Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 222.76 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата28.07.2012
Розмір222.76 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ 0501-“ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО”

(У Т. Ч. СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності напряму 0501–«Економіка та підприємництво» (у т. ч. скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О.В. Вірбулевська


Рецензент к. е. н. доц. Т.В. Семко
^

Кафедра економічної теорії
Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол № ___ від „___”_____________2008 р.


Заступник голови методичної ради ____________________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ 4


1

Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи

5

2

Варіанти контрольних робіт

6

3


Екзаменаційні питання

Список літератури

19

22ВСТУП

Вивчення міжнародної економіки має особливу актуальність, оскільки в сучасних умовах жодна економіка не може розвиватися як закрита. Входження України у світове господарство виступає одним із визначальних чинників піднесення нашої економіки. Поглиблення інтернаціоналізації товарних і фінансових ринків посилює взаємозалежність національних економік. Економічні і фінансові кризи, що виникають в окремих країнах та регіонах, неминуче набувають глобального характеру і впливають на розвиток кожної країни світу. Взаємозалежність національних економік вимагає як координації окремих заходів, та і впровадження спільної політики у сфері економічних відносин між окремими країнами. Застосування міждержавних і національних механізмів регулювання міжнародних економічних відносин не означає втрати національних економічних інтересів. Входження економіки України до світового господарського простору має базуватися на дотриманні закономірностей розвитку міжнародних економічних відносин. Вивчення досвіду входження окремих країн у світове господарство сприяє тому, щоб українські господарюючі суб’єкти зайняли гідне місце в міжнародній економіці.

^ Мета і задачі вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» формування системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності.

Метою виконання контрольної роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань зі страхування комерційної діяльності, набуття умінь аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення та висновки.

Написання контрольної роботи дає студентові можливість навчитися самостійно і творчо використовувати наукову літературу, узагальнювати теоретичні положення, обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх розв’язання.


^ 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Студент обирає тему контрольної роботи за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки - "5". Отже, Ви вибираєте варіант №5. Варіант контрольної роботи складається з теоретичної частини, де необхідно розкрити певну тему, та практичної частини – необхідно розв’язати задачі.

Контрольна робота може бути написана в окремому зошиті або на аркушах стандартного формату (А4 – 210  300 мм) з одного боку. Обсяг роботи повинен бути в межах 20 сторінок.

На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

Розкриття теми має бути пов'язаним із пунктами плану контрольної роботи й за необхідності супроводжуються рисунками або графіками. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з вибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання й засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних та журнальних статей тощо).

Оформлена контрольна робота повинна бути здана на кафедру економічної теорії (ауд. 5510) не пізніше як за два тиждня до початку екзаменаційної сесії.

Студент, який своєчасно не здав та не захистив контрольну роботу, до іспиту не допускається.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи дивиться у додатку А.


^ 2. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1

Тема Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ

1. Сутність та причини міжнародного руху капіталу.

2. Види міжнародного руху капіталу.

3. Міжнародні інвестиції (прямі та портфельні зарубіжні інвестиції).

4. Міжнародний кредит.

Завдання 1
^

Припустимо, що Україна та Німеччина виробляють по 1000 холодильників і 1000 т цементу. Витрати на виробництво 1 холодильника та 1 тонни цементу наступні:Холодильники


Цемент

Україна


18

14

Німеччина

10

12


Визначте:

а) альтернативні витрати виробництва холодильників і цементу в Україні та в Німеччині;

б) якими будуть результати зовнішньої торгівлі, якщо Україна буде виготовляти 2000 т цементу (для себе та для Німеччини), а Німеччина буде виробляти 2000 холодильників (для себе та для України).

Література: (1, с.48-61; 2, с.268-290; 3, с.18-23; 4, с.285-320; 7, с.201-222, 272-277; 10, с.104-157; 17, с.100-131; 18, с.105-122).

Варіант 2

Тема Міжнародна міграція робочої сили як форма МЕВ

1. Причини міжнародної міграції робочої сили.

2. Основні етапи міжнародної міграції.

3. Наслідки переміщення трудових ресурсів.

4. Характеристика міграційних процесів в Україні.

Завдання 1

Виробництво сиру і тканини в Росії та Німеччині характеризується наступними даними:
Росія

Німеччина

Сир (кг за год)

5

1

Тканина (кв. м за год)

1

3


Визначте:

А. У виробництві якого товару Росія має абсолютну перевагу ? У виробництві якого товару Німеччина має абсолютну перевагу ? Чому?

Б. Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно Росії та Німеччини, якщо вони обміняють 5 кг сиру на 3 кв. м тканини.

В. Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно Росії та Німеччини, якщо вони обміняють 5 кг сиру на 6 кв. м тканини.

Література: ( 1, с.102-111; 2, с.328-342; 3, с.36-40; 4, с.321-340; 7, с.223-233; 10, с.157-169;13, с.160-175; 17, с.158-174; 18, с.141-155).

Варіант 3

Тема Розвиток теорій міжнародної торгівлі

1. Меркантилістська теорія. Модель Д. Х’юма „ціни-золото-потоки”.

2. Теорія абсолютних переваг А. Сміта.

3. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо.

4. Теорія співвідношення факторів виробництва.

Завдання 1

Рисунок 1 ілюструє внутрішній попит (dd) та пропозицію (ss) на ринку холодильників у країні. Світова ціна холодильника дорівнює відрізку ОВ.


P

d s


I M

С

F H L X

В


А

d

s


O

D E G K N R Q

Рис. 1 Введення мита


А. Визначте внутрішню ціну на холодильник та обсяг імпорту за умови вільної міжнародної торгівлі.

Припустимо, що на кожний імпортний холодильник держава ввводить мито, що дорівнює відрізку ВС.

Б. Визначте внутрішню ціну на холодильник та обсяг імпорту після введення мита.

В. Як зміниться обсяг внутрішнього виробництва холодильників?

Г. Яка частина додаткових витрат надійде до держбюджету як доходи від введення мита?

Література: (1, с.20-28; 2, с.35-55; 3, с.23-27; 4, с.25-26; 7, с.11-18; 10, с.9-15; 18, с.37-40).

Варіант 4

Тема Міжнародний поділ праці та його особливості на сучасному етапі

1. Суть і фактори розвитку міжнародного поділу праці.

2. Основні тенденції міжнародного поділу праці.

3. Форми і напрями розвитку міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва.

4. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці.

Завдання 1

2000 року в Канаді виробництво м’яса бройлерів досягнуло 6 млн тонн, а яєць – 10 млрд штук. У Мексиці було перевиробництво бройлерів та яєць, і мексиканці вирішили експортувати до Канади надлишки своєї продукції. У якій кількості поставлять мексиканці бройлерів та яйця до Канади, якщо відомо, що американські фермери вже поставили на початку року на ринок 300 тис. тонн м’яса бройлерів та 8 млн штук яєць, а канадський уряд ввів квоту на імпорт бройлерів в обсязі 6,3%, а яєць – 1,7% від обсягу внутрішнього виробництва цих сільськогосподарських продуктів?

Варіант 5

Тема Транснаціональні корпорації як елемент міжнародного бізнесу

!. Визначення ТНК, критерії транснаціональності корпорації.

2. Етапи формування ТНК.

3. Масштаби діяльності сучасних ТНК.

4. Наслідки діяльності ТНК у світовому господарстві й проблеми її регулювання.

Завдання 1

Зовнішня торгівля країни А в n-му році характеризувалась наступними даними (в млн дол. США):

Країни Латинської Америки

Країни Південно-Східної Азії

Усього

Експорт

51626

15042

66668

Імпорт

36758

14426

51184


Розрахуйте по кожній групі країн:

а) торговельний баланс;

б) торговельний оборот;

в) відносну частку країн Південно-Східної Азії в експорті та імпорті країни А.


Література: (1, с.115-125; 2, с.362-378; 3, с.16-18; 10, с.325-388; 18,с.203-208).

Варіант 6

Тема Перспективи інтеграції України у світогосподарську систему

1. Необхідність і значення інтеграції України до світового господарства.

2. Сучасний стан і перспективи розвитку економічних відносин України і Європейського Союзу.

3. Участь України в економічній інтеграції країн СНД та інших інтеграційних угрупованнях.

4. Приєднання України до СОТ як довгостроковий фактор стабільного розвитку.

Завдання 1

Україна та Франція виготовляють по два товари кожна – велосипеди та окуляри. В Україні загальна кількість праці, яка витрачається на їх виробництво, складає 1000 годин, а в Франції – 1200. В Україні потрібно витратити 5 годин на виробництво кожного велосипеда і 2 години на кожні окуляри. У Франції і на велосипед, і на окуляри потрібно по 3 години.

А. Покажіть графічно межу виробничих можливостей при одночасному виробництві двох товарів окремо для України та для Франції.

Б. Підрахуйте відносну ціну велосипедів, яку виражено через ціну окулярів, в Україні та в Франції.

Завдання 2

Література: ( 10, с.262-281; 17, с.232-342, 408-463).

Варіант 7

Тема Міжнародні валютні відносини

1. Визначення суті міжнародних валютних відносин, поняття валюти.

2. Етапи еволюції світової валютної системи.

3. Міжнародні валютні ринки.

4. Міжнародні валютні розрахунки.


Завдання 1

Припустимо, що країни Німеччина та Франція виробляють тільки два товари – цукор і сталь. Рівень витрат на їх виробництво характеризується даними, які наведені в таблиці.
Витрати на випуск 1 т сталі

Витрати на випуск 1 т цукру

Німеччина

150

100

Франція

120

120

Визначте:

А. Чи має Німеччина абсолютну перевагу у виробництві сталі?

Б. Чи має Франція порівняльну перевагу у виробництві цукру?

В. Які товари будуть експортувати та імпортувати Німеччина і Франція в умовах вільної торгівлі?

Література: ( 1, с.157-176; 2, с.291-316; 7, с.257-272; 10, с.170-189, 207-232; 17, с.344-406; 18, с.325-350).

Варіант 8

Тема Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її регулювання

1. Суть, структура та показники міжнародної торгівлі.

2. Зовнішньоторговельна політика та її регулювання.

3. Сучасний стан і тенденції розвитку міжнародної торгівлі.

4. Передумови і особливості участі України в міжнародній торгівлі.

Завдання 1

Телевізори є відносно трудомістким товаром, вимагають для виробництва 20 годин праці і 4 га землі та продаються за 60 дол. кожний. Рис — товар, що вимагає відносно великих витрат землі. На виробництво

1 т рису потрібна 1 година праці та 4 га землі, при цьому 1 т рису можна продати за 4 дол.

Визначте:

А. Якщо в Росії 120 млн працівників і 200 млн га землі, а у В'єтнамі —

40 млн працівників і 50 млн га землі, то в якому співвідношенні відбуватиметься торгівля двома товарами між Росією та В'єтнамом?

Б. Чому спеціалізація в реальній торгівлі може бути абсолютно іншою, ніж виходить з теорії співвідношення факторів виробництва?

Література: (1, с.29-44; 2, с.197-246; 4, с.130-135; 7, с.41-103; 10, с.26-103; 18, с.231-258).

Варіант 9

Тема Інтеграційні процеси у світовому господарстві

1. Сутність і головні передумови міжнародної економічної інтеграції.

2. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості.

3. Європейські інтеграційні процеси.

4. Інтеграційні процеси в країнах Північної та Південної Америки, Азії та Африки.

Завдання 1

Українська фірма обговорює можливість закупівлі телефонних апаратів у Німеччині. Вартість 1 апарата 20 марок, вартість перевезення 100 штук 5 марок за штуку, 500 штук — 4 марки за штуку, 1000 штук — 3 марки за штуку, 10 000 штук — 2 марки за штуку, 20 000 штук — 1 марка за штуку. Такий апарат можна продати в Україні за 23,5 марки за штуку. Якщо припустити, що інших витрат немає, який мінімальний обсяг імпорту забезпечує прибуток 10%?

Література: (1, с.179-191; 2, с.379-394; 3, с.32-36, 46-83; 4, с.361-388; 7, с.234-255; 10, с.233-262; 13 с.251-280; 17, с.232-342; 18, с.387-413).

Варіант 10
^

Тема Глобальні проблеми світового господарства і МЕВ


1. Суть глобальних проблем і причини їх виникнення.

2. Структурний аналіз основних глобальних проблем.

3. Роль МЕВ у розв’язанні глобальних економічних проблем світового господарства.


Завдання 1

Які з наступних видів інвестицій вважаються прямими, а які — портфельними:

А. Американський банк CS First Boston купив акції російської компанії «Лукойл» на 20 млн дол. Загальна вартість випуску акцій складає 600 млн дол.

Б. Російський банк «Столичний» придбав будівлю в Амстердамі, в якій відкрив свій філіал у Голландії.

В. Володимирський тракторний завод збільшив свою частку в статутному

капіталі спільного російсько-американського підприємства, що знаходиться в США, зі збуту тракторів з 51 до 75%.

Г. Російська фірма «Броксервіс» за дорученням клієнта з Німеччини придбала 11% поточного випуску акцій «Сургутнафтагаз».

Д. Канадська фірма «МакДоналдс» відкрила черговий ресторан у Москві.

Е. Американо-російський інвестиційний фонд розмістив 100 млн дол. у російських державних короткострокових зобов’язаннях і облігаціях федеральної позики.

Література: (3, с.30-32; 7, с.39-40; 18, с.423-550).

Варіант 11

Тема Середовище розвитку МЕВ

 1. Природно-географічне середовище МЕВ.

 2. Політико-правове середовище МЕВ.

 3. Економіко-технологічне середовище МЕВ.

 4. Культурно-ментальне середовище МЕВ.

Завдання 1

Україна виробляє і споживає постійні магніти. Їх внутрішня пропозиція складає S = 50+5Р, а попит D = 400-10Р. Світова ціна на магніти складає 10 дол. Уряд вводить квоту, яка обмежує імпорт магнітів 50 штуками.

А. Скільки магнітів і за якою ціною Україна буде виготовляти в умовах відсутності міжнародної торгівлі?

Визначте:

Б. При світовій ціні на магніти 10 дол. яким буде обсяг їх імпорту?

В. Як імпортна квота впливатиме на внутрішні ціни магнітів?

Г. Якими будуть доходи імпортерів, які отримали право на імпорт у рамках квоти, від її введення?

Література: (5, с.16-18).

Варіант 12

^ Тема Закони і принципи розвитку світового господарства і МЕВ

 1. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.

 2. Головні економічні закони розвитку світового господарства і МЕВ.

 3. Поняття та система принципів розвитку МЕВ.

Завдання 1

Нижче наведено карту попиту на швейцарські франки та їх пропозиція:

Ціна франка (в дол.)

Обсяг попиту на франки (млн франків)

Обсяг пропозиції франків (млн франків)

0,80

300

400

0,70

320

370

0,60

340

340

0,50

360

310

0,40

380

280

Визначте:

А. Яким є рівноважний курс швейцарського франка?

Б. Яким є рівноважний курс долара?

В. Яка кількість швейцарських франків буде придбана на валютному ринку?

Г. Яка кількість доларів буде придбана на валютному ринку?

Література: ( 5, с.9-18; 13, с.251-255).

Варіант 13

^ Тема Міжнародні економічнічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні МЕВ

1. Роль міжнародних економічних організацій в системі МЕВ.

2. Міжнародні економічні організації системи ООН.

3. Міжнародні економічні організації поза системою ООН.

4.Украіна і міжнародні економічні організації.

Завдання 1
^

Україна і міжнародні організації. Затрати праці (в годинах) на виробництво фотоапаратів та фотоплівки в Україні та Великобританії наступні:
Фотоапарати

Фотоплівка

Україна

6

2

Великобританія

1

4

Визначте:

А. У виробництві якого товару Україна має відносну перевагу і чому?

Б. Розрахуйте альтернативну ціну фотоапарата, яку виражено через ціну фотоплівки, для України та Великобританії.

В. У якому інтервалі буде розміщуватись відносна рівноважна ціна на фотоапарати у випадку розвитку торгівлі між двома країнами?

Г. Якщо відносна рівноважна ціна на фотоапарати та фотоплівку в результаті торгівлі складатиме 2, на якому товарі буде спеціалізуватись кожна з країн і чому?

Д. Підрахуйте виграш Великобританії від торгівлі, якщо вона буде спеціалізуватись на виробництві фотоапаратів.

Література: (7, с.247-249; 10, с.81-101).

Варіант 14

Тема Міжнародне науково-технічне співробітництво

 1. Суть міжнародного науково-технічного співробітництва й основні елементи його структури.

 2. Міжнародна передача технологій.

 3. Комерційний зміст науково-технічних відносин.

 4. Перспективи включення науково-технічного потенціалу України в міжнародні науково-технічного потенціалу України в міжнародні науково-технічні зв’язки.

Завдання 1

Витрати праці (в годинах) на виробництво телевізорів і магнітофонів у Німеччині та Франції наступні:

Телевізори

Магнітофони

Німеччина

5

2

Франція

1

4


А. Розрахуйте альтернативну ціну телевізора, яку виражено через ціну магнітофона, для Німеччини та Франції.

Б. У якому інтервалі буде розміщуватись відносна рівноважна ціна на телевізори у випадку торгівлі між двома країнами?

Література: ( 3, с.41-43, 46-83; 4, с.341-360; 7, с.285-290; 13 с.74-97; 17, с.232-342; 18, с.161-179).

Варіант 15

Тема МЕВ у сфері послуг

1.Значення світового ринку послуг, передумови і фактори його розвитку.

2.Особливості міжнародної торгівлі послугами.

3.Суть і структура світового ринку послуг.

4.Україна на міжнародному ринку послуг.

Завдання 1

Припустимо, що попит та пропозиція на ринку комп’ютерів у США мають наступну динаміку:Ціна (дол.)

Обсяг попиту

(млн шт.)

Обсяг пропозиції (млн шт.)

5

5

2

10

4

3

15

3

4

20

2

5Попит та пропозиція комп’ютерів у Японії мають наступну динаміку:


Ціна (дол.)

Обсяг попиту (млн шт.)

Обсяг пропозиції (млн шт.)

5

2,5

1

10

2,0

3

15

1,5

5

20

1,0

7


А. Припустимо, що між двома країнами здійснюється вільна взаємна торгівля. Якою буде рівноважна ціна на комп’ютер?

Б. Яка країна буде експортувати комп’ютери до іншої країни?

В. Яким буде обсяг експорту?

Г. Припустимо, що США вводять мито в обсязі 10 дол. на кожний комп’ютер. Що відбудеться з обсягом експорту або імпорту?

Література: (3, с.27-30; 1, с.247-255; 4, с.263-281; 7, с.155-170; 13, с.59-71; 18).


^ 3. ЕКЗАМІНАЦІЙНІ ПИТАННЯ


 1. Сучасний світ: сутність та ознаки.

 2. Середовище міжнародної економіки.

 3. Еволюція світового ринку та міжнародної економіки.

 4. Структура міжнародної економіки.

5. Сутність МЕВ, об’єкти та суб’єкти.

6. Особливості та тенденції МЕВ на сучасному етапі.

7. Особливості розвитку МЕВ України.

8. Класичні теорії міжнародної торгівлі: теорія абсолютних переваг.

9. Класичні теорії міжнародної торгівлі: теорія порівняльних переваг.

10. Класичні теорії міжнародної торгівлі: теорія факторних переваг.

11. Класичні теорії міжнародної торгівлі: парадокс Леонтьєва.

12. Особливості сучасного ринку товарів і послуг.

13. Ціноутворення на світовому ринку.

14. Загальні тенденції торгівлі сировиною та паливом.

15. Торговельна політика.

16. Формування світового ринку послуг.

17. Основи функціонування світового фінансового ринку.

18. Еволюція ринку.

19. Фінансові інститути світового фінансового ринку.

20. Міжнародні та реґіональні фінансові установи.

21.Вплив діяльності міжнародних фінансових інститутів на економічний розвиток України.

22. Сутність і причини прямих зарубіжних інвестицій (ПЗІ).

23. Форми ПЗІ. Технологічний трансферт.

24. Наслідки прямих зарубіжних інвестицій.

25. Проблеми та перспективи ПЗІ в Україні

26.Сутність і форми міжнародного кредиту.

27. Світовий ринок позичкового капіталу: структура і специфіка.

28. Світова криза заборгованості. Проблеми зовнішньої заборгованості 29.Умови виникнення, функції та ефективність функціонування сучасного України.

ринку праці.

30. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку праці.

31. Україна в процесі міжнародної трудової міґрації.

32. Суб’єкти, фактори та види міжнародної трудової міґрації.

33. Етапи міґрації робочої сили.

34. Державне регулювання міґраційних процесів.

35. Міжнародна організація праці.

36. Наслідки міжнародної трудової міґрації.

37. Поняття валюти та її види. Конвертованість валют. Валютний курс.

38. Національні, реґіональні та світові валютні системи.

39. Еволюція міжнародної валютної системи.

40.Акредитивна форма розрахунків.

41. Міжнародні розрахунки інкасо.

42. Розрахунки при відкритому рахунку і банківський перерахунок.

43.Платіжний баланс: структура та особливості.

44. Напрями оптимізації платіжного балансу.

45. Проблеми конвертованості національної валюти та шляхи їхнього розв’язання.

46. Поняття економічної інтеґрації та її рівні.

47.Європейські інтеграційні процеси.

48. Особливості розвитку економічних взаємозв’язків у Північній Америці.

49. Специфіка латиноамериканських інтеґраційних процесів.

50. Особливості інтеґраційних процесів в Азії.

51. Основні економічні угрупування в Африки.

52. Теорія економічної глобалізації.

53.Глобалізація економіки як тенденція світового розвитку.

54. Світові економічні аспекти глобальних проблем.

55. Економічний розвиток України в умовах глобальної модернізації.

56. Об’єктивна необхідність та умови інтеґрації України до сучасної міжнародної економічної системи.

57.Внутрішньо- та зовнішньоекономічні чинники включення до міжнародної економічної системи.

58. Стратегічні напрями інтернаціоналізації української економіки.

59. Нові форми залучення України до міжнародної економічної системи.

60.Структура та динаміка зовнішньої торгівлі України.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1.Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и междунароные экономические отношения. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.– 416 с.

2.Дадалко В.а. Мировая економіка: Учеб. пособие.–Мн.: «Ураджай», «Иннтерпрессервис», 2001. –592с.

3.Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.

4.Киреев А.П. Международная экономика. В 2 ч.:Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 2001. – 488 с.

5.Міжнародна економіка: Навч. посібник/ Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. – К.: Центр навчальної літератури, „АртЕк”, 2002.– 436 с.

6.Козик В.В. та ін. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник для студентів екон. спеціальностей. – Л.: Львівська політехніка, 1999. – 267 с.

7.Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 406 с.

8.Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 727 с.

9.Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Циганкова Т.М. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 73 с.

10.Міжнародна економіка: Навчальний посібник / За ред. Козака Ю.Г., Новацького В.М. – К.: Центр навчальної літератури, „АртЕк”, 2002. – 436 с.

11.Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин / Керівник авт. кол. Філіпенко А.С. – К.: Либідь, 1992.

12.Мельник Т.М. Міжнародний рух капіталу: Конспект лекцій.– К.: КДТЕУ, 2000.– 21с.

13.Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С.Булатова. – М.: Юристъ, 2003. – 734 с.

14.Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М.Тарасевича – К.: Центр навчальної літератури, 2006.–224 с.

15.Пузакова Е.П. Международные экономические отношения: Учебное пособие. – Ростов н/Д: издательский центр „МарТ”, 2000. – 352 с.

16.Світова економіка : Підручник / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач–К.: Либідь, 2001.–342 с.

17.Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть/ А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, А.С.Гальчинський – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

18.Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Київ: КНТЕУ, 2003. – 589 с.


^
Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи з дисципліни “Міжнародна економіка ”


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського


Контрольна робота

з дисципліни

“ Міжнародна економіка ”

Студента групи №____________

Шифр залікової книжки_______

Прізвище, ім`я та по батькові (повністю)


Перевірив________________________

(прізвище, ім`я та по батькові викладача)


Кременчук 2008Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності напряму 0501–«Економіка та підприємництво» (у т. ч. скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О.В. Вірбулевська


Відповідальний за випуск зав. кафедри економічної теорії Т.В. Семко


Підп. до др. ________Формат 60x84. Папір тип. Друк ризографія

Ум. друк. арк.______ Наклад_______прим. Зам. №_____ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Кременчук 2008


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи