;

 3. формує вміння критичного аналізу діючої системи організації обліку та розробки рекомендацій щодо їх оптимізації.^ 1 ТЕМАТИКА, ЇЇ ВИБІР ПРИ ВИКОНАННІ КУРСОВИХ РОБІТ


Тему курсової роботи студент вибирає самостійно або за порадою наукового керівника кафедри обліку та аудиту згідно з темами, що запропоновані у додатку А. Вибір теми визначає початок роботи над курсовою роботою. Бажано, щоб при виборі тематики були охоплені всі теми курсу бухгалтерського обліку. Підхід до вибору теми має бути творчим, для написання курсової роботи студент може запропонувати власну тему, але її необхідно затвердити у керівника.

Визначення мети і предмета курсової роботи зосереджує студента на вирішенні конкретних питань, сприяє збиранню необхідної інформації, яка стосується теми.

Вибирати тему курсової роботи потрібно за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки “0”, то ви можете вибрати тему із № 10, 20. Якщо остання цифра вашої залікової книжки – “3”, то вибирається тема контрольної роботи за № 3,13


^ 2 ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Після визначення мети курсової роботи виникає необхідність окреслити завдання, які ведуть до розкриття суті поставленого питання і мають бути вирішені при виконанні роботи.

Ринкові відносини вимагають від фахівця оперативно орієнтуватися у змінах економічної політики, уміння професійно оцінювати реальні економічні умови і знаходити оптимальне розвязання економічних проблем на виробництві.

Матеріал збирають разом із вивченням особливості об’єкта дослідження (з літературних джерел, нормативних документів тощо).


^ 3 СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ


Орінтована структура курсової роботи з бухгалтерського обліку.

 1. Вступ.

 2. Методичні основи обліку його організації.

 3. Виконання практичного завдання.

 4. Висновки і пропозиції.

 5. Література.

 6. Додатки.

 • Титульна сторінка, яку оформляють відповідно до додатку Б;

 • Завдання в якому вказується тема курсової роботи, план із зазначенням термінів здачі окремих розділів, дату видачі завдання і дату здачі та захисту курсової роботи; назву підприємства, перелік наданих в роботі додатків.

 • ^ Зміст;

 • Вступ, у якому студент повинен надати обґрунтування вибраної теми курсової роботи, яке зумовлюється актуальністю теми та її народногосподарським значенням; вказати проблеми, рорзвязання яких потребує облікова теорія та практика. У вступі має бути сформульована мета, поставлена при написанні курсової роботи та завдання, розвязання яких необхідно для досягнення поставленої мети;

 • ^ Основна частина, теоретична частина присвячена вивченню методології та організації обліку відповідно до вибраноі тематики. У цьому розділі студент має органічно поєднати організацію і методологію ведення обліку на виробничих підприємствах. Матеріал розділу має бути спрямований на вдосконалення організації обліку. Практична частина включає розвязання. наскрізної задачі та заповнення первинної документації на підставі даних.

 • ^ Висновки і пропозиції, у яких студент викладає основні результати дослідження за кожним розділом курсової роботи. Висновки повинні бути стислими (до двох сторінок) і чітко сформульованими;

 • ^ Список використаної літератури викладається у абетковому порядку:

За кожним літературним джерелом указують прізвище, ініціали автора, назву роботи, рік видання, місце видання, кількість сторінок.

Наприклад: 4. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета, Москва: Финансы и статистика, 1991. – 400с.

У бібліографії статей, які друкують у періодиці, надають прізвище та ініціали автора, назву статті, видання, рік видання та його номер, назву і дату випуску, сторінки. Наприклад: 12. Темчук Н.Н. Проблема дефініції балансу в економічній літературі // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. - №6 (12). – с.8-12.

Список використаної літератури повинен бути підготовлений добросовісно. Література повинна бути підібрана за конкретною темою курсової роботи. Кількість джерел не менше 10 (крім підручників та нормативних документів);

 • Додатки, у яких студенти ілюструють монографічний матеріал викладений в роботі; а також заповнені первинні документи до практичного завдання.

Робота повинна бути виконана на аркушах паперу форматом А4. Приблизний обсяг – 20 - 25 сторінок для друкованого тексту та 35 – 40 для рукописного.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами, які проставляються в правому верхньому кутку. Номери сторінок проставляються, починаючи зі вступу.

Текст курсової роботи варто писати, дотримуючись наступних полів: верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 15 мм, ліве - не менше 25 мм.

При виконанні роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільністі, контрастності і чіткості зображення по всій роботі.

У роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у текст, повинні бути чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближена до щільності основного зображення.

Помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому самому місці або між рядками виправленого зображення від руки.

Ілюстрації (графіки, схеми) у роботі мають назву “рисунок”. Їх варто розташовувати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Назви рисунків розташовують під ілюстрацією, їх нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах пункту.

Цифровий матеріал з метою його наглядності та компактності варто оформлювати у вигляді таблиць. Таблицю необхідно розташовувати безпосередньо після тексту. У правому верхньому кутку над заголовком розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах пункту.

Розділи та підрозділи робіт варто нумерувати арабськими цифрами. Розділи дипломної роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1., 1.2., 1.3. і т.д.

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їх найменування слугують заголовками структурних елементів.


^ 4 ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ


Відповідності до кваліфікаційних характеристик бухгалтерських професій бакалавр та спеціаліст з обліку і аудиту має вміти визначати, формулювати, планувати, здійснювати і координувати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, забезпечувати раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, упровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів щодо їх оптимізації.

Організовувати складання квартальних та річних бухгалтерських звітів (за результатами інвентаризації).

Обґрунтовувати облікову політику підприємства та організовувати роботу облікового персоналу. Саме ці обставини покладено в основу вимог до курсової роботи.

План роботи необхідно скласти відповідно до особливостей господарювання базового підприємства, підібраної літератури.

Робота має бути виконана самостійно, без копіювання тексту підручника або нормативних документів. Текст потрібно ілюструвати схемами, рисунками, таблицями, розрахунками. За текстом необхідно надавати посилання на літературні джерела. За кожним розділом мають бути сформульовані узагальнення.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ


На підставі журналу реєстрації господарських операцій:

 1. проставити кореспонденцію рахунків та визначити відсутні відповідні суми;

 2. рознести операції в регістри первинного обліку (ті, що надані у журналі господарських операцій) та заповнити Журнали 1,3,5;

 3. скласти бухгалтерський баланс.^ Журнал реєстрації господарських операцій за березень місяць

ТОВ „Вікторія”

з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума

1

04.03

Оголошено розмір статутного капіталу згідно з установчими документами

173 000

2

05.03

Внесено засновником Петренко О.В. грошові кошти на поточний рахунок як внесок до статутного капіталу (прибутковий касовий ордер, касова книга)

120 000

3

05.03

Прийнято від засновника Шимко М.В. приміщення теплиці (площа 250 кв. м) як внесок до статутного капіталу (Акт приймання-передачі ОЗ)

35 000

4

05.03

Оприбутковано автомобіль Opel Astra як внесок до статутного капіталу від засновника Троценко В.М. (Акт приймання-передачі ОЗ)

17 000

5

06.03

Внесено до каси готівку засновником Троценко В.М. як внесок до статутного капіталу (Прибутковий касовий ордер, касова книга)

1 000

6

06.03

Придбано патент для вирощування грибів за готівку (строк 1 рік) (Видатковий касовий ордер, касова книга)

240

7

06.03

Придбано технічний регламент щодо вирощування грибів з оплатою готівкою (1 рік) (Видатковий касовий ордер, касова книга)

120

8

08.03

Оприбутковано будівельні матеріали для проведення ремонту теплиці від ВАТ „Балцем” (Накладна, прибутковий ордер, картка складського обліку, податкова накладна)

600

9

08.03

Відображено суму ПДВ

120

10

09.03

Відпущено зі складу будівельні матеріали для ремонту теплиці (Накладна-вимога, запис у картці складського обліку)

300

11

09.03

Отримано рахунок від ТзОВ „Монтаж-Сервіс” за ремонт та переоснащення теплиці (Рахунок)

600

12

09.03

Відображено податковий кредит на суму ПДВ

120

13

10.03

Погашено заборгованість перед ТзОВ „Монтаж-Сервіс” за рахунок короткострокової позики банку

720

14

10.03

Списано витрати щодо переоснащення теплиці на загальновиробничі витрати (бухгалтерський розрахунок)

?

15

10.03

Оприбутковано пастерилізаційну камеру для субстрату від ТзОВ „Перс”(Акт приймання-передачі ОЗ, інвентарна картка, інвентарний список, опис інвентарних карток)

2 200

16

10.03

Відображено суму ПДВ

440

17

10.03

Нараховано заробітну плату Радченко Р.О. за монтаж пастерилізаційної камери (Розрахунково-платіжна відомість)

100

18

10.03

Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати Радченка Р.О. (Розрахунок бухгалтерії)

?

19

10.03

Проведено утримання із заробітної плати Радченко Р.О. (Розрахунок бухгалтерії)

?

20

11.03

Введено в експлуатацію на стерилізаційну камеру після монтажу

?

21

12.03

Оприбутковано матеріали від ТзОВ „Домінус” субстрат для вирощування грибів 2 т за ціною 3 грн без ПДВ за 1 кг (Накладна, товаро-транспортна накладна, податкова накладна, прибутковий ордер)

?

22

12.03

Відображено суму ПДВ

?

23

15.03

Виставлено з поточного рахунку акредитив

8 200

24

16.03

Погашено акредитивом заборгованість перед ТзОВ „Домінус”

7 200

25

17.03

Оприбутковано від ВАТ „Селектор” матеріали-міцелій для вирощування грибів:

 • вешенки, 50 кг ціна 4 грн без ПДВ

 • печериць, 40 кг ціна 8 грн. Без ПДВ (Накладна, картка складського обліку)


?

?

?

26

17.03

Відображено суму ПДВ

?

27

18.03

Видано з каси підзвіт грошові кошти Іваненко І.О. на господарські потреби (Видатковий касовий ордер)

500

28

18.03

Оприбутковано поліетиленові пакети для вирощування грибів придбані з підзвітних сум (Накладна, авансовий звіт)

200

29

18.03

Відображено суму ПДВ

40

30

19.03

Повернуто до каси залишки невикористаних підзвітних сум Іваненком І.О. (Прибутковий касовий ордер)

?

31

19.03

Перераховано з поточного рахунку грошові кошти в погашення заборгованості перед ТзОВ „Перс” (Платіжне доручення)

2 640

32

20.03

Відпущено субстрат для вирощування грибів (картка складського обліку, накладна):

 • Вешенка (500 кг);

 • Печериці (500 кг)


1 500

1 500

33

20.03

Відпущено пакети для вирощування грибів:

 • вешенка

 • печерець


100

70

34

20.03

Відпущено міцелій для вирощування:

 • грибів вешенка, 50 кг

 • грибів печериць, 40 кг


200

320

35

21.03

Отримано рахунок за опалення приміщення теплиці

50

36

21.03

Отримано рахунок від РЕС за освітлення приміщення теплиці

20

37

22.03

Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку

2 000

38

22.03

Нараховано заробітну плату робітникам за вирощування:

 • грибів вешенка

 • грибів печериць (розрахункова відомість)


300

400

39

22.03

Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати робітників зайнятих вирощуванням грибів (розрахунок бухгалтерії):

 • вешенка

 • печериць


?

?

40

22.03

Проведено утримання від заробітної плати робітників відповідно до діючого законодавства (розрахункова відомість)

?

41

23.03

Нараховано знос виробничого приміщення (теплиці)

150

42

23.03

Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу (розрахункова відомість)

500

43

23.03

Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу (розрахункова відомість)

?

44

23.03

Проведено утримання від заробітної плати адмінперсоналу (розрахункова відомість)

?

45

24.03

Отримано сертифікат якості на гриби:

 • вешенка;

 • печериці;


50

50

46

25.03

Списано загальновиробничі витрати

?

47

25.03

Оприбутковано на склад готову продукцію:

 • гриби вешенка (700 кг);

 • гриби печериці (750 кг);


?

?

48

25.03

Відвантажено готову продукцію ВАТ „Тінк”:

 • гриби вешенка (700 кг, ціна 5,70 грн.);

 • гриби печериці (750 кг, ціна 10,5 грн.); (накладна, податкова накладна)


?

?

49

26.03

Нараховано ПДВ

?

50

26.03

Визначено собівартість реалізованої продукції:

 • грибів вешенка;

 • грибів печериць (розрахунок бухгалтерії);


?

?

51

26.03

Визначено дохід від реалізації:

 • грибів вешенка;

 • грибів печериць;


?

?

52

26.03

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції:

 • грибів вешенка;

 • грибів печериць;


?

?

53

26.03

Списано на фінансовий результат адміністративні витрати

?

54

27.03

Визначено суму нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (розрахунок бухгалтерії)

?

55

31.03

Зараховано грошові кошти від ВАТ „Тінк” за реалізовану продукцію

11 865


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” //Дайджест, 15.02.2000-09-10.

2. Бухгалтерские стандарты :Энциклопедия бухгалтера и економиста, − Харьков: ООО Центр «Консульт», февраль 2005. − 301 с.

3. Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. О. Руденок, − Х.: Фактор, 2003. – 312 с.

4. Онищенко Т., Борщ Н., Мякота В., Кавторева Я. Альбом бухгалтерских проводок. – 7-ое изд., перераб. и доп. – Х.: Фактор, 2003. – 152 с.

5. Первинна документація / Уклад. О. Піроженко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2003. − 220 с.

6. План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування. Х.: Фактор, 2003. – 155 с.

7. Стандарты бухгалтерского учёта: Энциклопедия бухгалтера и экономиста. Сб. нормативных док. - Х.: Фактор, февраль 2003. – 236 с.

Додаткова


8. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спец. „Облік і аудит” ВНЗ /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 726 с.

9. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студ. спец. „Облік і аудит” ВНЗ /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. − 4-те вид. доп. і перероб. – Житомир:

ПП „Рута”, 2002. – 688 с.

10. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навч. пос. для студ. ВНЗ спец. 7.050.106 „Облік і аудит” /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 303 с.

11. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учёт в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учебное пособие для вузов /Под ред. проф. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

12. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-ге видан., перероб. і доп. – Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2003. – 628 с.

13. Основні засоби: Практичне керівництво. – Дніпропетровськ: Баланс – Клуб, 2006. − № 4. – 221 с.

14. Служебные командировки: Энциклопедия бухгалтера и економиста: Харьков: ООО Центр «Консульт», июнь 2006. – 166 с.

15. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. − К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 672 с.


Додаток А

Теми для написання курсової роботи


 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах.

 2. Система документального забезпечення бухгалтерського обліку: стан та розвиток.

 3. Облік основних засобів.

 4. Облік нематеріальних активів.

 5. Облік виробничих запасів.

 6. Облік праці та її оплати.

 7. Виробничі витрати та їх облік.

 8. Облік готової продукції та її реалізація.

 9. Грошові кошти на підприємстві, їх облік.

 10. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості.

 11. Облік малоцінних швидкозношуваних предметів.

 12. Облік доходів та витрат.

 13. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

 14. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

 15. Облік операцій з короткостроковими векселями та акредитивами.

 16. Облік поточних та довгострокових фінансових інвестицій.

 17. Облік товарних операцій.

 18. Облік нетоварних операцій.

 19. Облік власного капіталу.

 20. Облік забезпечення зобов'язань.

 21. Облік довгострокових позик та виданих векселів.

 22. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з оренди.

 23. Порядок формування та облік фінансових результатів діяльності.

 24. Облік виробничих витрат.

 25. Облік витрат, що виникли у ході інвестиційної та фінансової діяльності.

 26. Інвентаризація – складова частина облікової політики підприємства. Методика її проведення.

 27. Сутність, види та призначення фінансової звітності.

 28. Облікова політика підприємства.

 29. Облік витрат за економічними елементами.

 30. Організація обліку інших необоротних нематеріальних активів.
^

Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


 1. ^ КУРСОВА РОБОТА


 2. З дисципліни “Фінансовий облік”

 3. на тему:Виконав:

Студент групи ОА – 06 –1 Іванов С.Г.

Перевірив: к.е.н., доцент Лисиченко О.О.


Кременчук 2007


Додаток В

^ ПЛАН-СХЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ
пор

№ розділу

Питання плану


Підпункти плану (пункти)

Обсяги у сторінках (приблизно)

1
Вступ

-

2-3 с.

2

І

Теоретико-методологічні основи обліку

Не менше трьох

до 20 сторінок

3


ІІ

Практична задача

Один


За потребою

до 10 сторінок

4
Висновки

-

2-3 с.

5
Література

-

За потребою

6
Додатки

-

За потребою


Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік" для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к. е. н., доц. О.О. Лисиченко


Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др.________________Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія


Ум. друк. арк.._________ Наклад ______________Зам. № ____ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі» для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” iconТ. В. Момот, М. В. Кадничанський методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми...
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи,...
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів 4 курсу
Фінансовий облік [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи / [уклад.: І. М. Бурденко, І. О. Макаренко, Ю. С....
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” iconХарківська державна академія міського господарства н.І. Гордієнко методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни з дисципліни "Фінансовий облік 1" І "Фінансовий облік...
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни " бухгалтерський облік " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної...
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів спеціальності 050100...
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” icon"облік та аналіз руху грошових потоків"
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “ Облік та аналіз руху грошових потоків ” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи