Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 122.77 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата04.06.2012
Розмір122.77 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"стандартизація І сертифікація продукції та послуг”

для студентів заочної форми навчання зі СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107 — „ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Кременчук 2007

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Стандартизація і сертифікація продукції та послуг” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладач к.т.н., доц. В.Є. Черніченко

Рецензент к.є.н., доц. О.І. Маслак

Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2007 р.

Заступник голови методичної ради____________ доц. С.А. Сергієнко
^

Кременчук 2007
ЗМІСТ
Вступ.............................................................................................................................4

1 Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи..................................................................................6

1.1 Загальні положення ..............................................................................................6

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт...................................................8

2 Контрольні запитання до заліку з навчальної дисципліни "Стандартизація і

сертифікація продукції та послуг" .................................................................... 10

Список літератури.................................................................................................... 12

^ ВСТУП


Метою дисципліни „Стандартизація і сертифікація продукції та послуг” є формування системи науково-технічних основ, засадних методологічних та організаційних положень стандартизації та сертифікації продукції та послуг для досягнення при практичній маркетинґовій діяльності високих кінцевих результатів. „Стандартизація і сертифікація продукції та послуг” є галуззю знань, де використовуються термінологія та методи таких дисциплін як “Маркетинґ”, “Менеджмент”, “Економіка підприємства”, “Логістика”.

Предмет: нормативно-технічні документи, які реґламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я, майна людей та довкілля. Стандартизація і сертифікація і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.

Завдання вивчення дисципліни:

– формування у студентів розуміння особливостей розвитку стандартизації в Україні на сучасному етапі реформування економіки;

– засвоєння основних методів стандартизації та систем показників якості продукції;

– вивчення основних методів планування та визначення ефективності робіт зі стандартизації;

– вивчення особливостей сучасних міжнародних систем стандартизації, сертифікації та метрології;

– розвиток навичок самостійної роботи щодо використання нормативно-технічних документів для розв’язання практичних завдань.

Заняття з дисципліни „Стандартизація і сертифікація продукції та послуг” проводяться у формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносяться на самостійне опрацювання студентами. У результаті вивчення дисципліни „Стандартизація і сертифікація продукції та послуг” студент повинен знати:

– сутність стандартизації та сертифікації продукції й послуг;

– значення стандартизації як нормативно-правової основи щодо підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;

– особливості розвитку стандартизації, сертифікації в Україні та міжнародних систем;

– основні методи стандартизації та системи показників якості продукції;

– методологію визначення ефективності робіт зі стандартизації.


^

1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1 Загальні положення


 1. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт знаходяться в бібліотеці корпусу № 5 КДПУ.

 2. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

 3. Вибір теми контрольної роботи. Варіант контрольної роботи слід визначити за допомогою наведеної таблиці:
^

Перша буква прізвища студента

Номер варіанту

А,Ф


1

Б


2

В


3

Г


4

Д


5

Е,Х


6

Є,Ц


7

Ж,Ч


8

З,С


9

І


10

К,Ю


11

Л


12

М,У


13

Н,Я


14

О,Ш


15

П,Щ


16

Р,Т


17
 1. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи. Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15–20 аркушів. Титульна сторінка повинна бути оформлена за таким зразком:
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни „Стандартизація і сертифікація продукції та послуг”

студента групи ________

______________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 1. У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

 2. На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

 3. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (315314, Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к. 5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс .

 4. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

 5. Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт

ВАРІАНТ 1

1. Загальні відомості про стандартизацію.

2. Роль стандартизації в розвитку народного господарства країни.

Література: [1; 3; 4; 5,с.4–13; 6,с.5–20; 25–30; 8,с.3–16; 9].

ВАРІАНТ 2

1. Роль і сутність параметричних рядів при стандартизації продукції.

2. Вимоги до параметричних рядів та методика їх створення.

Література: [ 6,с.43–50].

ВАРІАНТ 3

 1. Основні поняття та визначення стандартизації.

 2. Основні методи стандартизації та їх особливості.

Література: [ 5,с. 16–30; 6,с.25–30; 8,с. 113–129; 14,с. 30–39].

ВАРІАНТ 4

 1. Поняття уніфікації та її види.

 2. Нормоконтроль технічної документації.

Література: [ 5,с.65–84; 8,с. 113–129; 14,с. 30–39].


ВАРІАНТ 5

1. Міжнародна діяльність зі стандартизації.

2.Органи державної та галузевої служби стандартизації.

Література: [1, 5,с. 51–59; 7,с. 15–20; 8,с.6–14; 14,с. 5–16;15].

ВАРІАНТ 6

 1. Об’єкти стандартизації.

 2. Категорії нормативної документації зі стандартизації.

Література: [1, 5,с. 59–65; 7,с. 15–20; 8,с.14–30; 14,с. 16–29;15].


ВАРІАНТ 7

 1. Організація робіт зі стандартизації.

 2. Вітчизняні системи стандартів.

Література: [ 1, 5,с. 51–65; 7,с. 15–20; 8,с.6–30; 14,с. 5–29;15].

ВАРІАНТ 8

 1. Класифікація промислової продукції та показники її якості.

 2. Фактори, що обумовлюють якість продукції.

Література: [4,с. 33–45;6,с. 229–230; 8,с. 37–68; 9; 10; 14,111–112; 15].

ВАРІАНТ 9

 1. Структура, основні функції, порядок розробки і вповноваження комплексної системи управління якістю.

 2. Розвиток контролю якості.

Література: [6,с. 248–261; 8,с. 111–142; 9; 10; 12; 13; 14; 15,с. 8–31].

ВАРІАНТ 10

 1. Рівень якості продукції і методи його визначення.

 2. Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення, експлуатації.

Література: [6,с. 271–278; 9; 10; 14,с. 112–119; 15; 16; 17].

ВАРІАНТ 11

 1. Досвід і людський фактор в управлінні якістю продукції.

 2. Статистичні методи управління якістю.

Література: [6,с. 230–237, 293–311; 9; 10; 14,с. 53–66; 15; 16; 17].

ВАРІАНТ 12

 1. Основні положення державної системи сертифікації продукції.

 2. Види і системи сертифікації продукції.

Література: [6,с. 378–380;8; 9; 10; 11;14,с. 90–98].

ВАРІАНТ 13

 1. Правила і схеми проведення сертифікації продукції.

 2. Вибір механізмів сертифікації.

Література: [6,с. 378–380;8; 9; 10; 11;14,с. 99–110].


ВАРІАНТ 14

 1. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

 2. Правове забезпечення стандартизації та сертифікації.

Література: [3; 6,с. 424–433;8; 9; 10; 11].

ВАРІАНТ 15

 1. Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації.

 2. Договір як важливий правовий засіб підвищення якості продукції та послуг.

Література: [3; 6,с. 424–433;8; 9; 10; 11].

ВАРІАНТ 16

 1. Значення міжнародної стандартизації у розвитку торгівельно-економічних зв’язків між країнами.

 2. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO).

Література: [6,с. 83–89;8; 9; 10; 11;14,с. 35–40].

ВАРІАНТ 17

1.Розвиток сертифікації в країнах світу.

2.Міжнародна стандартизація термінів у галузі сертифікації.

Література: [6,с. 89–94;8; 9; 10; 11;14,с. 40–44].


^ 2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ”


1. Загальні відомості про стандартизацію.

2. Фактори, що зумовлюють якість продукції.

3. Розвиток і сучасний стан сертифікації.

4. Органи державної та галузевої служби стандартизації.

5. Об’єкти стандартизації.

6. Категорії нормативної документації зі стандартизації.

7. Організація робіт зі стандартизації.

8. Вітчизняні системи стандартів.

9. Основні методи стандартизації та їх особливості.

10. Поняття уніфікації та її види.

11. Нормоконтроль технічної документації.

12. Міжнародна діяльність зі стандартизації.

13. Етапи визначення економічного ефекту стандартизації.

14. Методика розрахунку економічної ефективності стандартизації.

15.Визначення оптимального рівня уніфікації та стандартизації продукції.

16. Класифікація промислової продукції та показники її якості.

17. Рівень якості продукції та методи його визначення.

18. Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення, експлуатації.

19. Досвід управління якістю.

20. Людський фактор щодо управлінні якістю продукції.

21. Діяльність метрологічної служби щодо забезпечення якості продукції.

22. Основні положення державної системи сертифікації продукції.

23. Правила і схеми проведення сертифікації продукції.

24. Порядок проведення робіт із сертифікації продукції.

25. Вибір механізмів сертифікації.

26. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

27. Види діяльності, з яких складається правове забезпечення

стандартизації.

28. Задачі ,які має законодавство в галузі стандартизації та управління

якістю продукції?

29. Роль договора для підвищення якості продукції та послуг.

30. Роль міжнародної стандартизації у розвитку торговельно-

економічних зв’язків між країнами.

31. Вимоги до об`єктів стандартизації ,які реґламентуються

міжнародними стандартами.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна

 1. Державна система стандартизації України. –К.: Держстандарт України, 1993. –341с.

 2. Про забезпечення єдності вимірювань. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України. – К.: Україна, 1993. –32с.

 3. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України. – К.: Україна, 1993. –35с.

 4. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. –Львів: Афіша, 2001. – 172 с.

 5. Кардаш В.Я. Економіка і стандартизація якості продукції. – К.: УМК ВО, 1998. –289с.

 6. Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. – К.: КНТЕУ, 2001. –445с.

 7. Купряков И.С. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. –М.: Изд-во стандартов, 1999. –286 с.

 8. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 711 с.

 9. Лифшиц Э.А. Стандартизация, сертификация и управление качеством продукции. – М.: ВИПСИ, 2001. – 240 с.

 10. Примакова Е.И. Сертификация продукции, товаров, работ, услуг. –Х.: Фактор, 2002. –147 с.

 11. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация. – М.: Логос, 2001. –525 с.

 12. Стандартизація, сертифікація і метрологія / За ред. Є.В. Тарасенко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 99 с.

 13. Фомин В.Н., Чиннов И.Н. Сертификация продукции. – М.: ЦЕМ, 2002. –416 с.

 14. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. –К.: УФІМБ, 1998. – 152 с.

Додаткова


 1. Безфамильная Л.В. Экономика стандартизации, метрологии и качества продукции. – М.: Изд-во стандартов, 1994. –473с.

 2. Исаев Л.К., Малинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. –М.: Изд-во стандартов, 1996. –305с.

 3. Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты. – К.: Міко, 1996. –281с.

 4. Койфман Ю.І. Міжнародна стандартизація та сертифікація якості. – Львів: ТК, 1995–279с.

 5. Мишин В.М. Управление качеством. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 303 с.

 6. Сергеев В.И. Управление качеством в логистике. –М.: ИНФРА–М, 2001. –312с.

 7. Сертификація в Україні: нормативні акти та інші документи: В 2 т. – К.: Держстандарт, 1998. – 415 с.

 8. Управление качеством / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2000. –199 с.Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "Стандартизація і сертифікація продукції та послуг” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладач к.т.н., доц. кафедри економіки В.Є. Черніченко

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О.І. Маслак

Кафедра економіки


Підписано до друку_________2007 р. Формат 60Х90/16


Ум.Друк.арк.______Замовлення №____

Тираж прим.

Видавничий відділ КДПУ


39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи