Кременчуцький державний політехнічний університет icon

Кременчуцький державний політехнічний університет
Скачати 380.2 Kb.
НазваКременчуцький державний політехнічний університет
Дата01.06.2012
Розмір380.2 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050107 — „ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


КРЕМЕНЧУК 2009


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 — „Економіка підприємства”


Укладач: старш. викл. Н.Є. Гришко


Рецензент к.т.н., доц. В.Є. Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградсього


Протокол №___ від ____________2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТВступ.............................................................................................................................4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи...................5

2 Варіанти контрольної роботи.................................................................................6

3 Завдання для виконання контрольних робіт.........................................................6

4 Питання до іспиту..................................................................................................20

Список літератури.....................................................................................................22

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи………23

^ ВСТУП


Метою дисципліни „Управління проектами” є формування у студентів знань про методологію, техніку та інструментарій управління проектами.

Предмет: вивчення концепцій, методологій, підходів і критеріїв визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.

Завдання вивчення курсу „Управління проектами”:

 • Вивчення засад проектної діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів проектного менеджменту.

 • Набуття вмінь виконання основних функцій управління проектами - організації, планування та контролю.

У результаті вивчення дисципліни „Управління проектами” студент повинен знати: основи обліку, контролю, прогнозування, планування та аналізу витрат виробництва. У результаті вивчення дисципліни „Управління проектами” студент повинен вміти: визначати цілі проекту; формувати його обґрунтування; структурувати проект; визначати фінансові потреби і джерела його фінансування; управляти ризиками проектної діяльності; контролювати процес виконання проекту і коригувати план його реалізації.

Важливим засобом підвищення ефективності вивчення дисципліни є підготовка і написання студентом контрольної роботи. Контрольна робота з дисципліни „Управління проектами” сприяє глибокому засвоєнню дисципліни, розвитку навичок самостійної науково-пошукової діяльності. У ході виконання контрольної роботи студенти набувають навичок самостійної роботи з монографічною та періодичною літературою; систематизації та узагальнення фактичного матеріалу, користування наукової термінологією.

Дані методичні вказівки містять рекомендації щодо вибору варіанта, написання та оформлення контрольної роботи, а також питання для підготовки до іспиту з дисципліни „Управління проектами”.
^

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМетою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15–20 аркушів.

На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, на другій подається її план та список використаної літератури.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи наведен у додатку А.

У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (315314, Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к. 5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс .

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі іспиту.

Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.

^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота складається з двох завдань, варіанти контрольної роботи слід визначити за допомогою наведеної таблиці:

Перша літера прізвища студента

Остання цифра номера залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А, Б,

В, Г

1, 21

9, 26

12, 33

14, 24

19, 30

2, 21

16, 23

2, 24

4, 27

6, 25

Д, Е, Є, Ж, З

10, 22

2, 27

15, 34

1, 25

20, 31

15, 25

17, 26

5, 22

19, 28

1, 31

І, Ї, К, Л

11, 23

16, 28

3, 35

4, 26

3, 32

8, 24

14, 25

15, 26

20, 27

3, 27

М, Н,

О, П

13, 24

4, 29

5, 21

12, 27

5, 33

18, 34

7, 35

16, 23

2, 22

4, 23

Р, С,

Т, У

3, 25

18, 30

6, 28

17, 29

20, 30

6, 31

12, 21

18, 24

5, 31

6, 35

Ф, Х,

Ц, Ч

7, 26

8, 27

11, 22

13, 28

19, 34

9, 32

7, 33

17, 34

7, 25

9, 30

Ш, Щ,

Ю, Я

9, 31

10, 32

14, 23

1, 29

10, 35

11, 33

13, 22

8, 21

10, 29

15, 32^

3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Тема 1. Загальна характеристика управління проектами


Сутність проектної діяльності. Необхідність та сутність управління проектами.

Завдання проектного менеджменту. Цілі управління проектами. Підходи до управління проектами: класичний, за циклом вирішення проблеми, за життєвим циклом проектного менеджменту.


Література: [4, С.398-410; 5, С. 133-139; 11, С.4-8]


Тема 2. Обґрунтування доцільності проекту

Сутність, мета та структура проектного аналізу. Показники ефективності проекту. Комерційний аналіз проекту. Аналіз бюджетної ефективності проекту. Аналіз альтернативних проектів.


Література: [4, С.56-70; 5, С. 13-19; 12, С.4-8]


Тема 3. Основні форми організаційної структури проектів


Створення організаційної структури проекту. Основні форми зовнішніх організаційних структур: проектна команда, матрична організація, гібридна структура, структура модульного зв’язку. Основні форми внутрішньої структури: внутрішня функціоналізація, внутрішня матрична структура, дівізіональна структура, федеральна організація, централізована / децентралізована форма великих проектів.


Література: [1, С.6-10; 6, С. 123-129; 10, С.14-18]


Тема 4. Структуризація проекту


Сутність і функції структуризації проекту. Односпрямована структуризація проекту – створення робочої структури проекту. Основні принципи створення робочої структури проекту.

Основні етапи розробки робочої структури проекту. Принципи формування рівнів робочої структури.

Двоспрямована структуризація проекту. Створення організаційної структури.

Облік затрат проекту. Система кодування проекту. Створення структури затрат проекту.


Література: [3, С.68-80; 4, С. 23-29; 9, С.78-80]

Тема 5. Загальні підходи до планування і контролю проектів


Місце і функції планування і контролю в управлінні проектами. Завдання планування і контролю проекту. Види планів. Основні етапи у плануванні проектів. Сучасні тенденції в плануванні та контролі проектів.


Література: [1, С.6-10; 6, С. 123-129; 10, С.14-18]


Тема 6. Сітьове і календарне планування проекту


Загальна характеристика і види сіткових графіків. Суть сіткового планування. Стрілчасті графіки: порядок побудови і показники. Переваги і додаткові можливості графіків передування. Сіткове планування в умовах невизначеності. Методи скорочення тривалості виконання проекту. Календарне планування проекту. Суть, цілі та види календарних графіків.


Література: [6, С.16-20; 8, С. 13-19; 11, С.124-138]


Тема 7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету


Оцінка і планування ресурсів. Шляхи вирішення проблеми нестачі ресурсів. Оцінка обсягу необхідних ресурсів. Побудова ресурсних гістограм. Шляхи скорочення тривалості виконання робіт. Моделювання і календарне планування ресурсів. Згладжування ресурсних гістограм: мета, алгоритм проведення. Планування в умовах обмежених ресурсів. Планування в умовах обмеженого часу.

Планування витрат: сутність, мета, види, необхідність, алгоритм проведення. Календарне планування витрат.


Література: [2, С.11-26; 9, С. 13-19; 10, С.24-38]

Тема 8. Контроль виконання проекту


Модель планування і контролю проекту: визначення проекту, оцінка робочої структури проекту, планування проекту, контроль, система контролю за змінами. Складові успішного контролю проекту.

Методи аналізу виконання проекту: аналіз відхилень, метод скоригованого бюджету, побудова S-подібних кривих. Прогнозування остаточних витрат. Звітування і контроль за змінами. Система контролю за змінами.


Література: [1, С.211-226; 9, С. 89-112; 10, С.124-188]


Тема 9. Управління ризиками в проектах


Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків.

Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. Метод чутливості. Метод сценаріїв. Моделювання методом Монте-Карло. Методи зниження ризиків. Алгоритм визначення ефективності заходів щодо зниження ризиків.


Література: [5, С.11-36; 10, С. 90-102]


Тема 10. Управління якістю проектів


Поняття якості в контексті управління проектами. Принципи менеджменту якості проекту. Система управління якістю проекту.

Планування якості проекту. Забезпечення якості. Контроль якості проекту. Організаційне забезпечення управління якістю проекту. Витрати на забезпечення якості проекту.


Література: [1, С.211-226; 9, С. 89-112; 10, С.124-188]


Тема 11. Організаційне проведення торгів за проектами


Сутність та мета проведення торгів. Види конкурсів. Закупівля. Класифікація торгів. Функції учасників торгів. Порядок проведення підрядних торгів.


Література: [3, С.11-26; 7, С. 90-110]


Тема 12. Формування і розвиток проектної команди


Роль менеджера проекту. Основні сфери управління персоналом у проектах. Лідерство. Проектна команда: сутність, переваги, цілі створення, організаційні завдання побудови. Етапи створення проектної команди. Умови успіху проектної команди та оцінка ефективності діяльності. Мотивація персоналу.


Література: [2, С.27-29; 8, С. 102-132; 10, С.24-34]


Тема 13. Програмне забезпечення процесу управління проектом


Загальна характеристика автоматизованих систем управління проектами. Структурні елементи автоматизованих систем управління проектами.

Найпоширеніші системи управління проектами: Microsoft Project, Open Plan Professional, Spider Project, Sure Trek Project Manager, Primavera Project Planner (P3).


Література: [4, С.98-110; 5, С. 33-39; 11, С.64-78]


Тема 14. Фази життєвого циклу проектного менеджменту


Фази життєвого циклу проекту. Функції управління проектами. Модель управління проектами, її характеристика. Процедури в управлінні проектами.


Література: [11, С.198-210]


Тема 15. Основні форми організаційної структури проектів


Поняття проектної організаційної структури. Критерії вибору організаційної структури.

Типи організаційних структур проекту. Визначення функціональних обов’язків учасників проекту.


Література: [1, С.6-10; 6, С. 123-129; 10, С.14-18]


Тема 16. Послідовність здійснення структуризації проекту


Визначення структури проекту на етапі планування. Управління окремими компонентами проекту. Завдання структуризації проекту. Послідовність здійснення структуризації.


Література: [3, С.68-80; 4, С. 23-29; 9, С.78-80]


Тема 17. Контроль як основа управління проектною діяльністю

Види контролю виконання проекту. Технологія оцінки проектної діяльності. Регулювання процесу реалізації проекту. Причини внесення змін та оцінка наслідків.


Література: [1, С.211-226; 9, С. 89-112; 10, С.124-188]

Тема 18. Людський чинник в управління проектами


Мета створення проектної команди і завдання проект-менеджера. Етапи формування проектної групи. Координаційна група проекту.


Література: [2, С.27-29; 8, С. 102-132; 10, С.24-34]


Тема 19. Матеріально-технічна підготовка проекту


Категорії витрат проекту. Порядок планування витрат за проектом. Розробка бюджету проекту. Можливості внесення змін до проектного бюджету.


Література: [2, С.11-26; 9, С. 13-19; 10, С.24-38]


Тема 20. Планування реалізації проекту


Цілі, призначення та види планів. Фінансове планування за проектом. Розробка проектно-кошторисної документації та контроль за нею. Вибір і завдання проектних фірм.


Література: [2, С.11-26; 9, С. 13-19; 10, С.24-38]


21. Проекти В і С мають однакові витрати, результати та тривалості життєвого циклу. Норма дисконту становить 10% (r = 0,1). Провести порівняльну оцінку даних проектів і вибрати кращий з них за допомогою визначення: чистого приведеного прибутку, індексу рентабельності інвестицій та внутрішньої норми прибутковості.

Рік існування проекту

Витрати, млн. грн.

Грошові надходження, млн. грн.

Проект В

Проект С

Проект В

Проект С

1-й

5

15

0

5

2-й

10

10

5

5

3-й

20

10

10

10

4-й

0

0

15

10

5-й

0

0

15

15

Разом

35

35

45

45


22. За вихідними даними необхідно: 1) визначити очікуваний час виконання робіт; 2) побудувати сітковий графік, який відображає проект, визначити загальний час виконання проекту та критичний шлях; 3) визначити найімовірніший час на здійснення проекту.

Проект розробки та виведення на ринок нового товару

Код роботи

Назва(зміст) роботи

Попередня робота

Оптимістичний час, тижнів

Найімовірніший час, тижнів

Песимістичний час, тижнів

711

Пошук та відбір ідей нового товару

-

3

6

8

712

Планування маркетингового дослідження ринку

-

1

3

7

721

Розробка прототипу товару

711

2

4

6

722

Проведення маркетинового дослідження ринку

712

1

2

3

731

Підготовка рекламної кампанії

721, 722

2

4

7

732

Перепідготовка персоналу

721

1

2

5

733

Модернізація обладнання

721

2

3

6

741

Проведення передпродажних рекламних заходів

731

2

4

6

742

Виробництво пробної партії нових товарів

732, 733

2

3

5

751

Організація масового виробництва

741, 742

4

5

10


23. Проекти В і С мають однакові витрати, результати та тривалості життєвого циклу. Норма дисконту становить 20 % (г = 0,2).

Провести порівняльну оцінку даних проектів і вибрати кращий із них за допомогою визначення: чистого приведеного прибутку за звичайною та модифікованою методикою, індекс рентабельності інвестицій та внутрішньої норми прибутковості.

Рік існування проекту

Витрати, млн грн

Грошові надходження, млн грн

Проект В

Проект С

Проект В

Проект С

1-й

10

20

0

0

2-й

10

10

10

5

3-й

20

10

10

15

4-й

0

0

20

20

5-й

0

0

20

20

Разом

40

40

60

60


24. Проекти В і С мають однакові витрати, результати та тривалості життєвого циклу. Норма дисконту становить 10% (r=0,1). Провести порівняльну оцінку даних проектів і вибрати кращий з них за допомогою визначення: чистого приведеного прибутку за звичайною та модифікованою методикою, індексу рентабельності інвестицій.

Рік існування проекту

Витрати, млн грн

Грошові надходження, млн грн

Проект В

Проект С

Проект В

Проект С

1-й

10

10

5

0

2-й

20

10

10

10

3-й

30

40

15

15

4-й

0

0

20

20

5-й

0

0

20

25

Разом

60

60

70

70


25. Бюджет всього проекту становить 250000 грн., термін виконання 5 місяців. За перший місяць проектна команда мала виконати 40% обсягів певної роботи, вартість якої 90000 гривень. Фактично було зроблено 30 % обсягів робіт і витрачено при цьому 75000 гривень.

Оцінити хід виконання проекту стосовно бюджету; враховуючидану тенденцію, визначити прогнозну вартість проекту; провести оцінку своєчасності виконання проекту; визначити прогнозні остаточні витрати на проект.

26. За вихідними даними необхідно: 1) визначити очікуваний час виконання робіт; 2) побудувати сітковий графік, який відображає проект, визначити загальний час виконання проекту та критичний шлях; 3) визначити найімовірніший час на здійснення проекту.

Проект розробки та виведення на ринок нового товару

Код роботи

Назва(зміст) роботи

Попередня робота

Оптимістичний час, тижнів

Найімовірніший час, тижнів

Песимістичний час, тижнів

711

Пошук та відбір ідей нового товару

-

3

6

9

712

Планування маркетингового дослідження ринку

-

1

3

7

721

Розробка прототипу товару

711

2

3

6

722

Проведення маркетинового дослідження ринку

712

1

2

3

731

Підготовка рекламної кампанії

721, 722

2

4

7

732

Перепідготовка персоналу

721

1

2

4

733

Модернізація обладнання

721

2

3

5

741

Проведення передпродажних рекламних заходів

731

2

4

6

742

Виробництво пробної партії нових товарів

732, 733

2

3

5

751

Організація масового виробництва

741, 742

4

5

10


27. Бюджет всього проекту становить 200000 грн., термін виконання 4 місяці. За перший місяць проектна команда мала виконати 50 % обсягів певної роботи, вартість якої 70000 гривень. Фактично було зроблено 35 % обсягів робіт і витрачено при цьому 55000 гривень.

Оцінити хід виконання проекту стосовно бюджету; враховуючи дану тенденцію, визначити прогнозну вартість проекту; провести оцінку своєчасності виконання проекту; визначити прогнозні остаточні витрати на проект.

28. За вихідними даними необхідно: 1) визначити очікуваний час виконання робіт; 2) побудувати сітковий графік, який відображає проект, визначити загальний час виконання проекту та критичний шлях; 3) визначити найімовірніший час на здійснення проекту.

Проект модернізації виробництва

Код роботи

Назва(зміст) роботи

Попередня робота

Оптимістичний час, тижнів

Найімовірніший час, тижнів

Песимістичний час, тижнів

611

Демонтаж старого обладнання

-

4

5

6

612

Пошук нового обладнання та розміщення замовлення

-

1

2

3

621

Ремонт приміщення

611

5

6

8

622

Закупівля та доставка нового обладнання

612

2

3

5

631

Монтаж нового обладнання

621, 622

4

5

7

632

Перепідготовка персоналу

622

2

3

4

641

Наладка нового обладнання

631, 632

2

3

5

651

Запуск нового обладнання

641

1

2

4


29. Підприємство при реалізації проекту введення в дію лінії з виробництва нової продукції при повному завантаженні потужностей може виготовити 50000 шт. продукції. Ціна реалізації виготовленої продукції 4 тис. грн за 1 штуку. Про витрати є наведені в таблиці дані, тис. грн:

Кількість

продукції,

шт.

Сукупні постійні витрати

Сукупні

змінні

витрати

Сукупні витрати

Сукупні

витрати на 1 шт.

Сукупним доход

Прибуток (збиток)

0

10000 20000 30000 40000 50000

40000 40000 40000 40000 40000 40000

0

20000Заповнити таблицю; визначити, коли прибуток дорівнює "0"; яка кількість продукції відповідає точці беззбитковості; зобразити графічно точку беззбитковості; визначити точку беззбитковості, якщо ціна буде знижена з 4 тис. грн. до 3,5 тис. гривень.

30. Бюджет всього проекту становить 180000 грн, термін виконання 4 місяці. За перший місяць проектна команда мала виконати 50 % обсягів певної роботи, які коштують 70000 грн. Фактично було зроблено 35 % обсягів робіт і витрачено при цьому 55000 гривень.

Оцінити хід виконання проекту стосовно бюджету; враховуючи дану тенденцію, визначити прогнозну вартість проекту: провести оцін­ку своєчасності виконання проекту; визначити прогнозні остаточні вит­рати на проект.

31. Підприємство при реалізації проекту введення, в дію лінії з виробництва нової продукції при повному завантаженні потужностей може виготовити 25000 шт. продукції. Ціна реалізації виготовленої продукції 4 тис. грн за. 1 штуку. Про витрати є наведені в таблиці дані, тис. грн:

Кількість

продукції,

шт.

Сукупні постійні витрати

Сукупні

змінні

витрати

Сукупні витрати

Сукупні

витрати на 1 шт.

Сукупним доход

Прибуток (збиток)

0

5000

10000

15000

20000

25000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

0

10000


Заповнити таблицю; визначити, коли прибуток дорівнює "0"; яка кількість продукції відповідає точці беззбитковості; зобразити графічно точку беззбитковості; визначити точку беззбитковості, якщо ціна буде знижена з 4 тис. грн до 3,5 тис. гривень.

32. Бюджет всього проекту становить 150000 грн., термін виконання 3 місяці. За перший місяць проектна команда мала виконати 45 % обсягів певної роботи, що коштує 95000 гривень. Фактично було зроблено 40 % обсягів робіт і витрачено при цьому 85000 гривень.

Оцінити хід виконання проекту стосовно бюджету; враховуючи дану тенденцію, визначити прогнозну вартість проекту; провести оцінку своєчасності виконання проекту; визначити прогнозні остаточні витрати на проект.

33. За вихідними даними необхідно: 1) побудувати сітковий графік, який відображає проект; 2) визначити загальний час виконання проекту та критичний шлях; 3) побудувати діаграму Гранта.

Проект розробки та виведення на ринок нового товару

Код роботи

Назва (зміст) роботи

Попередня робота

Тривалість роботи, тижнів

711

Пошук та відбір ідей нового товару

-

5

712

Планування маркетингового дослідження ринку

-

3

721

Розробка прототипу товару

711

4

722

Проведення маркетинового дослідження ринку

712

2

731

Підготовка рекламної кампанії

721, 722

3

732

Перепідготовка персоналу

721

1

733

Модернізація обладнання

721

2

741

Проведення передпродажних рекламних заходів

731

3

742

Виробництво пробної партії нових товарів

732, 733

1

751

Організація масового виробництва

741, 742

4


34. За вихідними даними необхідно: 1) побудувати сітковий графік, який відображає проект; 2) визначити загальний час виконання проекту та критичний шлях; 3) визначити максимальне скорочення тривалості та питомі витрати на скорочення тривалості робіт проекту; 4) визначити, скільки додаткових витрат потрібно понести підприємству задля скорочення тривалості проекту до 12 тижнів.

Проект модернізації виробництва

Код роботи

Назва(зміст) роботи

Попередня робота

Тривалість робіт, тижні

Витрати, тис грн

Нормальна

мінімальна

За нормальної тривалості

За скороченої тривалості

611

Демонтаж старого обладнання

-

4

3

26

30

612

Пошук нового обладнання та розміщення замовлення

-

2

1

3

5

621

Ремонт приміщення

611

4

3

48

54

622

Закупівля та доставка нового обладнання

612

5

3

15

24

631

Монтаж нового обладнання

621, 622

4

2

35

43

632

Перепідготовка персоналу

622

2

1

16

22

641

Наладка нового обладнання

631, 632

2

1

21

29


35. За вихідними даними необхідно: 1) побудувати сітковий графік, який відображає проект; 2) визначити загальний час виконання проекту та критичний шлях; 3) побудувати діаграму Гранта.

Проект розробки та виведення на ринок нового товару

Код роботи

Назва (зміст) роботи

Попередня робота

Тривалість роботи, тижнів

711

Пошук та відбір ідей нового товару

-

5

712

Планування маркетингового дослідження ринку

-

3

721

Розробка прототипу товару

711

4

722

Проведення маркетинового дослідження ринку

712

2

731

Підготовка рекламної кампанії

721, 722

3

732

Перепідготовка персоналу

721

1

733

Модернізація обладнання

721

2

741

Проведення передпродажних рекламних заходів

731

3

742

Виробництво пробної партії нових товарів

732, 733

1

751

Організація масового виробництва

741, 742

4

^ 4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Проект та специфіка проектної діяльності. Система управління проектами

 2. Фази життєвого циклу проекту

 3. Структура, оточення та учасники проекту

 4. Обґрунтування доцільності проекту

 5. Формування інвестиційного задуму проекту. Оцінка життєздатності проекту

 6. Аналіз проекту на основі комплексної експертизи

 7. Критерії оцінки проектної ефективності

 8. Основні форми організаційної структури проектів

 9. Поняття проектної організаційної структури. Критерії вибору організаційної структури

 10. Типи організаційних структур проекту

 11. Визначення функціональних обов’язків учасників проекту

 12. Загальні підходи до планування і контролю проектів. Планування реалізації проекту

 13. Цілі, призначення та види планів

 14. Фінансове планування за проектом

 15. Розробка проектно-кошторисної документації та контроль за нею

 16. Вибір і завдання проектних фірм

 17. Визначення структури проекту на етапі планування

 18. Управління окремими компонентами проекту

 19. Завдання структуризації проекту. Послідовність здійснення структуризації

 20. Математичні методи планування проекту

 21. Сітьове планування проекту

 22. Календарне планування проекту

 23. Оптимізація проекту

 24. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету

 25. Матеріально-технічна підготовка проекту

 26. Категорії витрат проекту

 27. Порядок планування витрат за проектом

 28. Розробка бюджету проекту

 29. Можливості внесення змін до проектного бюджету

 30. Контроль як основа управління проектною діяльністю

 31. Види контролю виконання проекту

 32. Технологія оцінки проектної діяльності

 33. Регулювання процесу реалізації проекту

 34. Причини внесення змін та оцінка наслідків

 35. Управління ризиками в проектах

 36. Проектні ризики та їх класифікація

 37. Принципи управління проектними ризиками

 38. Методи аналізу ризиків проекту

 39. Можливості зниження та протидії ризикам

 40. Концепція управління якістю проектів

 41. Норми і стандарти якості

 42. Управління забезпеченням якості проекту

 43. Контроль якості проекту

 44. Організація проведення торгів за проектами

 45. Визначення та класифікація торгів за проектами

 46. Проекти торгівельних підприємств

 47. Управління товарообігом за проектами

 48. Формування і розвиток проектної команди

 49. Мета створення проектної команди і завдання проект-менеджера

 50. Етапи формування проектної групи

 51. Координаційна група проекту

 52. Концепція управління проектом з використанням комп’ютерної техніки

 53. Автоматизовані системи управління проектом

 54. Класифікація програмного забезпечення управління проектом

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна

 1. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинські В. В. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 281 с.

 2. Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учеб. пособ. в 2-х чч. Ч. 1. Стратегическое планирование. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – 305 с.

 3. Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. / МАУП. – К.: МАУП, 2002. – 198 с.

 4. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч. посіб. – Житомир: ЖІТІ, – 2002. – 545 с.

 5. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения. – М.: Дело, 2000 – 484с.

 6. Проектний аналіз / Москвін С. О., Бевз С. М., Верба В. А. та ін. – К.: Лібра, 1999. – 368 с.

Додаткова

 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.: Атака, 2002. – 452 с.

 2. Катасов В. Ю., Морозов Д. С., Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. – М.: Анкил. – 2000. – 372 с.

 3. Риски в современом бизнесе. / Грабовой П. Г., Петрова С. М. и др. – М.: Аланс. – 2001. – 200 с.

 4. Тян Р. Б., Холод Б. І., Ткаченко В. А. Управління проектами: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра економіки підприємства. – Д.: ДАУБП. - 2000. – 222 с.

 5. Фальцман В. К., Давыдова Л. А. Основы управления предприятием. – М.: ТЕИС, 2000. – 187 с.

 6. Шефов А. А. Управление проектами: Учеб. пособ. / Владимир : Издательство: Владимирського гос. ун-та, 2000.– 428 с.

Додаток А

Зразок титульної сторінки


Міністерство освіти і науки Украіни

Кременчуцький державний політехнічний університет

ім. Михайла Остроградського


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни „Управління проектами”

варіант №

_____________________________

_____________________________


Факультет – економічний

Кафедра – „Економіки”

Спеціальність_________________

Група _______________________

Студент (ка)__________________

_____________________________

№ зал. кн.____________________

Керівник_____________________

_____________________________


Кременчук _____

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Управління проектами” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 — „Економіка підприємства”


Укладач: старш. викл. Н.Є. Гришко


Відповідальний за випуск к.т.н., доц. В.Є. Черніченко


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти I науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи