Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика icon

Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика
Скачати 310.76 Kb.
НазваЩодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика
Дата21.06.2012
Розмір310.76 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО CАМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050113 – "КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ"


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Комерційна логістика" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050113 – "Комерційна діяльність"


Укладачі: проф. О.А. Юрко,

доц. О.О. Юрко,

старш. викл. Л.В. Бачкір

Рецензент д.т.н., проф. М.І. Сокур


Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол №_______ від "___" __________ 2009 р.

Заступник голови методичної ради___________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ.............................................................................................................................4

1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни...................................................................................................................7

2. Перелік тем, питань і завдань для самостійного опрацювання..........................8

3. Тести до модульного контролю...........................................................................17

Список літератури.....................................................................................................30


ВСТУП


В умовах переходу до ринкової економіки важливого значення набуває необхідність радикальної зміни структури та методів управління матеріальними потоками, вироблення нових, більш гнучких методів вивчення попиту, виявлення потреби, оптимального використання та розподілу матеріальних ресурсів. Управління матеріальними потоками завжди було суттєвою стороною господарської діяльності. Порівняно недавно воно набуло статусу однієї з найбільш важливих функцій економічного життя. Основна причина – перехід від ринку продавця до ринку покупця, що викликав необхідність гнучкого реагування виробничих і торгових систем на пріоритети споживача, які швидко змінюються.

Логістика дозволяє істотно скоротити часовий інтервал між придбанням сировини та напівфабрикатів і постачанням готового продукту споживачеві, сприяє різкому скороченню матеріальних запасів, прискорює процес одержання інформації, підвищує рівень сервісу. Новизна концепції логістики щодо управління промисловими системами полягає у всебічному комплексному підході до питань руху матеріальних благ у процесі виробництва і споживання. Предметом логістики є комплексне керування всіма матеріальними і нематеріальними потоками в системах. Логістична система повинна охоплювати і погоджувати процеси виробництва, закупівель і розподілу продукції, а також бути основою при стратегічному плануванні та прогнозуванні.

Логістична діяльність базується на трьох основах: техніка як сукупність усіх технічних засобів і устаткування, що супроводжують матеріальні потоки; інформація як сукупність усієї статичної та динамічної інформації про рух матеріальних і нематеріальних потоків у системах; економіка підприємства та інфраструктура.

Об'єктом вивчення дисципліни «Комерційна логістика» є матеріальні та пов'язані з ними інформаційні й фінансові потоки. Актуальність дисципліни та різко зростаючий інтерес до її вивчення обумовлені потенційними можливостями підвищення ефективності функціонування матеріалопровідних систем, що відкриває використання логістичного підходу.

Новий етап реформування економіки України потребує підготовки спеціалістів, що володіють конкретним методичним інструментарієм, який дозволяє розробляти ефективні системи управління матеріальними потоками.

Вивчення дисципліни передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо організації управління матеріалопотоками з урахуванням специфіки функціонування підприємств в умовах ринкових відносин. Зокрема, студенти, повинні вміти планувати та управляти виробничо-збутовими процесами відповідно до класичних правил логістики: постачання продукції попереднім виробничо-збутовим елементом наступному в точній відповідності номенклатурі, якості кількості, часу, місцю та ціні продукції, що поставляється.

Предметом вивчення “Комерційна логістика” є загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості та тенденції управління й оптимізації матеріальних потоків.

Вивчення курсу “Комерційна логістика” базується на загальних знаннях економічної теорії, взаємопов’язане з такими дисциплінами: “Вища математика”, “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Фінанси підприємства”, “Основи менеджменту”, “Маркетинг”, “Економіка підприємства”.

Основною метою вивчення дисципліни “Комерційна логістика” є формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії та практики розвитку цього напряму і набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.

Основними завданнями, що мають бути розв`язані у процесі викладання дисципліни є: набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики логістики; опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики; оволодіння навичками логістичного мислення й розроблення пропозицій щодо вдосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

Вивчення дисципліни “Комерційна логістика” передбачає проведення лекційних занять. Дисципліна має практичну спрямованість і для кращого засвоєння матеріалу студентам пропонується ряд практичних завдань з відповідних тем, а також самостійне вивчення окремих тем та складання іспиту. Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу.

Таким чином, у результаті вивчення предмета студент повинен

знати: принципи, методи, етапи розвитку логістики; логістичні операції та функції, критерії оптимізації об’єктів логістичного управління; принципи організації логістичних систем на основі сучасних концепцій логістики; принципи взаємодії функціональних областей логістичних систем; показники, що характеризують рівень логістичного сервісу та методики їх розрахунку.

уміти: здійснювати розрахунки щодо оптимізації проходження матеріалопотоку в логістичній системі та визначення системи оптимального управління запасами; обґрунтовувати економічну ефективність використання логістики.
 1. ^

  Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни


№ п/п

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції (год.)

Сам. роб. (год.)

Лекції (год.)

Сам. роб. (год.)

1

Тема 1. Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки

1

2

1

2

2

Тема 2. Об’єкти логістичного управління

1

2

3

3

Тема 3. Концепції логістики

1

2

2

4

Тема 4. Методологія та наукова база логістики

1

2

3

5

Тема 5. Логістика закупок та розміщення замовлень

1

2
3

6

Тема 6. Виробнича логістика

1

2

3

7

Тема 7. Логістика розподілення

1

2

1

3

8

Тема 8. Логістика запасів

1

2

3

9

Тема 9. Логістика складування

1

2

3

10

Тема 10. Транспортна логістика

1

2
3

11

Тема 11. Інформаційна логістика

1

2

3

12

Тема 12. Логістичний сервіс

1

2

3^

Всього годин за семестр:


12

24

2

34
 1. ^ ПЕРЕЛІК ТЕМ, ПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема1 Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки

1. Поняття та сутність логістики.

2. Мета, завдання та функції логістики.

3. Роль логістики в реформуванні економіки України.

Завдання для самостійної роботи

1. Оцінити передумови, причини й тенденції розвитку логістики.

2. Обґрунтуйте спадкоємність концепції управління підприємствами.

3. Опишіть етапи розвитку логістики.

Питання для самоперевірки

1. У яких сферах людської діяльності використовується термін „логістика”?

2. Дайте визначення логістики як науки.

3. Дайте визначення логістики як процесу.

4. Охарактеризуйте зміст комплексів менеджменту, маркетингу та логістики.

5. Обґрунтуйте поділ комерційної діяльності підприємств на складові частини.

6. Дайте визначення і перерахуйте основні види комерційної діяльності підприємства.

7. Яким чином можуть бути сформовані види комерції орієнтовані на збут і маркетинг?

Література: 4, с. 5-50.


Тема 2 Об’єкти логістичного управління

1. Класифікація потоків.

2. Загальні схеми взаємодії потоків.

3. Логістичні операції та функції з матеріальними, інформаційними та сервісними потоками.

Завдання для самостійної роботи

1. Поняття матеріального потоку та параметри, що його характеризують.

2. Класифікація матеріальних потоків.

3. Інформаційні потоки та їх класифікація.

4. Фінансові потоки та їх класифікація.

5. Потоки послуг.

Питання для самоперевірки

1. Класифікації оптимального управління потоками.

2. Інтегровані логістичні потоки.

3. Об’єкти дослідження в логістиці.

4. У чому полягають проблеми організації руху логістичних потоків?

5. Що слід розуміти під управлінням логістичним потоком?

6. Що є логістична система?

7. Що є логістична ланка?

8. Дайте визначення логістичного циклу.

Література: 4, с. 19-49.


Тема 3 Концепції логістики

1. Еволюція концепцій логістики.

2. Основні логістичні концепції.

3. Концепції інтегрованої логістики.

Завдання для самостійної роботи

1. Суть та особливості кожної концепції.

2. Мінімізація загальних витрат, планування потреб у ресурсах (MRP).

3. Точно в термін (just-in-time), мізерне виробництво (lean production), швидкого реагування на попит.

Питання для самоперевірки

1. Загальне управління якістю (TQM).

2. Виробничі, сервісні (комерційні) концепції.

3. Концепції глобальні, локальні.

4. Концепції реактивного і проактивного реагування.

5. Управлінські, функціональні концепції.

6. Галузеві, територіальні концепції.

7. Операційні, логістичні концепції.

Література: 4, с. 76-89.


Тема 4 Методологія та наукова база логістики.

1. Системний підхід у логістиці.

2. Кібернетичний підхід у логістиці.

3. Моделювання у логістиці.

Завдання для самостійної роботи

1. Логістичні системи та принципи їх утворення.

2. Класифікація логістичних систем.

3. Прогнозування розвитку логістичних систем.

Питання для самоперевірки

1. Мікро- та макрологістичні системи.

2. Оцінка функціонування та розвитку логістичних систем.

3. Ланки логістичних систем.

4. Логістичні мережі.

5. Системний аналіз як основний метод обґрунтування та прийняття логістичних рішень.

6. Оптимізація логістичних рішень.

7. Перерахуйте пріоритетні об`єкти досліджень та оптимізацію в маркетингу.

Література: 4, с. 45-50; 68-91.


Тема 5 Логістика закупок та розміщення замовлень

1. Закупівельна діяльність та фактори, що впливають на її ефективність.

2. Визначення потреби в матеріалах.

3. Вибір постачальника.

Завдання для самостійної роботи

1. Організація системи постачання матеріальних ресурсів та роль логістики.

2. Організація взаємодії з постачальниками.

3. Логістичний цикл замовлення.

Питання для самоперевірки

1. Сучасні методи здійснення закупок і розміщення замовлень з використанням стандартів EDI та EDIF ACT.

2. Розміщення замовлень.

3. Обґрунтування розміру та інтервалу поставок.

4. Проблеми створення ланцюгів поставок.

5. Аналіз якості постачання підприємства ресурсами.

6. Визначення методу закупок ресурсів.

7. Процес проектування логістичних систем концепції ресурсів.

Література: 4, с. 191-234.


Тема 6 Виробнича логістика

1. Логістична концепція організації виробництва та її порівняння з традиційною.

2. Мета, завдання та функції виробничої логістики.

3. Логістична операція.

Завдання для самостійної роботи

1. Яким чином можуть бути сформовані види комерції орієнтовані на збуті і маркетинг?

2. Що таке збут?

3. Що таке закупка?

4. Що таке забезпечення, поставка?

5. Що слід розуміти під реалізацією?

6. Обґрунтуйте можливість упровадження логістичних методів у практику управілння підприємствами.

7. Перерахуйте класифікаційні ознаки розмежування логістичних і нелогістичних потоків.

Питання для самоперевірки

1. Характер переробки об`єктів логістичного потоку.

2. Ступінь обхвату операцій господарського процесу.

3. Класифікація штовхаючих концепцій управління логістичними системами.

4. Класифікація тягнучих концепцій управління логістичними системами.

5. Джерело генерування логістичного потоку.

6. Процес функціонування MRP – систем на промисловому підприємстві.

7. Суть концепцій (JIT), „Канбан”, OPT, ROP.

Література: 4, с. 191-234.


Тема 7 Логістика розподілення

1. Мета та функції розподілу логістики.

2. Логістичні канали та логістичні ланцюжки.

3. Проектування дистрибутивних систем.

Завдання для самостійної роботи

1. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу.

2. Вибір каналів розподілу.

3. Логістичні посередники в дистриб`юції, їх класифікація та функції.

4. Координація та інтеграція дій логістичних посередників.

5. Структура логістичної системи розподілу продукції та послуг (ЛСРПП).

6. Класифікація зон потенціального збуту продукції та послуг (ЗПЗПП).

7. Опишіть алгоритм визначення довжини каналу розподілу продукції та послуг.

Питання для самоперевірки

1. Класифікація розподілення як комплексна активність комерційної логістики.

2. Етапи фунуціонування ЛСРПП та їх зміст.

3. Основні типи елементів ЛСРПП.

4. Основні напрями реалізації концепцій управління підприємствами.

5. Основні методи проектування і формування ЛСРПП.

6. Як вибрати організаційну структуру ланцюжка ЛСРПП?

7. Критерії вибору чергового посередника.

Література: 4, с. 92-190.

Тема 8 Логістика запасів

1. Роль запасів у логістичній системі.

2. Види запасів.

3. Системи оптимального управління запасами.

Завдання для самостійної роботи

1. Мотивація формування запасів та причини створення запасів.

2. Ризики утримання запасів.

3. Визначення АВС-аналізу та XYZ-аналізу для визначення логістичної стратегії управління запасами.

4. Класифікація запасів.

5. Побудова графіка змін рівня транспортних запасів.

6. Запаси постачальників засобів виробництва.

7. Розрахунок відхилення запасів від їх оптимального рівня.

Питання для самоперевірки

1. Транспортні запаси.

2. Запаси неліквідних засобів виробництва.

3. Запаси перехідні.

4. Запаси підготовчих засобів виробництва.

5. Виробничі запаси.

6. Страхові запаси (гарантійні) засобів виробництва.

7. Поточні запаси засобів виробництва.

Література: 4, с. 323-351.


Тема 9 Логістика складування

1. Основне призначення складів.

2. Види та функції складів у логістичній системі.

3. Вибір системи складування.

Завдання для самостійної роботи

1. Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюзі.

2. Основні проблеми складування матеріальних ресурсів у логістиці.

3. Вибір між власним складом і складом загального користування.

4. Визначення кількості та розміщення складської мережі.

5. Організація логістичного процесу на складі.

6. Роль тари та пакування у зменшенні логістичних витрат.

Питання для самоперевірки

1. Види продукції.

2. Форми власності.

3. Зовнішні транспотрні зв`язки.

4. Функціональне призначення складів.

5. Різновиди складських будов і споруд.

6. Технічне оснащення складів.

7. Вантажопотік і вантажопереробка.

Література: 4, с. 306-323.


Тема 10 Транспортна логістика

1. Мета, завдання та функції транспортної логістики.

2. Логістична оцінка видів транспорту.

3. Вибір оптимального способу транспортування.

Завдання для самостійної роботи

1. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати.

2. Системи доставки товарів.

3. Вибір оптимального перевізника.

4. Вибір логістичних посередників.

5. Оцінка надійності способу доставки.

6. Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень.

7. Класифікація вантажів.

Питання для самоперевірки

1. Види транспорта.

2. Транспортна система.

3. Основні характеристики транспортної системи.

4. Структура транспортного процесу.

5. Вантажообіг і вантажопотік.

6. Маршрутизація.

7. Маятникова система перевезень.

Література: 4, с. 257-323.


Тема 11 Інформаційна логістика

1. Логістичні інформаційні системи.

2. Концепція інформаційної системи в логістиці.

3. Сучасні інформаційні технології в логістиці.

Завдання для самостійної роботи

1. Класифікація, сучасні аспекти розвитку, архітектура, цілі.

2. Програмне забезпечення прийняття та підтримки логістичних рішень.

3. Штрих-кодування.

4. Електронний обмін даними (EDI).

5. Електронні системи.

6. Дистанційний доступ і комунікації.

7. Комп`ютерні мережі.

Питання для самоперевірки

1. Електронна – логістика.

2. Електронна комерція.

3. Віртуальний бізнес і віртуальні підприємства.

4. Структура контура інформаційних потоків.

5. Класифікація документів у комерційній логістиці.

6. Проектування інформаційних систем.

7. Структура технічного проекту.

8. Структура робочого проекту.

Література: 4, с. 351-371.


Тема 12 Логістичний сервіс

1. Поняття логістичного сервісу.

2. Класифікація видів сервісу.

3. Моделювання та оптимізація рівня логістичного сервісу.

Завдання для самостійної роботи

1. Надання логістичних послуг як засіб підвищення конкурентоспроможності учасників логістичної системи.

2. Показники, що характеризують рівень логістичного сервісу та методики їх розрахунку.

3. Логістика сервісного відгуку – SRL.

4. Сервісні центри.

5. Стандарти якості та їх роль у забезпеченні високого рівня логістичного сервісу.

6. Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послуг.

Питання для самоперевірки

1. Передпродажний та післяпродажний сервіс.

2. Тенденції розвитку гарантійного сервісу.

3. Основні правила розвитку ефективного сервісу.

4. Визначення комплексного показника якості сервісу.

5. Проектна сервісна логістика.

6. Форми, що використовуються в організації сервісних робіт.

7. Структура служби сервісу.

Література: 4, с. 384-407.


 1. ^ ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

 1. Під логістикою розуміють:

а) науку про закони і форми мислення;

б) управління переміщенням і матеріально-технічним забезпеченням збройних сил;

в) науку про управління потоками ресурсів;

г) усі відповіді правильні.

 1. Перерахуйте елементи комплексу логістики.

3. Сукупність об'єднаних за окремою ознакою об'єктів (багато), яка переміщується у просторі і в часі та адаптована до кількісних і якісних перетворень відповідно до впливів на неї суб'єкта управління логістичною системою називається:

а) потоком;

б) логістичним потоком;

в) матеріальним потоком.

4. До основних параметрів, які характеризують логістичний потік, не відноситься:

а) траєкторія руху об'єктів;

б) швидкість переміщення об'єктів;

в) маса об'єктів;

г) проміжні пункти потоку.

 1. За якою ознакою виділяють ешелонуючі логістичні системи:

а) ступінь контролю діяльності;

б) сфера діяльності;

в) спеціалізація діяльності;

г) послідовність передачі ресурсів.

6. Будь-яка дія, що не підлягає подальшій декомпозиції у рамках виникнення, перетворення або захоплення логістичного потоку, називається:

а) активністю;

б) логістичною операцією;

в) логістичною функцією.

7. Основними розділами логістики є:

а) концентраційна логістика, логістика руху ресурсів, розподільна логістика;

б) закупівельна логістика, виробнича логістика, збутова логістика;

в) транспортна логістика, логістика запасів, складська логістика;

г) комерційна логістика, операційна логістика.

8. Розділ логістики, присвячений проектуванню, формуванню
та оптимізації мікро-, мезо- і макрологістичних систем розподілу матеріальних, інформаційних і фінансових ресурсів, називається:

а) збутовою логістикою;

б) комерційною логістикою;

в) розподільною логістикою;

г) операційною логістикою.

9. Який з перерахованих видів руху не відноситься до логістичного потоку:

а) передача електронної пошти;

б) здійснення фінансових операцій;

в) післяпродажне обслуговування автомобілів;

г) пішохідний рух;

д) доставка продукції споживачеві.

10. Розділ логістики, присвячений оперативному управлінню потоками матеріальних, інформаційних і фінансових ресурсів у мікро- і макрологістичних системах, називається:

а) глобальною логістикою;

б) забезпеченням;

в) операційною логістикою;

г) логістикою руху ресурсів.

11. Складова «місце» відноситься до комплексу:

а) менеджменту;

б) маркетингу;

в) логістики.

12. Вид комерційної діяльності, пов`язаної з оперативним управлінням процесами просування продукції на ринок і передачею прав власності на неї відповідно до інтересів споживачів, називається:

а) маркетингом;

б) концентрацією/розподілом;

в) торгівлею;

г) збутом.

13. Управління замовленнями на продукцію і послуги відноситься до функцій:

а) торгівлі;

б) маркетингу;

в) рухи ресурсів;

г) концентрації/розподілу.

14. Організація передачі права власності споживача на біржах, аукціонах, в оптових і роздрібних підприємствах відноситься до функцій:

а) торгівлі;

б) маркетингу;

в) руху ресурсів;

г) концентрації/розподілу.

15. Вибір стратегії розвитку підприємства відноситься до функцій:

а) торгівлі;

б) маркетингу;

в) руху ресурсів;

г) концентрації/розподілу.

16. Логістичний ланцюг, ланки якого забезпечують продаж прав власності на ресурси та їх доведення до кінцевого споживача відповідно до його інтересів, називається:

а) логістичним каналом;

б) каналом концентрації/розподілу;

в) каналом руху ресурсів;

г) каналом збуту.

17. Кількість незалежних комерційних посередників на будь-якому рівні каналів концентрації/розподілу називається:

а) довжиною каналу концентрації/розподілу;

б) шириною каналу концентрації;

в) системою товаропросування.

18. Комерційний посередник, який виконує операції від чужого імені та за свій рахунок, називається:

а) дилером;

б) дистриб'ютором;

в) комісіонером;

г) брокером.

19. Організація економічної, виробничої та іншої діяльності, що приносить підприємцеві прибуток, називається:

а) комерцією;

б) підприємництвом;

в) маркетингом;

г) торгівлею.

20. Діяльність, направлена на розподіл і рух продукції, передачу прав власності на неї, а також контроль і регулювання даних процесів з метою задоволення потреб фізичних і юридичних осіб та отримання прибутку, називається:

а) комерцією;

б) маркетингом;

в) логістикою;

г) збутом.

21. Зоною потенційного збуту продукції та послуг називається:

а) сегмент ринку;

б) група споживачів;

в) частина географічної території;

г) адміністративна освіта.

22. Чинником, що не впливає на розміри зони потенційного збуту
є:

а) споживчі властивості продукції;

б) якість післяпродажного обслуговування споживачів;

в) особові характеристики споживача;

г) умови, що характеризують системну закупівлю продукції.

23. Параметри G у формулі tB = називається:

а) лінійним показником;

б) вартісним показником;

в) транспортним показником;

г) кількісним показником.

24. Для отримання формули, що визначає розміри зони потенційного збуту продукції, використовується теорема:

а) Піфагора;

б) косинусів;

в) синусів;

г) полярного рівняння конічних перетинів.

25. Надання кредиту споживачеві постачальником призводить:

а) до збільшення розмірів зони потенційного збуту продукції;

б) до зменшення розмірів зони потенційного збуту продукції;

в) до стабілізації розмірів зони потенційного збуту продукції.

26. Формула, що описує закон тяжіння Рейлі, виглядає таким чином:

а) ;

б) ;

в) .

27. На розміри зони потенційного збуту продукції в умовах
міжнародної торгівлі не впливають:

а) митний тариф;

б) курс валют;

в) відстань до державного кордону;

г) транспортний тариф;

д) немає правильної відповіді.

28. У формулі символ означає:

а) змінні витрати на транспортування продукції;

б) обсяг продукції, що перевозиться;

в) середню технічну швидкість транспортування продукції.

29. До методів визначення кількості регіональних дистриб`юторів не відноситься метод:

а) оптимізації часу обслуговування споживачів;

б) мінімізації сукупних витрат на рух ресурсів;

в) граничного рівня собівартості продукції;

г) індексний метод.

30. У формулі символ TПР означає:

а) час обслуговування відвідувачів;

б) відстань між підприємствами-конкурентами;

в) приведений радіус-вектор зони потенційного збуту продукції;

г) гранична відстань перевезення вантажу.

31. Скорочення попиту на продукцію приводить:

а) до збільшення індексу розсіяння i;

б) до зменшення індексу розсіяння i;

в) не впливає на величину індексу i.

32. У формулі символ r означає:

а) прибуток підприємства;

б) транспортний тариф;

в) рентабельність продукції;

г) розмір ризику комерційних операцій.

33. Надходження продукції споживачеві в узгоджених за розміром
партіях і в терміни, обумовлені в договорі постачань, називається:

а) рівномірністю постачань;

б) ритмічністю постачань.

Модуль 2

34. Збиток споживача при зменшенні обсягу виробництва про
дукцій визначається:

а) недотриманим прибутком;

б) штрафами, пред'явленими до споживача;

в) збільшенням умовно-постійних витрат підприємства;

г) усі відповіді правильні.

35. При встановленні потреб у компонентах виробу стрічковий графік дозволяє встановити:

а) час на виготовлення партії виробів;

б) якість компонентів виробу;

в) повний план потреби у виробах.

36. Форвардні операції вигідніші за операції оплати ресурсів до моменту
їх постачання у випадках, коли:

а) ціни зменшуються, а витрати на зберігання ресурсів — незначні;

б) ціни зростають, а витрати на зберігання — високі;

в) ціни зменшуються, а витрати на зберігання — високі;

г) ціни зростають, а витрати на зберігання — незначні.

37. У формулі символ С означає:

а) постійні витрати з розрахунку на один виріб;

б) кількість продукції, що купується;

в) ціна за одиницю продукції;

г) оборотні кошти підприємства з розрахунку на один виріб.

38. Основні методи закупівель ресурсів можуть бути класифіковані за наступними ознаками:

а) періодичність закупівлі ресурсів, обсяг партії закупівлі;

б) обсяг партії закупівлі, вартість закупівлі ресурсів;

в) вартість закупівлі ресурсів, періодичність закупівлі.

39. Чи впливає вибір постачальника ресурсів на умови розподілу
готової продукції та мети підприємства?

а) не впливає;

б) впливає;

в) може як впливати, так і не впливати.

40. Обсяг вантажів, переміщуваних за одиницю часу між двома ланками логістичної системи, називається:

а) вантажопотоком;

б) вантажообігом.

41. До основних систем маршрутів транспортних засобів не відноситься:

а) маятникова система;

б) кільцева система;

в) дискретна система.

42. Змішаним транспортуванням називається транспортування, яке зазвичай здійснюється:

а) двома видами транспорту;

б) більш ніж двома видами транспорту;

в) з використанням вантажного терміналу.

43. Найменші витрати на транспортування вантажів досягається з використанням:

а) автомобільного транспорту;

б) залізничного транспорту;

в) водного транспорту;

г) трубопровідного транспорту.

44. Перевезення, що виконуються по тих же підставах, що і регулярні
перевезення, але за особливим розкладом, називаються:

а) додатковими;

б) спеціальними;

в) чартерними.

45. Символ YC означає:

а) середній час простою транспортного засобу;

б) статистичний коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля;

в) середній добовий пробіг автомобіля.

46. Дедвейт — це:

а) водозаміщення судна з повним вантажем;

б) кількість вантажу, яку може прийняти судно понад відповідну масу до осідання до вантажної марки;

в) водозаміщення судна без вантажу;

г) здатність судна вміщати вантаж певного об'єму (габаритів).

47. Відношення тари вагона Рт до маси вантажу Ргр в ній називається:

а) технічним коефіцієнтом тари;

б) коефіцієнтом питомої вантажопідйомності вагона;

в) завантажним коефіцієнтом тари;

г) коефіцієнтом використання вантажопідйомності вагона.

48. Вантажна одиниця, сформована з окремих штучних вантажів,
зберігає форму при перевезенні, вантаженні та вивантаженні і яка забезпечує можливість проведення механізованих вантажних робіт, називається:

а) піддоном;

б) пакетом;

в) контейнером;

г) паллетом.

49. Продукція виробничо-технічного призначення, що знаходиться на різних стадіях виробництва, вироби народного споживання
та інші товари, які чекають вступу до процесу особистого або виробничого споживання, називається:

а) запасом;

б) заділом;

в) перехідними залишками.

50. Натуральний показник, що характеризує трудомісткість роботи
складів, називається:

а) складським товарообігом;

б) складським вантажообігом;

в) коефіцієнтом оборотності матеріалів.

51. Суцільний підрахунок продукції, що знаходиться на складі, створює основу для:

а) оперативного обліку;

б) балансового методу;

в) інвентаризації.

52. У формулі символ означає:

а) геометричний об'єм складського устаткування;

б) питома вага певного виду ресурсів;

в) коефіцієнт заповнення об'єму;

г) вантаження на один квадратний метр площі підлоги.

53. У формулі символ Н означає:

а) витрати на оформлення замовлення на ресурси;

б) витрати на зберігання запасів;

в) річний попит на продукцію;

г) розмір замовлення ресурсів.

54. Символ ROP означає:

а) кількість часу, необхідного для виконання замовлення на постачання ресурсів;

б) точку замовлення/перезамовлення ресурсів;

в) кількість ресурсів у резервному (страховому) запасі;

г) граничний об'єм заповнення складського приміщення.

55. У формулу визначення оптимального виробничого (за кількістю) замовлення ресурсів додатково вводиться показник, який характеризує:

а) продуктивність;

б) собівартість;

в) точку замовлення / перезамовлення ресурсів;

г) термін виконання замовлення на постачання ресурсів.

56. АВС-аналіз дозволяє:

а) визначити точку замовлення / перезамовлення ресурсів;

б) визначити оптимальний розмір партії ресурсів за замовленням;

в) класифікувати запаси за трьома основними групами;

г) обрати модель управління запасами.

57. Сукупність логістично пов'язаних ознак і основ, яка має окремий економічний зміст, утворює:

а) документ;

б) абзац документу;

в) показник;

г) форму.

58. Предметну, змістовну направленість діяльності ланок логістичної системи відображає забезпечення комп'ютерних логістичних інформаційних систем:

а) математичне;

б) технологічне;

в) економічне;

г) функціональне.

59. У логістичну інформаційну систему не входить підсистема:

а) управління процедурами замовлень на продукцію і послуги;

б) маркетингових досліджень;

в) підтримки логістичних рішень;

г) планування вихідних форм і звітів;

д) наукових досліджень і зв'язку.

60. Сукупність різних сфер (ланок) фінансових відносин, кожна з яких характеризується особливостями формування і використання фондів грошових коштів і різною роллю у суспільному відтворенні, називається:

а) банківською системою;

б) фінансовою системою;

в) економічною системою;

г) фінансово-економічною системою.

61. Будь-який контакт, за яким відбувається збільшення фінансових активів одного підприємства і фінансових обов'язків іншого підприємства, називається:

а) фінансовими відносинами;

б) фінансовим інструментом;

в) фінансовим зобов`язанням;

г) фінансовим договором.

62. Банківська опереція, за допомогою якої банк за дозволом свого клієнта отримує на основі розрахункових документів належні йому грошові кошти від покупця за відвантажені на його адресу товари (виконані роботи, послуги) та зараховує їх на його рахунок у банку, називається:

а) платіжним дорученням;

б) інкасо;

в) акредитив.

63. Документ, який включає в себе безумовний наказ власника поточного рахунку банку про виплату указаної в ньому суми окремій особі або пред'явнику, називається:

а) векселем;

б) чеком;

в) облігацією.

64. Формула дозволяє визначити:

а) ефективність діяльності підприємства з надання послуг;

б) коефіцієнт продуктивності підприємства з надання послуг;

г) рівень обслуговування споживачів;

г) комплексний показник рівня сервісу.

65. Діяльність чи користь, яку одна сторона може запропонувати іншій, називається:

а) послугою;

б) товаром;

в) функцією;

г) сервісом.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Афанасьева Н.В. Логистические системы и российские реформы. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1995. – 229 c.

 2. Гаджинский А.М. Основы логистики: Учеб. пособие. – М.: Информ.-внедренч. центр «Маркетинг», 1999. – 200 с.

 3. Голиков А.Е. Маркетинг и логистика. – М.: Издательский дом «Дашков и К», 1999. – 493 с.

 4. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. – М.:ИНФРА-М, 2007. – 426 с.

 5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.:Пер. с англ. - М.: «Дело», 1992.- 288 с.

 6. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. М.: Экономика, 1992. –312 с.

 7. Плоткин Б.А. Основы логистики. Л.: Изд-во ЛФЭИ, 1991. – 237 с.

 8. Рейнахард Юнеман. Материальные потоки и логистика. – Берлин: Изд-во Шпингер, 1989. – 291 с.

 9. Родников А.Н. Логистика: Терминолог. словарь. – М.: Экономика, 1995. - 198 с.

 10. Русалёва А.Ю. Основы логистики. – Новосибирск: НГАЭУ, 1996. – 405 с.

 11. Рынок и логистика /Под ред. м.п. Гордона. – М.: Экономика, 1993. – 511 с.

 12. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информационно-издательский дом «ФИЛАНЬ», 1997. – 477 с.

 13. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 608 с.

 14. Смехов А.А. Введение в логистику. – М.: Транспорт, 1995. – 318 с.

 15. Смехов А. А. Логистика и транспорт. – М.: Транспорт, 1995. – 259 с.

 16. Смиричинський В. В. Управління матеріально-технічними ресурсами: Навч. посібник. — К., 1996. – 212 с.


Додаткова

 1. Васильев Г.А. и др. Логистика. – М.: Экономическое образование, 1993. – 342 с.

 2. Гордон М. II. Функции и развитие логистики в сфере товароведения // Риск. 1993. - № 1. – 42 с.

 3. Демичев Г.В. Складское и товарное хозяйство. – М.: Высшая школа, 1990. – 291 с.

 4. Дегтяренко В. Н. Основы логистики маркетинга. - Ростов н/Д, 1992. – 447 с.

 5. Залманова М. И. Закупочная и распределительная логистика. - Саратов, 1992. – 177 с.

 6. Карташев В.А. Система систем. Очерки общей теории и методологии. – М.: Прогресс – Академия, 1995. – 208 с.

 7. Котлер Ф. Основы маркетинга Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М: Прогресс, 1990. – 509 с.

 8. Кролли О.А. Материально-техническое снабжение: ресурсосберегающая деятельность. - М.: Экономика, 1988. – 222 с.

 9. Макмиллан У. Японская промышленная система. /Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1998. – 290 с.

 10. Нагловский С.Н. Экономика и надёжность логистических контейнерных систем. – Ростов н/Д: Рост. гос. акад.., 2004. – 701 с.

 11. Семененко А.И. Предпринимательская логистика. – СПб: Политехника, 1997. – 153 с.

 12. Сергеев В.И. Логистика: логистика аналитический обзор. – СПб: Организация об-ва «Знание», 1996. – 274 с.

 13. Справочник по материально-техническому снабжению и сбыту. Изд. 2-е, перераб. М.: Экономика, 1975. – 197 с.

 14. Терминология для логистики: Перевод словаря, рекомендованного Европейской ассоциацией // Риск. — 1995. - № 1. – 283 с.

 15. Эффективность стратегий логистического развития: Межвузовский научный сборник. – Саратов: Саратовский гос. техн. ун-т, 1995. – 171 с.Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комерційна логістика» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050113 – «Комерційна діяльність»


Укладачі: проф. О.А. Юрко,

доц. О.О. Юрко,

старш. викл. Л.В. Бачкір


Відповідальний за випуск зав. кафедри маркетингу проф. М.І. Сокур


Підп. до др.________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ______. Наклад _____ прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика iconЩодо практичних занять з навчальної дисципліни комерційна логістика
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Комерційна логістика" для студентів денної та заочної форм навчання...
Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика icon«Логістика»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " державні закупівлі" для студентів денної та
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “державні закупівлі” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "комерційна діяльність підприємств" для студентів
Міністерство освіти 1 науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання...
Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " комерційна діяльність підприємств" для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Комерційна діяльність підприємств ” для студентів денної та заочної...
Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика iconЩодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “мікроекономіка”
Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 050100 – “Економіка підприємства”, 050100 – “Облік...
Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „комерційна діяльніссть в будівництві”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Комерційна робота в будівництві” для студентів 6 курсу заочної форми...
Щодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика iconМетодичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни "Комерційна діяльність" розроблено для студентів спеціальності 03050702 "Комерційна діяльність"
Рецензент: Балдич Людмила Володимирівна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи