З навчальної дисципліни “політична економія” icon

З навчальної дисципліни “політична економія”
Скачати 345.65 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни “політична економія”
Дата04.06.2012
Розмір345.65 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

6.050100– “ФІНАНСИ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ),

6.050100– “ОБЛІК І АУДИТ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ),

6.050100– “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

^ (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Політична економія” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 6.050100– “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання), 6.050100– “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання), 6.050100– “Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі: к.е.н., доц. Н.М. Яценко,

асист. І.М.Чучіна

Рецензент к.е.н., доц. І.М. Авраменко
^

Кафедра економічної теорії
Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол № ___ від „___”_____________2007 р.


Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Політична економія” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 6.050100– “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання), 6.050100– “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання), 6.050100– “Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі: к.е.н., доц. Н.М. Яценко,

асист. І.М.Чучіна


Відповідальний за випуск зав. кафедри економічної теорії Т.В. Семко


Підп. до др._____________Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______ . Наклад _____прим. Зам № ________ . Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

ЗМІСТ


Вступ........................................................................................................................4

1 Теми та план практичних занять........................................................................6

2 Методичні рекомендації щодо написання студентами рефератів....................24

3 Питання для підготовки до іспиту.....................................................................27

4 Тематика рефератів.............................................................................................30

Список літератури..................................................................................................33

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки реферату.............................36

ВСТУП
Політична економія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування і розвитку. Будучи суспільною дисципліною системного типу, в її предметі особливе місце посідають характер і соціальний зміст зв’язків і відносин, у які вступають люди в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно корисних благ, соціально-економічний статус окремої людини, соціальних груп і класів у цьому процесі.

Вища економічна школа покликана в рамках сучасної базової вищої освіти формувати у молодого спеціаліста економічне мислення на основі глибокого розуміння процесів, явищ і зв’зків у економічній системі суспільства, а також чинників, що їх визначають, засобів і методів розв’язання поточних і стратегічних економічних проблем.

Пізнавальний процес спрямований на отримання ґрунтовних знань про економічну систему, методи та інструментарій її вивчення, на засвоєння первинних навичок раціональної економічної поведінки. Об’єктивні умови переходу українського суспільства до принципово нової суспільно-економічної формації визначають необхідність створення раціональної організації виробництва й управління, що неможливо без економічних знань.

Програма курсу "Політична економія" орієнтована на засвоєння студентами методології пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, рушійних сил суспільного виробництва, суттєвих рис і форм існування економічних відносин.

^ Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів нової системи економічних знань, що базується на ґрунтовному осмисленні економічних понять і категорій, виходячи з досягнень світової економічної думки.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати загальні основи суспільного розвитку, товарного виробництва і ринкової економіки, особливості економіки перехідного періоду, сутність, структуру і суперечності розвитку світової економіки;

уміти розглядати економічні процеси цілісно у взаємозв’язку з соціально-культурними чинниками розвитку, аналізувати складні процеси і явища економічного життя, застосовувати механізм господарювання, конкретні способи фінансового реґулювання економіки.

Методичні рекомендації з курсу “Політична економія” складені для студентів економічних спеціальностей. Вони містять теми та план практичних занять, теми рефератів та вимоги до їх оформлення, питання для підготовки до іспиту. Наведені тестові завдання сприятимуть засвоєнню студентами теоретичного матеріалу щодо пізнання економічних явищ і процесів, вивчення економічних законів, закономірностей, рушійних сил суспільного виробництва, суттєвих рис і форм економічних відносин.
^

1 ТЕМИ ТА ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1 Предмет і метод політекономії

 1. Визначення понятть: економіка, економічна система, політекономія.

 2. Основні елементи економічної системи.

 3. Типи та сутність економічних законів. Економічні категорії.

Тести:

1. У якій з відповідей найповніше і найглибше розкрито предмет політичної економії?

а) це наука, що вивчає виробничі відносини у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил;

б) це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ;

в) це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем.

2. До якого типу належить основний економічний закон?

а) до загальних;

б) специфічних;

в) стадійних.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [15, с.21; 16, с. 10 - 15; 17, с. 17 - 21].


Тема 2 Виробництво матеріальних благ і послуг

Продукт і характер праці

 1. Виробництво як процес суспільної праці.

 2. Чинники виробництва: види, типи, функції.

 3. Сутність та структура суспільних потреб.

 4. Результативність та ефективність суспільного виробництва.


Тести:

 1. Яке з положень характеризує структуру суспільного способу виробництва?

а) це єдність продуктивних сил і техніко-економічних відносин;

б) це єдність продуктивних сил і виробничих відносин (відносини економічної власності);

в) це єдність економічної та юридичної власності.

2. Яке з положень розкриває структуру техніко - економічних відносин?

а) це відносини власності у сфері виробництва і розподілу;

б) це відносини спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва, його концентрації;

в) це відносини людини і природи та концентрації виробництва.

3. З перелічених показників назвіть той, який найбільшою мірою характеризує ефективне суспільне виробництво:

а) це таке виробництво, коли частка товарів народного споживання в сукупному суспільному продукті становить менш ніж 30%;

б) це виробництво, коли частка предметів споживання і засобів виробництва однакові;

в) це виробництво, коли частка засобів виробництва в сукупному суспільному продукті менша за третину.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [15, с.28 - 32; 16, с. 22 - 30; 17, с. 40 - 42].


Тема 3 Економічні потреби та інтереси

 1. Економічні інтереси – рушійна сила соціально - економічного розвитку.

 2. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва.

Тести:

1. Яке з визначень найповніше розкриває зміст категорії "економічна ефективність"?

а) це виробництво, що має найпотужнішу матеріально-технічну базу;

б) це досягнення найкращих результатів за відносно меньших витрат живої та уречевленої праці;

в) це процес постійного збільшення виробництва матеріальних благ.

2. Який показник найбільш обґрунтовано характеризує ефективність суспільного виробництва в країні?

а) абсолютна величина національного доходу;

б) фондовіддача;

в) виробництво національного доходу на душу населення;

г) вартість кінцевого продукту.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [17, с.52 - 56; 18, с. 110 - 115; 19, с. 48 - 64].


Тема 4 Соціально – економічний устрій суспільства.
^
Економічна система та закон її розвитку

1. Зміст економічної системи, її структурні елементи.

2. Закон рідкості. Крива виробничих можливостей.

3. Закон зростаючих витрат та спадної дохідності.


Завдання 1

Який економічний зміст мають точки А, В, С, D.

Інвестиційні A D

блага

C B

^ Споживчі блага

Завдання 2

Ви –­­­­ "чистий" монополіст. Якщо ви встановите ціну 50 гр.од., то продасте 1 од. продукції, зменшивши ціну до 45 гр. од., продасте 2 од. Послідовно знижуючи ціну на 5 гр. од. при кожному розширенні збуту на 1 додаткову одиницю продукції, який ви будете отримувати додатковий дохід (MR)? Валовий дохід (ТR)? Заповніть таблицю:

P

Q

TR

MR

50

1

?

?

45

2

?

?


Розв’язок:

TR = P * Q

TR1 = 50*1 = 50 гр. од.; TR2 = 42 – 2 = 90 гр. од.

MR = TR i – TR i-1

MR1 = 50 гр. од.; MR2 = 90 – 50 = 40 гр. од.


Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [21, с.110 - 115; 22, с. 86 – 88; 26, с. 65 - 67].


Тема 5 Товарна форма організації суспільного виробництва

Товар і гроші

 1. Характеристика товарного виробництва.

 2. Товар і його властивості.

 3. Теорії вартості.

 4. Сутність і функції грошей.

 5. Сучасні зміни в грошовому обігу.

Тести:

1. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?

а) це процес перетворення людиною речовини природи з метою одержання необхідних життєвих засобів;

б) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють необхідні суспільству продукти і послуги.

в) це організація суспільного господарства, у якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги для обміну, продажу.

2. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії?

а) це річ або послуга, створена працею людини;

б) це продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробничих чи особистих потреб;

в) це продукт праці, створений виробником для продажу.

3. Які функції виконує закон вартості?

а) функції реґулятора пропорцій розвитку економіки країни;

б) функції захисту національних виробників від зовнішніх конкурентів;

в) функції стимулятора розвитку продуктивних сил;

г) функції майнового розшарування господарюючих суб’єктів.

4. Яке з положень розкриває сутність грошей як економічної категорії7

а) гроші – це грошові білети та розмінна монета, що перебувають в обігу;

б) гроші – це загальний еквівалент обміну товарів;

в) гроші – це золоті та срібні монети.

5. Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин?

а) функція засобу обігу;

б) функція засобу платежу;

в) функція засобу накопичення.

6. Які характеристики сучасної грошової системи правильні?

а) ця система базується на кредитно - паперових грошах;

б) для неї характерне незначне реґулювання державою грошового обігу;

в) для неї характерний широкий розвиток безготівкового обігу.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [15 с.84 - 87; 16, с. 110 - 113; 17, с. 76 - 79].

^
Тема 6 Капітал: процес виробництва і накопичення

Наймана праця і заробітна плата

 1. Перетворення грошей на капітал, а робочої сили – на товар.

 2. Норма та маса додаткової вартості.

 3. Види, форми та системи заробітної плати.

Тести:

 1. Які умови сприяють перетворенню робочої сили на товар?

а) особиста свобода людини;

б) позбавлення її засобів виробництва і засобів існування;

в) обидві відповіді правильні.

2. Які чинники виробництва належать до постійного капіталу?

а) машини, обладнання;

б) сировина;

в) робоча сила.

3. Які чинники не належать до оборотного капіталу?

а) машини, обладнання;

б) сировина;

в) робоча сила.

4. Поясніть наступну формулу:

m' = ( m/ v) * 100%.

5. У яких формах існує заробітна плата?

а) номінальна;

б) реальна;

в) погодинна;

г) відрядна.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [15 с.52 - 56; 16, с. 82 - 86; 17, с. 70 - 75].

^
Тема 7 Витрати виробництва і прибуток

 1. Сутність та види витрат виробництва.

 2. Кількісні та якісні виміри прибутку.

Тести:

 1. У чому відмінність між постійним і основним капіталом?

а) постійний капітал – це засоби виробництва, а основний – засоби праці;

б) постійний капітал – це засоби виробництва, а основний – предмети праці;

в) постійний капітал – це засоби праці, а основний – предмети праці.

2. Яке з положень розкриває відмінність між змінним і оборотним капіталом?

а) змінний капітал включає вартість робочої сили і предметів праці, а оборотний – лише робочої сили;

б) змінний капітал включає лише вартість робочої сили, а оборотний – робочої сили і предметів праці;

в) змінний капітал включає лише вартість робочої сили, а оборотний – лише предметів праці.

3. У чому виявляються відмінності обороту основних виробничих і оборотних фондів?

а) основні виробничі фонди обертаються за один виробничий цикл, а оборотні – за декілька;

б) основні виробничі фонди обертаються за декілька виробничих циклів, а оборотні – за один;

в) пасивна частина основних виробничих фондів обертається за декілька виробничих циклів, а їх активна частина й оборотні фонди – за один цикл.

4. Які витрати відображає поняття "витрати виробництва"?

а) витрати суспільно необхідної праці на виробництво товару;

б) витрати праці окремого виробника на виробництво товару;

в) матеріальні витрати підприємства на виробництво товару.

5. Вкажіть визначення, яке найбільш повно (з кількісного і якісного боку) розкриває сутність прибутку:

а) прибуток – це різниця між грошовим виторгом від реалізації продукції та її собівартістю;

б) прибуток – це різниця між ціною продажу продукції та її собівартістю;

в) прибуток – це реалізована підприємством додаткова вартість.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [21 с.56 - 58; 23, с. 64 - 68; 24, с. 70 - 75].
^
Тема 8 Ринок, його сутність і функції. Моделі ринку

Конкуренція і ціноутворення

 1. Сутність ринку.

 2. Ринкова інфраструктура.

 3. Функції ринку.

 4. Монополії та антимонопольна діяльність держави.

Тести:

 1. Яке визначення найточніше розкриває сутність ринку як економічної категорії?

а) ринок – це місце, де люди здійснюють обмін продуктами праці відповідно до законів товарного виробництва;

б) ринок – це інститут (механізм), який зводить покупців і продавців певних товарів і послуг;

в) ринок – це певна сукупність відносин власності між покупцями і продавцями з приводу купівлі-продажу товарів і послуг та механізм забезпечення цього процесу згідно із законами товарного виробництва;

г) ринок – це відносини, що виникають між людьми у сфері обігу і здійснюються відповідно до законів товарного виробництва.

2. У якому з положень дано правильне визначення поняття "структура ринку"?

а) це сукпність установ, що забезпечують функціонування ринку;

б) це склад товарів і послуг, що обертаються на ринку;

в) це сукупність взаємопов’язаних різних видів ринків;

3. Яке завдання виконує інфраструктура ринку?

а) формує ринковий попит;

б) здійснює відбір найефективніших підприємницьких структур;

в)обслуговує ринок, забезпечує можливість виконання властивих йому функцій.

4. Чим торгують на ринку інтелектуальної власності?

а) патентами;

б) ліцензіями;

в) товарними знаками;

г) програмним математичним забезпеченням.

5. У якому із визначень найлогічніше й найповніше розкривається сутність закону конкуренції?

а) це боротьба, суперництво між попитом споживачів і пропозицією виробника;

б) це внутрішньо необхідні, сталі, суттєві зв’язки між відокремленими виробниками (у їх суперництві та боротьбі за вищу ефективність виробництва), з одного боку, і споживачами їх продукції – з іншого, внаслідок чого підприємці змушені знижувати витрати виробництва, покращувати якість товарів і послуг тощо.

6. Дія якого закону безпосередньо зумовлює виникнення монополій?

а) закону зростання продуктивності праці;

б) закону конкуренції виробництва;

в) закону вартості.

7. Які типи монополій слід зберегти в Україні при здійсненні політики роздержавлення і приватизації?

а) монополію, основану на диференціації продукції;

б) значною мірою природну монополію;

в) трести.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [15 с.100 - 104; 16, с. 80 - 85; 18, с. 96 - 99].


Тема 9 Домогосподарство в системі економічних відносин

 1. Доходи домогосподарств та їх джерела.

 2. Витрати на споживання.

 3. Заощадження домогосподарств.

Тести:

1. Сукупний дохід домогосподарства – це:

а) сума доходів, які воно отримує в грошовій формі з зазначених джерел;

б) сума доходів, які воно отримує в грошовій чи натуральній формі з будь-яких джерел;

в) сума доходів, які воно отримує в натуральній формі з зазначених джерел.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [15 с.220 - 225; 16, с. 130 - 138; 17, с. 160 - 164].


Тема 10 Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток

 1. Сутність підприємства та його види.

 2. Основні функції підприємства.

Тести:

1. Яке з визначень сутності підприємства правильне?

а) підприємство – це певна сукупність продуктивних сил і відносин власності;

б) підприємство – це ланка, у межах якої відбувається одиничний поділ праці;

в) підприємство – це основна ланка народного господарства, яка забезпечує виробництво переважної маси товарів і послуг, здійснює науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою привласнення прибутку.

2. Якими критеріями слід керуватися при визначенні масштабів будівництва підприємств?

а) критерієм максимального випуску товарів;

б) критерієм оптимальності;

в) критерієм привласнення максимального прибутку.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [10; 15 с.204; 16, с. 120 - 128; 26, с. 88 - 90].


Тема 11 Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу

Форми прибутку, процент і рента

 1. Аграрна сфера виробництва та її особливості.

 2. Визначення земельної ренти, її джерел.

 3. Розвинута форма товарного виробництва, її основні риси та механізм виникнення.

 4. Чиста продуктивність капіталу.

 5. Сутність акціонерного капіталу.

 6. Торговельний прибуток та його джерела.

Тести:

1. Яке з визначень правильно розкриває сутність торговельного капіталу?

а) відокремлена частина промислового капіталу, застосовувана у сфері обігу;

б) капітал, який функціонує у сфері торгівлі;

в) капітал, який отримує торговець від реалізації товарної продукції.

2. Торговельний прибуток це:

а) перетворена форма частини додаткової вартості, яку отримують підприємства торгівлі;

б) дохід торговельних організацій, отримуваний при здійсненні функцій товарного обігу;

в) прибуток, отримуваний при виконанні операцій, які продовжують процес виробництва.

3. Яке з визначень найбільшою мірою розкриває сутність акціонерного капіталу?

а) засоби акціонерного товариства, утворені шляхом об’єднання багатьох індивідуальних капіталів;

б) засоби акціонерної компанії, накопичені в результаті капіталізації частини прибутку;

в) кошти, залучені в результаті продажу акцій і обліґацій;

г) усі відповіді правильні.

4. Яке з визначень сутності акцій правильне?

а) акція – це вид цінного папера без встановлення терміну обігу, який свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства і дає право на привласнення дивіденду;

б) акція – це документ, який дає право на участь в управлінні підприємством;

в) акція – це цінний папір, який дає право на частку майна у разі ліквідації акціонерного товариства.

5. Яке з положень неправильно розкриває сутність контрольного пакета акцій?

а) контрольним пакетом акцій володіють найбагатші особи або фінансові інститути;

б) це наявність 51% голосів за сучасних умов;

в) за допомогою контрольного пакета акцій встановлюється багатоступенева система залежності й контролю однієї могутньої компанії за меншими компаніями.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [16; с. 210 - 212; 17, с. 287 - 289; 18, с. 481 - 483].


Тема 12 Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми

 1. Зміст процесу суспільного відтворення.

 2. Види суспільного відтворення.

 3. Типи економічного зростання.

Тести:

1. Розширене відтворення означає:

а) відновлення виробництва в незмінних масштабах;

б) відновлення виробництва у зростаючому масштабі;

в) зростання кількості та поліпшення якості продукції.

2. Яке з положень не характеризує екстенсивний тип економічного зростання?

а) щоб збільшити обсяг продукції удвічі, слід ввести в дію удвічі більше засобів праці;

б) щоб збільшити обсяг продукції удвічі, слід витратити удвічі більше сировини;

в) щоб збільшити обсяг продукції удвічі, слід використати незмінну кількість засобів виробництва кращої якості.

3. Яке з положень неправильно характеризує інтенсивний тип економічного зростання?

а) зростає суспільна продуктивність праці;

б) зростає ефективність виробництва;

в) у виробництві використовується робоча сила з незмінним рівнем освіти і кваліфікації.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [19; с. 190 - 195; 20, с. 210 - 215; 21, с. 380 - 385].

^

Тема 13 Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили


та їх регулювання державою

 1. Сукупний працівник та тенденції його розвитку.

 2. Зайнятість та безробіття. Шляхи зниження безробіття в Україні.

 3. Соціальна політика та соціальний захист населення.

Тести:

1. До тенденції розвитку сукупного працівника належать:

а) підвищення освітнього і культурного рівня;

б) поліпшення професійно- кваліфікаційної підготовки;

в) зростання продуктивності праці;

г) підвищення мобільності, гнучкості, активності;

д) усі відповіді правильні.

2. За яких умов виникає безробіття:

а) за умови збігу пропозиції робочої сили з попитом на неї;

б) за умови, що економіка країни перебуває у кризовому стані.

3. Які чинники сприяють досягненню повної зайнятості робочої сили:

а) прийняття закону про обов’язковість праці кожної працездатної людини;

б) пропозиція робочої сили, її структура відповідає техніко-технологічній структурі робочих місць;

в) низький рівень життя трудящих.

4. Яке з положень найповніше розкриває сутність соціальної політики?

а) комплекс заходів державних органів влади, спрямованих на забезпечення умов ефективного розвитку виробництва;

б) система заходів і методів, спрямованих на забезпечення соціального миру, стабільності в суспільстві;

в) комплекс соціально-економічних заходів, спрямованих на захист населення від безробіття, інфляції, захист усіх форм власності, доходів населення.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [23; с. 115 - 118; 24, с. 420 - 424; 25, с. 428 - 433].


Тема 14 Господарський механізм у системі суспільного відтворення.
^
Держава та її економічні функції

 1. Об’єктивна необхідність державного реґулювання суспільного відтворення.

 2. Сучасні його форми .

 3. Ефективність, суперечності та межі державного регулювання.

Тести:

1. У чому полягає роль держави в системі реґулювання суспільного відтворення?

а) у стимулюванні виробничих відносин;

б) у гальмуванні процесів відтворення;

в) у примушенні суспільства жити за правилами, які суперечать суб’єктивним економічним законам.

2. Виділіть головну функцію державного регулювання:

а) управління розвитком продуктивних сил і виробничих відносин;

б) перерозподіл національного доходу через державні фінанси;

в) створення та розвиток соціально-економічної інфраструктури;

г) реґулювання зовнішньоекономічної діяльності та охорона навколишнього середовища.

3. У яких основних формах відбувається державне реґулювання суспільного відтворення?

а) короткострокове (емпіричне) державне реґулювання;

б) довгострокове державне реґулювання;

в) структурне програмування;

г) директивне планування.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [16, с. 385 - 390; 17, с. 224 - 230; 18, с. 581 - 585].


Тема 15 Сучасні економічні системи. Особливості розвитку

перехідних економік

 1. Сутність понять "змішана економіка" та соціальна ринкова економіка.

 2. Необхідність переходу до соціального ринкового господарства.

 3. Шляхи переходу до соціального ринкового господарства.

Тести:

1. Які головні завдання покликана вирішити соціальна ринкова економіка?

а) забезпечити економічну і соціальну свободу громадян;

б) створити умови для розвитку конкуренції, обмежити монополізм;

в) здійснити соціальний захист незахищених та малозабезпечених верств населення;

г) організувати державне управління економікою.

2. Чим викликана необхідність переходу до соціального ринкового господарства?

а) прискоренням технічного та технологічного оновлення виробництва;

б) структурною перебудовою виробництва;

в) зламом старого і формуванням нового господарського механізму;

г) використанням екстенсивних чинників економічного зростання.

3. Які шляхи переходу до соціального ринкового господарства?

а) реформування відносин власності;

б) децентралізація управління;

в) формування ринкової інфраструктури;

г) _____________________________;

д) _____________________________;

зазначте інші.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [18, с. 510 - 515; 19, с. 481 - 484; 20, с. 380 - 385].

Тема 16 Сутність і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин

 1. Сутність і структура світового господарства (СГ).

 2. Тенденції та суперечності розвитку СГ.

 3. Проблеми інтеґрації України у СГ.

 4. Основні форми світогосподарських зв’язків.

 5. Світовий ринок та механізм його реґулювання.

Тести:

1. Що таке світове господарство?

а) це процес взаємодії між незалежними країнами;

б) це сукупність національних господарств та економічних зв’язків між ними;

в) це сукупність економічних зв’язків між національними державами.

2. Тенденціями розвитку СГ є:

а) дезінтеґрація суспільного розвитку;

б) інтернаціоналізація господарського життя;

в) глобалізація світогосподарських процесів;

3. У чому полягають головні суперечності розвитку СГ?

а) між розвиненими країнами;

б) між розвиненими країнами і тими країнами, що розвиваються;

в) між розвиненими країнами і країнами з перехідною економікою;

г) між країнам, що розвиваються, внаслідок дії закону нерівномірності розвитку на рівні СГ.

4. На яких засадах повинна Україна інтегруватись у СГ?

а) на засадах ринкових відносин;

б) на принципах рівноправності та взаємної вигоди;

в) на основі стратегічного партнерства з ЄС;

5. Зазначте основні форми світогосподарських зв’язків:

а) міжнародний поділ праці;

б) міжнародна торгівля;

в) міжнародна міґрація робочої сили;

г) міжнародні науково-технічні зв’язки;

д) міжнародні валютно-фінансові відносини;

е) міжнародна спеціалізація;

ж) міжнародна кооперація;

и) усі відповіді правильні;

к) усі відповіді правильні, крім______.

6. Що виникло раніше:

а) світове господарство;

б) світовий ринок.

7. Який вид світового ринку є традиційним?

а) товарів;

б) капіталу;

в) робочої сили;

г) валюти;

д) цінних паперів;

е) інтелектуальної власності.

8. На яких рівнях здійснюється реґулювання світового ринку?

а) на рівні підприємства (фірми);

б) на державному рівні;

в) на реґіональному рівні;

г) на світовому (глобальному).

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [15; с. 580 - 584; 16, с. 300 - 305; 17, с. 301 - 305].


Тема 17 Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив

на економічний розвиток України

 1. Сутність глобальних проблем сучасності.

 2. Шляхи розв’язання глобальних проблем людства.


Тести:

1. У якому із положень неправильно названі глобальні проблеми людства?

а) відвернення світової війни;

б) поглиблення екологічної кризи й погіршення охорони довкілля;

в) ліквідація відсталості країн, що розвиваються;

г) прискорення темпів економічного зростання.

2. За якими законами розвивається економіка глобальних проблем?

а) за законами, що діють у межах окремих національних країн, але мають інтернаціональні форми свого вияву (закон народонаселення, закон нерівномірності економічного розвитку тощо);

б) за законами, що діють у межах світового господарства (закон інтернаціоналізації виробництва тощо);

в) за загальними економічними законами.

3. Які з положень правильно характеризують наслідки Чорнобильської катастрофи?

а) втрати від аварії досягли 250 млрд крб. до 2000 р. у цінах 1990 р.;

б) забруднено понад 10 млн га земель;

в) внаслідок аварії вдвічі зросла забрудненість довкілля.

4. Визначте шляхи розв’язання глобальних проблем:

а) розвиток відновлюваних видів енергії;

б) дотримання всіма державами світу екологічних стандартів;

в) допомога країнам, що розвиваються, у розвитку ресурсної продовольчої бази, освіти, культури, списання боргів;

г) конверсія воєнного виробництва;

д) значне зростання обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва.

Теми рефератів: див. розділ 4.

Література: [24; с. 510 - 514; 25, с. 410 - 417; 26, с. 380 - 385].


^ 2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ СТУДЕНТАМИ РЕФЕРАТІВ


Відповідно до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальностей економічного напряму студенти пишуть реферати з політичної економії. Ця форма самостійного вивчення навчальної дисципліни передбачає дослідження основних питань програмного матеріалу.

Тематика рефератів віддзеркалює проблеми, що вивчаються в курсі "Політична економія". Тому написання рефератів сприяє формуванню глибоких і міцних знань у студентів.

Необхідно пам’ятати, що реферат – це стисле викладення основних наголошень книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів полягає у вивченні та висвітленні поглядів, ідей різних авторів, у визначенні спільного, що поєднує позиції цих авторів. При цьому викладення повинно включати й власну позицію студента, його коментар до тієї або іншої проблеми.

Реферати, підготовлені студентами, заслуховуються й обговорюються на семінарських заняттях. Оцінка за реферат виставляється на семінарському занятті та враховується викладачем при проведенні підсумкового контролю.

Усі реферати повинні відповідати єдиним вимогам:

 1. Реферат має бути написаним від руки, чітким, розбірливим почерком, пастою одного кольору (чорного, синього, фіолетового) або виконаний у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору на одній сторінці аркуша формату А4 (210х297 мм)

 2. Конкретний зміст реферату, його структура визначається студентом разом із викладачем.

Як правило, реферат має таку структуру:

ВСТУП, де обґрунтовується вибір теми реферату, її актуальність, формулюється основна мета і завдання дослідження.

^ ОСНОВНА ЧАСТИНА, яка складається з двох або трьох розділів. У першому розділі належить викласти загальні теоретичні та методичні питання. У наступних розділах розкривається конкретний матеріал, який має практичне значення. З метою більш логічного викладення матеріалу кожен розділ закінчується невеликими висновками.

ВИСНОВКИ – заключна, узагальнююча частина реферату, де стисло підбиваються підсумки дослідження, міститься особиста позиція автора реферату.

– Текстова частина реферату завершується ^ СПИСКОМ ЛІТЕРАТУРИ, де найменування використаних монографій, посібників та статей розташовані в алфавітному порядку (за першою літерою прізвища автора).

у ДОДАТКАХ, які подаються наприкінці реферату, наводяться таблиці, іллюстрації та інші допоміжні матеріали.

3. Реферат починається з титульної сторінки. Записи на ній розміщують таким чином: вступ, кожний розділ і заключна частина, які розміщуються у вказаній послідовності, починаються з нової сторінки. Заголовки розділів реферативного дослідження слід розміщувати посередині рядка і писати великими літерами без крапки наприкінці і не підкреслюючи. Перенос слів у заголовку не допускається. Відстань між заголовком та наступним рядком повинна дорівнювати пропущеному рядку.

Текст розміщується на сторінці, обмеженій полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Сторінки нумерують в правому верхньому кутку арабськими цифрами без крапки наприкінці, додержуючись наскрізної нумерації. Першою сторінкою є титульна сторінка, на ній номер сторінки не проставляють.

5. На цитати треба давати посилання мовою оригіналу, при цьому в нижній частині сторінки необхідно вказувати всі реквізити видання, а також номер сторінки.

Наприклад. Дж.М. Кейнс зазначає: "Непередбачене збільшення інвестицій в тій чи іншій сфері може, звісно, призвести до виникнення незвичайних пропорцій у формуванні сукупних заощаджень та інвестицій"1.

Також можна посилатися на порядковий номер видання у списку літератури. Після цитати робиться в дужках позначка [4, 38]. Це означає, що дане видання міститься у списку літератури за порядковим номером – 4. Друга цифра – 38 – означає номер сторінки, звідки взято цитату.

Оцінка реферату враховує ступінь розкриття теми, обсяг залученої літератури, змістовність викладення фактів, рівень самостійності міркувань. Важливо, щоб реферат був написаний відповідно до теми, а його структурні підрозділи повністю розкривали проблему дослідження. Також враховується логічність, послідовність викладення, пропорційність структурних підрозділів (вступ, основна частина, висновки), орфографія та пунктуація, грамотне оформлення (цитати, посилання).1 Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. – Київ: АУБ, 1999. – с.38.
^

3 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 1. Предмет, метод та функції політичної економії.

 2. Система виробничих відносин. Поняття способу виробництва.

 3. Процес виробництва продукту. Закон зростання потреб суспільства.

 4. Суспільний продукт і його форми. Необхідний і додатковий продукт.

 5. Ефективність суспільного виробництва, її показники.

 6. Товар і його властивості. Споживча вартість, мінова вартість та вартість товару.

 7. Суть грошей, їх види та функції.

 8. Закон вартості та його роль у товарному виробництві.

 9. Перетворення грошей на капітал та робочої сили на товар. Загальна формула капіталу та її суперечності .

 10. Процес виробництва як єдність створення споживчої вартості та вартості.

 11. Норма та масадодаткової вартості. Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

 12. Заробітна плата. Форми та системи заробітної плати.

 13. Підприємництво – основна ланка товарного виробництва. Розвиток підприємництва в Україні.

 14. Кругообіг капіталу. Чинники прискорення обороту капіталу і їх вплив на ефективність виробництва та накопичення.

 15. Оборот капіталу. Чинники прискорення обороту капіталу і їх вплив на ефективність виробництва та накопичення.

 16. Витрати виробництва. Собівртість, її структура і шляхи зниження.

 17. Прибуток, його суть і структура.

 18. Торговельний капітал і торговельний прибуток.

 19. Суть кредиту та його форми. Кредитна система та механізм її дії.

 20. Акціонерний капітал і акціонерні товариства.

 21. Земельна рента та її види.

 22. Ринок, його суть і структура.

 23. Ринок як регулятор розвитку суспільного виробництва.

 24. Монополія, її суть і види.

 25. Реалізація суспільного продукту при простому і розширеному відтворенні.

 26. Фонд накопичення і його структура.

 27. Відтворення робочої сили. Доходи населення.

 28. Циклічність як загальна закономірність ринкової економіки.

 29. Економічні кризи і необхідність структурних зрушень у суспільному виробництві.

 30. Сутність та основні шляхи державного реґулювання суспільного відтворення.

 31. Фінансова система та її роль у реґулюванні суспільного відтворення.

 32. Державний бюджет – важлива ланка фінансової системи.

 33. Капіталізм вільного підприємництва: суть і головні риси.

 34. Монополістичний капіталізм як закономірний етап економічного розвитку суспільства.

 35. Суть державно-монополістичного капіталізму та новітні форми його прояву.

 36. Державно - монополістична система соціалізму.

 37. Змішана економіка, її суть і структура.

 38. Форми власності в системі змішаної економіки.

 39. Формування економічних передумов переходу до соціально-орієнтованого ринкового господарства.

 40. Соціально-економічна політика держави в період формування змішаної економіки.

 41. Об’єктивні основи та суть світового господарства.

 42. Міжнародні економічні відносини: суть, генезис.

 43. Виробничі зв’язки – важливий елемент міжнародних економічних відносин.

 44. Міжнародна торгівля: форми і структура.

 45. Міжнародний ринок як концентрований вираз світогосподарських зв’язків.

 46. Суть і класифікація

 47. Основні глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання.

 48. Основні показники соціально-економічного розвитку України минулого року.

 49. Показники бюджету України на нинішній рік.

 50. Концептуальні основи розвитку економіки України на початку третього тисячоліття.

^ 4 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


Тема 1:

 1. Політекономічні напрями, школи, течії.

 2. Трактування предмета політекономії різними школами.


Тема 2:

 1. Виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства.

 2. Праця як джерело добробуту і багатства народів.


Тема 3:

 1. Об’єктивна і суб’єктивна корисність продукту.

 2. Проблеми використання закону зростання потреб у процесі виробництва матеріальних благ і послуг.

 3. Структура потреб людини за сучасних умов.


Тема 4:

 1. Показники розвитку продуктивних сил.

 2. Історичні типи технологічного способу виробництва.

 3. Роль технічного проґресу в розвитку технологічного способу виробництва.


Тема 5:

 1. Товар та його властивості: споживча вартість, мінова вартість та вартість товару.

 2. Виникнення і сутність грошей. Функції грошей. Грошовий обіг.

 3. Закон вартості та його роль у товарному виробництві.


Тема 6:

 1. Заробітна плата – категорія розвинутого товарного виробництва.

 2. Суть капіталу, його загальна формула та її суперечливість.


Тема 7:

 1. Прибуток як економічна категорія і мета підприємництва.

 2. Рентабельність як інтегральний показник ефективності підприємства і підприємницької діяльності.


Тема 8:

 1. Ринок як економічна форма організації суб’єктів господарювання.

 2. Місце конкуренції в ринковій економіці.


Тема 9:

 1. Форми господарювання у сільському господарстві.

 2. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва.


Тема 10:

 1. Підприємство як основна ланка товарного виробництва. Види підприємств.

 2. Державне реґулювання і підтримка підприємництва.


Тема 11:

 1. Норма і маса прибутку та фактори, що на них впливають.

 2. Чистий прибуток і його джерела.


Тема 12:

 1. Суспільне відтворення як економічна категорія. Види відтворення.

 2. Суспільне і природне багатство країни, проблеми його відтворення.


Тема 13:

 1. Економічне зростання, його показники і значення.

 2. Відтворення трудових ресурсів і зайнятість в умовах економічного зростання.


Тема 14:

 1. Об’єктивна необхідність державного реґулювання суспільного відтворення.

 2. Межі державного реґулювання суспільного відтворення в умовах ринкової економіки.


Тема 15:

 1. Необхідність ліквідації системи централізованої економіки і адміністративно-командних методів управління.

 2. Суть та основні напрями економічної реформи. Роздержавлення і приватизація власності.


Тема 16:

 1. Світові економічні зв’язки та їх розвиток.

 2. Структура і суперечності розвитку сучасного світового господарства.


Тема 17:

 1. Суть і класифікація глобальних проблем.

 2. Шляхи розв’язання глобальних проблем. Міжнародне співробітництво у вирішенні загальнолюдських проблем.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Господарський кодекс України: Коментар / За заг. ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 848 с.

 2. Закон України “Про банки і банківську діяльність”// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25.

 3. ЗУ “Про власність”// ВВРУ. – 1991. – № 20.

 4. ЗУ “Про вступ України до МВФ, МБРР, МФК, Міжнародні асоціації розвитку та багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій” від 03.06.92

 5. ЗУ “Про господарські товариства”// ВВРУ. – 1991. – № 49.

 6. ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність”// ВВРУ. – 1991. – № 29.

 7. ЗУ “Про інвестиційну діяльність”// ВВРУ. – 1991. – № 47.

 8. ЗУ “Про монопольну діяльність”// ВВРУ. – 1991. – № 24.

 9. ЗУ “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”// Голос України. – 1992. – 29 квітня.

 10. ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”// В редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97 – ВР зі змінами та доповненнями в т.ч. внесення в Закон України від 24.12.2002 № 349 – IV.

 11. ЗУ “Про цінні папери і фондову біржу”// ВВРУ. – 1991. – № 38.

 12. “Земельний кодекс України”// Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 листопада.

 13. “Проект прогнозу економічного і соціального розвитку України до 2000 і 2010 років”// Урядовий кур’єр. – 1998. – 14 травня.

 14. П(С)БО 16 “Витрати”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.1999 № 318 (зі змінами та доповненнями).

Основна література

 1. Базилевич В.Д Економічна теорія. Політекономія:. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

 2. Башнянін Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична економія – К.: Ельга Ніка – Центр, 2002. – 528 с.

 3. Економічна теорія /За ред. В.А. Предборського. – К.: Кондор, 2003. – 492 с.

 4. Економічна теорія: Посібник вищої школи / За заг. ред. Є.М. Воробйова. – Харків, ТОВ “Корвін”, 2003. – 704 с.

 5. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. – К.: Вища школа, 1999. – 325с.

 6. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Атіка, 2001. – 344 с.

 7. Основи економічної теорії / За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с.

 8. Основи економічної теорії: / За заг. ред. Л.Ю. Мельника. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 528 с.

 9. Основи економічної теорії: Посібник для студентів ВНЗ / В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко, А.Г. Прохоренко та ін. – К.: Видавн. центр “Академія”, 2003. – 352 с.

 10. Політична економія / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

 11. Політична економія / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с.

 12. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 456 с.

Додаткова література

 1. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально–методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 236 с.

 2. Економічний словник - довідник / За ред. проф. С. В. Мочерного. – К, 1995.

 3. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи:–К.: Знання, 2001.– 211 с.

 4. Косік А.Ф., Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка. – К.: ЦНЛ, 2004. – 416 с.

 5. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства. – Л.: НУ “Львівська політехніка”, 2003. – 208 с.

 6. Лісовий А.В. Мікроекономіка. Курс лекцій. – К.: ЦУЛ, 2003. – 192 с.

 7. Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2002. – 616 с.

 8. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича – С.Пб.: Питер, 2000. – 544 с.

Спеціальна література

 1. Гроші та кредит: Підручник / За ред. д. ек. н., проф. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

 2. Єщенко П. С., Кваснюк Б. Є., Бірюков О.А. Нова модель держави. – Слов’янськ, 2002. – 144 с.

 3. Зрушення до ринкової економіки. Реформи в Україні: погляд зсередини / За ред. Л. Гоффмана, А. Зіденберга. – К.: Фенікс, 1998. – С. 17 –96.

 4. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. – К.: Знання, 2000. – 215 с.

 5. Мітюков І. О., Александров В. Т., Ворона О. І., Недбаєва С. М. Фінансові послуги України: Енциклопедичний довідник: У 6 т.

 6. – К.: Укрбланковидав, 2001.

 7. Михайлик І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. – Львів: Українські технології, 1999. – С. 171 – 179.

 8. Потер М. Стратегія конкуренції і методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. – К.: Основи, 1997. – 275 с.

 9. Предпринимательство / Под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка, В. А. Швандара. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 476 с.

 10. Цигилик І.І., Бибик Я.Р., Ємбрик М.Я., Паращич В.Ф. Економіка підприємства: в питаннях і відповідях: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2004. – 168 с.

Періодичні видання

“Банківська справа”, “Бізнес”, “Вопросы экономики”, “Галицькі контракти”, “Голос України”, “Економіст”, “Економіка України”, “Економічна теорія”, “Політична думка”, “Політика і час”, “Урядовий кур’єр”, “Фінанси України”, “Экономические науки” тощо.

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


Назва реферату


Виконав студент групи_____________

ПІБ_____________________________


Кременчук 2007
Схожі:

З навчальної дисципліни “політична економія” iconРобоча програма з дисципліни «Політична економія» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

З навчальної дисципліни “політична економія” icon«Політична економія»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
З навчальної дисципліни “політична економія” icon«Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
З навчальної дисципліни “політична економія” icon«Політична економія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
З навчальної дисципліни “політична економія” iconМетою навчальної дисципліни
Світогляду та професійної культури фахівців з економіки. Політична економія розкриває систему відносин між людьми у будь-якій економічній...
З навчальної дисципліни “політична економія” iconПолітична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...
З навчальної дисципліни “політична економія” iconПрограма і робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства" та 03509 „Облік і аудит"
Програма і робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
З навчальної дисципліни “політична економія” iconТеоретичні питання для підсумкового контролю з дисципліни «Політична економія»
Предмет І функції політичної економії. Економічні категорії та економічні категорії. Політекономія І економічна політика
З навчальної дисципліни “політична економія” iconМодуль політична економія тема Предмет політичної економії
move to 0-9283169
З навчальної дисципліни “політична економія” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія” (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи