Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/2
Дата01.06.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ “ ОСНОВИ біржової діяльності”


для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг”


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг


Укладачі: кандидат економічних наук, доцент В.І. Баюра,

асистент Н.В. Язан

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2004 р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
^

Кременчук 2004
ЗМІСТ

 1. Вступ

 2. Основні поняття та терміни

 3. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з курсу "Основи біржової діяльності"

 4. Варіанти контрольних робіт

 5. Залікові питання з курсу

 6. Список літературиВСТУП

Сучасний етап розвитку України характеризується розбудовою ринкових відносин, активним формуванням інфраструктури ринкової економіки.

У складі цієї інфраструктури одне з чільних місць належить біржам - товарним, фондовим, валютним тощо.

Найбільш масовий розвиток отримали товарні біржі, що являють собою організований товарний ринок, в межах якого у відповідності з встановленими правилами здійснюються угоди купівлі-продажу певних видів товарів.

Для сучасного етапу розвитку світової біржової торгівлі характерні тенденції росту обсягів біржової діяльності при постійному звуженні асортименту і числа угод по реальному товару, розміщення в місцях концентрації споживання товарів, вирівнювання рівня біржових цін на товари на різних біржах і зростання технічного оснащення бірж, що веде до вдосконалення техніки біржових операцій.

Метою контрольної роботи є формування системи теоретичних і практичних знань щодо біржової діяльності, сучасних концепцій її розвитку, методологічних і організаційних засад використання. В результаті виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:

 • основні категорії біржової діяльності;

 • особливості здійснення біржових операцій;

 • характер взаємовідносин брокера з клієнтами;

 • принципи формування цін на біржовий товар;

 • методи спостереження за біржовою кон’юнктурою;

 • формування доходів, витрат і використання прибутку брокерської контори.

Студент повинен навчитись: - розробляти стратегію брокера на біржі;

 • розробляти цінову стратегію;

 • прогнозувати біржову кон’юнктуру;

 • оцінювати стійкість фінансового стану брокерської контори;

 • оцінювати ефективність брокерської діяльності.

Основні поняття та терміни


Товарна біржа – організація, що об’єднує юридичних та фізичних осіб, що здійснюють виробничу і комерційну діяльність, що має на меті надання послуг, виявлення біржових цін, попиту і пропозиції, впорядкування і полегшення товарообігу і зв’язаних з ним торгових операцій.

Угоди з реальним товаром – угоди, що передбачають купівлю-продаж конкретної партії товару, виготовленого чи підлягаючого виробництву в конкретному періоді.

Угоди спот – угоди, що передбачають наявність товару, що реалізується; а після заключення угоди – негайну передачу його покупцеві.

Угоди форвард – угоди з поставкою в майбутньому періоді (строк поставки до 6 місяців ).

Онкольна угода – угода на покупку реального товару, при якій ціна не фіксується до тих пір, поки цього не вимагає покупець.

Ф’ючерсні угоди – угоди, що передбачають купівлю-продаж не реального товару, а тільки контрактів на нього на майбутній період.

Опціонні угоди – угоди, що передбачають купівлю права чи продажу зобов’язань заключити біржовий контракт на зумовлену кількість товару по наперед встановленій ціні в межах взаємно узгодженого періоду.

Простий опціон – право вибору його покупця вимагати від продавця опціону виконання його зобов’язань чи відступитися від угоди, скориставшись правом відходу.

Подвійний опціон – право вибору його покупця між позицією продавця і позицією покупця реального товару або ф’ючерсного контракту, а також право відмовитися від послідуючої угоди.

Кратний опціон – право його покупця за певну додаткову премію продавцю опціону збільшити в декілька разів партію товару чи ф’ючерсного контракту в майбутній угоді.

Хеджирування – страхування можливих фінансових втрат продавця чи покупця при зміні ціни на реальний товар в процесі здійснення форвардних угод.

Хеджирування покупкою – операція, в процесі якої продавець реального товару, що заключив форвардну угоду на його продаж, одночасно здійснює покупку ф’ючерсних контрактів на аналогічну кількість товару.

Хеджирування продажем – операція, в процесі якої покупець реального товару, що заключив форвардну угоду на його покупку, одночасно здійснює продаж ф’ючерсних контрактів на аналогічнк кількість товару.

Спекуляція – бажання учасника біржі отримати прибуток, правильно прогнозуючи зміни біржової кон’юнктури.

Контанго – ситуація, коли ціни по ф’ючерсним контрактам значно перевищують ціни на реальний товар.

Беквордейшн – ситуація, коли ціни на реальний товар вище цін по ф’ючерсним контрактам.

Брокер – фізична особа, зареєстрована на біржі у відповідності з її статутом, обов’язки якої полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вона представляє, в безпосередньому здійсненні біржових угод і їх реєстрації на біржі.

Агентські (представницькі) операції – доручення підприємства брокерській конторі заключати від імені цього підприємства і за його рахунок угоди по купівлі-продажу товару.

Брокерські (посередницькі) операції – посередництво між продавцями і покупцями з метою надання їм допомоги у здійсненні угод з реальним товаром і на строк.

Дилерські (самостійні) операції – укладання угод з реальним товаром, угод на строк і опціонних угод від свого імені і за свій рахунок в процесі здійснення біржових спекуляцій, основаних на різниці в цінах.

Пропозиція – маса товарів, призначених до реалізації, які вже представлені на біржі або можуть бути доставлені на неї.

Обсяг пропозиції – кількість товару, яку конкретні продавці бажають реалізувати на біржових торгах в даний момент і по певній ціні.

Ціна пропозиції – ціна, що може бути запропонована виходячи від рівня витрат і очікуваного прибутку з врахуванням стану поточної економічної і біржової кон’юнктури.

Котировані ціни – ціни, по яким можливе потенційне укладання угод.

Оплачені ціни – ціни угод.

Біржова котировка цін – виявлення середніх об’єктивних цін на основні біржові товари на основі цін угод.

Біржова кон’юнктура – форма прояву на біржовому ринку окремих товарів системи факторів (умов), що визначають співвідношення пропозиції, попиту і біржових цін.

Підйом кон’юнктури – підвищення активності ринкових процесів по даному товару.

Кон’юнктурний бум – різке зростання попиту на ринку даного товару, який пропозиція повністю задовольнити не може.

Сегментація – розподіл біржового ринку конкретного товару на окремі сегменти, що відрізняються параметрами попиту.

Ринкова ніша – сегмент біржового ринку, на якому раніше брокерські угоди не здійснювались або носили випадковий характер.

Факторний метод прогнозування біржової кон’юнктури – вивчення окремих факторів, що впливають на пропозицію, попит, ціну конкретного товару і визначення можливості змін цих факторів на перспективу.

Трендовий метод прогнозування біржової кон’юнктури – перенесення виявленої в процесі аналізу кон’юнктупної тенденції на майбутній період.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ – ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”.


Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни, а також вивчення методологічних та організаційних засад використання біржової діяльності в практичній діяльності підприємств в Україні.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з обраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен вміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її виконання.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань, тестів та задачі. Варіанти контрольної роботи вибираються згідно з таблицею 1. Відповіді на теоретичні питання виконуються в письмовому вигляді в короткій конспективній формі і за необхідності супроводжуються рисунками або схемами. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані при підготовці джерела (підручники, книги, журнали, статті і т. ін.) за принципом (2, стор. 45-46), що при підготовці до відповіді використано джерело, яке наведено в перелікові літератури у кінці контрольної роботи під №2. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумеруються і розміщуються по тексту відповіді на теоретичне питання або виносяться в додаток.

Контрольна робота виконується на одній стороні аркуша формату А4 (210X297мм). Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумеруються посередині верхнього поля. Робота виконується чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 15 –18 сторінок. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи з дисципліни “ Основи біржової діяльності ” наведений на рис. 1 .

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру маркетингу (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна 3, КДПУ 5 корпус, кімната 401) не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

^

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет


Контрольна робота з дисципліни

“Основи біржової діяльності”


виконав: прізвище, ім’я та по батькові (повністю)

студент групи_____________

шифр залікової книжки________


перевірив: прізвище, ім’я та по батькові викладача (повністю)


Кременчук 2004
  1   2

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи