\"основи обліку та аналізу в бюджетних установах\" icon

"основи обліку та аналізу в бюджетних установах"
Назва"основи обліку та аналізу в бюджетних установах"
Сторінка1/4
Дата01.06.2012
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні вказівки

щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни

"ОСНОВИ ОБЛІКУ та АНАЛІЗУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ"

для студентів заочної формИ навчання

за напрямом 6.030508 – "фінанси і кредит"

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни ,,Основи обліку та аналізу в бюджетних установах" для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030508 – "Фінанси і кредит" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі доцент, к.е.н. В. І. Глухова,


Рецензент професор, д.е.н. А. О. Касич


^

Кафедра обліку, аналізу та аудиту
Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________2011 р.

Заступник голови методичної ради______________ доц. С. А. Сергієнко


зміст

Вступ…………………………………………………………………………………4

1 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольних робіт……………6

2 Варіанти контрольних робіт………………………………………………………7

3 Питання до заліку……………………………………………………………...…32

Список літератури………………………………………………………………….34

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи………39

Додаток Б Розшифровка кодів функціональної класифікації видатків по Управлінню соціального захисту населення……………………………………..40


Вступ


Трансформаційні перетворення, що відбуваються в економіці України, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі, у яких функціонують бюджетні установи – освіту, науку, культуру, медицину тощо. Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується низкою особливостей, які впливають на методику та організацію бухгалтерського обліку, узагальнення облікової інформації в звітності, а також на проведення економічного аналізу діяльності установ.

Побудована оптимальним чином обліково-аналітична робота забезпечить об’єктивність, комплексність, усебічність і конкретність розгляду діяльності бюджетних установ, що дасть змогу отримати виважені управлінські рішення.

Курс «Основи обліку і аналізу в бюджетних установах» є складовою блоку вибіркових навчальних дисциплін із підготовки бакалаврів за напрямом 6.030508«Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво».

^ Предметом курсу «Основи обліку та аналізу в бюджетних установах» є наявність і рух бюджетних коштів у процесі надання нематеріальних послуг, а також господарська діяльність бюджетних установ, спрямована на здійснення ними соціальних функцій держави та ефективне використання фінансових ресурсів.

Мета вивчення дисципліни полягає в засвоєнні студентами теорії та практики обліку в бюджетних установах із використанням різноманітних методів навчання та контролю, оволодінні методикою проведення економічного аналізу діяльності бюджетної установи в нових умовах господарювання та використанні його результатів для прийняття необхідних управлінських рішень на перспективу.

^ Завдання курсу – вивчення теоретичних аспектів формування і використання фінансових ресурсів бюджетних установ, ознайомлення з основами організації в них бухгалтерського обліку, виявлення його особливостей, засвоєння методики обліку та аналізу в бюджетних установах, своєчасне відображення фінансово-господарських операцій з формування, використання бюджетних коштів відповідно до їх цільового призначення, виявлення за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності резервів раціонального витрачання коштів бюджетних установ.

Даний курс тісно пов’язаний з такими дисциплінами: ”Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”, “Фінанси”, “Бюджетна система”, «Економічний аналіз».

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

– економічну сутність об'єктів бухгалтерського обліку в різних за профілем бюджетних установах, систему їх оцінювання та класифікації;

– законодавчу та нормативну базу щодо облікової політики бюджетних установ;

– методику використання плану рахунків бюджетних установ;

– облікові регістри та форми звітності;

– теоретичні основи економічного аналізу діяльності бюджетних установ;

– основні методичні прийоми проведення аналізу господарської діяльності бюджетних установ;

уміти:

– складати специфічні первинні бухгалтерські документи;

– заповнювати бухгалтерські регістри;

– робити різні розрахунки з бухгалтерського обліку;

– складати типові бухгалтерські проведення і форми звітності;

– проводити аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ та повноти використання фінансових ресурсів;

- аналізувати виконання кошторису за доходами, видатками в розрізі загального та спеціального фондів і кодів бюджетної класифікації видатків.

^ 1 Рекомендації щодо виконання та офрмлення контрольних робіт


Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують у письмовій формі контрольну роботу.

Контрольна робота складається з одного теоретичного питання та трьох практичних завдань (двох – з бухгалтерського обліку та одного – з аналізу в бюджетних установах).

Варіанти контрольної роботи обираються за останньою цифрою залікової книжки.

Відповіді на теоретичні питання виконуються у письмовому вигляді в короткій конспективній формі, за необхідності супроводжуються рисунками, таблицями (обсяг – 5 сторінок). У роботі обов’язкове посилання на використані літературні джерела, список яких наводиться в кінці кожного питання контрольної роботи. Результати проведеного аналізу виконання кошторису слід подавати у вигляді таблиць, до яких обов’язково додати письмове пояснення.

Контрольна робота виконується на аркушах форматом А4, приблизний обсяг – 15 сторінок у друкованому варіанті або 20–25 сторінок – у рукописному.

Контрольну роботу слід виконувати українською мовою.

Захист контрольної роботи проводиться в строки, затверджені деканатом, але не менше ніж за два тижні до заліку. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до заліку. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи з дисципліни «Основи обліку та аналізу в бюджетних установах» наведено у додатку А.

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру обліку, аналізу та аудиту (КрНУ імені М.Остроградського, бульвар Пушкіна, 3, корпус №5, кімната 5301, м. Кременчук, 39600) не менше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1


1. Кошторис бюджетної установи, порядок складання, затвердження та виконання.

2. Задачі з обліку:

2.1. Нарахована заробітна плата викладачам університету. Коштів загального фонду на виплату заробітної плати не вистачає на (7000грн), але є вільні кошти спеціального фонду, які можна тимчасово запозичити. Відобразити в бухгалтерському обліку операції зі спрямування коштів спеціального фонду на видатки загального з наступним відшкодуванням видатків спеціальному фонду.

2.2 Школа-інтернат за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом за загальним фондом згідно з рахунком перерахувала ТОВ «Спектр» з реєстраційного рахунка 30 000 грн, у тому числі ПДВ – 5 000 грн за комп’ютерну техніку. Товар надійшов на склад.

За наведеними господарськими операціями скласти бухгалтерські проведення і дати їм економічну характеристику в розрізі наступних пунктів:

– визначити зміст операції та охарактеризувати кореспондуючі рахунки

– назвати первинні документи, за якими оформляється господарська операція та облікові реєстри, де вона відображається .

3. Задача з аналізу:

За даними таблиці 2.1 визначити загальний обсяг джерел надходжень спеціального фонду Управління охорони здоров’я м. Комсомольська, їх структуру та динаміку. Використовуючи дані таблиці 2.1, заповнити таблицю 2.2, проаналізувати джерела фінансування установи в розрізі загального і спеціального фондів та зробити необхідні висновки.

Таблиця 2.1 Динаміка і структура джерел надходжень спеціального фонду Управління охорони здоров’я

Вид надходження грошових кошті в

Надходження 2008р.

Надходження 2009р.

Надходження 2010р.

ТТемп росту (6/2)

Сума,

тис. грн

Питома вага, %

Сума,

тис. грн

Питома вага, %

Сума,

тис. грн

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з функціональними повноваженнями


579,2

?

674,4

?

895,0

?

?

Плата за оренду майна бюджетної установи

76,7

?

28,9

?

39,6

?

0,5

Кошти отримані бюджетною установою від реалізації майна


11,5

?

19,5

?

11,3

?

?

Гранти та дарунки

483,0

?

578,1

?

628,9

?

1,3

Кошти, що отримуються на виконання окремих доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб

48,1

?

34,8
16,5

?

0,3

Інші надходження

0,4

?

25,0

?

6,1

?

?

Надходження коштів, усього

1198,9

100

1360,7

100

1597,4

100

?


Таблиця 2.2 Динаміка і структура джерел фінансування Управління охорони здоров’я


Вид джерела

2008рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення

2010-2008рр.

Зміна

струк-

тури

Сума, тис. грн

%

Сума, тис. грн

%

Сума, тис. грн

%

Абс.

(+;-)

Відн.

%

(+;-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Доходи загального фонду

18480,5

?

25598,9

?

33227,6

?

+14747,1

+79,8

?

Доходи спеціального фонду:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Разом

?

100

?

100

?

100

?

?

0Варіант 2


1. План рахунків обліку бюджетних установ і облікові реєстри

2. Задачі з обліку:

2. 1 У кошторисі установи на 2011 рік за КЕКВ 2300 передбачені витрати в сумі 3000 грн. Установою придбане програмне забезпечення з правом власності на нього, вартістю 3000 грн з ПДВ. Установа не є платником ПДВ. За програмне забезпечення повністю сплачено з реєстраційного рахунку.

2.2 Бюджетною установою, що утримується за рахунок коштів державного бюджету, в квітні ц. р. було здійснено такі операції:

перераховано кошти в рахунок попередньої оплати постачальникові (за рахунок коштів загального фонду) у сумі 2400 грн, отримано лабораторне обладнання вартістю 2400 грн (у тому числі ПДВ), оплачено послуги за транспортування необоротного активу (за рахунок коштів загального фонду) у сумі 120 грн. Бюджетна установа не є платником ПДВ.

За наведеними господарськими операціями скласти бухгалтерські проведення і дати їм економічну характеристику в розрізі наступних пунктів:

– визначити зміст операції та охарактеризувати кореспондуючі рахунки;

– назвати первинні документи, за якими оформляється господарська операція та облікові реєстри, де вона відображається .


3. Задача з аналізу.

Проаналізувати:

а) за даними таблиць 2.3. і 2.4 склад, структуру та динаміку видатків у розрізі КФКВ (кодів функціональної класифікації видатків) по Управлінню охорони здоров’я м. Олександрії за загальним і спеціальним фондами окремо;

б) визначити загальний обсяг видатків за 2010 рік по Управлінню, в тому числі по КФКВ, виокремивши видатки загального і спеціального фондів.

Таблиця 2.3 Склад і структура видатків загального фонду Управління охорони здоров’я за 2008–2010 роки в розрізі КФКВ


Показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення

2010-2008рр.

Зміна

струк-тури

(+;-)

Сума, тис. грн

%

Сума, тис. грн

%

Сума, тис. грн

%

Абс.

(+;-)

Відн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

КФКВ 080101

Лікарні

14901,5

?

20863,5

?

27201,2

?

+12299,7

?

?

КФКВ 080209

Станція швидкої медичної допомоги

1680,1

?

2226,5

?

2922,5

?

+1242,4

?

?

КФКВ 080300

Амбулаторії

822,4

?

1074,4

?

1353,0

?

+530,6

?

?

КФКВ 080500

Стоматологічна поліклініка

929,4

?

1249,8

?

1528,8

?

+599,4

?

?

КФКВ 081004

Централізована бухгалтерія

147,1

?

184,7

?

222,1

?

+75,0

?

-0,2

КФКВ 080000

Всього

18480,5

100

25598,9

100

33227,6

100

+14747,1

+79,8

Таблиця 2.4 Склад і структура видатків спеціального фонду Управління охорони здоров’я за 2008-2010 роки в розрізі КФКВ


Показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення

2010-2008рр.

Зміна

струк-тури

(+;-)

Сума, тис. грн


%

Сума, тис. грн

%

Сума, тис. грн

%

Абс.

(+;-)

Відн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

КФКВ 080101

Лікарні


464,0

?

558,0

?

582,5

?

?

?

?

КФКВ 080209

Станція швид-кої медичної допомоги


29,4

?

26,7

?

23,0

?

?

?

-1,0

КФКВ 080300

Амбулаторії


117,6

?

20,9

?

20,1

?

?

?

?

КФКВ 080500

Стоматологічна поліклініка


611,0

?

733,1

?

987,8

?

?

?

?

КФКВ 081004

Централізована бухгалтерія


1,9

?

0,5

??

?

?

?

КФКВ 080000

Всього

1223,9

100

1339,2

100

1613,4

100

?

+31,8

Варіант 3


1. Облік результатів виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами

2. Задачі з обліку:

2.1 Підсобним господарством школи-інтернату:

– придбаний у сторонньої організації молодняк тварин на суму 11000 грн (без ПДВ) за раніше отриманим рахунком;

– закуплені у населення курчата на суму 20000 грн (без ПДВ);

– оприбутковане від забою птиці м’ясо на суму 300 грн.

2.2 Нараховано заробітну плату викладачам – 15000грн, стипендії студентам і аспірантам – 10000 грн, здійснити відповідні нарахування податків і зборів та відобразити в обліку.

За наведеними господарськими операціями скласти бухгалтерські проведення і дати їм економічну характеристику в розрізі наступних пунктів:

– визначити зміст операції та охарактеризувати кореспондуючі рахунки;

– назвати первинні документи, за якими оформляється господарська операція та облікові реєстри, де вона відображається.


  1. Задача з аналізу.

Проаналізувати виконання кошторису Управління освіти за загальним фондом за 2008–2010 роки в розрізі КЕКВ, обґрунтувавши розраховані відхилення видатків за даними таблиць 2.5, 2.6, 2,7.

Визначити за кожен рік питому вагу поточних видатків і капітальних у загальному їх обсязі.

Таблиця 2.5 – Аналіз виконання кошторисуУправління освіти за загальним фондом за 2008 рік

Показники

КЕКВ

Затверджено

кошторисом

Касові видатки

Фактичні видатки

Відхилення

тис. грн

%


тис. грн

%


тис. грн

%


Кас/

план

Факт /план

Кас/

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Заробітна плата

1110

11904,1

?

10972,0

?

11193,0

?

?

?

?

Нарахування на заробітну плату

1120

4271,2

?

3907,9

?

3986,3

?

?

?

?

Видатки на господарські потреби

1130

1844,5

?

1508,2

?

1384,9

?

?

?

?

Видатки на відрядження

1140

118,9

?

105,5

?

62,3

?

?

?

?

Оплата комунальних послуг

1160

1603,3

?

1392,5

?

1389,1

?

?

?

?

Дослідження і розробки,видатки державного (регіонального)

значення

1170

14,7

?

14,7

?

14,7

?

?

?

?

Субсидії і поточні трансферти

1300

121,7

?

121,6

?

121,6

?

?

?

?

Капітальні видатки

2000

598,3

?

458

?

459,8

?

?

?

?

Разом
20476,7

100

18480,5

100

18611,7

100

-1996,1

-1864,9

-131,2


Таблиця 2.6 – Аналіз виконання кошторису Управління освіти за загальним фондом за 2009 рік

Показники

КЕКВ

Затверджено

кошторисом

Касові видатки

Фактичні видатки

Відхилення

тис.грн

%


тис.грн

%


тис.грн

%


Кас/

план

Факт /план

Кас/

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Заробітна плата


1110

15030,8

?

15025,2

?

14148,4

?

?

?

?

Нарахування на заробітну плату

1120

5326,9

?

5317,5

?

5017,8

?

?

?

?

Видатки на господарські потреби

1130

2560,7

?

2521,4

?

2304,5

?

?

?

?

Видатки на відрядження

1140

105,7

?

105,1

?

105,5

?

?

?

?

Оплата комунальних послуг

1160

2130,7

?

2103,1

?

2094,4

?

?

?

?

Дослідження і розробки,видатки державного (регіонального)

значення

1170

30,3

?

29,8

?

29,8

?

?

?

?

Субсидії і поточні трансферти

1300

148,7

?

148,5

?

148,5

?

?

?

?

Капітальні видатки

2000

355,8

?

348,4

?

342,0

?

?

?

?

Разом
25689,6

100

25599,0

100

24190,5

100

?

?

?


Таблиця 2.7 – Аналіз виконання кошторису Управління освіти за загальним фондом за 2010 рік

Показники

КЕКВ

Затверджено

кошторисом

Касові видатки

Фактичні видатки

Відхилення

тис. грн

%


тис. грн

%


тис. грн

%


Кас/

план

Факт /план

Кас/

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Заробітна плата


1110

19780,9

?

19721,9

?

19721,9

?

?

?

?

Нарахування на заробітну плату

1120

6971,0

?

6939,0

?

6939,0

?

?

?

?

Видатки на господарські потреби

1130

2973,5

?

2937,4

?

3017,0

?

?

?

?

Видатки на відрядження

1140

126,5

?

126,2

?

126,2

?

?

?

?

Оплата комунальних послуг

1160

2691,9

?

2689,2

?

2689,2

?

?

?

?

Дослідження і розробки,

видатки державного (регіонального)

значення

1170

19,1

?

19,1

?

19,1

?

?

?

?


Продовження таблиці 2.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Субсидії і поточні трансферти

1300

138,8

?

168,7

?

168,7

?

?

?

?

Капітальні видатки

2000

626,1

?

626,0

?

630,2

?

?

?

?

Разом
33357,8

?

33227,5

?

33311,3

100

-130,3

-46,5

-83,8

  1   2   3   4

Схожі:

\"основи обліку та аналізу в бюджетних установах\" iconПроблеми та шляхи вдосконалення обліково – аналітичних аспектів використання основних засобів в бюджетних установах
Ема і в бюджетних установах. Зважаючи на це, актуальним питанням сьогодення стає вдосконалення обліку та аналізу бухгалтерського...
\"основи обліку та аналізу в бюджетних установах\" iconЗа напрямом підготовки
...
\"основи обліку та аналізу в бюджетних установах\" iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік»
Назвіть специфічні особливості та завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах на сучасному етапі
\"основи обліку та аналізу в бюджетних установах\" iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» підготувала
\"основи обліку та аналізу в бюджетних установах\" iconВ. Я. Плаксієнко
П. Й. Атамас. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник.— Центр навчальної літератури, 2003,— 284 с
\"основи обліку та аналізу в бюджетних установах\" iconФормат опису модуля
Емпірична формула Стерджеса. Критерії Пірсона, Колмогорова та Смірнова. Задача вирівнювання статистичного ряду. Основи дисперсійного...
\"основи обліку та аналізу в бюджетних установах\" iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах і організаціях» студентами заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах і організаціях» підготувала
\"основи обліку та аналізу в бюджетних установах\" iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни " аналіз у бюджетних та банківських установах" для студентів напряму підготовки "Облік та аудит"
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз у бюджетних та банківських установах” для студентів...
\"основи обліку та аналізу в бюджетних установах\" iconШановні колеги! Українська академія банківської справи Національного банку України спільно з Житомирським державним технологічним університетом
Мета конференції: обговорення актуальних проблем обліку, контролю, аналізу та аудиту на підприємствах, організаціях, в банках та...
\"основи обліку та аналізу в бюджетних установах\" iconПитання, що виносяться на залік з курсу “інформаційні системи І технології обліку І аудиту”
Задачі обліку, що розв`язуються на армб з обліку, контролю, аналізу та аудиту фінансово-розрахункових операцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи