З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки” icon

З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки”
Скачати 170.83 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни “державне регулювання економіки”
Дата01.06.2012
Розмір170.83 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З НАПРЯМІВ: 6.030504 „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ), 6.030508 –„ФІНАНСИ І КРЕДИТ”, 6.030509 „ОБЛІК І АУДИТ” (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ), 6.030507 „МАРКЕТИНГ”


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Державне регулювання економіки” для студентів заочної форми навчання з напрямів: 6.030504 „Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання), 6.030508 –„Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання), 6.030507 „Маркетинг”.


Укладачі: доцент, к.е.н. Н.М.Яценко,

старш. викл. Т.Т. Мілашенко


Рецензент к.е.н., доц. Т.В. Семко


Кафедра економічної теорії


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від „___”_____________2010 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ

4

 1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи

5

 1. Тематика контрольних робіт

8

 1. Питання до іспиту

13

Список літератури

16

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки……………………

18


ВСТУПДержавне регулювання соціально–економічного розвитку країни є істотною ознакою сучасної ринкової економіки змішаного типу. Трансформація економічної системи України ставить за мету формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Досягти цієї мети неможливо без активної участі держави. Особливого значення набуває з’ясування ролі інструментів регулювання, а саме прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних відносин.

За структурно-логічною схемою підготовки студентів курс ДРЕ спирається на знання, що отримані при вивченні політекономії, макро- і мікроекономіки, економічної історії, історії економічних вчень, міжнародної економіки та ін. Мета дисципліни формування системи знань з методології, методики й організаційних основ державної економічної політики. Предметом її вивчення є система методів і засобів державного впливу на економічний і соціальний розвиток країни. За допомогою навчального курсу ДРЕ майбутні фахівці здатні приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці за підсумками аналізу законодавчих і нормативних актів України й використанні макроекономічних моделей.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи, тематику контрольних робіт, питання до іспиту та список літератури.

До вивчення основної і додаткової літератури, з якої найважливішими є законодавчо-нормативні акти України, навчальні посібники й підручники, необхідно залучати поточні матеріали з проблематики курсу, що містяться у таких періодичних виданнях, як "Економіка України", "Урядовий кур'єр", "Дзеркало тижня", "Бізнес" та ін.
^

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИВажливим засобом підвищення ефективності вивчення дисципліни є підготовка і написання контрольних робіт. Контрольна робота з курсу державне регулювання економіки сприяє глибокому засвоєнню дисципліни, розвитку творчого мислення та навичок самостійного науково-пошукової діяльності.

У процесі виконання контрольної роботи студенти набувають навичок щодо самостійної роботи з літературою, систематизації та узагальнення фактичного матеріалу, аналізу економічних операцій, користування науковою термінологією.

При виконанні контрольної роботи необхідно дослідити окремі проблеми, пов’язані з темою контрольної роботи, та вивчити широке коло додаткової літератури.

Результати дослідження виносяться на захист, що забезпечує не тільки глибоке засвоєння матеріалу, а й вміння захистити свою точку зору і погляд. Контрольна робота може бути виконана від руки або за допомогою комп’ютера, обсягом 15-20 сторінок учнівського зошита, або на аркушах формату А4.

Студент повинен скласти план контрольної роботи, який розкриває її тему.

Контрольна робота має бути виконана державною мовою, в кінці роботи наводять список використаної літератури. Приклад оформлення титульної сторінки контрольної роботи наведений у додатку 1.

Студент, який своєчасно не здав та не захистив контрольну роботу до заліку або екзамену не допускається.

Контрольна робота складається з теоретичної частини. Вибір варіанта контрольної роботи обумовлено останньою цифрою залікової книжки.

Заголовки пунктів плану контрольної роботи та заголовки розділів необхідно розміщувати посередині рядка та друкувати чи писати їх великими літерами, при цьому крапка в кінці заголовка не ставиться, заголовок не підкреслюється. Заголовки пунктів плану починаються з абзацного відступу, якій дорівнює 5 знакам. У заголовку не допускається перенос слів.

Відстань між заголовками і попереднім або наступним текстом повинна бути не менше двох рядків (при машинному способі).

Нумерація сторінок контрольної роботи повинна бути наскрізною. Вона виконується арабськими цифрами зверху на сторінці. Першою сторінкою є титульна, на ній номер не проставляється. Титульна сторінка має єдину форму і реквізити. Вона оформлюється згідно з встановленим зразком.

Зміст розміщується на другій сторінці, на цій сторінці ставиться нумерація, тобто цифра 2. У змісті послідовно відображаються початкові сторінки кожного пункту плану. Слід підкреслити, що назви пунктів плану в змісті й тексті повинні співпадати.

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок.

Контрольна робота повинна бути ілюстрована. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, таблиці, фотознімки, слайди) можуть бути розміщені відразу за текстом, де на них посилаються вперше, або на наступній сторінці. Нумерація ілюстрацій здійснюється арабськими цифрами, нумерація повинна бути наскрізною.

Цифровий матеріал слід подавати у вигляді таблиці. Кожна таблиця повинна розміщуватися на одній сторінці. Якщо таблиця переноситься на іншу сторінку або сторінки, то слід написати "Продовження таблиці" Слово "Таблиця" вказують один раз справа над першою частиною таблиці. Назву таблиці пишуть після номера посередині сторінки.

Рисунки розміщують відразу після посилань на них у тексті та супроводжують написом, який розміщується в одному рядку з номером , наприклад: "Рис. 2.1. – Методи обробки інформації". Якщо ілюстрацію не можна розмістити на одній сторінці, її слід перенести на інші сторінки, назву розміщують на першій сторінці, а на інших позначають: 2.1., стор. 3.

Формули в контрольній роботі слід нумерувати арабськими цифрами, нумерація їх також наскрізна.

Текст контрольної роботи пишеться від першої особи множини; не допускається скорочення, крім загальноприйнятих (тис., кг, км, тощо). Якщо в тексті часто зустрічається якесь словосполучення і його потрібно скоротити, то при першому згадуванні в тексті необхідно дати повну назву, а в круглих дужках – скорочену. Наприклад, журнал-ордер (ж/о).

Використання в роботі цитат повинно супроводжуватись посиланням на джерела.

Список використаної літератури наводиться після висновків і пропозицій. Список літератури оформлюється мовою оригіналу, в алфавітному порядку, нумерація джерел має бути наскрізною. Літературне джерело повинно мати бібліографічний опис: книга – прізвище та ініціали автора, назву, місце видання, назву видавництва, рік видання, загальну кількість сторінок. Стаття повинна оформлятися таким чином: спочатку прізвище, ім'я, по батькові автора, назва статті, журналу або газети, рік видання, номер журналу, сторінки.

Додатки оформляють і підшивають останніми, їх нумерують наскрізною нумерацією, на них дають посилання за текстом.

Контрольну роботу слід формувати за таким порядком:

 1. Титульна сторінка.

 2. Зміст.

 3. Теоретична частина..

 4. Список використаної літератури.

 5. Додатки.

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі іспиту.

Виконана робота здається на кафедру “Економічна теорія” (к. 5510) не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.


^ 2. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Методи державного регулювання економіки та система органів державного регулювання економіки

План

 1. Сутність і класифікація методів державного регулювання економіки

 2. Способи державного регулювання економіки

 3. Система органів державного регулювання економіки

Література: 9; 12; 16; 22; 23.

^ 2. Сутність та значення соціально-економічного розвитку країні

План

 1. Сутність соціально-економічної стратегії

 2. Соціально-економічне прогнозування

 3. Макроекономічне планування

 4. Державне програмно-цільове планування

Література: 9; 12; 16; 17; 22; 23.

^ 3. Фінансово-бюджетне регулювання економіки держави

План

 1. Фінанси та бюджетна система України

 2. Доходи та видатки Державного бюджету

 3. Етапи бюджетного процесу

Література: 9; 11; 22; 23.

 1. Податкове регулювання економіки України

План

 1. Функції податків та їх класифікація

 2. Сутність податкової системи України та принципи її побудови

 3. Податкові пільги в Україні

Література: 9; 15; 16; 22; 23. 1. Грошово-кредитна політика в Україні

План

 1. Фінанси і грошово-кредитна політика

 2. Механізми грошово-кредитної політики

 3. Дієвість монетарної політики

Література: 9; 16; 22; 23.

 1. Валютне державне регулювання в Україні

План

  1. Валютний ринок - важлива складова грошового ринку

  2. Поняття валютного ринку, валюти, валютних цінностей

  3. Міжнародна валютна ліквідність України

  4. Валютні курси – основа валютної політики країни

  5. Поняття і завдання валютного регулювання, валютного контролю.

 1. Державне регулювання цін та інфляції

План

  1. Класифікація цін та їх функції

  2. Необхідність та методи державного регулювання цін

  3. Контроль за рівнем цін на продукцію базових галузей країни

Література: 9; 16; 22; 23.

 1. Антиінфляційна політика України

План

  1. Фактори виникнення інфляції

  2. Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки

  3. Основні шляхи подолання інфляції: тактичні антиінфляційні заходи

Література: 9; 22; 23.


^ 9. Державне регулювання підприємництва

План

  1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання

  2. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні

  3. Механізм державного регулювання підприємництва

  4. Фінансові важелі державної підприємницької політики

Література: 9; 14; 22; 23.

 1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

План

  1. Засади зовнішньоекономічної діяльності

  2. Регулювання торговельної діяльності

  3. Іноземне інвестування

  4. Роль держави в залученні іноземних кредитів

Література: 6; 9; 22; 23.

 1. Державне регулювання ринку цінних паперів

План

  1. Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об'єктивна необхідність державного регулювання

  2. Основні моделі регулювання державного ринку цінних паперів

  3. Особливості механізмів регулювання та контролю ринку

Література:; 9; 22; 23.

 1. Інвестиційна політика України

План

  1. Роль інвестицій в економіці. Класифікація інвестицій

  2. Проблеми пов'язані із залученням іноземних інвестицій в Україні

  3. Пріоритетні напрямки залучення іноземних інвестицій в Україну

Література: 4; 9; 10; 21; 22; 23.

 1. Регіональна економічна політика України

План

  1. Регіональна економічна політика, зміст та завдання

  2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави

  3. Державне регулювання соціально – економічного розвитку регіонів

  4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону

Література: 9; 13; 22; 23.

 1. Соціальна політика України

План

  1. Сутність і мета соціальної політики

  2. Основні завдання та показники соціальної політики

  3. Реальні доходи населення та їх регулювання

  4. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг

Література: 9; 12; 17; 22; 23.

 1. Розвиток соціальної інфраструктури в Україні

План

  1. Вплив держави на розвиток соціальної інфраструктури

  2. Принципи регулювання процесів функціонування соціальної інфраструктури

  3. Особливості державного втручання в розвиток окремих галузей соціальної інфраструктури

Література: 9; 22; 23.
 1. ^

  Проблеми та перспективи державного регулювання

розвитку туризму в Україні


План

  1. Механізми реалізації державної політики в галузі туризму

  2. Проблеми державного регулювання туристичної галузі в Україні

  3. Шляхи вирішення проблем та перспективи розвитку туристичної галузі

Література: 9; 20; 22; 23.

 1. Регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні

План

  1. Ринок праці в Україні

  2. Сутність, форми та види зайнятості. Їх характеристика

  3. Державна політика регулювання зайнятості

  4. Основні методи та заходи регулювання зайнятості, їх характеристика та особливості застосування в різних економічних системах

Література: 9; 17; 22; 23.

 1. Державне регулювання природоохоронної діяльності в Україні

План

  1. Необхідність охорони навколишнього природного середовища

  2. Принципи та об’єкти охорони навколишнього середовища

  3. Державне екологічне регулювання в Україні

Література: 9; 22; 23.

 1. Науково-технічна й інноваційна політика України.

План

  1. Необхідність та сутність науково-технічної політики

  2. Методи реалізації науково-технічної політики

  3. Державне регулювання інноваційних процесів

Література: 7; 9; 22; 23.

 1. Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання

План

  1. Сутність суспільного сектору економіки

  2. Кошториси доходів і витрат установ суспільного сектору економіки

  3. Фінансування установ суспільного сектору

Література: 7; 9; 22; 23.


^ 3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Основні завдання державних органів з регулювання національної економіки.

 2. Основні функції держави.

 3. Сутність державного регулювання економіки.

 4. Методи державного регулювання економіки.

 5. Система органів державного регулювання економіки.

 6. Сутність соціально-економічної стратегії.

 7. Необхідність макроекономічного прогнозування та планування.

 8. Сутність соціально-економічного прогнозування, функції, принципи.

 9. Сутність макроекономічного планування.

 10. Державна програма економічного і соціального розвитку України, як форма макроекономічного планування.

 11. Основний зміст концепції соціально-економічної політики та державне регулювання економікою

 12. Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми.

 13. Держаний бюджет як інструмент регулювання фінансових потоків у економіці.

 14. Класифікація податків : прямі та непрямі, податки на товари (послуги), на діяльність, на майно.

 15. Загальнодержавні податки і збори. Податкові пільги.

 16. Основні поняття податкової системи: податкова база, ставки оподаткування, податковий тягар.

 17. Сутність державного замовлення. Матеріальні баланси. Замовники та виконавці державних замовлень. Державні контракти.

 18. Ефективність суспільного сектора економіки.

 19. Грошово - кредитна політика, важливий інструмент формування нормальних умов господарювання.

 20. Грошова система країни та її основні елементи.

 21. Основні завдання і функції національного банку України.

 22. Поняття структури економіки, структурні зрушення.

 23. Роль держави в інвестиційної діяльності.

 24. Необхідність та сутність науково-технічної політики.

 25. Державне регулювання інноваційних процесів.

 26. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

 27. Механізм державного регулювання підприємництва.

 28. Фінансові важелі державної підприємницької політики.

 29. Засади зовнішньоекономічної діяльності.

 30. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, методи держаного регулювання.

 31. Інструменти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в довгостроковому, середньостроковому, короткостроковому періоді.

 32. Джерела іноземних коштів.

 33. Регулювання торговельної діяльності.

 34. Іноземне інвестування.

 35. Роль держави в залученні іноземних кредитів.

 36. Необхідність та методи державного регулювання цін.

 37. Ціна як найбільш важливий інструмент регулювання економіки.

 38. Необхідність державного регулювання цін.

 39. Регламентування державного цінового регулювання.

 40. Система органів ціноутворення.

 41. Форми державного регулювання цін.

 42. Контроль за додержанням дисципліни цін.

 43. Антиінфляційна політика. Заходи антиінфляційної політики.

 44. Регіональна економічна політика - зміст та завдання.

 45. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави.

 46. Державне регулювання соціально – економічного розвитку регіонів.

 47. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону.

 48. Функції місцевих бюджетів.

 49. Сутність суспільного сектору економіки.

 50. Кошториси доходів і витрат установ суспільного сектору економіки.

 51. Фінансування установ суспільного сектору.

 52. Сутність і мета соціальної політики.

 53. Реальні доходи населення та їх регулювання.

 54. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг.

 55. Регулювання ринку праці та зайнятості населення.

 56. Необхідність охорони навколишнього природного середовища.

 57. Принципи та об’єкти охорони навколишнього природного середовища.

 58. Державне екологічне регулювання.

 59. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

 60. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Закон України «Про державний бюджет України». Про економічну самостійність України : Закон України // Уряд. кур’єр. – 1990. – 4 серп.

 3. Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Економіка України. – 2008р. – №2– с. 42 – 47.

 4. Бень Т. До визначення економічної ефективності інвестицій // Економіка України. – 2007. – №4 с.12–18

 5. Бутко М., Подоляк Л. Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів. // Економіка України. – 2008р. – №6 – с. 36–41.

 6. Власов В. Глобалізаційний вплив – стратегічна основа розвитку міжнародної торгівлі. // Економіка України. – 2008р. – - №4 – с. 63–68.

 7. Гончаров Ю., Касич А. – Науковий потенціал як фактор розвитку інноваційно – інвестиційної системи України. // Економіка України. – 2008р. – №3 – с. 42 – 48.

 8. Гражевська Н. – Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі. // Економіка України. – 2008р. – - № 9 – с. 54–60.

 9. Державне регулювання економіки / С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф. Куценко та інші. – К.: КНЕУ, 2005. – 440 с.

 10. Захарін С. – Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі. // Економіка України. – 2008р. – №6 – с. 27– 32.

 11. Корнєєв В. – Еволюція і перспективи фінансового ринку України. // Економіка України. – 2007р. – № 9 – с. 21 –26

 12. Мамутов В. – Законодавче забезпечення економічної політики. // Економіка України. – 2008р. – №10 – с. 112–118.

 13. Оскольський В. – Про перспективи становлення конкурентноспроможної регіональної економіки. // Економіка України. – 2007р. – №12 – с. 4 –10.

 14. Попова В. – Конкурентоспроможність економіки України: джерела формування та соціальні наслідки. // Економіка України. – 2008р. – №8 – с. 4 – 9.

 15. Скрипник А., Паянок Т. – Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні. // Економіка України. – 2008р. – №4 – с. 29–35. –

 16. Скрипник А.В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори) – Київ: ЦУП, 2002. – 296 с.

 17. Соколовська А. – Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні. // Економіка України. – 2008р. – №3 – с. 20 –25.

 18. Чухно А. – Господарський механізм та шляхи його вдосконалення на сучасному етапі. // Економіка України. – 2008р. – №3 – с. 60–65.

 19. Якубовський М., Новицький В., Кіндзерський Ю. – Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року. // Економіка України. – 2007р. – №11– с. 4 – 10.

 20. Охріменко О. – Страхування фінансових ризиків у сфері туризму. // Економіка України. 2007р. – №1 – с. 24 –30

 21. Федоренко В. – Інвестиції та економіка України. // Економіка України. – 2007р. – №5 – с. 12 –17.

 22. Швайко А. А. Державне регулювання економіки. – К.: Знання, 2006. – 435 с.

 23. Стеценко Д.М. Державне регулювання економіки: - К.: Знання, 2007. – 271 с.Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Факультет економічний


Кафедра економічної теорії


^ Контрольна робота

з навчальної дисципліни “Державне регулювання економіки”

Варіант №


Виконав ___________________


Студент групи_________________________

Перевірив__________________

П. І. П.

__________________________

вчене звання, вчений ступінь

__________________________

дата, підпис


Кременчук 20__

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Державне регулювання економіки” для студентів заочної форми навчання з напрямів: 6.030504 „Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання), 6.030508 –„Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання), 6.030507 „Маркетинг”.


Укладачі: доцент, к.е.н. Н.М.Яценко,

стар. викл. Т.Т. Мілашенко

Відповідальний за випуск зав. кафедри економічної теорії Т.В. Семко


Підп. до др._______ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._____ Наклад_______ прим. Зам №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Державне регулювання економіки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки»
З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки” icon«Державне регулювання економіки»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки” icon«Державне регулювання економіки» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальностей 050100 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Державне регулювання економіки» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальностей...
З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки” icon«Державне регулювання економіки» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальностей 050100 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Державне регулювання економіки» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальностей...
З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки” iconТ. А. Пушкар програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Державне регулювання економіки» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання фпо І зн, спеціальностей 050107– Економіка...
З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " державне регулювання економіки" для студентів заочної форми навчання
З напрямів: 030504 „економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання), 030508 –„фінанси І кредит”, 030509 „облік...
З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки” iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " державне регулювання економіки" для студентів денної та заочної форм навчання
З напрямів: 030504 „економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання), 030508 –„фінанси І кредит”, 030509 „облік...
З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «державне регулювання економіки» для студентів денної та заочної форм навчання
«облік І аудит»( у тому числі скорочений термін навчання); 050100 – «економіка підприємства» (у тому числі скорочений термін навчання);...
З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки” iconПрограма «Державне управління економікою»
Державне регулювання цін та тарифів на послуги житлово-комунального господарства в Україні
З навчальної дисципліни “державне регулювання економіки” iconЕкономіка/ 15. Державне регулювання економікою
На сьогоднішньому етапі розвитку нашої економіки, дуже бентежить процес монополізації нашої економіки – відкритої, тіньової, стихійної....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи