Історія економічних вчень” icon

Історія економічних вчень”
Скачати 169.52 Kb.
НазваІсторія економічних вчень”
Дата21.06.2012
Розмір169.52 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ:

6.030504  “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

6.030507 – «МАРКЕТИНГ»


КРЕМЕНЧУК 2008

ЗМІСТ

Вступ……................................................................................................................

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи.................................................................................................................

 1. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія економічних вчень” ........................................................................................

 2. Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Історія економічних вчень”...

Список літератури…...........................................................................................

Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи………………………………………………………………………………..

4


5


7

17

20


22


ВСТУП


Ринкові перетворення, що відбуваються в українській економіці, викликали нагальну потребу в досвідчених фахівцях у галузі економіки. Всебічна підготовка економічних кадрів базується на досягненнях світової та вітчизняної економічної думки, що можливо при досконалому вивченні історії економічних вчень.

Відомо, що економічна наука повинна визначати, як максимально ефективно використовувати обмежені ресурси: природні, матеріальні та фінансові. Вирішення цієї проблеми спирається на загальні економічні закономірності, які досліджуються вченими з давніх часів і до наших днів. Саме це і визначає зміст навчальної дисципліни “Історія економічних вчень”. Предметом історії економічних вчень є історичний процес виникнення, розвитку боротьби та зміни різноманітних економічних ідей, що віддзеркалювали інтереси окремих класів та соціальних груп у різних країнах та на різних етапах розвитку людства. Теоретичне осмислення й узагальнення досягнень економічної наукової думки забезпечує об’єктивність аналізу сучасних соціально-економічних проблем.

У результаті вивчення історії економічних вчень студенти повинні знати: передумови і закономірності розвитку економічної науки, а також основні напрями в сучасній економічній теорії. Крім того, студенти повинні уміти аналізувати науковий внесок окремих шкіл і напрямів у економічну теорію. Це зумовлено такими функціями навчальної дисципліни: практичною, яка полягає у всебічному обґрунтуванні нових господарських форм в економіці України; пізнавальною, що розкриває об’єктивну суть економічних законів та категорій; виховною, яка покликана формувати новий тип економічного мислення, адекватний перспективам соціального розвитку.

Самостійне вивчення студентами заочної форми навчання дисципліни “Історія економічних вчень” передбачає отримання ними теоретичних знань із лекційного курсу та підручників, написання контрольної роботи за вибраною темою, а також – з метою самоперевірки – підготовку повідомлення на семінарському занятті. Теми контрольних робіт, плани семінарських занять, список рекомендованої літератури, а також перелік контрольних питань містяться в даному виданні.

^ 1 рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи


Література з історії економічних вчень знаходиться в читальних залах корпусів №5 та №1 КДУ імені Михайла Остроградського та на абонементі в корпусі №1 на 1-му поверcі.

Вибирати тему контрольної роботи потрібно за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки “0”. Отже, ви можете вибирати тему № 10, 20, 30. Якщо остання цифра вашої залікової книжки – “5”, то вибирається тема контрольної роботи з № 5, 15, 25.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками, довідниками, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення.

Після визначення теми контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури.

Окрім указаної в тематиці контрольних робіт літератури необхідно підібрати основну й додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Приблизний обсяг – 15 - 20 аркушів.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи подано в додатку А.

На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

Розкриття теми має бути пов’язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з вибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання й засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних та журнальних статей тощо).

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру економічної теорії (39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КДУ імені Михайла Остроградського, корпус №5, ауд. 5509 - 5510) не менше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов’язково вказати і прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс.

Захист контрольної роботи проводиться згідно з розкладом занять. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку або іспиту.

Контрольну роботу бажано писати українською мовою. Але студенти, які не володіють українською мовою, можуть виконати її рідною мовою. 1. ^ Тематика контрольних робіт з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІсторіЯ економічних вчень”


Тема 1 Предмет, методологія і завдання історії економічних вчень


 1. Предмет, мета і основні завдання навчальної дисципліни “Історія економічних вчень”.

 2. Місце історії економічної думки в системі економічних дисциплін та її теоретико-методологічні засади.

 3. Основні етапи розвитку економічної науки та періодизація

Література: [3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 25, 26].


Тема 2 Економічна думка країн Стародавнього Сходу


 1. Економічна думка Стародавнього Єгипту.

 2. Економічна думка Месопотамії (Закони Хаммурапі, Хетські закони, Старий заповіт).

 3. Економічна думка Стародавньої Індії.

 4. Економічна думка Стародавнього Китаю (конфуціанство, легізм, моїзм, даосизм).

Література: [3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 25, 26].


Тема 3 Економічна думка античного світу


 1. Загальна характеристика економічної думки античності.

 2. Економічні погляди давньогрецьких філософів (Ксенофонт, Сократ, Платон, Арістотель).

 3. Економічна думка Стародавнього Риму (Катон, брати Гракхи, Варрон, Цицерон, Колумелл).

Література: [3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 25, 26].


Тема 4 Економічна думка Середньовіччя


  1. Передумови формування та особливості економічної думки середньовіччя.

  2. Економічні ідеї західноєвропейських мислителів у добу середньовіччя (Августин Блаженний, Т. Мора, Т. Мюнцера і Т. Кампанелли).

  3. Економічна думка в Україні часів середньовіччя.

Література: [3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 25, 26].


Тема 5. Меркантилізм – перша концепція ринкової економічної теорії


 1. Історико - економічні передумови виникнення меркантилізму.

 2. Основні етапи розвитку меркантилізму (монетаризм (монетарна система), протекціонізм (мануфактурна система)).

 3. Особливості меркантилізму в різних країнах (Англії – Т. Мен, В. Стаффорд, Франції – Ж.Б. Кольбер, А. Монкретьєн, Італії – Г. Скаруффі, Україні та Росії – Б. Хмельницький, Ф. Прокопович).

Література: [3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 25, 26].


^ Тема 6 Виникнення та становлення класичної політичної економії


 1. Історично - економічні передумови виникнення та етапи розвитку класичної політичної економії.

 2. Започаткування КПЕ в Англії та Франції.

 3. Економічне вчення фізіократів.

Література: [3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 25, 26].


Тема 7 Родоначальник класичної політекономії в Англії Вільям Петті


 1. Життєвий шлях та наукова діяльність В. Петті.

 2. Еволюція економічних поглядів В. Петті: від меркантилізму – до класичної школи політекономії (особливості трактовок економічних категорій (багатство, гроші, вартість, доходи, земельна рента), ставлення В. Петті до ролі фінансового капіталу в розвитку виробництва).

 3. Роль В.Петті у створенні науки “Економічна статистика”.

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 8 Засновник класичної політекономії у Франції П’єр Буагільбер


 1. Історичні умови наукової діяльності П. Буагільбера.

 2. Загальна характеристика економічних поглядів П. Буагільбера (критика основних постулатів меркантилізму, ставлення до грошей та багатства, дослідження економічних проблем сільського господарства).

 3. Значення економічних ідей П. Буагільбера в подальшому розвитку економічної думки.

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 9 Економічні погляди фізіократів


 1. Основні ідеї наукової школи фізіократів та їх значення в подальшому розвитку економічної науки.

 2. Загальна характеристика економічних поглядів Ф. Кене.

 3. Особливості та значення наукових відкриттів А. Тюрго в розвитку ідей фізіократизму.

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 10 Роль А. Сміта у формуванні класичної політекономії


 1. Особливості методології А.Сміта та його ставлення до меркантилізму та фізіократизму.

 2. Загальна характеристика книги А. Сміта “Дослідження про природу та причини багатства народів”.

 3. Теорії капіталу, вартості та доходів.

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 21, 24, 25, 26].

^ Тема 11 Розвиток класичної політекономії в працях послідовників А.Сміта


 1. Ж.Б. Сей та його “Трактат політичної економії”.

а) теорія трьох факторів виробництва;

б) “закон ринків” Ж.Б. Сея або концепція безкризового розвитку ринкової економіки.

 1. Загальна характеристика економічних поглядів Дж.С. Мілля.

 2. Т. Мальтус та його “теорія народонаселення”.

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 12 Видатний представник класичної політекономії Девід Рікардо


 1. Життєвий шлях та наукова діяльність Д. Рікардо.

 2. Трудова теорія вартості Д. Рікардо.

 3. Д. Рікардо про капітал, прибуток та заробітну плату.

 4. Теорія земельної ренти.

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17,19, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 13 Еволюція класичної політичної економії у Франції


 1. Теоретико - методологічні особливості економічних досліджень Ж.Б. Сея.

 2. К.Ф. Бастіа і його теорія «послуг».

 3. Роль держави в ринковій економіці у поглядах представників КПЕ у Франції.

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 14 Критичний напрям у політичній економії


 1. Засновник соціального реформізму Дж.С. Мілль.

 2. Наукова критика економічної системи капіталізму в роботах С.Сісмонді.

 3. Економічні ідеї П.Ж. Прудона.

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26].

Тема 15 Соціалістичні утопічні вчення


 1. Передумови виникнення, характеристика та етапи розвитку соціалістичних утопічних ідей.

 2. Моделі ідеального суспільного устрою Т. Мора та Т. Кампанелли.

 3. Економічні ідеї К.А. Сен - Сімона, Ш. Фур’є, Р. Оуена.

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 16 Марксизм


1. Передумови виникнення та історичне значення марксизму.

2. Життєвий шлях та наукова діяльність К.Маркса.

3. Основні соціально-економічні проблеми в “Капіталі” К.Маркса.

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 17 Німецька історична школа


 1. Передумови виникнення та етапи розвитку німецької історичної школи.

 2. Загальна характеристика поглядів представників історичної школи в Німеччині.

 3. Економічні погляди та методологія дослідження Ф. Ліста.

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 18 Маржиналізм: етапи розвитку і теоретичні школи


 1. Соціально-економічні передумови виникнення маржиналізму та його значення для подальшого розвитку світової економічної думки.

 2. Етапи “маржинальної революції”, їх загальні та специфічні риси.

 3. Теоретичні школи маржиналізму (австрійська, кембріджська, американська та лозанська).

Література: [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 19 Загальна характеристика та історичне значення маржиналізму


 1. “Австрійська школа граничної корисності” (К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк).

 2. Економічні погляди А. Маршалла – засновника “кембріджської” школи маржиналізму.

 3. Неокласичний напрям економічної думки у працях Дж.Б. Кларка.

 4. “Лозаннська школа” Л. Вальраса та В. Парето. Перша математична модель макроекономічного планування.

Література: [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 20 Розвиток економічної науки на Україні в ХІХ – поч. ХХ ст.


 1. Формування української політекономії в 1-й половині ХІХ ст. (В. Каразін, А. Скальківський, Г. Галаган, Д. Журавський).

 2. Наукові досягнення українських економістів С. Подолинського, М. Зібера, М. Драгоманова.

 3. Видатний український вчений-економіст М. Туган-Барановський.

 4. Основні течії суспільно-економічної думки на Україні в 1917-1920 рр.

Література: [4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26].


Тема 21 Економічна думка в Росії періоду феодалізму


 1. Економічні ідеї антикріпосницького спрямування у ХVІІІ ст.

 2. Ідеї буржуазної політекономії в працях декабристів.

 3. Економічні проблеми у творах революційних демократів О. Герцена, М. Огарьова, М. Чернишевського.

Література: [ 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26].


^ Тема 22 Розвиток економічної думки в Росії у ХІХ – поч. ХХ ст.


 1. Проблеми політекономії в російській економічній думці ХІХ ст. (аграрні проекти російських декабристів; “селянський соціалізм” О. Герцена та М. Огарьова; економічні погляди М. Чернишевського).

 2. Питання економічної теорії в працях Г. Плеханова.

 3. Економічні ідеї В. Ульянова-Леніна.

Література: [4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26].


Тема 23 Виникнення соціально-інституціонального напряму економічної думки


 1. Соціально-економічні передумови виникнення інституціоналізму.

 2. Загальна характеристика і основні принципи інституціональної теорії (Т. Верлена, Дж. Коммонса, У. Мітчела).

 3. Теорії ринку з недосконалою конкуренцією (Е. Чемберліна, Дж. Робінсон).

Література: [1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 24 Кейнсіанська теорія державного регулювання ринковою економікою


 1. Історичні умови виникнення кейнсіанства.

 2. Дж.М.Кейнс – видатний англійський економіст 1-ї пол. ХХ ст.

 3. Сутність економічного вчення Дж. М.Кейнса (роль держави в економічному житті суспільства; аналіз споживання, збереження та інвестицій; теорія “ефективного попиту”).

Література: [ 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


^ Тема 25 Кейнсіанство та його течії в різних країнах


 1. Життєвий шлях та наукова діяльність видатного англійського економіста Дж.М.Кейнса.

 2. Американська та європейська течії сучасного кейнсіанства.

 3. Загальна характеристика неокейнсіанських теорій економічного зростання. Посткейнсіанство.

Література: [1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 26. Неоліберальні концепції та неокласичний напрям розвитку світової економічної думки


 1. Ідейно – теоретичні витоки та сутність неолібералізму.

 2. Основні складові неокласичної економічної теорії (концепція “економіки пропозицій” (“закон Лаффера”), теорія раціональних).

 3. Актуальність теорії “неокласичного синтезу” Нобелевського лауреата П. Самуєльсона та теорії “економічного зростання” Нобелевського лауреата Р. Солоу для України.

Література: [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,14, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 27 Інституціоналізм


 1. Сутність та методологічні особливості інституціоналізму.

 2. Особливості інституціоналізму в поглядах Т. Веблена, В. Мітчелла, Дж. Гобсона, Дж. Коммонса.

 3. Економічна теорія неоінституціоналізму.

Література: [1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 28 Теоретичне обґрунтування соціально орієнтованої ринкової економіки в працях представників сучасного інституціоналізму


 1. Теорія “економічного розвитку” Й. Шумпетера.

 2. Неоінституціоналізм – соціально-інституціональний напрям сучасної економічної теорії (теорія “врівноважуючої сили” Дж.К. Гелбрейта; теорія “трансформації ринкового суспільства”; теорії “індустріального” та “постіндустріального” суспільств; “теорія конвергенції” (П. Сорокін, Я. Тінберген, Дж.К. Гелбрейт)).

Література: [1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


^ Тема 29 Лауреати Нобелівської премії з економіки та їх внесок у розвиток світової економічної думки


 1. Пол Антоні Самуєльсон – автор всесвітньо відомого підручника “Економікс”.

 2. Василь Леонтьєв та його метод “витрати – випуск”.

 3. Розробник моделі лінійного програмування з метою оптимізації використання ресурсів - Леонід Кантарович.

 4. Засновник сучасного американського монетаризму Мілтон Фрідмен.

Література: [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26].


Тема 30 Розвиток радянської економічної науки в 20-80-ті рр. ХХ ст.


 1. Ленінський план “побудови соціалізму” в СРСР.

 2. Вплив сталінщини на розвиток радянської економічної теорії.

 3. Прогресивний характер поглядів радянських учених П.Волобуєва, М. Кодратьєва та О. Чаянова.

Література: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26].


^ 3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ”


 1. Предмет і основні завдання навчальної дисципліни “Історія економічних вчень”.

 2. Загальна характеристика соціально-економічних відносин періоду доринкової економіки.

 3. Економічна думка Стародавнього Сходу.

 4. Економічна думка Античної Греції.

 5. Економічна думка Стародавнього Риму.

 6. Основні принципи середньовічної економічної думки.

 7. Зміст економічних поглядів Ф. Аквінського.

 8. Економічні ідеї Т. Мюнцера, Т. Мора і Т. Кампанелли.

 9. Меркантилізм як економічне вчення. Монетаризм.

 10. Особливості пізнього меркантилізму. Протекціонізм.

 11. Фізіократична теорія. Економічні погляди А. Тюрго.

 12. Фізіократичні погляди Ф. Кене.

 13. Основні чинники затвердження класичної політекономії.

 14. Засновник французької школи класичної політекономії П. Буагільбер.

 15. Загальна характеристика класичної політекономії.

 16. Засновник англійської класичної політекономії У. Петті.

 17. Видатний англійський економіст А. Сміт.

 18. Теорія вартості А. Сміта.

 19. Учення А. Сміта про капітал, продуктивну і не продуктивну працю.

 20. Видатний англійський економіст Д. Рікардо.

 21. Розробка Д. Рікардо теорії вартості, капіталу і грошей.

 22. Т. Мальтус і його “теорія народонаселення”.

 23. Теорія “факторів виробництва” Ж.Б. Сея.

 24. Економічні ідеї утопічного соціалізму (К.А. де Сен-Сімон, Ш. Фур’є, Р. Оуен).

 25. Представники дрібнобуржуазної критики постулатів класичної політекономії П. Прудон та С. Сісмонді.

 26. Соціально-економічні погляди К. Маркса.

 27. Основні постулати маржиналізму.

 28. Причини виникнення та етапи маржинальної революції

 29. Методологічні позиції представників “австрійської школи” маржиналізму К. Менгера, Ф. Візера, Е. Бем-Баверка.

 30. А.Маршалл – засновник “кембріджської школи” маржиналізму.

 31. Виникнення “американської школи” маржиналізму” в працях Дж.Б. Кларка.

 32. “Лозаннська школа” Л. Вальраса. Особливості першої математичної моделі макроекономічного планування.

 33. Соціально-економічні погляди українських просвітників ХVІІІ ст. Я. Ковельського та Г. Сковороди.

 34. Антикріпосницькі погляди українських учених 1-ї половини ХІХ ст. В. Каразіна, Г. Галагана та А. Журавського.

 35. Розвиток ідей класичної політекономії в працях українських учених середини ХІХ ст. Т. Степанова, М. Бунге та І. Вернадського.

 36. Розвиток економічної теорії в Україні у 70-80-ті рр. ХІХ ст. (С. Подолинський, М. Драгоманов, І. Франко, М. Зібер).

 37. Видатний український економіст М. Туган-Барановський.

 38. Загальна характеристика економічних поглядів російських декабристів (початок ХІХ ст.).

 39. Втілення прогресивних економічних ідей у теоретичних доробках російських революціонерів-демократів М. Чернишевського, М. Огарьова та О.Герцена.

 40. Питання економічної теорії в працях Г.В. Плеханова.

 41. Розробка В. Ульяновим-Леніним економічних проблем наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

 42. Основні течії суспільно-економічної думки в Україні у 1917-1920 рр.

 43. Соціально-економічні передумови виникнення кейнсіанської теорії державного регулювання економічного розвитку.

 44. Дж.М. Кейнс – видатний англійський економіст 1-ї половини ХХ ст.

 45. Кейнсіанство та його течії в різних країнах.

 46. “Теорія монополістичної конкуренції” Е. Чемберліна.

 47. Загальна характеристика неокейнсіанських теорій економічного зростання.

 48. Неолібералізм – альтернатива кейнсіанським моделям державного регулювання економіки.

 49. Економічні погляди лауреата Нобелівської премії В. Леонтьєва.

 50. Монетарна концепція М. Фрідмена та її втілення у “рейганоміку”.

 51. Актуальність теорії “економічного зростання” Р. Солоу для сучасного економічного стану України.

 52. Теоретичне обґрунтування моделі соціально-орієнтованої ринкової економіки в 2-й половині ХХ ст.

 53. Основні течії соціально-інституціональної теорії.

 54. Концепція “неокласичного синтезу” в працях П. Самуєльсона.

 55. Урахування досягнень світової економічної думки при визначенні шляхів виходу України з економічної кризи.

 56. Суперечливі тенденції розвитку радянської економічної думки в 20-ті рр. ХХ ст.

 57. Сутність обліково-розподільчої концепції радянських економістів-марксистів у 20-ті рр. ХХ ст.

 58. Антиімперські погляди українського радянського економіста П. Волобуєва.

 59. Економічні погляди радянських учених М. Кондратьєва та О. Чаянова.

 60. Віддзеркалення перемоги адміністративно-командної системи в СРСР в економічних теоріях 30-50 рр. ХХ ст.

 61. Розробка в радянській економічній літературі 80-х рр. ХХ ст. засад нової моделі економічного розвитку СРСР.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна


 1. Економічна теорія. Посібник вищої школи / Під загальною редакцією Є.М. Воробйова– Харків – Київ, 2003. – 704 с.

 2. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. – М.: Экономика, 2002.– 544 с.

 3. Історія економічних вчень: Підручник: Ч.1 / За ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 582 с.

 4. Історія економічних вчень: Підручник: Ч.2 / За ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 575 с.

 5. Історія економічних вчень: Навчальний посібник / За редакцією В.В. Кирилана. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 233 с.

 6. Історія економічних вчень.: Підручник / За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с.

 7. Ковальчук В.М., Сарай М.І. Економічна думка в історичному аспекті: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТАНГ – “Астон”,1999. – 268 с.

 8. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008 – 647 с.

 9. Малюга Н.М., Легенчук С.Ф., Головко О.В. Лауреати Нобелівської премії з економіки: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 208 с.

 10. Мочерний С.В. Економічна теорія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. - 640 с.

 11. Несторенко О.П. Історія економічних вчень: курс лекцій. 3-тє вид. - К.: МАУП, 2002. – 128 с.

 12. Основи економічної теорії: Підручник / Під загальною редакцією О.О. Мамалуя. – К.: Юріком Інтер, 2005. - 480 с.

 13. Самуэльсон П.А. Экономика. Т.1. – М.: Алгон,1992. - 335 с.

 14. Самуэльсон П.А. Экономика. Т.2. – М.: Алгон,1992. – 416 с.

 15. Юхименко П.І. Леоненко П.М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник – К.: Знання-Прес, 2000. – 514 с.


Додаткова


 1. Аникин А.В. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса. – 4-е изд. – М.: Политздат,1985. – 367 с.

 2. Бартнев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие. - М.: Юрист, 1998. – 192 с.

 3. Бункина М.К., Семенова В.А. Макроэкономика (Основы экономической политики). – М.: АО «ДИС»,1996. – 320 с.

 4. Історія економічної думки України / За ред. Р.Х. Васильєвої. - К.: Либідь, 1993. – 272 с.

 5. Костюк В.Н. История экономических учений. – М.: Центр, 1997. – 224 с.

 6. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. – М.: Дело, Вита-Пресс,1996. – 554 с.

 7. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс принципы, проблемы и политика. – М.: Республика,1995. – 400 с.

 8. Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь,1994. – 736 с.

 9. Титова Н.Е. История экономических учений: Курс лекций. – М.: ВЛАДОС,1997. – 288 с.

 10. Фарина С.Я., Авраменко И.М., Дараган Н.В. Краткий конспект лекций для студентов по истории экономических учений. – Кременчуг,1995. – 92 с.

 11. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. 2-е издание. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 288 с.Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського


Номер залікової книжки______________


Контрольна робота

з дисципліни «Історія економічних вчень»

на тему: «………..»

Варіант №….


Виконав: студент групи №___________

Факультету ________________________

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

Домашня адреса, контактний телефон

Перевірив: ПІБ викладача


Кременчук 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Історія економічних вчень” для студентів заочної форми навчання за напрямами: 6.030504 – «Економіка підприємства» (у тому числі скорочений термін навчання), 6.030507 – «Маркетинг»


Укладачі: к.е.н., доц. Т.В. Семко, асист. М.В. Малько


Відповідальний за випуск зав. кафедри економічної теорії Т.В. Семко


Підп. до др.________________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______________. Наклад______прим. Зам. №_____.Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Історія економічних вчень” iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна.   Навчально-методичний комплекс з елективного курсу   «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Історія економічних вчень” iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Історія економічних вчень” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " історія економічних вчень" для студентів заочної форми навчання за напрямами

Історія економічних вчень” iconМетодичні вказівки щодо cемінарських занять з навчальної дисципліни " історія економічних вчень" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей напряму
Вступ
Історія економічних вчень” iconПро перейменування кафедри історії економічних вчень та
Враховуючи тематику наукових досліджень І спектр навчальних дисциплін закріплених за кафедрою та на виконання Ухвали Вченої ради...
Історія економічних вчень” iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Історія економічних вчень” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Історія вчень про державу І право”
Предмет І метод історії вчень про державу І право. Уявлення про державу І право в країнах Стародавнього Сходу
Історія економічних вчень” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Історія вчень про державу І право”
Предмет І метод історії вчень про державу І право. Уявлення про державу І право в країнах Стародавнього Сходу
Історія економічних вчень” iconІнформації про економічні вчення Роль та значення історії економічних вчень для підготовки нового покоління фахівців з економіки Резюме Подумайте Література
М. В. Брик – доктор економічних наук, професор, Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького
Історія економічних вчень” iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи