Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 128.8 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір128.8 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

ІМЕНІ Михайла Остроградського
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо ПІДГОТОВКИ ДО Семінарських ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни
“ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА”

для студентів денної та заочної форм навчання


з напряму 6.030401 “Право”


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030401 “Право”


Укладач к.і.н., доц. Д.А. Литвиненко

Рецензент к.ю.н., проф. М.І. Галунов

Кафедра “Теорія, історія держави та права”


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського


Протокол № _______від “_____”____________2011 р.


Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ………………….……………………………………….…………….……..4

Перелік семінарських занять …………………………………….………………5

Семінарське заняття № 1 Поняття, предмет, джерела і система

римського приватного права. Етапи його розвитку………………….………....5

Семінарське заняття № 2 Правовий статус особи в римському праві………..5

Семінарське заняття №3 Право власності і володіння речами згідно

римських законів. Поняття та види речей……………..……..….…….………...6

Семінарське заняття №4 Сімейні правовідносини в Давньому Римі………….6

Семінарське заняття № 5 Зобов’язання в римському приватному праві...........7

Семінарське заняття № 6 Система договорів в римському праві……………...7

Семінарське заняття № 7 Спадкове право в Стародавньому Римі….................8

Питання до заліку…………………………………………………………………9

Список літератури……………………….……………………………………....10


ВСТУП


Семінарські заняття є важливим елементом аудиторної навчальної роботи у вищих навчальних закладах. Їх мета - проконтролювати ефективність самостійного опрацювання студентами навчального матеріалу, закріпити знання, одержані під час прослуховування лекцій, обговорити найбільш дискусійні та важливі питання з дисципліни “Основи римського приватного права”.

Опанування цієї дисципліни передбачає пізнання і осмислення студентами історії Стародавнього Риму, римської юриспруденції та римської юстиції. Студентам необхідно усвідомити і осмислити римське право для того, щоб глибше і правильніше розібратися у доволі складних і суперечливих сучасних процесах. Саме семінарські заняття сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань, одержаних під час лекцій.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен скласти уявлення про закони стародавнього Риму, зрозуміти їх еволюцію на всіх етапах історичного розвитку, знати систему судів і особливості римського процесуального права, аналізувати головні засади права власності, шлюбно-сімейного та зобовязального права тих часів.

Під час підготовки слід звернути увагу на завдання для самоперевірки, у яких фіксуються ключові моменти теми. Завдання для самоперевірки, які зазначено в кінці кожної теми, включено до підсумкових тестових завдань.

Дисципліна “Основи римського приватного права” тісно повязана з такими навчальними дисциплінами як “Теорія держави та права”, “Цивільне право”, “Історія держави та права зарубіжних країн”.

Оволодіння матеріалом, який входить до навчальних планів аудиторної роботи студентів є необхідною умовою успішного складання заліку з навчальної дисципліни.


^ ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Семінарське заняття № 1

Поняття, предмет, джерела і система римського приватного права. Етапи його розвитку


Мета: З’ясувати головні джерела, особливості та етапи формування римського приватного права, його вплив на розвиток правових систем сучасності.

ПЛАН

1. Предмет дослідження римського цивільного права.

2. Основні етапи розвитку цивільного права в Римській державі.

Рецепція римського права.

3. Головні джерела римського права.

4. Кодифікації римського права.

  1. Роль римського права у правових системах феодальних і

буржуазних держав.


Контрольні питання.

  1. Назвіть фактори, які сприяли успішному розвитку юридичної науки у Стародавньому Римі,

  2. Який принцип покладено в основу розмежування права на публічне і приватне?

  3. Перелічіть основні джерела законодавства в різні періоди римської історії: царський, республіки, принципату і домінанту.

  4. Які посадові особи у Римі мали право видавати едикти?


Література: [1; 2, с. 5-78; 3, 4].


Семінарське заняття № 2

^ Правовий статус особи в римському праві


Мета: Визначення критеріїв, що впливали на правовий статус людини в добу Стародавнього Риму і надання характеристик кожному з них на конкретних прикладах.

ПЛАН

1. Поняття особи дієздатності і правоздатності.

2. Правове становище латинів і перегрінів.

3. Правове становище рабів.

4. Правове становище вільновідпущеників, колонів.

5. Юридичні особи у римському цивільному праві.


Контрольні питання.

1. Якими правами були наділені громадяни Римської держави?

2. Що таке дієздатність і правоздатність?

3. Чи мали жінки в Римі однакове право і дієздатність з чоловіками?

4. Хто такі колони?

5. Надайте характеристику правовому статусу вільноотпущеників.


Література: [1; 2, с. 5-78; 6].


Семінарське заняття № 3

^ Право власності і володіння речами згідно римських законів. Поняття та види речей


Мета: Засвоєння поняття речі та критеріїв їх поділу на види в Стародавньому Римі. З’ясування особливостей процесу набуття права власності на речі в римському праві та інші можливі способи впливу на речі.


ПЛАН

1. Права речові та зобов'язальні.

2. Поняття і види речей.

3. Володіння речами.

4. Набуття права власності.

5. Захист права власності.

6. Права та чужі речі.


Контрольні питання.

1. Які є основні відмінності між речовим і зобов'язальним правом ?

2. Що таке абсолютний і відносний захист?

3. З яких основних елементів складається право власності? '

4. Що таке квіритська, преторська та провінційна власність?

5. Які речі не могли бути предметами права власності?


Література: [1; 2; с. 5-78; 3; 4; 7; 8].


Семінарське заняття № 4

^ Сімейні правовідносини в Стародавньому Римі


Мета: Визначення особливостей шлюбних відносин, правових стосунків між подружжям і дітьми та їх еволюція протягом існування римської держави.


ПЛАН

1. Сім'я. Агнатська і когнатська родини.

2. Шлюб та його види.

3. Правові відносини подружжя.

4. Відносини батьків і дітей.

5. Батьківська влада.

6. Стосунки між матір'ю і дітьми.

Контрольні питання.

1. Що таке сім'я згідно римських законів?

2. Хто такий батько сімейства, його правовий статус?

3. Яким способом відбувалося розлучення?


Література: [ 1; 2, с. 5-78; 3; 9].


Семінарське заняття № 5

^ Зобов'язання в римському приватному праві


Мета: Розібрати поняття зобов’язання, причини їх виникнення, забезпечення, з’ясувати правовий статус осіб в зобов’язанні та особливості виконання чи невиконання зобов’язань.


ПЛАН

1. Поняття зобов'язання.

2. Основи виникнення зобов'язань.

3. Сторони у зобов'язанні.

4. Виконання зобов'язань.

5. Наслідки невиконання зобов'язань.

6. Забезпечення зобов'язань.


Контрольні питання.

1. Чим зобов'язальне право відрізняється від речового?

2. Що не могло бути предметом зобов'язань?

3. Що таке угода за римськими законами?

4. Що таке цессія?


Література: [1; 2, с. 5-78; 4; 9].


Семінарське заняття № 6

Система договорів в римському приватному праві


Мета: Ознайомлення з поняттям, типами договорів згідно римського права, змістом і умовами їх укладення, а також еволюцією договорів в Римі.


ПЛАН

1. Поняття та види договорів.

2. Умови дійсності договорів.

3. Зміст договору.

4. Укладення договору.

5. Вербальні договори.

6. Літеральні договори.

7. Реальні контракти.

8. Консенсуальні контракти.

9. Безіменні контракти.

10. «Зодягнуті» пакти.


Контрольні питання.

1. У чому відмінність юридичних понять «зобов'язання» і «договір».

2. Основні групи контрактів.

3. Умови дійсності договору.

4. Які контракти називали реальними?

5. Що відрізняє позичку від позики?

6. Що означає термін „застава"?


Література: [1; 2, с. 5-78; 3; 4; 9; 10, с. 210-247].


Семінарське заняття №7

Спадкове право в Стародавньому Римі


Мета: З’ясування умов виникнення та еволюції спадкового права на різних етапах розвитку римської держави, визначення критеріїв призначення спадкоємців, ролі заповіту і необхідного спадкування за законами Риму.


ПЛАН

1. Виникнення спадкового права.

2. Основні види спадкування.

3. Спадкування за законом.

4. Спадкування за заповітом.

5. Необхідне спадкування.

6. Прийняття спадщини.


Контрольні питання.

1. Три форми спадщини у римському праві.

2. Що таке необхідне спадкування?

3. В яких випадках заповіт визнавався недійсним?

4. Назвіть фактори дійсності заповіту.


Література: [1; 2, с. 5-78; 4; 8].


^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Надайте загальну характеристику законам 12 таблиць.

2. Назвіть основні етапи розвитку права в Римській державі.

3. Чому римське цивільне право сприймалось як зразок для наслідування?

4. Назвіть найбільш відомих римських юристів.

5. Яке значення має римське приватне право на сучасному етапі?

6. На які дві галузі римляни поділили своє право?

7. Що лежить в основі поділу права?

8. Охарактеризуйте цивільне право, право народів, преторське право.

9. Назвіть джерела рабства і охарактеризуйте правовий статус рабів.

10. Суб'єкти права згідно римських законів.

11. Які п'ять груп утворювали вільні за статусом громадянства?

12. Як визначався статус римських громадян за сімейним станом.

13. Поясніть значення терміну «правоздатність».

14. Поясніть, що таке «дієздатність».

15. Назвіть віковий ценз дієздатності і час настання правоздатності в Римі.

16. Обмежена дієздатність в Стародавньому Римі.

17. Назвіть ступені приниження честі та причини її використання.

18. Поясніть різницю між магнатською і когнатською родинами.

19. Законний римський шлюб та його різновиди.

20. Конкубіни та їх правовий статус.

21. Поняття та види речей в римському праві.

22. Право власності на речі в Стародавньому Римі.

23. Володіння речами. Права на чужі речі у римлян.

24. Поняття зобов’язань і основи їх виникнення.

25. Забезпечення зобов’язань.

26. Якими були наслідки невиконання зобов’язань.

27. Поняття і види договорів.

28. Умови дійсності договорів.

29. Укладання договорів. Представництво.

30. Вербальні договори і літтеральні контракти.

31. Реальні і консесуальні контракти.

32. Безіменні контракти і «зодягнуті» пакти.

33. Основні види спадкування в Римській державі.

34. Прийняття спадщини та його особливості в Римі.

35. Сервітути в приватному праві Стародавнього Риму.

36. Зобов’язання з ніби-договорів, з деліктів і з ніби-деліктів.

37. Надайте характеристику діяльності преторів в формуванні права.

38. Поясніть різницю між манципними та неманципними речами в Римі.

39. Родові та індивідуальні речі.

40. Поясніть причини та умови рецепції римського приватного права

правовими системами європейських країн.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Крушкол Ю.С. Історія стародавнього світу. - К, 1976.

2. Культура стародавнього Риму. Т.2. С. 5-78. - К., 1995.

3. Новицький І.Б. Основи римського цивільного права. - 3-є вид. М., 1972.

4. Основи римського приватного права: Навч. Посібник // За. ред. В.С.Макарчук. - К.:Атіка, 2003.

5. Подопригора О.В. Основи римського цивільного права. - 2-ге вид. - К., 1994.

6. Скоріна Л.Є., Чумакова Л.О., Латинська мова для юристів. - К.: Атіка, 2000.

7. Смірін В.М. Патріархальні уявлення і їх роль у громадській свідомості римлян. - М., 2000.

8. Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи римського приватного права. - Львів 1994.

9. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн стародавнього світу: Навч. посібник. У 2т. Львів, 1999.

10. Штаєрман Е.М. Римське право. Культура стародавнього Риму: У 2т. -М., 1985.-Т.1.-С. 210-247.


Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030401 – “Право”


Укладач к.і.н., доц. Д.А. Литвиненко


Відповідальний за випуск завідувач кафедри ТІДП доц. О.Ф. Дзябенко


Підп. до др. _____. Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _____ прим. Зам № ______. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

В И Т Я Г


з протоколу засідання кафедри ТІДП № від


Присутні: Дзябенко О.Ф., Капустян Г.Т., Литвиненко Д.А., Шаповал В.Д., Приліпко В.М., Тихоліз Т.В.


Слухали: про затвердження методичних вказівок щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Основи римського приватного права» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030402 - “Правознавство”.


Постановили: затвердити методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Основи римського приватного права» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030402 - “Правознавство”.


Завідувач кафедри: О.Ф.Дзябенко


Секретар кафедри Д.А. Литвиненко


РЕЦЕНЗІЯ

НА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМОМ 6.030402 - “ПРАВОЗНАВСТВО”


Підготовлені для видання методичні рекомендації з дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної та заочної форм навчання повністю відповідають вимогам освітньо-професійної та робочої навчальної програм. Вони містять загальні методичні рекомендації з організації семінарських занять студентів, контрольні запитання з навчального курсу, перелік питань до заліку, а також список рекомендованої літератури.

В результаті вивчення дисципліни “Основи римського приватного права” у студентів-юристів повинно сформуватися професійне мислення. Загальні положення, які містяться в методичних рекомендаціях, допоможуть студентам в процесі оволодіння інформацією, з якою вони зустрінуться в процесі вивчення інших юридичних наук і в практичній діяльності.

Вважаю за необхідне видати дані методичні рекомендації для внутрішнього користування КНУ імені Михайла Остроградського.


Професор кафедри кримінального

і цивільного права та процесу М.І. Галунов

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи