Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/4
Дата01.06.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

6.050100 – "ОБЛІК І АУДИТ"(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ), 6.050100 – "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА" (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ), 6.050100 – "ФІНАНСИ" (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ), 6.050100 – "МАРКЕТИНҐ”

^ (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ), 6.050100 – "КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ" (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Політична економія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 – "Облік і аудит"(у тому числі скорочений термін навчання), 6.050100 – "Економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання), 6.050100 – "Фінанси" (у тому числі скорочений термін навчання), 6.050100 – "Маркетинґ” (у тому числі скорочений термін навчання), 6.050100 – "Комерційна діяльність" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі: к.е.н., доц. Н.М. Яценко,

асист. І.М. Чучіна

Рецензент к.е.н., доц. Т.В. Семко


Кафедра економічної теорії


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ___ від____

Заступник голови методичної ради__________________доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ 1. Мета та етапи підготовки курсової роботи...................................................4

 2. Вибір теми і складання змісту курсової роботи............................................4

 3. Зміст, структура й обсяг курсової роботи.....................................................5

 4. Оформлення курсової роботи........................................................................6

 5. Захист курсової роботи..................................................................................8

 6. Тематика курсових робіт...............................................................................9

 7. Практична частина........................................................................................11

 8. Теоретична база для виконання практичної частини курсової роботи......20

 9. Глосарій........................................................................................................ 23

 10. Список літератури.........................................................................................24

Додаток А Зразок плану курсової роботи......................................................29

Додаток Б Зразок титульної сторінки курсової роботи.................................30

Додаток В Завдання на курсову роботу.........................................................31

^ 1 МЕТА ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Метою виконання курсової роботи є поглиблення і закріплення студентами теоретичних знань з політичної економії, набуття вмінь аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення та висновки.

Написання курсової роботи дає студентові можливість навчитися самостійно і творчо використовувати наукову літературу, узагальнювати теоретичні положення, вникати в теоретичні дискусії, формулювати власні погляди стосовно нерозв’язаних теоретичних та практичних проблем політекономічної науки та економічного життя суспільства, обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх розв’язання.

Основні етапи та підготовка курсової роботи

 1. Вибір теми та осмислення завдання дослідження.

 2. Добір та вивчення літератури, збирання та обробка інформації.

 3. Складання плану роботи.

 4. Написання та оформлення курсової роботи.


^ 2 ВИБІР ТЕМИ І СКЛАДАННЯ ЗМІСТУ РОБОТИ


Робота студента з вибору теми має розпочатися з ознайомлення з тематикою курсових робіт. Орієнтовна тематика подається нижче.

Студенти денної та заочної форм навчання вибирають тему курсової роботи самостійно. Вибір варіанта практичної частини курсової роботи здійснюється за останньою цифрою номеру залікової книжки. Наприклад, номер залікової книжки 027491, це означає, що студент має обрати варіант під номером 1. Тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем-керівником курсової роботи.


^ Складання змісту курсової роботи

Складання змісту курсової роботи є досить відповідальним етапом, оскільки від нього залежить якість роботи. Тому план складають після добору і вивчення літературних джерел та складання бібліографії. У ній потрібно виділити головні літературні джерела (роботи класиків політекономії, монографії, теоретичні статті), опрацювання яких необхідне при написанні роботи.

Важливо також опрацювати відповідні законодавчі та інші нормативні акти (Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів тощо). Особливу увагу слід приділяти періодичним виданням (часописи “Економіка України”, "Актуальні проблеми Економіки", “Фінанси України”, “Банківська справа”, «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал» та ін.). Важливо залучати до бібліографії монографічні роботи та підручники, підготовлені вченими України.

У роботі потрібно використовувати статистичний матеріал, який публікується в спеціальних виданнях Держкомстату України та періодичних виданнях.


^ 3 ЗМІСТ, СТРУКТУРА Й ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Робота повинна мати чітку і логічну структуру з відповідними складовими елементами. Курсова робота складається зі вступу, теоретичної частини, практичної частини , висновків, списку використаних літературних джерел.

У вступі розкривають актуальність теми, розкривається її значення з посиланням на літературні джерела, визначають мету і задачі дослідження, що вимагають вирішення, вказуються методи дослідження.

Теоретична частина роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення головних проблем теми. Вона поділяється на ряд розділів. Перший з них присвячується дослідженню теоретико-методологічних аспектів теми, а інші – питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню пропозицій та висновків щодо їх вирішення. При цьому важливо показати, як висвітлюється дана проблема в економічній літературі, викласти різні точки зору і докладно проаналізувати їх.

Курсова робота повинна ілюструватись, тобто слід теоретичні висновки підтверджувати фактичним матеріалом (цифровими розрахунками, статистичною, фінансовою, бухгалтерською звітністю), рисунками, графіками, діаграмами, схемами тощо.

Практична частина курсової роботи передбачає розв’язання задач згідно варіантам.

У висновках необхідно стисло підсумувати результати досліджуваної проблеми, зробити теоретичні висновки і практичні рекомендації, виходячи зі змісту роботи.

Обсяг курсової роботи – 30-35 сторінок стандартного формату. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи: вступ – 2-3 сторінки, теоретична частина – 22-30 сторінок, практична частина – 1-2, висновки – 2-3 сторінки, список використаних джерел має включати не менше 15 назв.


^ 4 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсову роботу пишуть українською мовою. Вона повинна бути правильно оформлена у відповідності до вимог методичних вказівок. Текст роботи розміщують на одному боці аркуша паперу. Розміри полів: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см., зліва – 3 см., справа – 1 см. Курсова робота може бути написана від руки або надрукована. Комп'ютерним способом текст виконують шрифтом гарнітурою Times New Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервала, на сторінці передбачається 28-30 рядків.

Роботу комплектують у такому порядку: титульна сторінка, завдання на курсову роботу (додаток В) зміст, вступ, розділи теоретичної частини,практична частина, висновки, список літератури, додатки (за необхідності). Зразок титульної сторінки подається у додатку Б.

У змісті слова: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” і назви розділів необхідно написати великими літерами.

РОЗДІЛИ та підрозділи: нумерують тільки арабськими цифрами. Кількість розділів у курсовій роботі має бути не менше 2. Кількість підрозділів визначається індивідуально, залежно від обраної теми.

В тексті курсової роботи кожен новий розділ починають з нового листа. Слово “РОЗДІЛ” та його номер пишуть посередині. Крапку після номера розділу не ставлять. Далі треба пропустити рядок і написати посередині великими літерами назву розділу. Знову пропустити рядок і написати номер підрозділу, поставити крапку та написати назву підрозділу, в якому тільки перше слово починається з великої літери. Текст підрозділу (розділу) починається через рядок після його назви.

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку, крім титульної сторінки.

У курсовій роботі потрібно використовувати таблиці та інші ілюстративні матеріали: схеми, діаграми, графіки тощо. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відображає її зміст. Слово "Таблиця" зазначають зліва над першою частиною таблиці. Над заголовком таблиці пишуть: “Таблиця” та її порядковий номер у розділі. Наприклад: Таблиця 1.1 – перша таблиця першого розділу. Якщо таблицю переносять на наступні сторінки, то назву не повторюють , а пишуть "Продовження табл. 3" або "Закінчення табл. ".

Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо) оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої букви пишеться “Рис.” і проставляється його номер. Наприклад: Рис. 1.1 – перший рисунок першого розділу.

У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, з яких були запозичені цитати, цифрова інформація, що наводяться в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендується здійснювати за допомогою квадратних дужок, у яких проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад: [8, с.12].

У списку літератури слід вказати: для книг – прізвище та ініціали автора (авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання; для статей – прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, назву журналу, його номер і рік видання, номери сторінок, у межах яких надрукована стаття.

У кінці роботи потрібно поставити підпис, вказати дату виконання роботи.

Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру за 15 днів до її захисту. Вона попередньо розглядається науковим керівником, який у своєму відгуку приймає рішення про її допущення до захисту. Відповідальність за несвоєчасне виконання роботи та її якість несе студент.


^ 5 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Захист курсової роботи – завершальний етап. Під час підготовки до захисту курсової роботи студентові необхідно ознайомитись з відгуком наукового керівника. Захист проводиться в присутності всіх студентів групи під керівництвом наукового керівника. На захисті студент у своєму виступі коротко викладає зміст виконаної курсової роботи, дає відповіді на поставлені запитання студентів і наукового керівника. За результатами захисту та з урахуванням якості виконання курсової роботи виставляється оцінка, яка проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи