Кременчуцький національний університет icon

Кременчуцький національний університет
Скачати 278.36 Kb.
НазваКременчуцький національний університет
Дата04.06.2012
Розмір278.36 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107 – ,,ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”
КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності: 8.050107 – „Економіка підприємства”.


Укладачі к. ек. н. доц. О.І. Маслак,

старш. викл. Н.Є. Гришко

Рецензент к.т.н., доц. В.Є. Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського


Протокол №___ від ____________200__ р.


Заступник голови методичної ради________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………….4

1 Перелік практичних занять…………………………………………………. ……6

Практичне заняття №1 Персонал організації як об’єкт менеджменту…………..6

Практичне заняття №2 Методологія менеджменту персоналу…………………..7

Практичне заняття №3 Ресурсне забезпечення менеджерів персоналу …. ……..7

Практичне заняття №4 Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу…………………………………………………………………………….8

Практичне заняття №5 Кадрова служба та кадрове діловодство………………...9

Практичне заняття №6 Планування і формування персоналу……………………9

Практичне заняття №7 Розвиток персоналу……………………………………..10

Практичне заняття №8 Рух персоналу……………………………………………11

Практичне заняття №9 Регулювання трудової діяльності персоналу.. ..………13

Практичне заняття №10 Управління робочим часом працівників……………...15

Практичне заняття №11 Створення сприятливих умов праці…………………...16

Практичне заняття №12 Оцінювання персоналу…………………………………16

Практичне заняття №13 Мотивація та стимулювання персоналу……………...18

Практичне заняття №14 Соціальне партнерство в організації………………….20

Практичне заняття №15 Ефективність менеджменту персоналу……………….21

2 Питання до заліку з дисципліни…………………………………………… . . . .23

Список літератури………………………………………………………………. ...25


ВСТУП


В умовах ринкової економіки розглядається комплексний підхід до управління персоналом на підприємствах, який враховує організаційно-економічні, правові, технічні та інші аспекти в їх сукупності та взаємозв’язку.

Робота з персоналом – найважливіша функція управлінської діяльності менеджера. Серед багатьох проблем кадрової роботи найпоширенішими є:

 • науковий підхід до організації управління персоналом;

 • розробка методик проведення якісного відбору претендентів на відповідальні посади;

 • кваліфіковане узгодження кадрової політики зі стратегічними цілями організації;

 • аналіз і оцінка роботи персоналу тощо.

Перетворення форм і методів управління в підприємницьких структурах, спрямоване на розвиток підприємливості та творчості, стане ефективним у тому випадку якщо буде здійснюватися кадрами, здатними на високому професійному рівні вирішувати завдання управління персоналом фірм, скеровувати трудовий потенціал працівників на досягнення мети організації. Керівники всіх рівнів повинні вміти орієнтуватися в основах кадрового менеджменту, уміти професійно оцінювати відносини, що складаються у командах, скеровувати роботу лідера таким чином, щоб це слугувало інтересам як організації в цілому, так і кожного її члена.

Метою дисципліни „Менеджмент персоналу” є формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій,

що функціонують у сфері економіки України.

^ Завдання дисципліни – вивчення теоретичних засад менеджменту персоналу, кадрової стратегії та політики, методичних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту персоналу між лінійними та функціональними підрозділами та керівниками, методів професійного добору кадрів, мотивації та розвитку персоналу; набуття вмінь самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі управління персоналом.

У результаті вивчення дисципліни „Менеджмент персоналу” студент повинен знати:

 • основні напрямки та методи управління кадрами;

 • питання планування потреб в персоналі, набору та відбору найкращих ресурсів для роботи в організації, підвищення якості людських ресурсів методами навчання робітників, підготовки управлінських кадрів;

 • порядок проведення аналізу персоналу, розробки та впровадження заходів скорочення її рівня;

 • основи ораторського мистецтва управління персоналом.

уміти:

 • складати трудовий договір;

 • визначати оплату праці працівників;

 • самостійно аналізувати складні виробничі ситуації і приймати й обґрунтовувати рішення в галузі управління персоналом.^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1

Тема. Персонал організації як об’єкт менеджменту

Мета: вивчення ролі та завдань менеджменту персоналу, його технологічних етапів.

План

1. Поняття, цілі, організаційна структура і культура організації.

2. Склад і структура персоналу.

3. Управління персоналом: суть, завдання, основні принципи.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Визначити, які спільні риси мають перелічені об’єкти та назвати їх спільні риси: Житомирський інженерно-технологічний інститут, готель "Україна", кондитерська фабрика "Кутя", Кабінет Міністрів України, футбольна

команда "Динамо", "Південний машинобудівний завод".

Завдання 2

Економічний диктант. Продовжіть визначення:

 1. Стратегічне завдання - це... .

 2. Короткотермінові цілі – це ... .

 3. Організаційна культура - це... .

 4. Кадри - це... .

 5. Управлінський персонал - це... .

 6. Професія - це... .

 7. Концепція управління персоналом - це... .

Контрольні питання

1. Назвіть основні категорії персоналу за участю в процесі виробництва.

2. У чому суть управління персоналом?

3. Перерахуйте основні види компетенції.

4. Якими основними групами показників можна охарактеризувати сучасного працівника.

Література: [5, 6, 8, 23, 26].


Практичне заняття № 2

Тема. Методологія менеджменту персоналу

Мета: вивчення методології менеджменту персоналу, його прийомів.

^ План

1. Методи управління персоналом.

2. Система управління персоналом.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Перелічіть головні функції адміністративних методів.

Завдання 2

Який із методів стимулювання, на вашу думку, є більш дієвим і чому?

Контрольні питання

 1. Назвіть методи управління персоналом?

 2. У чому сутність управління персоналом?

3. Що являють собою соціально-психологічні методи стимулювання?

Література: [9, 23, 27].


Практичне заняття № 3

Тема. Ресурсне забезпечення менеджерів персоналу

Мета: ознайомитися з основними напрямками виникнення і розвитку менеджменту персоналу.

План

1. Виникнення і розвиток управління людськими ресурсами.

2. Від управління персоналом до управління людськими ресурсами.

3. Теорія людського капіталу.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Охарактеризуйте основні підходи в роботі з персоналом між Першою і Другою світовими війнами.

Завдання 2

Назвіть автора та дайте коротку характеристику теорії групового навчання.

Контрольні питання

 1. Як відбувалось виникнення та розвиток управління людськими ресурсами?

 2. У чому полягав перехід від управління персоналом до управління
  людськими ресурсами?

 3. Поясніть суть теорії людського капіталу?

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 10].


Практичне заняття № 4

Тема. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

Мета: вивчення основних напрямків, показників та прийомів аналізу фінансового стану підприємства.

План

1. Психологічні особливості теорії поведінки особистості.

2. Поведінка особистості в групі.

3. Суть і різновиди дисципліни.

4. Механізм та методи управління дисципліною.

5. Управління трудовою дисципліною й поведінкою персоналу.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Визначте різницю понять - "індивідуальність" та "особистість".

Завдання 2

Оцінка стану трудової дисципліни в організації і її структурних підрозділах.

Контрольні питання

 1. Які психологічні особливості теорії поведінки особистості?

 2. Характер як одна з головних психологічних характеристик особистості.

 3. Як особистість поводиться в групі?

 4. Темперамент та його основні типи.

 5. Які типи поведінки людей в організації формують характеристики особистості?

Література: [9, 1, 10, 6].


Практичне заняття № 5

Тема. Кадрова служба та кадрове діловодство

Мета: ознайомлення з кадровою службою підприємства та основними її завданнями.

План

1. Історія розвитку кадрових служб.

2. Завдання та напрямки роботи служб управління персоналом.

3. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Яка подія і чому кардинально змінила характер організації праці і роль самих працівників?

Завдання 2

Назвіть основні напрямки кадрового маркетингу.

Контрольні питання

 1. Які етапи розвитку кадрових служб?

 2. Які завдання служб управління персоналом?

3. Які професійно-кваліфікаційні вимоги щодо працівників кадрових служб?

Література: [9, 1, 10, 6, 7, 11, 15, 16, 24, 25].


Практичне заняття № 6

Тема. Планування і формування персоналу

Мета: вивчення основних принципів кадрового планування та ознайомлення з

процедурою оптимізації чисельності персоналу

План

1. Зміст, завдання та принципи кадрового планування.

2. Методи визначення потреб персоналу.

3. Види планів з питань персоналу.

4. Методи підбору персоналу, їх характеристика.

5. Суть контрактної форми найму.

6. Оптимізація чисельності персоналу.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Назвіть чинники, які впливають на репутацію організації.

Завдання 2

Назвіть процес руху кадрів, пропущений у цьому списку: введення на посаду, підвищення по службі, пониження посади, звільнення.

Завдання 3

Спираючись на Закон України "Про зайнятість населення" дайте відповідь на питання – чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу працівник, який є в штаті підприємства, але не отримує заробітну плату? Чому?

Контрольні питання

 1. У чому суть завдання та принципів кадрового планування?

 2. На яких принципах ґрунтується процес планування персоналу?

 3. Якими методами визначають потреби персоналу?

 4. Перерахуйте види планів з питань персоналу?

 5. Назвіть основні методи підбору персоналу.

 6. У чому суть контрактної форми найму?

Література: [12, 15, 17, 28].


Практичне заняття № 7

Тема. Розвиток персоналу

Мета: ознайомлення з основними етапами професійного навчання працівників та заходами, що забезпечують розвиток персоналу.

План

1. Суть професійного розвитку та завдання управління ним.

2. Організаційна система професійного навчання.

^ Завдання до практичних занять

Завдання 1

Дайте визначення "професійно-кваліфікаційне просування" та "кар’єра". В чому тотожність і відмінність цих понять?

Завдання 2

Які методи перепідготовки кадрів ви вважаєте найбільш дієвими і чому?

Завдання 3

Поясніть, чи можна вважати плату за навчання – інвестицією на перспективу. Відповідь обґрунтуйте.

Контрольні питання

1. Що собою представляє професійний розвиток персоналу?

2. Які основні завдання професійного розвитку персоналу?

3. Які існують форми і метод професійного навчання?

Література: [4, 8, 12, 23, 27].


Практичне заняття №8

Тема. Рух персоналу

Мета: ознайомлення з сукупністю форм, методів і засобів організації планомірного, поступового переміщення працівників від простої до складної змістовної праці, від нижчих до вищих сходинок професійної майстерності.

План

1. Типи, етапи та цілі кар’єри.

2. Управління кар’єрою.

3. Організація професійно-кваліфікаційного просування виробничого персоналу.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Розподіл робіт

Вихідні дані, які характеризують роботи, що підлягають виконанню, за такими критеріальними показниками: трудомісткість, вартість та ступінь їх важливості, подані в табл.8.1.

Треба розподілити зазначені роботи між трьома виконавцями так, аби забезпечити всім працівникам рівність показників, взятих як критеріальні в даній ситуації.

Таблиця 8.1


Роботи, що підлягають виконанню


Критеріальні показники


Трудомісткість виконуваних робіт (Х11), нормо/годин


Вартість виконуваних робіт (Х12), грн.


Ступінь важливості виконуваних робіт (Х13), ум.од.

1

10

22

1

2

4

20

5

3

10

31

4

4

2

6

2

5

6

24

2

6

11

40

3

7

5

15

1

8

3

7

5

9

2

6

4

10

4

39

3

11

6

16

3

12

1

3

2

13

2

5

4

14

3

11

1

15

4

10

2

16

6

18

3

Разом

79

242

45


Завдання 2

Визначте, яку роль відіграє інформація для підвищення кваліфікації працівника. Відповідь обґрунтуйте.

Контрольні питання

1. Які існують основні типи кар’єри?

2. Що представляє собою управління кар’єрою?

3. Як відбувається організація професійно – кваліфікаційного просування виробничого персоналу?

Література: [5, 7, 8, 23, 31].


Практичне заняття №9

Тема. Регулювання трудової діяльності персоналу

Мета: вивчення основних прийомів та методів регулювання трудової діяльності.

План

1. Зміст управління використання персоналу.

2. Управління плинністю кадрів в організації.

3. Умови праці, їх регулювання.

4. Організація і способи звільнення персоналу.

5. Нормування праці.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

1. Принцип перспективності розміщення персоналу передбачає:

а) встановлення вікового цензу для різних для різних категорій посад;

б) відповідність моральних і ділових якостей претендентів вимогам робочих місць і посад;

в) визначення тривалості періоду роботи на одній посаді, на одному і тому самому робочому місці;

г) можливість зміни професії або спеціальності та підвищення кваліфікації.

2. Кількісна гнучкість – це

а) здатність організації вносити певні зміни в характер використання персоналу;

б) здатність організації вносити певні зміни в зміст трудової діяльності персоналу;

в) зміна кількості працівників або тривалості робочого часу відповідно до стану попиту на ринку праці і потреб виробництва;

г) правильні відповіді а), б).

3. Функціональна гнучкість – це

а) здатність організації вносити певні зміни в характер використання персоналу;

б) здатність організації вносити певні зміни в зміст трудової діяльності персоналу;

в) зміна кількості працівників або тривалості робочого часу відповідно до стану попиту на ринку праці і потреб виробництва;

г) правильні відповіді а), б).

4. Основним завданням формування стабільних виробничих колективів є:

а) попередження плинності кадрів;

б) оптимізація внутрішньої мобільності кадрів;

в) зміцнення виробничої і виконавчої дисципліни та створення нормального соціального – психологічного клімату;

г) всі відповіді вірні.

5. До техніко-економічних заходів залежно від причин плинності кадрів відносять:

а) покращення умов праці, удосконалення системи матеріального стимулювання, організації нормування праці;

б) удосконалення процедур найму і звільнення працівників, системи професійного просування, навчання;

в) удосконалення стилю і методів управління, взаємовідносин у колективі, системи морального заохочування;

г) покращення побутового обслуговування, харчування.

Завдання 2

Продовжіть визначення:

1. Розміщення персоналу – це ….

2. Принцип відповідності – це…

3. Колектив – це…

4. Плинність кадрів – це…

Контрольні питання

  1. Що являє собою зміст управління персоналом?

  2. Як відбувається управління плинністю кадрів в організації?

  3. Які існують умови праці робітників?

Література: [10, 17, 18, 30].


Практичне заняття №10

Тема. Управління робочим часом працівників

Мета: вивчення методів управління робочим часом працівників

^ План

1. Суть робочого часу, шляхи скорочення його витрат.

2. Гнучкі режими праці.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Визначити показники ефективності (продуктивності праці): виробіток продукції на працівника ПВП, на одного робітника, середньодобовий і середнього динний виробіток, виробничу і повну трудомісткість кожного виробу. Проаналізуйте їх зміни.

Дані обчислення: середньорічна кількість ПВП (чол.) – 650; середньорічна чисельність робітників (чол.) – 475: у тому числі основних – 255; кількість днів, відпрацьованих робітниками за рік (днів) – 280; кількість годин, відпрацьованих за рік (год.) - 1011770; річний обсяг валової продукції (тис. грн.)- 2600; технологічна трудомісткість однієї машини (люд/год.) – 2,8.

Контрольні питання

1. Як відбувається регулювання умов праці в організації?

2. Що являє собою нормування праці?

3. Що таке робочий час, які існують шляхи скорочення витрат робочого часу?

Література: [3, 6, 9, 13, 23].

Практичне заняття №11

Тема. Створення сприятливих умов праці

Мета: ознайомлення з основними напрямами забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

План

1. Поняття умов праці і необхідність їх поліпшення на підприємствах.

2. Класифікація чинників складових рівень і стан умов праці.

3. Загальна характеристика категорії тяжкості праці.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Спираючись на нормативні акти в галузі регулювання та забезпечення сприятливих та безпечних умов праці дайте відповідь на запитання - Нормативно-правова база України , що регулює створення сприятливих умов праці на виробництві є досконалою? Відповідь обґрунтуйте.

Контрольні питання

 1. Які нормативно-правові акти забезпечують працівникам сприятливі умови праці?

 2. Дайте визначення умов праці.

 3. Які основні категорії тяжкості праці?

Література: [1, 2, 6, 7, 10, 17, 19].


Практичне заняття №12

Тема. Оцінювання персоналу

Мета: ознайомлення з основними методами та принципами оцінювання персоналу.

План

1. Суть завдання оцінки персоналу.

2. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу.

3. Методи оцінки персоналу.

4. Модель оцінки працівників та їх праці.

5. Комплексна оцінка керівників та спеціалістів.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

1. До інформаційної цілі оцінки персоналу відноситься:

а) прийняття кадрових рішень на об’єктивній і регулярній основі;

б) забезпечення керівників необхідними даними про кількісний та якісний склад персоналу;

в) орієнтація працівників на покращення трудової діяльності в потрібному для організації напрямку;

г) правильна відповідь б) і в).

2. До мотиваційної цілі оцінки персоналу відноситься:

а) прийняття кадрових рішень на об’єктивній і регулярній основі;

б) забезпечення керівників необхідними даними про кількісний та якісний склад персоналу;

в) орієнтація працівників на покращення трудової діяльності в потрібному для організації напрямку;

г) правильна відповідь б) і а).

3. Проведення оцінки персоналу дозволяє:

а) планувати кар'єру та просування працівників по службі;

б) визначати рівень компетентності спеціалістів, здійснювати перестановку кадрів з врахуванням компетентності і потенціалу працівників;

в) проводити ефективний підбір потрібних спеціалістів, вивчати специфіку міжособистісних відносин і психологічний клімат у колективі, визначити міру задоволення і зацікавленості працівників в організації;

г) всі відповіді вірні.

4. Проведення оцінки персоналу не дає інформацію про:

а) ефективність роботи працівника;

б) кількісний склад працівників;

в) потенційні можливості працівників;

г) бажання і надії працівників.

5. До принципів оцінки персоналу не відносяться:

а) принцип об’єктивності;

б) принцип оперативності;

в) принцип єдності;

г) правильної відповіді немає.

Завдання 2

Розрахуйте рівень кваліфікації (К) працівника-економіста 1-ої категорії, який має освіту – вищу, стаж роботи на посаді економіста – 12 років.

Контрольні питання

1. Які основні завдання оцінки персоналу?

2. Які існують принципи оцінки персоналу?

3. Що можна віднести до процедур оцінки персоналу?

4. Які існують методи оцінки персоналу?

5. Що являє собою комплексна оцінка керівників і спеціалістів?

Література: [4, 5, 9, 10, 13].


Практичне заняття № 13

Тема. Мотивація та стимулювання персоналу

Мета: ознайомлення з принципами та методами стимулювання праці в колективі.

План

 1. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу.

 2. Управління мотивацією.

 3. Організація мотивації на підприємстві.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

1. В структуру мотиву праці не входять:

а) потреби, які хочу хоче задовольнити працівник;

б) цінності, що здатні задовольнити ці потреби;

в) трудові дії, які необхідні для одержання благ;

г) правильної відповіді немає.

2. Мотиви праці відрізняються за:

а) потребами, які людина хоче задовольнити своєю трудовою діяльністю;

б) цінностями, які потрібні людині для задоволення своїх потреб;

в) ціною, яку працівник готовий заплатити за свої потреби;

г) всі відповіді вірні.

3. Для ефективного управління мотивацією необхідно:

а) чітко усвідомити модель основного процесу мотивації;

б) знати фактори, які впливають на мотивацію;

в) набір потреб, що ініціюють рух до здійснення мети і умови, при яких потреби можуть бути задоволені;

г) знати, що мотивація — не самоціль, а спосіб задоволення, зростаюча її доза може призвести до самозадоволення та інерції.

д) всі відповіді правильні.

4. Модель основного процесу мотивації – це:

а) потреба – дія – досвід – очікування;

б) мета – дія – досвід – очікування;

в) потреба – мета – дія – досвід – очікування;

г) мета – дія – очікування.

5. Управління мотивацією здійснюється з використанням таких методів:

а) використання грошей як міри нагороди і стимулів;

б) застосування покарання;

в) розвиток співучасті;

г) винагороди і визнання досягнень, залучення людей до співучасті.

Завдання 2

Спроектуйте тарифну сітку для стимулювання трудової діяльності робітників промислового підприємства за умови, що середній тарифний розряд робіт дорівнює 0,3.

Контрольні питання

1. Що являє собою мотивація персоналу?

2. Як відбувається стимулювання трудової активності персоналу?

3. Що таке управління мотивацією?

4. Як відбувається організація мотивації на виробництві?

Література: [1, 2, 12, 14, 18, 25].


Практичне заняття № 14

Тема. Соціальне партнерство в організації

Мета: ознайомлення з системою регулювання соціально-трудових відносин в організації.

План

 1. Суть і функції соціального партнерства в організації.

 2. Система регулювання соціально-трудових відносин в організації.

 3. Колективний договір – основа соціального партнерства.

 4. Зарубіжний досвід соціального партнерства.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

1. Соціальне партнерство між суб’єктами соціально-трудових відносин не здійснюється у таких формах:

а) спільних консультацій;

б) колективних переговорів;

в) участі найманих працівників в управлінні виробництвом;

г) правильної відповіді немає.

2. Соціально-трудові відносини – це

а) це система взаємних погоджень, компромісів, угод і договорів між роботодавцями і найманими працівниками за участю держави;

б) це система взаємних погоджень, компромісів, угод і договорів між представниками влади і роботодавцями;

в) це система взаємовигідних відносин між роботодавцями і найманими працівниками;

г) це система впливу держави на взаємовідносини між роботодавцями і найманими працівниками.

3. Регулювання соціально-трудових відносин в організації здійснюється на такій основі:

а) договірній та адміністративній;

б) адміністративній;

в) колективній та адміністративній;

г) індивідуальній і колективній.

4. Організаційно-нормативним закріпленням соціального-партнерства в організації є:

а) колективний договір;

б) статут підприємства (організації);

в) договір найму;

г) вірна відповідь відсутня.

5. Колективний договір формується на основі таких принципів як:

а) рівноправність сторін;

б) свобода вибору питань для обговорення;

в) добровільність прийняття обов’язків;

г) проведення систематичного контролю і взаємної відповідальності.

Завдання 2

Наведіть приклад колективного договору.

Контрольні питання

1. Що представляє собою соціальне партнерство в організації?

2. Які основні функції соціального партнерства?

3.Як відбувається регулювання соціально-трудових відносин в організації?

4. Що представляє собою колективний договір?

Література: [17, 19,29, 32].


Практичне заняття № 15

Тема. Ефективність менеджменту персоналу

Мета: вивчення особливостей визначення ефективності менеджменту персоналу.

План

 1. Показники ефективності управління персоналом.

 2. Технологія аналізу ефективності управління персоналом.

3. Розрахунок витрат, що пов’язані з удосконаленням системи управління персоналом.

Завдання до практичних занять

Завдання 1

Назвіть основні показники ефективності менеджменту персоналу.

^ Контрольні питання

1. Що таке ефективність?

2. В чому полягає необхідність витрат на удосконалення системи управління персоналом.

Література: [, 10, 17, 19, 22].


^ 2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Поняття, цілі, організаційна структура і культура організації.

 2. Склад і структура персоналу.

 3. Управління персоналом: суть, завдання, основні принципи.

 4. Методи управління персоналом.

 5. Система управління персоналом.

6. Виникнення і розвиток управління людськими ресурсами.

7. Від управління персоналом до управління людськими ресурсами.

8. Теорія людського капіталу.

9. Психологічні особливості теорії поведінки особистості.

10. Поведінка особистості в групі.

11. Суть і різновиди дисципліни.

12. Механізм та методи управління дисципліною.

13. Управління трудовою дисципліною й поведінкою персоналу.

14. Історія розвитку кадрових служб.

15. Завдання та напрямки роботи служб управління персоналом.

16. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб.

17. Зміст, завдання та принципи кадрового планування.

18. Методи визначення потреб персоналу.

19. Види планів з питань персоналу.

20. Методи підбору персоналу, їх характеристика.

21. Суть контрактної форми найму.

22. Оптимізація чисельності персоналу.

23. Суть професійного розвитку та завдання управління ним.

24. Організаційна система професійного навчання.

25. Типи, етапи та цілі кар’єри.

26. Управління кар’єрою.

27. Організація професійно-кваліфікаційного просування виробничого персоналу.

28. Зміст управління використання персоналу.

29. Управління плинністю кадрів в організації.

30. Умови праці, їх регулювання.

31. Організація і способи звільнення персоналу.

32. Нормування праці.

33. Суть робочого часу, шляхи скорочення його витрат.

34. Гнучкі режими праці.

35. Поняття умов праці і необхідність їх поліпшення на підприємствах

36. Класифікація чинників складових рівень і стан умов праці

37. Загальна характеристика категорії тяжкості праці

38. Суть завдання оцінки персоналу.

39. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу.

40. Методи оцінки персоналу.

41. Модель оцінки працівників та їх праці.

42. Комплексна оцінка керівників та спеціалістів.

43. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу.

44. Управління мотивацією.

45. Організація мотивації на підприємстві.

46. Суть і функції соціального партнерства в організації.

47. Система регулювання соціально-трудових відносин в організації.

48. Колективний договір – основа соціального партнерства.

49. Зарубіжний досвід соціального партнерства.

50. Показники ефективності управління персоналом.

51. Технологія аналізу ефективності управління персоналом.

52. Розрахунок витрат, що пов’язані з удосконаленням системи управління персоналом


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Закон України від 24. 0.1995 р. №108/95-ВР "Про оплату праці" // Все для бухгалтера в торгівлі. - 2005. - №22. - С. 1-16.

2. Збірник законів України про працю / Упор. Болотіна Н.Б. - К.: Знання, 2006. - 349 с.

3. Кодекс законів про працю України: станом на 1 жовтня 2006 р. - К.: Паливода А.В., 2006. - 104 с.

4. Баєва О., Індивідуально-типологічний підхід у виявленні потреб людини як базисна основа мотивації // Персонал, 2005. - №9. - С. 81 - 84.

5. Бакирова Г.Х., Тренінг управления персоналом . - С.Пб.: Речь, 2005. - 400 с.

6. Бойко Ю.П. и др., Применение гибридной модели мотивации для управления персоналом медицинских учреждений / Бойко Ю.П., Путин М.Е., Лукашев А.М., Сурков С.А., Хрупалов А.А. Управление персоналом, 2005. - №17. - С. 38 - 41.

7. Борисова Е., Мотивируем по Херцбергу или О том, что лечить надо больного, а не болезнь//Служба кадров, 2006. - №9. - С. 17-20.

8. Варданян И., Мотивационная система персонала // Управление персоналом, 2006. - №5. - С. 21 - 24.

9. Караваєв І., Найтрадиційніший вид мотивації: Порядок преміювання працівників підприємства // Бізнес-консультант, 2007. - №1. - С. 32-33.

10. Кузнецький В., Заохочення і покарання // Галицькі контракти, 2005. - №16. - С. 44 - 46.

11. Ліфінцев Д.С., Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу //Актуальні проблеми економіки, економіки, 2006. - №2. - С. 154 - 158.

12. Верещагина Л.А., Психология потребностей и мотивации персонала / Л.А. Верещагина, И.М. Карелина. - 2-е изд., доп. - Х.: Изд-во «Гуманитарный

Центр», 2005. - 156 с.

13. Волнухина Е., Модель "Мотивація - стимул" является системой индивидуального подхода к каждому работнику / Е. Волухина, Ю. Мельник / Служба кадров. 2005. - №11. - С. 61 - 64.

14. Ильин Е.П., Мотивация и мотивы. - Спб: Питер, 2005. - 512 с.

15. Коваленко М.А., Менеджмент трудової активності працівників підприємства / М.А. Коваленко, І.І. Грузнов, Л.Є. Сухомлин. - Херсон: Олді-плюс, 2006. - 288 с.

16. Колпаков В.М., Стратегический кадровый менеджмент: Учеб. Пособие / В.М. Колпаков, Г.А. Дмитренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: МАУП, 2005. - 752 с.

17. Крушельницька О.В., Управління персоналом: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Кондор, 2006. - 308 с.

18. Менеджмент организиций: Учеб. пособ. / Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. - К.: КНТ, 2006. - 688 с.

19. Менеджмент персоналу: Навч. посіб./Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О. та ін. - К.: КНЕУ, 2005 - 398 с.

20. Мурашко М.І., Менеджмент персоналу: Навч.-практ. Посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 311 с.

21. Охріменко А.Г., Основи менеджменту: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2006. - 130 с.

22. Савельєва В.С., Управління персоналом: Навч. посіб./ В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. - К.: Професіонал. 2005. - 336 с.

23. Стадник В.В., Менеджмент: Підручник./ В.В. Стадник, М.А. Йохна. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Академвидав, 2007. - 472 с.

Додаткова

24. Арсеньєв Ю.Н. Управление персоналом. Технологии: Учеб. пособие для студентов вузов: под ред. Ю.Н.Арсеньева С.И. Шелобаева. – М. 2005.
25. Бізюкова І.В. Кадри управління – підбір та оцінка. М.: Економіка – 2005. – 212 с.

26. Темницкий А.Л., Справедливость в оплате труда как ценная ориентация и фактор трудовой мотивации //Социс, 2005. - №5. - С. 81 - 88.

27. Технологии корпоративного менеджмента: Учеб. Пособие / Ред. Мишурова И.В., Новосельская Н.Ф. - М.: МарТ, 2004. - 544 с.

28. Управління персоналом: Навч. посіб. / Виноградський М.Д., Бєляєва М.Д., Виноградська А.М., Шконова О.М. - К.: ЦНЛ, 2006. - 504 с.

29. Управління персоналом фірми : Навч. посіб. / Крамаренко В.І., Холод Б.І., Нагорська М.М.; Ред. Крамаренко В.І., Холод Б.І. - К.: ЦУЛ, 2003. - 271 с.

30. Уткин Э.А., Основы мотивационного менеджмента. - М.: ТАНДЕМ; ЭКМОС, 2000 - 352 с.

31. Хахалин А.В., Нематериальная мотивация ИТ-персонала // Управление персоналом, 2005. - №6. - С. 21 - 25.

32. Хміль Ф.І., Основи менеджмента: Підручник. - К.: Академвидав, 2005. - 608 с.


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності: 8.050107 – «Економіка підприємства».


Укладачі к. ек. н. доц. О.І. Маслак,

старш. викл. Н.Є. Гришко


Відповідальний за випуск зав кафедри економіки О.І. Маслак


Підп. до др. ____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк..____. Наклад_________ прим. Зам №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева,20.


Схожі:

Кременчуцький національний університет iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012/13 навчальному році. Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прийом
Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012/13 навчальному році. Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прийом
Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Кременчуцький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Національний університет «Львівська політехніка»
Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій)
Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи