Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 288.25 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата04.06.2012
Розмір288.25 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

6.050200  “МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ “,

6.050200  “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 6.050200  “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності “, 6.050200  “Менеджмент організацій” (у тому числі скорочений термін навчання)
Укладач старш. викл. О.В. Вірбулевська

Рецензент к.е.н. доц. Т.В. Семко

^

Кафедра економічної теорії
Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від „___”_____________2009 р.

Заступник голови методичної ради ____________________доц.С.А.Сергієнко


^
Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини»


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського


Контрольна робота

З навчальної дисципліни

« Міжнародні економічні відносини»

Студента групи №____________

Шифр залікової книжки_______

Прізвище, ім`я та по батькові (повністю)


Перевірив________________________

(прізвище, ім`я та по батькові викладача)


Кременчук 2009ЗМІСТ


Вступ …….......………………………………………………………………………4

1Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи……………5

2 Варіанти контрольних робіт………………………………………………………6

3 Питання до іспиту………………………………………………………………. 19

Список літератури………………………………………………………………….25

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки……………………………...27


ВСТУП


Вивчення міжнародних економічних відносин має особливу актуальність, оскільки за сучасних умов жодна економіка не може розвиватися як закрита. Входження України до світового господарства виступає одним із визначальних чинників піднесення нашої економіки. Поглиблення інтернаціоналізації товарних і фінансових ринків посилює взаємозалежність національних економік. Економічні та фінансові кризи, що виникають в окремих країнах і регіонах, неминуче набувають глобального характеру і впливають на розвиток кожної країни світу. Взаємозалежність національних економік вимагає як координації окремих заходів, так і впровадження спільної політики у сфері економічних відносин між окремими країнами. Застосування міждержавних і національних механізмів регулювання міжнародних економічних відносин не означає втрати національних економічних інтересів. Входження економіки України до світового господарського простору має базуватися на дотриманні закономірностей розвитку міжнародних економічних відносин. Вивчення досвіду входження окремих країн до світового господарства сприяє тому, щоб українські господарюючі суб’єкти посіли гідне місце в міжнародній економіці.

^ Мета і задачі вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини» - формування системи спеціальних знань з проблем розвитку і стану МЕВ для фундаментальної та спеціальної освіти й для практичної діяльності за фахом.

Метою виконання контрольної роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань зі страхування комерційної діяльності, набуття вмінь аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення та висновки.

Написання контрольної роботи дає студентові можливість навчитися самостійно і творчо використовувати наукову літературу, узагальнювати теоретичні положення, обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх розв’язання.


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Студент вибирає тему контрольної роботи за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки - "5". Отже, ви вибираєте варіант № 5. Варіант контрольної роботи складається з теоретичної частини, де необхідно розкрити певну тему, та практичної частини – необхідно розв’язати задачі.

Контрольна робота може бути написана в окремому зошиті або на аркушах стандартним форматом (А4 – 210  300 мм) з одного боку. Обсяг роботи повинен бути в межах 20 сторінок.

На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план і список використаної літератури.

Розкриття теми має бути пов'язаним із пунктами плану контрольної роботи й за необхідності супроводжуються рисунками або графіками. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з вибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання й засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних і журнальних статей тощо).

Оформлена контрольна робота повинна бути здана на кафедру економічної теорії (ауд. 5510) не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Студент, який своєчасно не здав і не захистив контрольну роботу, до іспиту не допускається.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи дивіться у додатку А.


^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1

Тема. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу

1. Сутність і причини міжнародного руху капіталу. Види міжнародного руху капіталу.

2. Міжнародні фінансові центри.

3. Світовий ринок позичкових капіталів (СРПК), його функції, різновиди операцій на СРПК.

4. Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці. Класифікація кредитів.

Завдання 1
^

Припустимо, що Україна та Німеччина виробляють по 1000 холодильників і 1000 т цементу. Витрати на виробництво одного холодильника та однієї тонни цементу наступні:Холодильники


Цемент

Україна


18

14

Німеччина

10

12


Визначіть:

А. Альтернативні витрати виробництва холодильників і цементу в Україні та в Німеччині;

Б. Якими будуть результати зовнішньої торгівлі, якщо Україна буде виготовляти 2000 т цементу (для себе та для Німеччини), а Німеччина буде виробляти 2000 холодильників (для себе та для України)?


Завдання 2

Україна виробляє і споживає постійні магніти. Їх внутрішня пропозиція складає S = 50+5Р, а попит D = 400-10Р. Світова ціна на магніти складає 10 дол. Уряд уводить квоту, яка обмежує імпорт магнітів 50 штуками.

Визначіть:

А. Скільки магнітів і за якою ціною Україна буде виготовляти в умовах відсутності міжнародної торгівлі;

Б. При світовій ціні на магніти 10 дол. яким буде обсяг їх імпорту;

В. Як імпортна квота впливатиме на внутрішні ціни магнітів;

Г. Якими будуть доходи імпортерів, котрі отримали право на імпорт у рамках квоти, від її введення?

Література: [1, с. 48-61; 2, с. 268-290; 3, с. 18-23; 4, с. 285-320; 7, с. 201-222, 272-277; 10, с. 104-157; 17, с. 100-131; 18, с. 105-122].


Варіант 2

Тема. Міжнародна міграція робочої сили як форма МЕВ

1. Причини міжнародної міграції робочої сили.

2. Основні етапи міжнародної міграції.

3. Основні світові ринки робочої сили.

4. Державне і міжнародне реґулювання трудової міграції. Міжнародна організація праці (МОП).

Завдання 1

Виробництво сиру і тканини в Росії та Німеччині характеризується наступними даними:
Росія

Німеччина

Сир (кг за год)

5

1

Тканина (кв. м за год)

1

3


Визначіть:

А. У виробництві якого товару Росія має абсолютну перевагу ? У виробництві якого товару Німеччина має абсолютну перевагу ? Чому?

Б. Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно Росії та Німеччини, якщо вони обміняють 5 кг сиру на 3 кв. м тканини.

В. Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно Росії та Німеччини, якщо вони обміняють 5 кг сиру на 6 кв. м тканини.

Завдання 2

Нижче наведено карту попиту на швейцарські франки та їх пропозиція:

Ціна франка (у дол.)

Обсяг попиту на франки (млн франків)

Обсяг пропозиції франків (млн франків)

0,80

300

400

0,70

320

370

0,60

340

340

0,50

360

310

0,40

380

280

Визначіть:

А. Яким є рівноважний курс швейцарського франка?

Б. Яким є рівноважний курс долара?

В. Яка кількість швейцарських франків буде придбана на валютному ринку?

Г. Яка кількість доларів буде придбана на валютному ринку?

Література: [ 1, с. 102-111; 2, с. 328-342; 3, с.36-40; 4, с. 321-340; 7, с. 223-233; 10, с. 157-169;13, с. 160-175; 17, с. 158-174; 18, с. 141-155].


Варіант 3

Тема. Перспективи інтеґрації України до світогосподарської системи

1. Необхідність і значення інтеграції України до світового господарства.

2. Сучасний стан і перспективи розвитку економічних відносин України і Європейського Союзу.

3. Участь України в економічній інтеграції країн СНД та інших інтеграційних угрупованнях.

4. Приєднання України до СОТ як довгостроковий фактор стабільного розвитку.

Завдання 1

Україна і Німеччина виготовляють по 2000 шт. холодильників та по

2000 шт. пральних машин. Витрати на виробництво одного холодильника та однієї пральної машини наступні:
Холодильник

Пральна машина

Україна

10

5

Німеччина

4

8Визначіть:

А. У виробництві якого товару Україна має абсолютну перевагу? У виробництві якого товару Німеччина має абсолютну перевагу? Чому?

Б. Альтернативні витрати виробництва холодильників і пральних машин в обох країнах.

В. Якими будуть результати зовнішньої торгівлі, якщо Україна буде виготовляти 4000 шт. пральних машин (для себе та для Німеччини), а Німеччина буде виробляти 4000 шт. холодильників (для себе та для України).

Завдання 2

Рисунок 1 ілюструє внутрішній попит (dd) і пропозицію (ss) на ринку холодильників у країні. Світова ціна холодильника дорівнює відрізку ОВ .

А. Визначіть внутрішню ціну на холодильник та обсяг імпорту за умови вільної міжнародної торгівлі.

Припустимо, що на кожний імпортний холодильник держава вводить мито, що дорівнює відрізку ВС.

Б. Визначіть внутрішню ціну на холодильник та обсяг імпорту після введення мита.

В. Як зміниться обсяг внутрішнього виробництва холодильників?

Г. Яка частина додаткових витрат надійде до держбюджету як доходи від уведення мита?

P

d s


I M

С

F H L X

В


А

d

s


O

D E G K N R

Рис. 1 Уведення мита


Література: [1, с. 20-28; 2, с. 35-55; 3, с. 23-27; 4, с. 25-26; 7, с. 11-18; 10, с. 9-15; 18, с. 37-40].


Варіант 4

Тема. МЕВ у сфері послуг

1. Значення світового ринку послуг, передумови та фактори його розвитку.

2. Особливості міжнародної торгівлі послугами.

3. Структура світового ринку послуг.

4.Стан і перспективи міжнародної торгівлі ліцензіями та «ноу-хау» .

Завдання 1

2000 року в Канаді виробництво м’яса бройлерів досягнуло 6 млн. тонн, а яєць – 10 млрд. штук. У Мексиці було перевиробництво бройлерів та яєць, і мексиканці вирішили експортувати до Канади надлишки своєї продукції. У якій кількості поставлять мексиканці бройлерів та яйця до Канади, якщо відомо, що американські фермери вже поставили на початку року на ринок 300 тис. тонн м’яса бройлерів і 8 млн. штук яєць, а канадський уряд увів квоту на імпорт бройлерів в обсязі 6,3%, і яєць – 1,7% від обсягу внутрішнього виробництва цих сільськогосподарських продуктів?

Завдання 2

Припустимо, що попит і пропозицію на ринку автомобілів Німеччини та Польщі можна умовно описати наступними параметрами:


Ціна,

тис. дол.

Обсяг попиту,

тис. шт.

Обсяг пропозиції,

тис. шт.

Німеччина

Польща

Німеччина

Польща

Німеччина

Польща

10

10

10

5

4

2

20

20

8

4

6

6

30

30

6

3

8

10

40

40

4

2

10

14


А. Визначіть рівноважну ціну на автомобілі в умовах вільної торгівлі між двома країнами.

Б. Яка з країн буде здійснювати експорт автомобілів і в якому обсязі? Чи зміняться обсяги експорту або імпорту, якщо Німеччина вирішить увести імпортне мито в розмірі 10 тис. дол. на кожний автомобіль?

Література: [ 2, с. 197-246; 4, с. 130-135; 7, с. 41-103; 10, с. 26-103; 17, с. 84-99; 18,c. 264-300 ].


Варіант 5

Тема. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво

1.Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності. Види зарубіжних інвестицій, їх масштаби.

2. Етапи формування ТНК. Їх сутність і сучасна стратегія.

3. Спільні підприємства (СП). Передумови та особливості розвитку.

4.Вільні економічні зони (ВЕЗ). Класифікація ВЕЗ. Особливості функціонування.

Завдання 1

Зовнішня торгівля країни А n-го року характеризувалася наступними даними (у млн. дол. США):

Країни Латинської Америки

Країни Південно-Східної Азії

Усього

Експорт

51626

15042

66668

Імпорт

36758

14426

51184


Розрахуйте по кожній групі країн:

а) торговельний баланс;

б) торговельний оборот;

в) відносну частку країн Південно-Східної Азії в експорті та імпорті країни А.

Завдання 2

Україна і Росія виготовляють по 4000 тонн цукерок і 4000 тонн печива. Витрати на виробництво однієї тонни цукерок та однієї тонни печива наступні:

Цукерки

Печиво

Україна

18

14

Росія

10

12

Визначіть:

А. У виробництві якого товару Україна має абсолютну перевагу? У виробництві якого товару Росія має абсолютну перевагу? Чому?

Б. Альтернативні витрати виробництва цукерок і печива в обох країнах.

В. Якими будуть результати зовнішньої торгівлі, якщо Україна буде виготовляти 8000 тонн печива (для себе та для Росії), а Росія буде виробляти 8000 тонн цукерок (для себе та для України).

Література: [7, с. 201-222, 272-277; 10, с. 104-157; 17, с. 100-131; 18, с. 105-122].


Варіант 6

Тема. Міжнародні транспортні відносини

1. Роль транспорту в МЕВ.

2. Види міжнародних сполучень. Міжнародні перевезення.

3. Міжнародне транспортно-експедиторське посередництво.

4.Реґулювання міжнародних транспортних відносин міжнародними

транспортними організаціями та конвенціями.

Завдання 1

Україна та Франція виготовляють по два товари кожна – велосипеди та окуляри. В Україні загальна кількість праці, яка витрачається на їх виробництво, складає 1000 годин, а у Франції – 1200. В Україні потрібно витратити п’ять годин на виробництво кожного велосипеда і дві години на кожні окуляри. У Франції й на велосипед, і на окуляри потрібно по три години.

А. Покажіть графічно межу виробничих можливостей при одночасному виробництві двох товарів окремо для України та для Франції.

Б. Підрахуйте відносну ціну велосипедів, яку виражено через ціну окулярів, в Україні та у Франції.

Завдання 2

Рисунок 1 ілюструє внутрішній попит (dd) і пропозицію (ss) на ринку одягу в країні. ОА – світова ціна на одяг.

Визначіть:

А. Яким був би імпорт одягу в країну за умови відсутності торговельних обмежень?

Уряд уводить імпортну квоту, обмежуючи ввезення одягу в країну до рівня FI.

Б. Яка ціна на одяг установиться на внутрішньому ринку після введення імпортної квоти?

В. Як зміниться внутрішнє виробництво та внутрішнє споживання одягу?

Г. Про що свідчить площа прямокутника FXKI?

P

d s


B X K


А R F I M

d

s


O

C E H L Q


Рис. 1– Установлення квоти

Література: [ 3, с. 122-130; 17, с. 210-230,; 18, с. 304-320].


Варіант 7

Тема. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини

1.Визначення суті міжнародних валютних відносин, поняття валюти. Валютний курс. Конвертованість валют.

2. Етапи еволюції світової валютної системи. Європейська валютна система

3. Платіжний і розрахунковий баланси. Їхня структура.

4. Міжнародні валютні розрахунки.

Завдання 1

Припустимо, що країни Німеччина та Франція виробляють тільки два товари – цукор і сталь. Рівень витрат на їхнє виробництво характеризується даними, які наведені в таблиці.
Витрати на випуск 1 т сталі

Витрати на випуск 1 т цукру

Німеччина

150

100

Франція

120

120

Визначіть:

А. Чи має Німеччина абсолютну перевагу у виробництві сталі?

Б. Чи має Франція порівняльну перевагу у виробництві цукру?

В. Які товари будуть експортувати та імпортувати Німеччина і Франція в умовах вільної торгівлі?

Завдання 2

Українське фермерське господарство вирощує насіння соняшника та виробляє молоко, для чого максимально може використовувати 400 годин праці та 600 га землі. Виробництво однієї тонни насіння соняшника потребує 10 годин праці та п’ять га землі. Виробництво одної тонни молока потребує чотирьох годин праці та восьми га землі.

А. Які фактори виробництва відносно більш інтенсивно використовуються для виробництва насіння соняшника? Як для молока?

Б. Чи в змозі фермер виробити 50 тонн молока та 90 тонн насіння соняшника?

Література: [ 1, с. 157-176; 2, с. 291-316; 7, с. 257-272; 10, с. 170-189, 207-232; 17, с. 344-406; 18, с. 325-350].


Варіант 8

Тема. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її реґулювання

1. Суть, структура та показники міжнародної торгівлі.

2. Зовнішньоторговельна політика та її регулювання.

3. Сучасний стан і тенденції розвитку міжнародної торгівлі.

4. Передумови і особливості участі України в міжнародній торгівлі.

Завдання 1

Телевізори є відносно трудомістким товаром, вимагають для виробництва 20 годин праці і чотирьох га землі та продаються за 60 дол. кожний. Рис — товар, що вимагає відносно великих витрат землі. На виробництво однієї т рису потрібна одна година праці та чотири га землі, при цьому одну т рису можна продати за чотири дол.

Визначіть:

А. Якщо в Росії 120 млн працівників і 200 млн га землі, а у В'єтнамі —

40 млн. працівників і 50 млн. га землі, то в якому співвідношенні відбуватиметься торгівля двома товарами між Росією та В'єтнамом?

Б. Чому спеціалізація в реальній торгівлі може бути абсолютно іншою, ніж виходить з теорії співвідношення факторів виробництва?

Завдання 2

Припустимо, що попит і пропозиція на ринку комп’ютерів у США мають наступну динаміку:


Ціна (дол.)

Обсяг попиту

(млн .шт.)

Обсяг пропозиції (млн.. шт.)

5

5

2

10

4

3

15

3

4

20

2

5Попит та пропозиція комп’ютерів у Японії мають наступну динаміку:


Ціна (дол.)

Обсяг попиту (млн шт.)

Обсяг пропозиції (млн шт.)

5

2,5

1

10

2,0

3

15

1,5

5

20

1,0

7


А. Припустимо, що між двома країнами здійснюється вільна взаємна торгівля. Якою буде рівноважна ціна на комп’ютер?

Б. Яка країна буде експортувати комп’ютери до іншої країни?

В. Яким буде обсяг експорту?

Г. Припустимо, що США вводять мито в обсязі 10 дол. на кожний комп’ютер. Що відбудеться з обсягом експорту або імпорту?

Література: [1, с. 29-44; 2, с. 197-246; 4, с. 130-135; 7, с. 41-103; 10, с. 26-103; 18, с. 231-258].


Варіант 9

Тема. Міжнародна економічна інтеґрація (МЕІ)

1. Сутність і головні передумови міжнародної економічної інтеґрації.

2. Етапи розвитку інтеґраційних процесів та їх особливості.

3. Європейські інтеґраційні процеси.

4. Інтеґраційні процеси в країнах Північної та Південної Америки, Азії та Африки.

Завдання 1

Українська фірма обговорює можливість закупівлі телефонних апаратів у Німеччині. Вартість одного апарата 20 марок, вартість перевезення 100 штук – п’ять марок за штуку, 500 штук — чотири марки за штуку, 1000 штук — три марки за штуку, 10 000 штук — дві марки за штуку, 20 000 штук — одна марка за штуку. Такий апарат можна продати в Україні за 23,5 марки за штуку. Якщо припустити, що інших витрат немає, який мінімальний обсяг імпорту забезпечує прибуток 10%?

Завдання 2

Витрати праці (у годинах) на виробництво телевізорів і магнітофонів у Німеччині та Франції наступні:

Телевізори

Магнітофони

Німеччина

5

2

Франція

1

4


А. Розрахуйте альтернативну ціну телевізора, яку виражено через ціну магнітофона, для Німеччини та Франції.

Б. У якому інтервалі буде розміщуватися відносна рівноважна ціна на телевізори у випадку торгівлі між двома країнами?

Література: [1, с. 179-191; 2, с. 379-394; 3, с. 32-36, 46-83; 4, с. 361-388; 7, с. 234-255; 10, с. 233-262; 13,с. 251-280; 17, с. 232-342; 18, с. 387-413].


Варіант 10
^

Тема .Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ


1. Суть глобальних проблем і причини їх виникнення.

2. Структурний аналіз основних глобальних проблем.

3. Роль МЕВ у розв’язанні глобальних економічних проблем світового господарства.

Завдання 1

Які з наступних видів інвестицій уважаються прямими, а які — портфельними:

А. Американський банк CS First Boston купив акції російської компанії «Лукойл» на 20 млн дол. Загальна вартість випуску акцій складає 600 млн дол.

Б. Російський банк «Столичний» придбав будівлю в Амстердамі, у якій відкрив свій філіал у Голландії.

В. Володимирський тракторний завод збільшив свою частку в статутному

капіталі спільного російсько-американського підприємства, що знаходиться в США, зі збуту тракторів з 51 до 75%.

Г. Російська фірма «Броксервіс» за дорученням клієнта з Німеччини придбала 11% поточного випуску акцій «Сургутнафтагаз».

Д. Канадська фірма «МакДоналдс» відкрила черговий ресторан у Москві.

Е. Американо-російський інвестиційний фонд розмістив 100 млн дол. у російських державних короткострокових зобов’язаннях і облігаціях федеральної позики.

Завдання 2
^

Затрати праці (у годинах) на виробництво фотоапаратів і фотоплівки в Україні та Великобританії наступні:
Фотоапарати

Фотоплівка

Україна

6

2

Великобританія

1

4

Визначіть:

А. У виробництві якого товару Україна має відносну перевагу і чому?

Б. Розрахуйте альтернативну ціну фотоапарата, яку виражено через ціну фотоплівки, для України та Великобританії.

В. У якому інтервалі буде розміщуватися відносна рівноважна ціна на фотоапарати у випадку розвитку торгівлі між двома країнами?

Г. Якщо відносна рівноважна ціна на фотоапарати та фотоплівку в результаті: торгівлі складатиме два, на якому товарі буде спеціалізуватися кожна з країн і чому?

Д. Підрахуйте виграш Великобританії від торгівлі, якщо вона буде спеціалізуватися на виробництві фотоапаратів.

Література: [3, с. 30-32; 7, с. 39-40; 18, с. 423-550].


3 Питання до іспиту


1. Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі.

2. Сучасна система МЕВ, їх класифікація.

3. Сутність, елементи і суб’єкти формування світового господарства.

4. Регіональний принцип групування країн світу.

5. Соціонально-економічний принцип систематизації країн світу.

6.Країни, що розвиваються: поняття, загальні риси та місце у світовійекономіці.

7. МЕВ як елемент структури СГ.Фактори розвитку МЕВ у системі СГ. 8. Форми МЕВ, їх взаємозв’язок.

9. Місце України в системі МЕВ.

10. Проблеми розвитку МЕВ – глобальні та регіональні.

11. Доколоніальний період розвитку МЕВ.

12. Міжнародні торговельні зв’язки стародавнього світу.

13. Зовнішньоторговельні відносини при феодалізмі. Зв’язки країн Сходу– Китаю.

14. Зовнішньоекономічні зв’язки Київської Русі.

15. Сутність, цілі й значення МЕВ і передумови розвитку.

16. Поняття середовища МЕВ, його структура та особливості.

17. Політико – правове середовище. Особливості взаємодії політики та

економіки в МЕВ.

18. Форми, структура і масштаби зовнішньої заборгованості МЕВ.

19. Соціально – культурне середовище та його значення в розвитку МЕВ.

20. МПП – сутність, фактори поглиблення та тенденції розвитку за сучасних

умов.

21. Головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ.

22. Особливості дії економічних законів і закономірності на міжнародному

рівні.

23. Проблеми і передумови участі України в МПП.

24. Головні організаційно – економічні форми втілення МПП: міжнародне

виробниче кооперування та міжнародна спеціалізація виробництва.

25. Поняття та система принципів розвитку МЕВ, основні й спеціальні

принципи.

26. Етапи розвитку МПП.

27. Лібералізація зовнішньої торгівлі – загальна проблема сучасних МЕВ.

28. Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії: АСЕАН,

СААРК.

29. Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки.

30. Зовнішньоекономічні зв’язки Середньої та Центральної Азії, Арабського

Сходу.

31. Північноамериканська інтеграція. Формування Північноамериканської зони

вільної торгівлі (НАФТА).

32. Етапи формування міжнародних економічних інтеграційних угруповань.

33. Міжнародні галузеві організації. Організація держав – експортерів нафти

(ОПЕК) та її арабська група (ОАПЕК), рада з нафти (АСКОПЕ), асоціація

судовласників (ФАСАЗ).

34. Економічна діяльність ООН, ії рівні.

35. Вільні економічні зони. Класифікація вільних економічних зон, особливості

функціонування.

36.Міжнародні загальноекономічні та політичні організації країн, що

розвиваються: організація американських держав (ОАД), організація

африканської єдності (ОАЄ).

37. Спільні підприємства (СП), передумови і особливості розвитку.

38. ТНК – головні суб’єкти міжнародної виробничої та інвестиційної

діяльності, їх суттєвість і еволюція, сучасна стратегія.

39. Міжнародна передача технологій як форма МЕВ.

40. Основні форми міграційної передачі науково – технічних знань.

41. Перспективи включення науково – технічного потенціалу України в

міжнародні науково – технічні зв’язки.

42. Основні світові ринки робочої сили.

43. Масштаби. Форми та основні тенденції розвитку міграційних процесів.

44. Міжнародна міграція робочої сили. Ії економічна природа та етапи

розвитку.

45. Державне і міжнародне регулювання трудової міграції. Міжнародна

організація праці (МОП).

46. Проблеми трудової міграції та ринку робочої сили в Україні.

47. Національна, міжнаціональна та світова валютні системи, їх сутність і

елементи.

48. Поняття валюти та ії види. Конвертованість валют. Валютний курс, його

види.

49. Еволюція світової валютної системи. Паризька, Генуезька, Бретон – Вудська

та Ямайська валютні системи. Европейська валютна система.

50. Платіжний та розрахунковий баланси, іх структура.

51. Основні проблеми платіжних балансів країн світу.

52. Сутність валютно – фінансових відносин і механізм міжнародних розра–

хунків.

53. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ.

54. Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці, функції у сфері

зовнішньоекономічних зв’язків.

55. Світовий ринок позичкових капіталів, їх функцій і відповідність операцій на

СРПК.

56. Міжнародні фінансові центри та інституціональна структура міжнародного

кредиту.

57. Структура та класифікація офшорних центрів.

58. Проблема заборгованості й значення іноземних кредитів для економічного

розвитку України.

59. Група світового банку, мета створення, функції, структура.

60. Міжнародний валютний фонд (МВФ) як одна з головних фінансових

організацій: фінансові кошти, організаційна структура.

61. Банк міжнародних розрахунків (БМР) у системі регулювання валютно –

кредитних відносин. Паризький та Лондонський клуби.

62. Європейський інвестиційний банк (ЕІБ), особливості його діяльності.

63. Регіональні банки реконструкції та розвитку в Африці, Азії, Латинській

Америці. Їх роль у кредитування країн, що розвиваються.

64. Види та форми МТ. Зустрічна торгівля. Міжнародні ярмарки та виставки.

65. Особливості розвитку зовнішньоторговельної політики держав.

Протекціонізм і лібералізація торгівлі.

66. Особливості біржової торгівлі. Її еволюція, організація та функції.

67. Конференція ООН з питань торгівлі й розвитку – ЮНКТАД. Її завдання та

структура. Діяльність Міжнародної торговельної палати.

68. Світовий ринок послуг, передумови його формування та специфічні риси

міжнародної торгівлі послугами.

69. Франчайзинґ у системі міжнародних послуг.

70. Міжнародний лізинґ, його види. Міжнародний інжиніринґ та

консультаційні послуги.

71. Страхові послуги.

72. Україна на міжнародному ринку послуг.

73. Міжнародна торгівля ліцензіями та ноу– хау. Види ліцензійних угод.

Основні форми передачі технологій.

74. Роль транспорту в МЕВ. Структура морських вантажів. Основні міжнародні

морські вантажопотоки.

75. Міжнародні пасажирські сполучення.

76. Необхідність і значення інтеграції України до світового господарства.

77. Регулювання міжнародних торговельних відносин. Діяльність

міжнародних торговельних організацій. ГАТТ та перетворення її в СОТ.

78. Трансформація структури зовнішньої торгівлі України.

79. Регулювання міжнародних транспортних відносин міжнародними

транспортними організаціями та конвенціями.

80. Приєднання України до СОТ як довгостроковий фактор стабільного

розвитку.

81. Нові форми включення України в міжнародну економічну систему.

82. Проблеми включення України в міжнародні транспортні послуги.

83. Головні напрями розвитку МЕВ України: розвиток двосторонніх

міжнародних відносин, розширення участі у європейському регіональному

співробітництві.

84. Світова економічна рівновага. Механізм її регулювання.

85. Проблеми співробітництва України в ЄС.

86. Рушійні сили та особливості сучасної економічної глобалізації, її основні

форми.

87. Україна та її співробітництво в межах СНД і членство в міжнародних

організаціях.

88. Моделі економічного розвитку.

89. Глобальні проблеми СГ і МЕВ.

90. Шляхи розв’язання глобальної продовольчої проблеми.

91. Міжнародні економічні аспекти розв’язання економічних проблеми.

92. Особливості розвитку МТ і вплив НТР на структуру МТ.

93. Безпека світової економіки.

94. Передумови та особливості участі України в МТ.

95. Ціноутворення на світовому ринку та ціноутворюючі фактори.

96. Країни з перехідною економікою та промислово розвинуті країни в МТ.

97. «Можність цін» на світовому ринку. Інтернаціональна вартість і світова

ціна, ії ознаки.

98. Роль країн, що розвиваються, та місце нових індустріальних країн (НІК)

у світовій торгівлі.

99. Зростання ролі міжнародної торгівлі (МТ) на сучасному етапі.

100. Глобальні ресурсоенергетичні проблеми та шляхи іх розвязання.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и междунароные экономические отношения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000.– 416 с.

2. Дадалко В.А. Мировая економика: Учеб. пособие.–Мн.: Ураджай, «Интерпрессервис», 2001. –592 с.

3. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.

4. Киреев А.П. Международная экономика. В 2 ч.:Учеб. пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 2001. – 488 с.

5. Міжнародна економіка: Навч. посібник/ Ю.Г.Козак., Д.Г. Лук’яненко., Ю.В. Макогон та ін. – К.: Центр навчальної літератури „АртЕк”, 2002.– 436 с.

6. Козик В.В. та ін. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник для студентів екон. спеціальностей. – Л.: Львівська політехніка, 1999. – 267 с.

7. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – 4-те вид., ст. – К.: Знання-Прес, 2003. – 406 с.

8. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 727 с.

9. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Циганкова Т.М. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 73 с.

10. Міжнародна економіка: Навч. посібник / За ред. Ю.В. Козака., В.М. Новацького – К.: Центр навчальної літератури, „АртЕк”, 2002. – 436 с.

11. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин / Керівник авт. кол. А.С Філіпенко. – К.: Либідь, 1992 с.

12. Мельник Т.М. Міжнародний рух капіталу: Конспект лекцій.– К.: КДТЕУ, 2000.– 21 с.

13. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2003. – 734 с.

14. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича – К.: Центр навчальної літератури, 2006.–224 с.

15. Пузакова Е.П. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Издательский центр „МарТ”, 2000. – 352 с.

16. А.С. Філіпенко, О.І. Рогач. Світова економіка : Підручник / – К.: Либідь, 2001.–342 с.

17. А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, А.С.Гальчинський. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть /– К.: Либідь, 2002. – 470 с.

18. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Київ: КНТЕУ, 2003. – 589 с.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 6.050200 – «Менеджмент зовнішньої діяльності», 6.050200 – «Менеджмент організацій»(у тому числі скорочений термін навчання)
Укладач старш. викл. О.В. Вірбулевська

Відповідальний за випуск зав. кафедри економічної теорії Т.В. Семко


Підп. до др. ________Формат 60x84. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______ Наклад_______прим. Зам. №_____ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи