З навчальної дисципліни “економічна теорія” icon

З навчальної дисципліни “економічна теорія”
Скачати 408.67 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни “економічна теорія”
Сторінка1/2
Дата21.06.2012
Розмір408.67 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

З НАПРЯМУ 6.030402 «ПРАВОЗНАВСТВО»


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030402 – «Правознавство»


Укладач: к.е.н., доцент Н.М. Яценко

Рецензент к.е.н., доц. Т.В. Семко

^

Кафедра економічної теорії
Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського


Протокол № ___ від „___”_____________2009 р.


Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………...

1. Перелік практичних занять…………...………………………………............

Практичне заняття № 1 Економічна теорія: предмет, методи, функції...........

Практичне заняття № 2 Теорія виробництва та його факторів. Виробнича функція ..................................................................................................................

Практичне заняття № 3 Економічні потреби і ресурси. Сутність та типи економічних систем...............................................................................................

Практичне заняття № 4 Основні форми економічного розвитку. Товарна організація та її роль в еволюції суспільства......................................................

Практичне заняття № 5 Ринкова економіка та її еволюція...............................

Практичне заняття № 6 Механізм функціонування ринку ...............................
^

Практичне заняття № 7 Підприємництво і підприємство. Управління


виробництвом на макрорівні................................................................................

Практичне заняття № 8 Витрати виробництва, доход і прибуток....................

Практичне заняття № 9 Загальна характеристика та особливості ринку факторів виробництва ..........................................................................................

Практичне заняття № 10 Національна економіка. Визначення рівня національного доходу ..........................................................................................

Практичне заняття № 11 Економічне зростання та економічна нестабільність .......................................................................................................

Практичне заняття № 12 Сучасна кредитна, банківська, фінансова і податкова системи України .................................................................................

Практичне заняття № 13 Економічна безпека держави. Роль держави в ринковій економіці. ..............................................................................................

Практичне заняття № 14 Світове господарство: функціонування та розвиток .................................................................................................................

Практичне заняття № 15 Міжнародна валютна система. Світовий валютний ринок. .....................................................................................................................

2. Методичні вказівки щодо написання рефератів……………………………

3. Теоретична база щодо виконання практичних завдань …………………...

4. Глосарій………………………………………………………………………..

Список літератури ................................................................................................

Додаток А ………………………………………………………………………..

3

6

6


7


8


10

12

13


15

16


19


20


23


24


26


27


29

31

33

36

37

40ВСТУП


Сучасна економіка є складною, багатоаспектною за змістом, багатоелементною за внутрішньою структурою, багаторівневою за формами господарських утворень, поліфункцінальною динамічною системою.

Серед спеціальних наук економічна теорія як самостійна галузь знань посідає особливе місце – вона є загальною основою, методологічною базою всіх економічних наук.

У курсі «Економічна теорія» на основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики господарювання розглядаються основні питання економічної теорії – загальні основи соціально – економічного розвитку суспільства, товарного виробництва і ринкової економіки, теоретичні основи мікро – та макроекономіки, світового господарства та міжнародних економічних відносин.

Мета викладання дисципліни.

Комплексне вивчення економічної системи, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають.

Задачі вивчення дисципліни:

Вивчення економічної системи, загальних засад економічного життя суспільства; розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів; з’ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначення принципових рис основних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюції.

В наслідок вивчення вказаної дисципліни студент повинен:

знати:

 • сутність економічних явищ і процесів;

 • системи економічних відносин в їх єдності з продуктивними силами та іншими суспільними відносинами;

 • економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ як у ринковій, так і в інших економічних системах;

 • особливості формування ринків факторів виробництва;

 • сутність циклічного розвитку економіки, економічної кризи та шляхів її подолання;

 • вплив методів державного регулювання на економічні процеси в державі;

 • проблеми ефективного використання обмежених ресурсів і управління ними з метою досягнення максимального соціально-економічного ефекту;

 • стратегічні тенденції еволюції соціально-економічних систем ХХІ ст.

У результаті вивчення вказаної дисципліни студент повинен

вміти:

 • уміти визначити характер протиріч, які виникають у процесі економічного розвитку;

 • передбачувати перспективи соціально-економічних змін в даному суспільстві та в Україні зокрема;

 • аналізувати дієвість державних важелів для координації діяльності всіх суб’єктів ринкової економіки.

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Економічна теорія» складено для студентів спеціальностей за напрямом 6.30402 «Правознавство». Вони містять теми і план практичних занять, теми рефератів і вимоги до їх оформлення. Наведені тести та практичні завдання сприятимуть засвоєнню студентами теоретичного матеріалу щодо пізнання економічних явищ і процесів, вивчення економічних законів, закономірностей, рушійних сил суспільного виробництва, суттєвих рис і форм економічних відносин.

1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

І модуль

Практичне заняття № 1
^

Економічна теорія: предмет, методи, функції


Мета – розкрити виникнення і основні етапи розвитку економічної теорії. Визначити предмет та методи економічної теорії. Розкрити сутність, механізм дії економічних законів та категорій.

 1. Виникнення і основні етапи розвитку економічної теорії.

 2. Предмет та методи економічної теорії.

 3. Економічні закони та категорії, їх класифікація

Тести

 1. Автором принципу «немидимої руки» є:

А) Джон Кейнс;

Б) Франсуа Кене;

В) Самуєльсон;

Г) Адам Сміт.

2^ . Економічні категорії – ц:

А) методи регулювання економічних процесів;

Б) норми господарської поведінки людей;

В) логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сутність окремих економічних явищ;

Г) економічні інтереси суб’єктів господарської діяльності.

^ 3. Економічні закони відображають:

А) взаємодію сил природи;

Б) істотні, стійки, повторюванні внутрішні причинно – наслідкові зв’язки і залежності реальних економічних явищ і процесів;

В) відношення людей до сил природи;

Г) діють у процесі господарської діяльності людей.

^ 4. Що є об’єктом вивчення економічної теорії:

А) суспільство в цілому;

Б)економічна система;

В) економічна політика держави;

Г) економічна діяльність людей.

^ 5. Яке визначення характеризує метод дедукції :

А) висунення гіпотези та перевірка її на практиці;

Б) перехід від узагальнення до поодиноких фактів;

В) аналіз фактів і їх узагальнення;

Г) збирання фактичного матеріалу.

Теми рефератів

 1. Історія формування економічної теорії як науки

 2. Економічні категорії та закони.

 3. Методологія економічної науки.

Література: 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21, 24, 25, 26,27, 28, 29.


Практичне заняття № 2

Теорія виробництва та його факторів. Виробнича функція.

Мета – розкрити сутність суспільного виробництва та основні умови його функціонування, основних факторів суспільного виробництва. З’ясувати роль та сутність виробничих ресурсів і виробничого потенціалу суспільства.

 1. Суспільне виробництво та основні умови його функціонування.

 2. Основні фактори суспільного виробництва.

 3. Виробнича функція.

Тести

 1. Яке з положень характеризує структуру суспільного способу виробництва?

А) це єдність продуктивних сил і техніко-економічних відносин;

Б) це єдність продуктивних сил і виробничих відносин (відносини економічної власності);

В) це єдність економічної та юридичної власності.

^ 2. Яке з положень розкриває структуру техніко економічних відносин?

А) це відносини власності у сфері виробництва і розподілу;

Б) це відносини між людьми з приводу використання ними предметів та засобів праці у процесі виробництва, за допомогою яких вони створюють необхідні життєві блага;

В) це відносини людини і природи та концентрації виробництва.

^ 3.Фундаментальна проблема суспільного виробництва – це:

А) недостатність нових технологій;

Б) відсутність робочої сили;

В) обмеженість виробничих ресурсів;

Г) природні монополії.

 1. ^ Суспільна форма продуктивних сил, змістом якої є відносини між людьми у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних та духовних благ. – це

А) соціально – економічні відносини;

Б) виробничі відносини;

В) техніко – економічні відносини;

Г) організаційно – економічні відносини.

Теми рефератів

 1. Виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства.

 2. Праця як джерело добробуту і багатства народів.

Література: 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,35.


Практичне заняття № 3

Економічні потреби і ресурси. Сутність та типи економічних систем

Мета – розкрити сутність, види економічних потреб, продуктивних сил суспільства та виробничих відносин. З’ясувати сутність та типи економічних систем.

 1. Економічні потреби.

 2. Поняття економічної системи. Типи економічних систем.

 3. Продуктивні сили суспільства та виробничі відносини.

 4. Система економічних відносин суспільства.

 5. Власність як економічна та юридична категорія. Типи, види та форми власності.

Тести

 1. Якої із суспільно – економічних формацій не існувало:

А) первіснообщинної;

Б) комуністичної;

В) капіталістичної;

Г) інформаційної?

^ 2. До характерних рис ринкової економіки не відносять:

А) конкуренцію;

Б) попит та пропозицію;

В) централізоване планування;

Г) вільне підприємство.

^ 3. Якщо економічні процеси в суспільстві регулюються і ринком і державою, то така економіка є :

А) змішаною;

Б)традиційною;

В)командною);

Г)ринковою.

^ 4.Що безпосередньо не входить до складу матеріального виробництва:

А)сільське господарство;

Б) духовна сфера;

В) промисловість;

Г) будівництво?

^ 5.Які потреби лежать в основі піраміди А.Маслоу”:

а) самореалізація;

б) фізіологічні;

в) намагання уникнути ризику;

г) потреби у визнанні?

Теми рефератів

 1. Економічні інтереси : сутність і класифікація.

 2. Приватизаційні процеси в Україні.

Завдання 1

Ви - "чистий" монополіст. Якщо ви встановите ціну 50 гр. од., то продасте 1 од. продукції, зменшивши ціну до 45 гр. од. – продасте 2 од. Послідовно знижуючи ціну на 5 гр. од. при кожному розширенні збуту на 1 додаткову одиницю продукції, який ви будете отримувати додатковий доход (MR)? Валовий доход (ТR)? Складіть таблицю:

P

Q

TR

MR

50

1

?

?

45

2

?

?


Література: 3, 4, 17, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29


^ Практичне заняття № 4

Основні форми економічного розвитку. Товарна організація та її роль в еволюції суспільства.

Мета – розкрити сутність форм суспільного виробництва. Розкрити сутність економічної категорії товар та його властивостей, грошей, дати характеристику грошовим системам.

 1. Форми суспільного виробництва.

 2. Товар і його властивості.

 3. Сутність грошей і грошових систем, їх еволюція.

Тести

1 Яке з положень є визначенням товарного виробництва?

А) це процес перетворення людиною речовини природи з метою одержання необхідних життєвих засобів;

Б) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють необхідні суспільству продукти і послуги.

В) це організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги для обміну, продажу.

^ 2. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії?

А) це річ або послуга, створена працею людини;

Б) це продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробничих чи особистих потреб;

В) це економічне благо, що задовольняє певну потребу людини і використовується для обміну.

^ 3. Які функції виконує закон вартості?

А) функції захисту національних виробників від зовнішніх конкурентів;

Б) функції стимулятора розвитку продуктивних сил;

В) функції майнового розшарування господарюючих суб’єктів.

^ 4. Яке з положень розкриває сутність грошей як економічної категорії?

А) гроші – це грошові білети та розмінна монета, що перебувають в обігу;

Б) гроші – це загальний еквівалент обміну товарів;

В) гроші – це золоті і срібні монети.

^ 5. Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин?

А) функція засобу обігу;

Б) функція засобу платежу;

В) функція засобу нагромадження.

Теми рефератів

 1. Товар та його властивості: споживча вартість, мінова вартість та вартість товару.

 2. Виникнення і сутність грошей. Функції грошей. Грошовий обіг.

 3. Закон вартості та його роль у товарному виробництві.

Література:14, 15, 16, 17, 18,19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,38,42


^ Практичне заняття № 5

Ринкова економіка та її еволюція

Мета – вивчити сутність ринкової та змішаної економіки, інфраструктуру ринку. Розкрити сутність економічних категорій монополії та конкуренції, причини їх виникнення.

 1. Поняття ринку та його функції.

 2. Структура сучасного розвиненого ринку.

 3. Інфраструктура ринку.

 4. Монополії та конкуренція.

Тести

 1. Яке визначення найточніше розкриває сутність ринку як економічної категорії?

А) ринок – це місце, де люди здійснюють обмін продуктами праці відповідно до законів товарного виробництва;

Б) ринок – це певна сукупність відносин власності, між покупцями і продавцями з приводу купівлі-продажу товарів і послуг та механізм забезпечення цього процесу згідно до законів товарного виробництва;

В) ринок – це система економічних відносин, пов’язаних з обміном товарів та послуг на основі широкого використання різноманітних форм власності, товарно – грошових і фінансово – кредитних механізмів.

^ 2. В якому з положень дається правильне визначення поняття "структура ринку"?

А) це сукупність установ, що забезпечують функціонування ринку;

Б) це склад товарів і послуг, що обертаються на ринку;

В) це сукупність взаємопов’язаних різних видів ринків.

^ 3. Яке завдання виконує інфраструктура ринку?

А) формує ринковий попит;

Б) здійснює відбір найефективніших підприємницьких структур;

В) обслуговує ринок, забезпечує можливість виконання властивих йому функцій.

^ 4. Чим не торгують на ринку інтелектуальної власності?

А) патентами;

Б) ліцензіями;

В) верстатами.

5. Що можна віднести до методів недобросовісної конкуренції :

А) засоби ведення конкурентної боротьби, що погіршують екологізацію виробництва;

Б) конкурентна боротьба, не пов’язана з порушенням прийнятих на ринку правил поведінки економічних суб’єктів;

В)недостовірна інформація та реклама, що надсилається конкурентами покупцям.

^ Теми рефератів

 1. Ринок як економічна форма організації суб’єктів господарювання.

 2. Місце конкуренції в ринковій економіці.

Література: 1,7, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35

^ Практичне заняття № 6

Механізм функціонування ринку

Мета – зрозуміти закон попиту та пропозиції, відрізняти сутність еластичності попиту від еластичності пропозиції. Розкрити сутність ринкової рівноваги та ціни.

 1. Попит, закон попиту. Еластичність попиту.

 2. Пропозиція, закон пропозиції. Еластичність пропозиції.

 3. Ринкова рівновага.

 4. Ціна як економічна категорія.

Тести

^ 1.У якому з визначень розкрита сутність закону попиту?

А) Підвищення пропозиції над попитом зумовлює підвищення цін.

Б) Підвищення пропозиції над попитом зумовлює зменшення цін.

В) Якщо доходи населення збільшуються, обсяг попиту зростає.

Г) Якщо ціна товару зменшується, обсяг попиту зростає.

^ 2. На ринкову пропозицію не впливають:

А) Ціна на ресурси.

Б) Кількість покупців.

В) Кількість продавців.

Г) Удосконалення технології.

^ 3. Продаж товарів за штучно заниженими цінами – це :

А) клірінг;

Б) монополія;

В) демпінг;

Г) конкуренція.

4. Закон попиту свідчить про те, що:

А) величина попиту перебуває у прямий залежності від ціни;

Б)величина попиту перебуває у зворотній залежності від ціни;

В) динаміка цін на попит не впливає;

Г) зростає дохід.

Теми рефератів

 1. Ринкова рівновага та її характеристика.

 2. Ціна: сутність її та види цін.

Завдання 1.

Розрахуйте на скільки відсотків збільшиться кількість придбаного товару, якщо ціну на нього буде знижено на 14,7%. Еластичність попиту 0,736.

Завдання 2.

Визначте коефіцієнт еластичності пропозиції на ділянці кривої, у початковій точці якої ціна товару становить 60 грн., а кількість товару 50 од., в кінцевій точці відповідно ціна товару – 45грн., а кількість одиниць – 95 од.

Література: 1,7, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,31,35,46


Практичне заняття № 7
  1   2

Схожі:

З навчальної дисципліни “економічна теорія” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму...
З навчальної дисципліни “економічна теорія” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
З навчальної дисципліни “економічна теорія” iconІ. М. Володіна програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу заочної форми...
З навчальної дисципліни “економічна теорія” iconВолодіна І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія»
...
З навчальної дисципліни “економічна теорія” icon«Економічна теорія»
...
З навчальної дисципліни “економічна теорія” iconЕкономічна теорія”
Програма І робоча програма дисципліни „Економічна теорія” для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки: 140101...
З навчальної дисципліни “економічна теорія” iconПерелік дисциплін кафедри „Економічна теорія” „Економічна теорія”
Економічна теорія” для спеціальностей „Журналістика”, „Українська мова І література”, „Російська мова І література”
З навчальної дисципліни “економічна теорія” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія»
...
З навчальної дисципліни “економічна теорія” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Москвіна А. О. Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 060103"Гідротехніка...
З навчальної дисципліни “економічна теорія” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Москвіна А. О. Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 060103...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи