Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 152.04 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір152.04 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

ІМЕНІ Михайла Остроградського
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з ВИВЧЕННЯ навчальної дисципліни
“ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА”

для студентів денної та заочної форм навчання


з напряму 6.030401 “Право”


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030401 “Право”


Укладач к.і.н., доц. Д.А. Литвиненко

Рецензент к.ю.н., проф. М.І. Галунов

Кафедра “Теорія, історія держави та права”


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського


Протокол № _______від “_____”____________2011 р.


Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ………………….……………………………………………………………4

1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи…..………………5

2. Перелік тем і питань для самостійного опрацювання……………………….6

3. Питання до модульного контролю…………………………………………..12

Список літератури……………………………………………………………….13


ВСТУП


Самостійна робота є важливою складовою частиною навчальної роботи у вищих навчальних закладах. Самостійна робота допомагає виробити творчий підхід до аналізу положень римського приватного права, його еволюції на всіх етапах історичного розвитку.

Дані методичні вказівки призначено для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з вивчення дисципліни «Основи римського приватного права».

Опанування цієї дисципліни передбачає пізнання і осмислення студентами історії Стародавнього Риму, римської юриспруденції та римської юстиції. Студентам необхідно усвідомити і осмислити римське право для того, щоб глибше і правильніше розібратися у доволі складних і суперечливих сучасних процесах.

Приступаючи до вивчення курсу, студентам необхідно ознайомитися зі змістом, обсягом і питаннями кожної теми, що виносяться на самостійне вивчення. Далі слід підібрати необхідну навчальну літературу, запропоновану в загальному списку. При цьому слід пам'ятати, що основою вивчення дисципліни є саме рекомендована література, у якій більш повно висвітлюється основний зміст теми.

Після цього розпочинається поглиблене вивчення навчального матеріалу. У процесі вивчення дисципліни студент повинен уміти аналізувати закони стародавніх римлян. Для запам'ятовування нового матеріалу необхідно вести конспект, до якого заносяться основні положення та поняття, розкриваються їх зміст. У процесі вивчення теми слід звернути увагу на завдання для самоперевірки, у яких фіксуються ключові моменти теми. Завдання для самоперевірки, які зазначено в кінці кожної теми, включено до підсумкових тестових завдань.

Оволодіння матеріалом, який входить до самостійної роботи студента є необхідною умовою успішного складання іспиту з курсу.


^ 1. ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема

Денна форма

Заочна формаЛекцї

(год.)

сам. роб.

Лекцї

(год.)

сам. роб.

1.

Поняття, предмет, джерела і система римського приватного права. Етапи його розвитку.


2

2

1

4

2.

Правовий статус особи в римському праві (суб’єкти права).


2

4

1

7

3.

Право власності і володіння речами згідно римських законів. Поняття та види речей.


2

4

2

7

4.
^
Сімейні правовідносини в Стародавньому Римі.
2

4

2

7

5.

Зобов’язання в римському приватному праві.


2

4

-

7

6.

Система договорів в римському приватному праві.


2

4

-

7

7.

Спадкове право в Стародавньому Римі.


2

4

4

7
Всього

14

26

4

46^ 2. ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Поняття, предмет, джерела і система римського приватного права. Етапи його розвитку


1. Предмет дослідження римського цивільного права.

2. Основні етапи розвитку цивільного права в Римській державі.

Рецепція римського права.

3. Головні джерела римського права.

4. Кодифікації римського права.

 1. Роль римського права у правових системах феодальних і

буржуазних держав.


Питання для самоперевірки

Для денної форми навчання

 1. Фактори, які сприяли успішному розвитку юридичної науки у Стародавньому Римі,

 2. Який принцип покладено в основу розмежування права на публічне і приватне?

 3. Перелічіть основні джерела законодавства в різні періоди римської історії: царський, республіки, принципату і домінанту.

 4. Які посадові особи у Римі мали право видавати едикти?

Для заочної форми навчанняї

 1. Назвіть основні структурні підрозділи, головні риси права.

 2. Укажіть головні етапи становлення і розвитку римського права.

 3. Що таке юридична функція?

 4. Яке право називалося «голим»?

 5. Що означає вислів «думка тямущих людей»?

 6. Чим були Дигести та Інституції Юстиніана?

Література: [1; 2, с. 5-78; 3, 4].

Тема 2 Правовий статус особи в римському праві (суб’єкти права)


1. Поняття особи дієздатності і правоздатності.

2. Правове становище латинів і перегрінів.

3. Правове становище рабів.

4. Правове становище вільновідпущеників, колонів.

5. Юридичні особи у римському цивільному праві.


Питання для самоперевірки

Для денної форми навчання

1. Якими правами були наділені громадяни Римської держави?

2. Що таке дієздатність і правоздатність?

3. Чи мали жінки в Римі однакове право і дієздатність з чоловіками?

Для заочної форми навчання

1. Кому призначалися опікуни?

2. Як набувалося і втрачалося громадянство Риму?

3. Яким був правовий статус рабів?

4. Хто такі колони?

5. Дайте характеристику правовому статусу вільноотпущеників.

Література: [1; 2, с. 5-78; 6].


Тема 3 Право власності і володіння речами згідно римських законів. Поняття та види речей.


1. Права речові та зобов'язальні.

2. Поняття і види речей.

3. Володіння речами.

4. Набуття права власності.

5. Захист права власності.

6. Права та чужі речі.

Питання для самоперевірки

Для денної форми навчання

1. Основні відмінності між речовим і зобов'язальним правом /

2. Що таке абсолютний і відносний захист?

3. З яких основних елементів складається право власності? '

4. Що таке квіритська, преторська та провінційна власність?

5. Які речі не могли бути предметами права власності?

Для заочної форми навчання

1. Основні типи поділу речей.

2. Що таке володіння?

3. Порядок набуття і втрати володіння.

4. Преторські інтердикти та захист володіння.

5. Первинні способи набуття права власності.

6. Припинення права власності.

7. Віндикаційний та негаторний позови.

8. Яким був захист сервітутів.

Література: [1; 2; с. 5-78; 3; 4; 7; 8].


Тема 4 Сімейні правовідносини в Стародавньому Римі


1. Сім'я. Агнатська і когнатська родини.

2. Шлюб та його види.

3. Правові відносини подружжя.

4. Відносини батьків і дітей.

5. Батьківська влада.

6. Стосунки між матір'ю і дітьми.


Питання для самоперевірки

Для денної форми навчання

1. Що таке сім'я згідно римських законів?

2. Хто такий батько сімейства, його правовий статус?

Для заочної форми навчання

1. Відмінність між агнатською і когнатською родиною.

2. Що таке римський законний шлюб?

3. Умови укладання шлюбу.

4. Яким способом відбувалося розлучення?

Література: [ 1; 2, с. 5-78; 3; 9].


Тема 5 Зобов'язання в римському приватному праві


1. Поняття зобов'язання.

2. Основи виникнення зобов'язань.

3. Сторони у зобов'язанні.

4. Виконання зобов'язань.

5. Наслідки невиконання зобов'язань.

6. Забезпечення зобов'язань.


Питання для самоперевірки

Для денної форми навчання

1. Чим зобов'язальне право відрізняється від речового?

2. Що не могло бути предметом зобов'язань?

3. Що таке угода?

Для заочної форми навчання

1. Що таке цессія?

2. Форми забезпечення зобов'язань.

3. Критерії поділу вини на «тяжку» і «легку».

4. У якому порядку погашувалося зобов'язання у випадку смерті боржника?

Література: [1; 2, с. 5-78; 4; 9].


Тема 6 Система договорів в римському приватному праві


1. Поняття та види договорів.

2. Умови дійсності договорів.

3. Зміст договору.

4. Укладення договору.

5. Вербальні договори.

6. Літеральні договори.

7. Реальні контракти.

8. Консенсуальні контракти.

9. Безіменні контракти.

10. «Зодягнуті» пакти.


Питання для самоперевірки

Для денної форми навчання

1. У чому відмінність юридичних понять «зобов'язання» і «договір».

2. Основні групи контрактів.

3. Умови дійсності договору.

4. Які контракти називали реальними?

5. Що відрізняє позичку від позики?

6. Що означає термін „застава"?

Для заочної форми навчання

1. Що означає термін «умова»?

2. Які договори називали «чистими»?

3. Що таке стимуляція?

4. Види вербальних договорів.

5. Що таке «справжня» і «любительська» ціна?

6. Відмінність договору доручення від договору наймання.

7. Які зобов'язання виникали з деліктів?

Література: [1; 2, с. 5-78; 3; 4; 9; 10, с. 210-247].

Тема 7 Спадкове право в Стародавньому Римі


1. Виникнення спадкового права.

2. Основні види спадкування.

3. Спадкування за законом.

4. Спадкування за заповітом.

5. Необхідне спадкування.

6. Прийняття спадщини.


Питання для самоперевірки

Для денної форми навчання

1. Три форми спадщини у римському праві.

2. Що таке необхідне спадкування?

3. В яких випадках заповіт визнавався недійсним?

Для заочної форми навчання

1. Фактори дійсності заповіту.

2. Що таке законна частка?

3. Чи міг прийняти спадок після римського громадянина раб?

4. Головні різновиди легатів.

Література: [1; 2, с. 5-78; 4; 8].


^ 3. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

І Модуль

1. Надайте загальну характеристику законам 12 таблиць.

2. Назвіть основні етапи розвитку права в Римській державі.

3. Чому римське цивільне право сприймалось як зразок для наслідування?

4. Назвіть найбільш відомих римських юристів.

5. Яке значення має римське приватне право на сучасному етапі?

6. На які дві галузі римляни поділили своє право?

7. Що лежить в основі поділу права?

8. Охарактеризуйте цивільне право, право народів, преторське право.

9. Назвіть джерела рабства і охарактеризуйте правовий статус рабів.

10. Суб'єкти права згідно римських законів.

11. Які п'ять груп утворювали вільні за статусом громадянства?

12. Як визначався статус римських громадян за сімейним станом.

13. Поясніть значення терміну «правоздатність».

14. Поясніть, що таке «дієздатність».

15. Назвіть віковий ценз дієздатності і час настання правоздатності в Римі.

16. Обмежена дієздатність в Стародавньому Римі.

17. Назвіть ступені приниження честі та причини її використання.

18. Поясніть різницю між магнатською і когнатською родинами.

19. Законний римський шлюб та його різновиди.

20. Конкубіни та їх правовий статус.


ІІ Модуль

21. Поняття та види речей в римському праві.

22. Право власності на речі в Стародавньому Римі.

23. Володіння речами. Права на чужі речі у римлян.

24. Поняття зобов’язань і основи їх виникнення.

25. Забезпечення зобов’язань.

26. Якими були наслідки невиконання зобов’язань.

27. Поняття і види договорів.

28. Умови дійсності договорів.

29. Укладання договорів. Представництво.

30. Вербальні договори і літтеральні контракти.

31. Реальні і консесуальні контракти.

32. Безіменні контракти і «зодягнуті» пакти.

33. Основні види спадкування в Римській державі.

34. Прийняття спадщини та його особливості в Римі.

35. Сервітути в приватному праві Стародавнього Риму.

36. Зобов’язання з ніби-договорів, з деліктів і з ніби-деліктів.

37. Надайте характеристику діяльності преторів в формуванні права.

38. Поясніть різницю між манципними та неманципними речами в Римі.

39. Родові та індивідуальні речі.

40. Поясніть причини та умови рецепції римського приватного права

правовими системами європейських країн.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Крушкол Ю.С. Історія стародавнього світу. - К, 1976.

2. Культура стародавнього Риму. Т.2. С. 5-78. - К., 1995.

3. Новицький І.Б. Основи римського цивільного права. - 3-є вид. М., 1972.

4. Основи римського приватного права: Навч. Посібник // За. ред. В.С.Макарчук. - К.:Атіка, 2003.

5. Подопригора О.В. Основи римського цивільного права. - 2-ге вид. - К., 1994.

6. Скоріна Л.Є., Чумакова Л.О., Латинська мова для юристів. - К.: Атіка, 2000.

7. Смірін В.М. Патріархальні уявлення і їх роль у громадській свідомості римлян. - М., 2000.

8. Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи римського приватного права. - Львів 1994.

9. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн стародавнього світу: Навч. посібник. У 2т. Львів, 1999.

10. Штаєрман Е.М. Римське право. Культура стародавнього Риму: У 2т. -М., 1985.-Т.1.-С. 210-247.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030401 – “Право”


Укладач к.і.н., доц. Д.А. Литвиненко


Відповідальний за випуск завідувач кафедри ТІДП доц. О.Ф. Дзябенко


Підп. до др. _____. Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _____ прим. Зам № ______. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

В И Т Я Г


з протоколу засідання кафедри ТІДП № від


Присутні: Дзябенко О.Ф., Капустян Г.Т., Литвиненко Д.А., Шаповал В.Д., Приліпко В.М., Тихоліз Т.В.


Слухали: про затвердження методичних вказівок щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни «Основи римського приватного права» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030402 - “Правознавство”.


Постановили: затвердити методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни «Основи римського приватного права» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030402 - “Правознавство”.


Завідувач кафедри: О.Ф.Дзябенко


Секретар кафедри Д.А. Литвиненко


РЕЦЕНЗІЯ

^ НА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

^ ЗА НАПРЯМОМ 6.030402 - “ПРАВОЗНАВСТВО”


Підготовлені для видання методичні рекомендації з дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної та заочної форм навчання повністю відповідають вимогам освітньо-професійної та робочої навчальної програм. Вони містять загальні методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, погодинний розклад лекцій і самостійної роботи, перелік тем лекційного курсу з їх змістом, контрольні запитання окремо для денного та заочного відділень, питання до заліку, а також список рекомендованої літератури.

В результаті вивчення дисципліни “Основи римського приватного права” у студентів-юристів повинно сформуватися професійне мислення. Загальні положення, які містяться в методичних рекомендаціях, допоможуть студентам в процесі оволодіння інформацією, з якою вони зустрінуться в процесі вивчення інших юридичних наук і в практичній діяльності.

Вважаю за необхідне видати дані методичні рекомендації для внутрішнього користування КНУ імені Михайла Остроградського.


Професор кафедри кримінального

та цивільного права і процесу М.І. Галунов

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи