Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності icon

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Скачати 180.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Дата04.06.2012
Розмір180.29 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 – “МАРКЕТИНГ”


КРЕМЕНЧУК 2004


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг”


Укладач асистент В.В. Герасимчук


Кафедра маркетингу


Рецензент Т.О. Зайчук, к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №___ від ________________ 2004р.
Голова методичної ради__________ професор В.В. Костін^

Кременчук 2004

ЗМІСТСтор.

 1. Вступ 4

 2. Основні поняття та терміни 5

 3. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо

виконання контрольної роботи з дисципліни

“Вступ до спеціальності” 7

 1. Варіанти контрольних робіт 9

 2. Залікові питання з дисципліни “Вступ до спеціальності” 18

6. Список літератури 20
ВСТУП


Принципово нові засади функціонування підприємців, організацій та інших господарських суб’єктів України, що обумовлені переходом до роботи в умовах ринку, вимагають відповідних змін у системі підготовки фахівців, у першу чергу за рахунок введених нових навчальних курсів, запровадження прогресивних форм і методів здійснення навчального процесу. Все це потребує нових, нетрадиційних підходів до підготовки та видання методичних посібників.

Розвиток економічної ситуації в країні, взаємовідносин між партнерами по ринку істотно впливає на рівень забезпечення населення товарами та послугами, а також на ступінь задоволеності населення діяльністю виробників та торгівлі. При цьому слід враховувати, що така діяльність відбувається в суспільстві, яке має певну структуру, елементами якої є торговельні представники, посередники, бази, банки, рекламні агентства, біржі та ін. Від ступеня розвитку та узгодженості дій переважно залежить успіх зусиль підприємця, який працює у сфері виробництва, комерції чи фінансів.

Метою контрольної роботи є формування у студентів комплексу початкових знань про маркетинг. В результаті виконання контрольної роботи студент повинен більш детально вивчити основні аспекти маркетингу та їх характеристику.

Підсумковий контроль роботи студентів заочної форм навчання щодо засвоєння матеріалу курсу здійснюється на підсумковому заліку.
^
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Асортимент – набір однакової за призначенням продукції, яка конкретизується назвами, видом, ґатунком, марками та артикулами.

^ Збут – це процес реалізації виробленої продукції з метою задоволення потреб і запитів виробників.

Канал збуту – організація або особа, яка займається реалізацією, просуванням чи обміном товарів.

^ Комплексне дослідження ринку – всебічне вивчення ринку з метою гнучкого реагування на можливі зміни ринкової ситуації, тобто воно передбачає збір та отримання необхідної інформації про ринки.

Комунікації – це створення і підтримання зв’язку з ринком, споживачами, різними групами суспільства, які впливають на збут продукції.

Кон’юнктура – це ситуація, що склалася на ринку, яка характеризується існуючим співвідношенням попиту та пропонування, рівнем активності господарських суб’єктів, існуючим портфелем замовлень, рівнем цін та інноваційними розробками.

^ Особистий продаж – ознайомлення з товаром(послугами) під час бесіди з одним споживачем, з метою продажу товару.

Попит – потреба, яка підкріплена платоспроможністю.

Презентація – підприємство рекламує свою продукцію акцентуючи увагу на тих вигодах, які отримає споживач при купівлі товару.

Пропаганда – неособисте і неоплатне стимулювання збуту товару, шляхом розповсюдження про нього інформації.

Просування – будь-яка форма сполучень, яка використовується підприємствами для інформування, нагадування чи переконання про свої товари і послуги.

Реклама – будь-яка сплачена підприємницька форма ознайомлення з товаром чи послугами.

^ Ринкове ціноутворення – процес встановлення цін на товари і послуги, які пропонуються на ринку.

Сегментування – це розділення ринку на чіткі групи покупців, кожна з яких може вимагати окремого товару чи комплексу маркетингу.

^ Стимулювання збуту – короткочасні спонукальні засоби заохочення покупки.

Товар - це продукт праці, створений для задоволення потреб людини в результаті обміну, купівлі-продажу через ринок.

Товарна номенклатура – систематизований перелік усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, які пропонує виробник для реалізації.

Товарообіг – діяльність промислових підприємств з планування, практичної реалізації та контролю за фізичним переміщенням готових виробів від місця їх виготовлення до місця реалізації.

^ Фірмовий стиль товару – можливість ідентифікації товарної фірми на ринку, зовнішнє він реалізується через створення ринкової атрибутики товару.

Цільова аудиторія – група споживачів, на яких орієнтований збут.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ”


Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з обраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу студент повинен уміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань та практичне завдання. Варіанти контрольної роботи вибираються згідно з двома останніми цифрами залікової книжки.

Відповіді на теоретичні питання виконуються в письмовому вигляді в короткій конспективній формі та за необхідності супроводжуються схемами або рисунками. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані при підготовці джерела (підручники, книги, журнали, статті та ін.) за принципом (2, стор.45-49), що при підготовці до відповіді використано джерело, яке наведено у списку літератури у кінці контрольної роботи під №2. Малюнки або схеми в контрольній роботі нумеруються і розміщуються по тексту відповіді на теоретичне питання або виносяться в додаток.

Контрольна робота виконується на одній стороні аркуша А4 (210х297мм). Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 25мм (місце для підшивки), справа – 10мм, зверху та знизу – 15мм. Сторінки роботи нумеруються посередині верхнього поля. Робота виконується чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 15-20 сторінок. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи з дисципліни “Вступ до спеціальності” наведений у додатку 1.

Підготовлена контрольна робота висилається або здається на кафедру маркетингу (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна 3, КДПУ 5 корпус, аудиторія 401) не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку. Контрольну роботу бажано виконати українською мовою, але студенти, які не володіють українською мовою можуть виконувати її російською.


^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


ВАРІАНТ №1

 1. Розуміння маркетингу.

 2. Сутність та основна задача комплексного дослідження ринку.

 3. Вибір каналів збуту.

 4. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №2

 1. Мета і задачі маркетингу.

 2. Види досліджень.

 3. Основні елементи системи товарообігу.

 4. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №3

 1. Концепції маркетингу.

 2. Етапи проведення досліджень.

 3. Основні елементи маркетингового стимулювання.

 4. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №4

 1. Функції маркетингу.

 2. Номенклатура і асортимент продукції.

 3. Персональний продаж.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №5

 1. Принципи і комплекс маркетингу.

 2. Управління асортиментом.

 3. Формування суспільної думки.

 4. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №6

 1. Види товарів і послуг.

 2. Управління якістю продукції.

 3. Економічні методи стимулювання збуту.

 4. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №7

 1. Фірмовий стиль товарів.

 2. Маркетингова “петля” якості.

 3. Мета рекламних заходів.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №8

 1. Розробка концепції нового товару.

 2. Визначення конкурентоспроможності виробу.

 3. Види реклами.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №9

 1. Життєвий цикл товарів і його аналіз.

 2. Мета політики ціноутворення.

 3. Вибір засобів масової інформації.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №10

 1. Сучасна ринкова економіка та її інфраструктура.

 2. Види цін.

 3. Зміст рекламного звернення.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №11

 1. Класифікаційні ознаки і різновиди ринку товарів і послуг.

 2. Зовнішні фактори процесу ціноутворення.

 3. Планування витрат на рекламні заходи.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №12

 1. Особливості розвитку сучасного ринку товарів промислово розвинутих країн.

 2. Методи встановлення початкових цін.

 3. Стратегічна маркетингова програма.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №13

 1. Класифікація потреб і чинників, що формують ці потреби.

 2. Мета збутової діяльності підприємства.

 3. Стратегічний господарчий портфель фірми.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ № 14

 1. Спонукальні імпульси попиту та пропонування товарів.

 2. Класифікація організаційних структур збутових служб.

 3. Базова стратегія росту фірми.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №15

 1. Сегментування ринку.

 2. Канали збуту.

 3. Особливості стратегії росту малої фірми.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №16

 1. Культурне середовище міжнародного маркетингу.

 2. Особливості стратегії росту крупних фірм.

 3. Канали збуту.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №17

 1. Особливості стратегії росту середніх фірм.

 2. Політико-правове середовище міжнародного маркетингу.

 3. Мета рекламних заходів.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №18

 1. Економічне середовище міжнародного маркетингу.

 2. Зовнішні фактори процесу ціноутворення.

 3. Номенклатура і асортимент продукції.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №19

 1. Причини виникнення міжнародного маркетингу

 2. Види реклами.

 3. Особливості стратегії росту середніх фірм.

 1. Практичне завдання.

^ ВАРІАНТ №20

 1. Види товарів і послуг.

 2. Управління якістю продукції.

 3. Методи стимулювання збуту.

 4. Практичне завдання.


^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Завдання 1.

На якому етапі життєвого циклу зараз знаходяться наступні товари: портативні кольорові телевізори, чорно-білі телевізори, побутова електротехніка, монітори на рідких кристалах.


Завдання 2.

Наведіть приклади стимулювання збуту таких товарів: побутова хімія, преса, косметика, автомобілі, кондитерські вироби.


Завдання 3.

Які показники якості будуть важливими для споживача для наступних товарів: авіаційний двигун, зернозбиральний комбайн, взуття, диван, чайник.


Завдання 4.

Які фактори визначають зовнішнє, а які внутрішнє середовище функціонування підприємства: конкуренти, кадри, ризик, кон’юнктура, можливість випуску продукції, ринок, рівень свободи в прийнятті управлінських рішень, конкурентоспроможність продукції, екологія, науково-технічний рівень виробництва, джерело ресурсів.


Завдання 5.

Побудуйте в логічній послідовності алгоритм проведення маркетингових досліджень:

 • аналіз зібраної інформації;

 • збір інформації та її класифікація;

 • виявлення проблеми, яку необхідно вирішити фірмі;

 • визначення джерел інформації;

 • формування пропозицій щодо вирішення даної проблеми;

 • мета маркетингових досліджень.

Завдання 6.

Адаптувати товар до запитів зовнішнього ринку можливо шляхом:

 • зміни товару у відповідності до особливостей використання товару;

 • створення нового упакування;

 • розробка нового маркування;

 • пристосування комунікаційної політики до нових вимог;

 • пропонування нового товару з урахуванням міжнародного життєвого циклу товару.


Завдання 7.

До найважливіших сторін маркетингової діяльності підприємства належать:

 • своєчасне планування і проведення маркетингових заходів;

 • забезпечення необхідною інформацією для прийняття відповідних рішень;

 • забезпечення маркетингової діяльності необхідними матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами;

 • компетентна цінова політика.

Поясніть, які ще аспекти маркетингу важливі для успішної діяльності фірми? У чому полягають їх особливості?


Завдання 8.

Розгляньте криві життєвих циклів товарів. Наведіть приклади товарів, які, на вашу думку, відповідають кожній з цих кривих.а) б) в)


г) д) е)


Завдання 9.

Підприємство “Галицькі продукти” планує вийти на ринок безалкогольних напоїв із новим товаром, який вироблятиметься з фруктового соку і буде призначений для споживачів віком від 15 до 25 років. Перед початком розроблення новинки підприємство хоче ретельніше вивчити смаки й уподобання даної цільової групи споживачів. Для того заплановано провести опитування молоді в даному географічному регіоні через особисте опитування вибірки споживачів, зокрема студентів.

Розробіть анкету, яку можна було б запропонувати підприємству для проведення опитування серед студентської молоді.


Завдання 10.

На практиці використовують різні цінові стратегії залежно від багатьох факторів. Узагальнюючи, можна говорити про політику низьких або високих цін. Оцінити можливі переваги і недоліки стратегії низьких або високих цін. Наведіть приклади доцільності їх застосування на практиці.


Завдання 11.

Поняття цільової аудиторії реклами не завжди збігається з поняттям цільового ринку товару, що рекламується (його потенційними споживачами). Охарактеризуйте цільовий ринок і цільову аудиторію реклами для таких товарів:

а) дитяче харчування;

б) чоловічі сорочки;

в) спортивне спорядження для шейпінгу й аеробіки.


Завдання 12.

Проведіть сегментацію ринку дитячих іграшок за демографічним фактором та фактором поведінки споживачів (покупців).


Завдання 13.

Які стратегії фірма може використовувати для виходу на міжнародний ринок?


Завдання 14.

Ви – представник промислово-торговельної палати країни:

 • з економікою типу натурального господарства;

 • з сировинною економікою;

 • з економікою, яка промислово розвивається;

 • з промислово розвинутою економікою.

Охарактеризуйте господарства країни по кожному варіанту, проаналізуйте основні проблеми, які виникають у кожній країні.


Завдання 15.

Перелік позитивних якостей, які більш за все цінують споживачі автомобілів, наведений у випадковому порядку: зовнішній вигляд, ціна, фірма-виробник, якість, надійність, основні експлуатаційні характеристики, безпека, комфорт, рівень сервісу, гарантійний термін. Розмістіть наведені характеристики в порядку надання переваги.


Завдання 16.

Які рішення по організації сервісу необхідно прийняти:

 • власнику магазину жіночого одягу;

 • керівнику позиково-ощадної асоціації;

 • власнику магазину спортивних товарів.


Завдання 17.

Чим вирізняється маркетинг від комерційних зусиль по збуту? Якій роботі Ви надаєте перевагу після закінчення університету: спеціаліста з маркетингу чи спеціаліста зі збуту? Чому?


Завдання 18.

Чим вирізняються два підходи до управління маркетингом: концепція вдосконалення товару та концепція вдосконалення виробництва? Наведіть приклади обох підходів.


Завдання 19.

На прикладі продукції будь-якого підприємства заповніть наступну таблицю:


Назва товару

Етапи життєвого циклу товару

Виведення на ринок

Зріст

Зрілість

Спад


Завдання 20.

Який вид транспорту Ви б використовували при організації розподілу наступних товарів:

 • пиво;

 • коштовні ювелірні вироби;

 • природний газ;

 • сільськогосподарські машини.^ ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Розуміння маркетингу.

 2. Мета і задачі маркетингу.

 3. Концепції маркетингу.

 4. Функції маркетингу.

 5. Принципи і комплекс маркетингу.

 6. Види товарів і послуг.

 7. Фірмовий стиль товарів.

 8. Розробка концепції нового товару.

 9. Життєвий цикл товарів і його аналіз.

 10. Сучасна ринкова економіка та її інфраструктура.

 11. Класифікаційні ознаки і різновиди ринку товарів і послуг.

 12. Особливості розвитку сучасного ринку товарів промислово розвинутих країн.

 13. Класифікація потреб і чинників, що формують ці потреби.

 14. Спонукальні імпульси попиту та пропонування товарів.

 15. Сегментування ринку.

 16. Сутність та основна задача комплексного дослідження ринку.

 17. Види досліджень.

 18. Етапи проведення досліджень.

 19. Номенклатура і асортимент продукції.

 20. Управління асортиментом.

 21. Управління якістю продукції.

 22. Маркетингова “петля” якості.

 23. Визначення конкурентоспроможності виробу.

 24. Ціль та політика ціноутворення.

 25. Види цін.

 26. Зовнішні фактори процесу ціноутворення.

 27. Методи встановлення початкових цін.

 28. Мета збутової діяльності підприємства.

 29. Класифікація організаційних структур збутових служб.

 30. Канали збуту.

 31. Вибір каналів збуту.

 32. Основні елементи системи товарообігу.

 33. Основні елементи маркетингового стимулювання.

 34. Персональний продаж.

 35. Формування суспільної думки.

 36. Економічні методи стимулювання збуту.

 37. Мета рекламних заходів.

 38. Види реклами.

 39. Вибір засобів масової інформації.

 40. Зміст рекламного звернення.

 41. Планування витрат на рекламні заходи.

 42. Стратегічна маркетингова програма.

 43. Стратегічний господарчий портфель фірми.

 44. Базова стратегія росту фірми.

 45. Особливості стратегії росту малої фірми.

 46. Особливості стратегії росту крупних фірм.

 47. Особливості стратегії росту середніх фірм.

 48. Причини виникнення міжнародного маркетингу.

 49. Економічне середовище міжнародного маркетингу.

 50. Політико-правове середовище міжнародного маркетингу.

51. Культурне середовище міжнародного маркетингу.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

основна

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1997. – 196с.

2. Азарян Е.М. Международный маркетинг. – 2-е изд. – Харьков: НВФ “Студцентр”, 2001. – 202с.

3. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2000. – 294с.

4. Диденко Н.И., Самохвалов В.В. Основы международного маркетинга.: Учебное пособие. – СПб.: Политехника, 2000. – 182с.

5. Євдокимов Ф.І., Гавва В.М. Азбука маркетингу: Навч.посібник 3-є видання, переробл. і доп. – Д.: Сталкер, 1998. – 432с.

6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997-156с.


додаткова

7. Крылов И.В. Маркетинг. – М.: Центр, 1998. – 192с.

8. Мазаракі та ін. Міжнародний маркетинг.: Підручник / За ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київський державний торговельно-економічний університет, 2000. – 182с.

9. Маркетинг / Упоряд., вступ, ст.. А.І. Кредісов. К.: Україна, 1994. – 399с.

10. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560с.

11. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эрлашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эрлашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623с.

12. Международные экономические отношения: Учеб. Пособие / Под ред. С.Ф. Сутырина, В.Н. Харламовой. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. – 248с.

13. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 304с.

14. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Підручник.- К.: КНЕУ, 2003.-246с.

15. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Інститут международного права и экономики шимени А.С. Грибоєдова, 1999. – 398с.

16. Підручник. Під ред. А.О. Старостиної. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. – К.: “Іван Федоров”, 1997. – 400с.

17. Попов С.Т. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. – М.: Ось-89, 1997 – 176с.

18. Современный марктеинг / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева, Е.Э. Автухова. Под ред. В.Е. Хруцкого. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 256с.

19. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник/Під заг.ред. А.І. Кредісова / Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. – К., 1997. – 448с.

20. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470с.

21. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: “Издательство Приор”, 1997. – 160с.

22. Швальбе Х. Практика для малых и средних предприятий: Пер. с нем. – М.: Республика, 1995. – 317с.

23. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. / Автор предисл. и науч.ред. А.А. Горячева. – М.:Экономика, 1993. – 335с.


ДОДАТОК 1Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет


Контрольна робота з дисципліни

“Вступ до спеціальності”


Виконав: прізвище, імя та по батькові (повністю)


Студент групи_________________


Шифр залікової книжки_________


Перевірив: прізвище, ім’я та по батькові викладача (повністю)


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг”


Укладач асистент В.В. Герасимчук


Відповідальний за випуск ст. викладач О.Д. Коноваленко


Підписано до друку_________________2004 р. Формат 60 X 90 / 16

Ум. Друк. арк.________Замовлення №______

Тираж 40 екз.

________________________________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева 20,

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2004


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Міжнародний менеджмент” для студентів заочної форми...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Введення в маркетинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи