Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 353.42 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/4
Дата04.06.2012
Розмір353.42 Kb.
ТипКонцепція
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОКОНЦЕПЦІЯ

ТА
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ
НА 2007-2012 рр.В КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кременчук 2007

  ЗАТВЕРДЖЕНО “ЗАТВЕРДЖУЮ”


на засіданні вченої ради КДПУ ректор КДПУ

протокол №7 від05.06.07 __________М.В. Загірняк

“_____”______ 2007 року


КОНЦЕПЦІЯ

ВИХОВНОЇ РОБОТИ В КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
  ^

  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


В умовах демократизації, інтеграції України у європейське співтовариство, переходу до ринкової економіки, реформування освітньої галузі у контексті Болонського процесу формується нова концепція виховання молоді.

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого консолідуючого фактора у суспільному розвитку, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від її етнічної приналежності.

Одночасно в умовах світової глобалізації, входження України в Європейський простір процес виховання має забезпечувати залучення молоді до світової культури та загальнолюдських цінностей і норм, формування толерантності до інших точок зору, розуміння відмінностей між людьми у культурі, побуті та звичаях, у переконаннях і віруваннях як між народами, так і між етнічними, релігійними та іншими групами.

^ Мета виховання - формування гармонійно розвиненої людини, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню та оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання духовної еліти завдання, що стоїть перед науково-педагогічним колективом на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців.

Науково-теоретичні й методологічні засади національного виховання втілено в Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затвердженій Міністерством освіти 1996 року, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті.

Виховна робота в ^ Кременчуцькому державному політехнічному університеті імені Михайла Остроградського ( КДПУ) здійснюється на засадах демократизму, з використанням виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку, самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності на основі співпраці організаторів виховного процесу з батьками та громадськими організаціями.

Ефективність національного виховання забезпечується дотриманням наступних фундаментальних принципів виховання.

^ Принцип науковості, який вбачає побудову освіти і виховання на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки; об'єктивно-істинних знаннях; вимагає засвоєння найбільш вагомих наукових досягнень у тій чи іншій галузях наукового пізнання, здобуття знань, умінь, навичок, які створюють передумови для професійної підготовки молоді відповідно до її інтересів і потреб.

^ Принцип природовідповідності, який передбачає врахування в роботі психологічних, фізіологічних, індивідуально-типологічних і психолого-педагогічних особливостей сучасного студента, багатогранної цілісної природи людини.

^ Принцип культуровідповідності, який полягає в органічному зв'язку з історією народу, його ментальністю, мовою, культурними традиціями, звичаями, обрядами, народним мистецтвом, ремеслами і промислами; забезпеченні духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь.

^ Принцип пріоритету діяльнісного підходу, який передбачає створення таких технологій виховання, цільових програм, що активізують духовний пошук особистості та творчу діяльність.

^ Принцип гуманізації, який стверджує людину як вищу цінність, дає можливість поставити в центр уваги виховної роботи особистість , забезпечити умови для її творчого розвитку, формування людяності, милосердя, чуйності.

^ Принцип демократизму, який передбачає співробітництво, співтворчість педагогів і студентів, повагу до суверенітету особистості студента.

^ Принцип єдності освіти і виховання, який забезпечується в процесі організації навчального процесу і за його межами впродовж усього терміну навчання і полягає в тому, що освітня і виховна діяльність повинна знаходитись у тісному взаємозв'язку, доповнюючи і збагачуючи одна одну.

^ Принцип диференціації та індивідуалізації виховного процесу, який передбачає врахування індивідуальних особливостей студентів, стимулювання активності та розкриття творчої індивідуальності кожної особистості.

^ Принцип послідовності, систематичності, який передбачає забезпечення плановості, постійності, забезпечення новацій і спадкоємності, ускладнення завдань, урізноманітнення напрямів, форм, методів виховання.

^ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Завданнями виховання в університеті є :

 • підготовка національно свідомої інтелігенції, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;

 • виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими, носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної, фізичної та валеологічної культури;

 • створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науково-дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої , спортивної, правоохоронної);

 • формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин;

 • усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянським обов'язком;

 • культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, поваги до жінки, любові до рідної землі;

 • збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону, розширення творчих зв'язків з установами культури, розвиток художніх здібностей;

 • створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;

 • пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і запобігання правопорушенням.

Мета виховного процесу в КДПУ комплексно реалізується як у навчальному процесі, так і за його межами, у гуртожитках - організацією роботи гуртків і клубів за інтересами, культурно-масової, спортивної роботи із залученням органів студентського самоврядування

Відповідальність за організацію і результативність виховної роботи покладається на ректора, проректора з науково-педагогічної роботи, який відповідає за виховну роботу зі студентами, деканів факультетів, завідувачів кафедр, кураторів груп, завідувача відділу культурно-масової роботи, директора студмістечка. Конкретні обов'язки організаторів виховного процесу закріплено посадовими інструкціями.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Напрями і форми виховання

Національно-патріотичне виховання передбачає розвиток історичної пам’яті, виховання патріотичних почуттів, усвідомленої любові до Батьківщини, громадянського почуття обов’язку та відповідальності за долю Вітчизни й готовність працювати на її благо, захищати її, зміцнювати міжнародний авторитет. Національно-патріотичне виховання здійснюється в навчальний та позанавчальний час: через лекції, перш за все з історії України, історії вітчизняної культури; оволодіння культурою мови, знайомство з національними традиціями українського народу, а також роботу клубів, гуртків, університетського музею, діяльність студентської преси (газети і радіо); шляхом організації поїздок пам’ятними місцями, зустрічей з ветеранами праці й бойових дій, з ветеранами Збройних сил України; залучення студентів до роботи громадських молодіжних організацій, студентських профспілок тощо.

^ Моральне вихованн розвиток високих моральних якостей і переконань, що виявляються в моральних нормах поведінки в усіх сферах життєдіяльності та забезпечують активну життєву позицію молодої людини. Моральне виховання здійснюється через усі лекційні курси, у тому числі етичного та загально-гуманітарного циклу та діяльність усіх служб, підрозділів, роботу кураторів, викладачів, а також формування в колективах студентів атмосфери вимогливості, принциповості, чесності, відповідальності та взаємодопомоги. Окрім того, моральне виховання пронизує всю систему позааудиторної роботи: проведення Днів відкритих дверей; урочистої посвяти в студенти першокурсників; святкування знаменних дат університету, факультетів, кафедр; залучення студентів до професійної роботи з майбутніми абітурієнтами; кураторські години; проведення бесід, лекцій з антиалкогольною та антинаркотичною тематикою; організація вечорів, концертів; діяльність органів студентського самоврядування; залучення студентів до участі в акціях гуманістичного характеру; висвітлення моральних питань у газетах і часописах.

Сучасна дійсність, що характеризуються кризою духовності, соціальною незахищеністю молоді, поширенням таких негативних явищ як алкоголізм, наркоманія, вимагає підсилення виховної роботи серед студентства, пошуку нових форм .

^ Політичне вихованн спрямоване на формування у студентської молоді політичної культури, що включає розвиток уявлення про механізми політичного процесу, способи досягнення політичної мети, знайомство з політичною діяльністю держави, з її політичним досвідом і досвідом інших країн. Політичне виховання здійснюється у процесі навчальних занять соціально-гуманітарного циклу, а також через усю систему позааудиторної роботи: роботу наукових гуртків, політичних клубів, конференцій, на яких обговорюються актуальні питання сучасності; через лекції, бесіди, зустрічі з політиками, депутатами різних рівнів. Однак треба пам’ятати, що при цьому не мають за мету формування у студентів певної політичної орієнтації, мова йде лише про політичну культуру.

^ Правове вихованн спрямоване на виховання правової культури студентської молоді та поваги до прав і свобод людини та громадянина, розширення правових знань та вмінь, застосування на практиці законів держави. Воно здійснюється через лекційні курси, перш за все, правових дисциплін, а також через позанавчальну діяльність: роботу гуртків, семінарів студентського наукового товариства, проведення правових конкурсів, турнірів, олімпіад, конференцій тощо.

^ Трудове вихованн передбачає формування творчо активної, працелюбної особистості, яка володіє професійною майстерністю, розвиненими діловими якостями, почуттям відповідальності, шанобливим ставленням до власності, готовності до життєдіяльності за умов ринкових відносин, до підприємницької діяльності та конкуренції. Трудове виховання пов’язане з навчальною діяльністю, з участю в роботі наукових гуртків, конференцій, клубів, із вивченням додаткових навчальних курсів, з участю в професійних конкурсах, у роботі бізнес-клубів, студентських бірж праці, олімпіадах. Воно може бути реалізоване шляхом організації зустрічей з випускниками, фахівцями з підприємств і установ, які завдяки наполегливій праці та знанням досягли успіху, проведення трудових акцій із озеленення, прибирання території тощо.

^ Екологічне вихованн спрямоване на формування екологічної культури особистості, що регулює взаємовідносини людини та природи й орієнтує людину на збереження та відновлення природи як середовища існування всього живого. Здійснюється екологічне виховання через лекційні курси екологічної спрямованості та через виділення екологічного компонента у більшості навчальних дисциплін, а також через роботу студентського наукового товариства, екологічних гуртків, організацію екскурсій до краєзнавчих музеїв, на підприємства, туристичних походів, проведення тижня Землі, природоохоронних акцій та заходів.

Естетичне виховання передбачає розвиток естетичних почуттів, смаків, поглядів, формування естетичного ставлення до дійсності, творчої активності студентської молоді. Воно здійснюється через лекційні курси, що містять естетичні знання, а також у процесі роботи гуртків і студій, участь студентів у художній самодіяльності, відвідування театрів, виставок, музеїв, проведення зустрічей у літературно-музичних, театральних вітальнях, зустрічі з діячами літератури та мистецтва, організація чемпіонатів КВН, інтелектуальних ігор, організацію щорічного фестивалю творчості студентів “Студентська весна” тощо, а також - естетичне оформлення приміщень, забезпечення чистоти, порядку .

^ Фізичне виховання - утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості, протидія факторам, що негативно впливають на здоров’я членів вузівського колективу, вироблення вмінь самостійного використання методів і форм фізичної культури в трудовій діяльності та відпочинку. Фізичне виховання реалізується на заняттях з фізичної культури, через діяльність колективів фізкультури на факультетах, спортивного клубу КДПУ, роботу спеціальних медичних груп і груп лікувальної фізкультури, роботу спортивних секцій, клубів, проведення спортивних змагань, спартакіад, турнірів, зустрічей, туристичних походів, молодіжних акцій проти куріння, алкоголізму, наркоманії тощо.


Виховний процес в КДПУ організується через індивідуальні, групові, масові форми.

^ Планування виховної робот

Організація виховного процесу базується на Програмі Президента України “Десять кроків назустріч людям”, Національній доктрині розвитку освіти України, Законі України “Про вищу освіту” відповідно до державних стандартів освіти, наказів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації виховної роботи.

КДПУ будує свою виховну роботу на перспективу на основі комплексного плану виховної роботи на п'ять років і планів на рік. Факультети, відділ культурно-масової роботи, кафедри, гуртожитки планують свою виховну роботу на семестр.

Куратор студентської групи також розробляє план роботи на семестр з урахуванням індивідуальних інтересів і здібностей студентів. Плани роботи органів студентського самоврядування, клубів за інтересами також розробляються на семестр на підставі Перспективного плану виховної роботи відповідно до статутних завдань своєї діяльності.

^ Виховна функція процесу навчанн

Виховний потенціал процесу навчання забезпечується змістом, формами, технологіями навчання та характером спілкування між його учасниками.

Індивідуалізація освітньо-виховного процесу вимагає формування нових педагогічних технологій взаємодії “викладач-студент”, зростає роль викладача як носія знань і культури, утвердження гуманістичного стилю взаємовідносин між викладачем і студентом.

На засіданнях кафедр затверджують міні-концепції виховної роботи, визначають пріоритети (для однієї кафедри – це правове виховання, для другої – екологічне, для третьої – професійне, трудове), ведеться пошук найбільш прийнятних форм і методів її організації. Вони можуть бути різними: конкурси, дискусії, олімпіади, студентські наукові товариства, конференції, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, відвідування музеїв, виставок тощо.

Особлива роль належить кафедрам гуманітарного спрямування, кожне заняття яких має значний виховний потенціал. Їм відводиться роль методичного центру виховної роботи. Оновлення змісту загальноосвітніх, соціально-гуманітарних дисциплін повинно бути підпорядковано меті формування у студентів національної свідомості, патріотизму, правової і економічної грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості, що базується на надбаннях української світової культури.

Основною ланкою в системі освітньо-виховного процесу є педагог– наставник академічної групи - куратор. Роботу кураторів регламентує “Положення про куратора академічної групи”. Декани призначають кураторами найбільш авторитетних, професійних і національно свідомих викладачів, світогляд, знання, культура поведінки яких могли б стати прикладом. Для ефективної роботи з групою в розкладі занять плануються кураторські години.

Основними завданнями куратора студентської групи є:

 • надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу академічної групи, проведення індивідуальної та групової організаційно-виховної та культурно-освітньої роботи;

 • установлення зв'язків з батьками студентів, з'ясування проблем студентів, надання допомоги щодо їх розв'язання;

 • здійснення педагогічного контролю за навчальним процесом та його результатами, допомога в плануванні та організації самостійної роботи, дотриманням студентами моральних норм поведінки, “Правил внутрішнього розпорядку університету”.

В організації виховної роботи куратор студентської групи реалізує завдання , які визначені в “Концепції виховної роботи в Кременчуцькому державному політехнічному університеті”, “Комплексному плані виховної роботи”,“Положенні про куратора академічної групи” і плані виховної роботи в групі.


^ Організація виховного процесу за межами навчального часу

Виховна робота, що проводиться в університеті за межами аудиторії, забезпечує актуалізацію теоретичних знань, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує їх соціальну зрілість. З цією метою необхідно залучати молодь до трудових, політичних, патріотичних, благодійних акцій, організовувати екскурсії на підприємства, туристичні поїздки історичними місцями, відвідування музеїв, виставок, театральних вистав тощо.

Організацію змістовного дозвілля в КДПУ забезпечують: відділ культурно-масової роботи зі студентами, громадський студентський культурний центр, до складу якого входять члени студентських рад, відповідальні за культурно-масову роботу, керівники молодіжних клубів, зацікавлені талановиті молоді люди. В університеті створена певна матеріальна база, придбане необхідне музичне обладнання для проведення вечорів відпочинку, дискотек і розвитку художньої самодіяльності. Сформовані й діють різноманітні клуби за інтересами, такі як фотостудія, клуб аматорської пісні, КВК, студентський театр, танцювальні студії, клуб інтелектуальних ігор тощо. Сформувались традиції проведення тематичних вечорів відпочинку, конкурсів вокалістів, КВК, фестивалю студентського аматорського мистецтва “Студентська весна”. Основне завдання - урізноманітнення клубів за інтересами, створення умов для розвитку творчих здібностей молоді, підвищення рівня проведення культурно-масових заходів.

Фізичне виховання – невід'ємна складова загальної культури особистості. Воно здійснюється як в навчальний час так і за межами аудиторного часу. Ця робота регламентується розкладом занять, графіком роботи спортивних секцій, планами спортивних і оздоровчих заходів. Треба постійно вдосконалювати форми рухливої діяльності студентів, працювати у напрямі створення додаткових спортивних секцій, урізноманітнення спортивно-масових і оздоровчих заходів у вихідні дні.


^ Виховна робота в гуртожитках

Основна мета – педагогічне керівництво побутом студентів, організація самообслуговування і дотримання правил внутрішнього розпорядку, створення сприятливого морально-психологічного клімату, умов для комфортного мешкання. У процесі організації виховної та культурно-масової роботи серед студентів гуртожитків реалізуються основні її напрями з урахуванням специфіки сфери побуту. Опікуються організацією виховної роботи в гуртожитках заступники деканів факультетів спільно з директором студентського містечка, вихователями і завідувачами гуртожитків при активному залученні студентських рад гуртожитків.

Основні заходи - організація конкурсів на кращий гуртожиток і кращу кімнату в гуртожитку, чергування викладачів, лекції та бесіди, вечори відпочинку. За нових умов повинна покращитись індивідуальна робота викладачів і кураторів у гуртожитках. Треба створити умови для самостійної роботи студентів у гуртожитках. Необхідно значно підвищити роль студентських рад у вирішенні питань поселення, підтримання порядку, забезпечення виконання студентами правил внутрішнього розпорядку. Більш різноманітними мають бути заходи з організації змістовного дозвілля за місцем мешкання, організації спортивно-масових і оздоровчих заходів.


^ Студентське самоврядування

Демократизація освіти, упровадження європейських цінностей і стандартів освіти неможливе без активного залучення студентів до управління освітнім процесом через розвиток студентського самоврядування.

Згідно зі ст. 38 Закону України “Про вищу освіту” основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема тих, що стосуються організації навчального процесу;

  • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

  • сприяння створенню відповідних умов для мешкання та відпочинку студентів;

  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

  • сприяння працевлаштуванню випускників;

  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Головне завдання – досягти того, щоб студентські ради самоврядування всіх рівнів виступали насамперед ініціаторами й організаторами всього студентського життя й виховної роботи, бо вони краще знають потреби, настрої, смаки молоді. Сьогодні в університеті створені студентські ради на всіх факультетах, в гуртожитках. Їх діяльність регламентується “Положенням про студентське самоврядування в КДПУ”.

Закладені традиції студентського життя. За ініціативою студентської ради, профспілкового комітету практикуються зустрічі ректора, проректорів, деканів зі студентами, на яких керівництво ВНЗ відповідає на всі питання, які є актуальними. Представники студентських рад рад є членами вчених рад університету та факультетів.

Започатковані конкурси “Краща студентська група”, “Студент року”. Активно працює рада молодих учених. Сформувалась традиція проведення Днів факультетів. Діє студентський загін охорони громадського порядку. Необхідно вдосконалювати ці форми роботи і продовжувати пошук нових .


^ УПРАВЛІННЯ ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ

В університеті сформована система управління виховним процесом. У її основі - кадрова інфраструктура, до складу якої входять такі суб'єкти виховної роботи: професорсько-викладацький колектив, ректорат, рада з виховної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи і гуманітарної освіти, заступники деканів із виховної роботи, відповідальні особи за виховну роботу на кафедрах, завідувач відділу культурно-масової роботи зі студентами, директор студентського містечка, вихователі гуртожитків. Це дозволяє цілеспрямовано планувати, здійснювати і контролювати організацію виховної роботи на факультетах, у кожній студентській групі, у гуртожитках. Крім того, виховний процес здійснюють: бібліотека, лабораторія соціально-психологічних досліджень, газета “Політехнік”, молодіжні клуби, творчі об'єднання, студентські ради, студентський профком і профбюро, колективи фізкультури, спортклуб, спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності тощо.

Управління виховним процесом здійснюється шляхом :

 • видання відповідних наказів ректора;

 • планування роботи, основним координуючим документом є Концепція виховної роботи, Комплексний план виховної роботи на п'ять років;

 • методичного забезпечення виховного процесу, надання методичних рекомендацій та проведення методичних семінарів і конференцій;

 • навчання організаторів виховного процесу, органівзація роботи «школи кураторів»

 • контролю за виконанням наказів Міністерства освіти і науки, наказів ректора, планів виховної роботи кафедр, факультетів, університету, індивідуальних планів викладачів через періодичні перевірки стану виховної роботи, заслуховування звітів на засіданнях кафедр, учених рад університету та факультетів;

 • проведення нарад деканів і заступників деканів, засідань ради з виховної роботи, зібрань творчих об'єднань і клубів;

 • соціологічних опитувань студентів;

 • висвітлення завдань, результатів і проблем виховання на сторінках газети “Політехнік”, випусках студентського радіо.

Оцінка стану виховної роботи та її результативності здійснюється за комплексними показниками як кількісними, так і якісними. Це є показники успішності навчання, навчальної дисципліни, стосунки в академічних групах, аналіз виконання студентами правил внутрішнього розпорядку, правової поведінки, кількість правопорушень, виконання планів виховної роботи, якість проведених заходів, кількість студентів у творчих об'єднаннях, гуртках, учасників спартакіад, фестивалів тощо, участь молоді в різноманітних громадянських, патріотичних акціях, результати соціологічних досліджень, які відображають моральні, політичні, соціальні, культурні орієнтації студентів. На підставі цього організатори виховного процесу роблять висновки про необхідність коригуючого втручання у виховний процес, посилення роботи в тих чи інших напрямах.


Проректор з науково-педагогічної роботи

і гуманітарної освіти В.В. Сергієнко

Затверджую”

Ректор КДПУ

М.В. Загірняк

“___”_________2007 р.


^ КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НА 2007-2012 рр.


НАЦІОНАЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ


№№

^ Назва виховних заходів

Курс

ф-тет

Термін


Відповідальний

1

2

3

4

5

1

^ Урочисті збори на честь першокурсників “Посвята в студенти КДПУ”

1

31-08

Ректорат,

відділ КМР,

студрада2
^

Лекція до Дня знань


1-5

01.09

Каф.україно-

знавства,СПН

куратори3

^ Ознайомлення першокурсників з історією університету, його традиціями, правилами внутрішнього розпорядку тощо

1

вересень

Каф.україно-

знавства, СПН,

музей,

куратори, студрада4

^ Вшанування ветеранів університету, поздоровлення викладачів з Днем працівника освіти

Усі

ф-ти

жовтень

Студрада,

студпрофком

газета“Політехнік”, музей5

^ Робота по формуванню музею університету.

Випуск інформаційних листівок

Музей КДПУ розповідає”
До 2010р.


Раз на квартал

музей6

^ Вшанування пам'яті видатного вченого-математика

М.В. Остроградського. Відвідування могили, проведення круглих столів,

математичних конкурсів тощо

24 вересня

( до дня народження)Музей,

студентська рада,

кафедра вищої математики7

^ Вивчення на лекціях і семінарах героїчної історії українського народу, його культури та традицій

1-2

Пост.

Кафедри

українознавства, СПН, теорії,історії держави і права8

^ Конкурси студентських рефератів на честь визначних історичних подій

1-2

Пост.

Гуманітарні кафедри9

^ Конкурси студентських газет до історичних дат


1-5

Пост.

Гуманітарні кафедри, студради10

^ Проведення Днів факультетів

Усі

Ф-ти

Раз на рік

Студради, кафедри, деканати11

^ Святкові заходи до Дня українського козацтва. Походи місцями козацької слави

1-5

14.09

Кафедра

українознавства,

куратори12

Інформаційна акція “Пам'яті жертв голодомору”
До 25.11

Кафедра українознавства, бібліотека, газета “Політехнік”13

^ Участь студентів у заходах до Дня міста, мітингу та покладаннях квітів до пам‘ятників Загиблим воїнам - визволителям

Усі

ф-ти

29.09

Куратори, студрада14

^ Вікторини, конкурси, виставки книг тощо до Дня української писемності та мови

1

09.11

Кафедра україно-знавства, газета «Політехнік”,

бібліотека15

^ Заходи до Дня рідної мови:

поетичні конкурси, зустрічі з письменниками і поетами, вікторини, рейди, виставки книг тощо

1-5

24.05

Кафедра україно-

знавства, газета ”Політехнік”,

студрада, бібліотека16

^ Поздоровлення та заходи до Дня захисника Вітчизни.

Усі

ф-ти

23.02

Ректорат, профком, студрада


^ Вшанування пам‘яті Т.Г. Шевченка

( згідно з окремим планом до 200-річчя з дня народження)

1-5

09-10.03

Кафедри СПН, українознавства,

газета”Полі-технік”,

студрада, бібліотека17

^ Виставка української книги до Всесвітнього дня книги
квітень

бібліотека18

Вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, покладання квітів до пам‘ятників Загиблим воїнам, участь у мітингах на честь свята Перемоги, зустрічі в студентських групах з ветеранами війни

1-5
Студрада, студпрофком

деканати,

куратори,

кафедра українознавства19

^ Діяльність Євроклубу. Інформування студентів з питань європейської інтеграції

Проведення інформаційної акції до

Дня Європи (20.05), Дня НАТО (24.10)


1-5


Протягом рокуВідділ міжнарожних зв'язків, бібліотека, кафедри СПН, іноземних мов, перекладу, газета “Політехнік”20

^ Урочисте вручення дипломів випускникам університету
Червень,

липень.

деканати


  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи