Кременчуцький державний політехнічний університет icon

Кременчуцький державний політехнічний університет
Скачати 465.48 Kb.
НазваКременчуцький державний політехнічний університет
Сторінка1/2
Дата21.06.2012
Розмір465.48 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТМетодичні рекомендації

ЩОдо практичних занять і САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107 - “ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ”


Кременчук 2005


Методичні рекомендації щодо практичних занять і самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Моделювання економічної динаміки” для студентів зі спеціальності 8.050107-“Економіка підприємства”


Укладачі: к.е.н., доц. О.І. Маслак, старший викл. С.О. Кондратюк


Рецензент: к.т.н., доц.. В.Є. Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КДПУ
Протокол №___ від ____________2005 р.


Голова методичної ради проф. В.В.Костін


З М І С ТВступ……………...………………..............………………………………....4

 1. Загальні методичні рекомендації ………………………………….........8

 2. Теми лекцій та самостійної роботи………...…………………...............10

 3. Методичні рекомендації щодо вивчення тем курсу “Моделювання економічної динаміки”……………….…………….................................13

 4. Тематика практичних занять…...…………………..…………………....34

 5. Розв’язування типових задач з курсу “Моделювання економічної динаміки”…………...........................………………...............…...…......36

Список літератури……………….......…......…………..............................50


Підготовка спеціалістів напряму «Економіка підприємства» включає вивчення методів моделювання економічних процесів у динаміці та методів їх оптимізації. Знання цих методів сприяють прийняттю необхідних управлінських рішень у реальних виробничих ситуаціях.

Основне призначення економіки — забезпечення суспільства предметами споживання та послугами, котрі створюють умови для життя та безпеки людини, родини, суспільства, країни. У зв'язку з цим є сенс розглядати, досліджувати та моделювати соціально-економічні системи.

Зазначимо, що під соціально-економічною системою мають на увазі складну динамічну систему, що охоплює про­цеси виробництва, обміну, розподілу й споживання матеріальних та інших благ.

Економіка складається з елементів — господарських одиниць (підприємств, фірм, банків тощо). Надсистема економіки — при­рода та суспільство, дві її головні підсистеми — виробнича та фі­нансово-кредитна.

Об'єкт вивчення дисципліни «Моделювання економіки» — соціально-економічні системи, економіка та її підрозділи, окремі господарські одиниці, процеси, які в них відбуваються.

Предмет дисципліни — методологія та методика моделювання, математичні моделі реальних економічних (соціально-економіч­них) об'єктів та їх аналіз.

Методами, що їх використовують у моделюванні економіки (соціально-економічних систем), є синергетичний і системний аналіз економіки як складної нестабільної динамічної системи.

Основним інструментальним та ефективним методом дослі­дження систем є метод моделювання, тобто спосіб теоретичних і практичних дій, спрямованих на створення та використання мо­делей. А під моделлю можна розуміти образ реального об'єкта (процесу) в формі, в якій об'єкт (процес) описано знаковими засобами певною мовою, що відображає сут­тєві властивості модельованого об'єкта (процесу) й заміщує його в ході дослідження й управління. Метод моделювання грунтуєть­ся на принципі аналогії, тобто можливостях вивчення реального об'єкта не безпосередньо, а шляхом дослідження подібного йому й більш доступного цьому дослідженню об'єкта — його моделі. У подальшому йтиметься лише про економіко-математичне мо­делювання, тобто про опис соціально-економічних систем знако­вими математичними засобами.

Практичними завданнями економіко-математичного моделю­вання є: по-перше, аналіз економічних об'єктів і процесів; по-друге, економічне прогнозування, передбачення розвитку еконо­мічних процесів; по-третє, вироблення управлінських рішень на всіх рівнях господарської ієрархії управління.

Зміст навчальної дисципліни

У процесi вивчення даної дисциплiни студенти повиннi набути практичних навичок моделювання економічних процесів у динаміці, находження їх оптимальних варіантів.

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни «Моделювання економічної динаміки» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок побудови та аналізу математичних моделей розвитку економічних процесів.

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна “Моделювання економічної динаміки” є логічним продовженням циклу дисциплін, що вивчаються студентами економічних спеціальностей, тому що вона базується на знаннях курсу “Математика для економістів”, “Математичне програмування”, “Економетрія”, “Економічний аналіз”.

Знання, одержані протягом вивчення дисципліни “Моделювання економічної динаміки”, використовуються для моделювання та оптимізації економічних процесів під час виконання дипломних робіт.


У результаті вивчення дисципліни студент повинен


знати:

 1. принципи моделювання економічних процесів;

 2. що таке лінійні динамічні процеси;

 3. що таке рівновага та нерівновага, стійкість та нестійкість динамічних моделей економіки;

 4. приклади нелінійних динамічних моделей економічних систем;

 5. якісні методи аналізу економічних систем;

 6. стохастичні моделі економічної динаміки;

 7. поняття виробничої функції;

 8. поняття функції корисності;

 9. моделі економічних змін та їх аналіз;

 10. синергетичний підхід у моделюванні та аналізі економічних процесів;уміти:


 1. будувати лінійні моделі типових економічних процесів;

 2. проводити обчислення за лінійною моделлю взаємозаліку боргів підприємств;

 3. проводити обчислення за моделлю оцінювання ринкової вартості підприємства;

 4. використовувати двофакторні виробничі функції типу функції Леонтьєва, Кобба-Дугласа, лінійної, Аллена, CES, Солоу та інші;

 5. проводити обчислення за моделлю поведінки споживачів, використовувати рівняння Слуцького ;

 6. проводити обчислення за моделлю поведінки фірми-виробника на конкурентних ринках;

 7. проводити обчислення за моделями взаємодії споживаів і виробників типу Еванса і Вальраса;

 8. розв’язування задачі з моделями міжгалузевого балансу;

 9. проводити обчислення за класичною моделлю ринкової економіки;

 10. використовувати модель Кейнса;

 11. використовувати модель Солоу.1 Загальні методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ


  1. Завдання самостійної роботи студентів


Курс “Моделювання економічної динаміки” може бути вивчений лише в процесі систематичної роботи над ним протягом усього семестру.

Враховуючи значний обсяг матеріалу з курсу, значну його частину студенти вивчають самостійно. Приступаючи до вивчення курсу, перш за все необхідно ознайомитись з програмою та її змістом, основними питаннями кожної теми та послідовністю їх вивчення.

Вивчення дисципліни рекомендується вести за окремими темами. Ознайомившись зі змістом теми, її особливостями за конспектом лекцій, слід приступити до першого читання. При цьому не треба особливо затримуватись на окремих деталях, а старатися отримати загальне уявлення про викладені теми, відмічаючи важкі та незрозумілі місця. Після цього можна приступити до детального вивчення матеріалу за рекомендованим підручником або навчальним посібником.

Як основні джерела під час вивчення курсу рекомендується використовувати підручники 1,2,3,4,5,6,7. Для більш глибокого вивчення окремих питань студенти можуть використовувати інші навчальні посібники, наведені в цих методичних вказівках.

Для кращого засвоєння й запам'ятовування матеріалу студенту належить вести конспект зі стислим описом розглянутих питань. Після вивчення тем даного розділу необхідно вміти відповідати на контрольні питання, які акцентують увагу на найбільш важливих матеріалах теми.

Отримання комплексних знань можливе лише за умови постійної самостійної роботи студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен вести конспект самостійного опрацьованого матеріалу, котрий стане доповненням конспекту курсу лекцій. Рекомендується вести словничок термінів.

Основні форми самостійної роботи з курсу:

 • комплексне вивчення конспекту лекцій;

 • опрацювання основної та додаткової літератури;

 • виконання контрольної роботи з тем з використанням додаткової літератури
  1. Лекції


Відповідно до навчального плану з даного курсу передбачені лекції. Лекційний матеріал курсу охоплює всі основні питання даної дисципліни, але у стислій формі.  1. ^ Практичні заняття


Важлива роль у освоєнні даного курсу відведена практичним заняттям.

На практичні заняття винесені теми, котрі потребують детального аналізу для більш глибокого та систематизованого вивчення змісту навчального матеріалу. Окремі питання можуть стати темами рефератів. Для набуття практичних навичок аналізу та планування витрат підприємства на практичних заняттях значне місце відведене розв’язуванню задач.


^ 2 ТЕМАТИКА КУРСУ ЛЕКЦІЙ
теми

Найменування теми (модуля).

Основні питання лекцій і їх зміст.

Завдання для самостійної роботи.

Денна форма

Заочна форма

Застос.

ТЗН,

НП

Література

(№ за пере-

ліком)

Лекції (год.)

Сам. роб. (год.)

семестр

Лекції

(год.)

Сам. роб.

(год.)

семестр1^ МОДУЛЬ №1

Економіка як об’єкт моделювання

Деякі аспекти економіки та її структури як об’єкта моделювання. Економічні колізії та моделювання економіки. Еволюційна економіка. Синергетична економіка. Лінійні та нелінійні математичні моделі економіки.2

491,2,3,4, 6,7

2

Прикладні математичні моделі економічної динаміки

Модель взаємозаліку боргів підприємств. Модель оцінювання ринкової вартості підприємств.

2

4

9

2.4.5,6,8,9

3

Виробничі функції

Економічний зміст виробничої функції. Двофакторні виробничі функції. Макроекономічні вироб-ничі функції.

2

4

9

1,2,4,5,6,8,9

4

Моделі поведінки споживачів

Переваги споживача та його функція користності. Рівняння Слуцького.

2

4

9

1,2,3,4,5,6,

8,9

5

^ МОДУЛЬ №2

Моделі поведінки виробників

Модель фірми. Поведінка фірми на конкурентних ринках. Рівно-вага за Курно та за Стакельбергом.

2

4

9

2,3,4,5,7,8,9

6

Моделі взаємодії споживачів і виробників

Модель Еванса.

Модель Вальраса.

2

4

9

1,2,4,5,6,7,8,9


7

Модель міжгалузевого балансу

Принципова схема міжгалузевого балансу. Коефіцієнти прямих та повних матеріальних витрат. Розв’язування задач з моделлю міжгалузевого балансу. Міжга-лузеві балансові моделі в аналізі економічних показників.249

1,2,3,4,5,6,7,8,9

8

Класичні макроекономічні мо-делі

Класична модель ринкової економіки.

Модель Кейнса.

2

4

9

2,4,5,8,9

9Односекторні нелінійні моделі макроекономіки

Модель Солоу. Перехідний режим у моделі Солоу. “Золоте правило” економічного зростання.

2

4

9

2,4,5,8,9
^ Усього годин:

18

36

- 1. ^ Методичні рекомендації щодо вивчення тем курсу „Моделювання економічної динаміки”Тема 1 Економіка як об’єкт моделювання


План

    1. Деякі аспекти економіки та її структури як об’єкта моделювання.

    2. Економічні колізії та моделювання економіки.

    3. Еволюційна економіка.

    4. Синергетична економіка.

    5. Лінійні та нелінійні математичні моделі економіки.


Контрольні питання та теми для обговорення

 1. Об'єкт дисципліни «Моделювання економіки».

 2. Предмет дисципліни «Моделювання економіки».

 3. Методи, що використовуються в моделюванні економіки.

 4. Особливості економіки як об'єкта моделювання.

 5. Поясніть сутність дефініції «економіка як кібернетична система».

 6. Обгрунтуйте твердження, згідно з яким економіка характеризується як слабоформалізована система.

 1. Сутність процесів, що відбуваються в перехідній економіці.

 2. Поясніть, що, на вашу думку, є характерним для економіки: стаціонарний стан чи постійні зміни, еволюція соціально-економічного буття?

 3. Обгрунтуйте сутність поняття «ефективно функціонуюча економіка».

 1. Поясніть, що може, а чого не здатний реалізувати ринок.

 2. Сутність нової парадигми в економічній теорії.

 3. Економіка та її взаємодія з політикою та культурою.

 4. Поясніть, що може означати термін «суб'єктивність економіки».

 5. Поясніть, що є причиною генерування нової інформації в соцально-економічній системі.

15. Розкрийте поняття «блок зворотних зв'язків» в економіці та підприємництві.

 1. Перелічіть основні проблеми, що виникають у макро- та мікро-економічному аналізі.

 2. Розкрийте сутність концепції «еволюційна економіка».

 3. Поясніть сутність концептуальних положень, що утворюють поняття «синергетична економіка».

19. Поясніть, чому економіці внутрішньо притаманні невизначенність і ризик.

 1. Перелічіть основні системні характеристики економічних рішень.Сутність цих системних характеристик.Завдання для самостійної роботи

1. Сутність проблем, що виникають у процесах макроекономічного аналізу.

 1. Основні аспекти та концептуальні засади еволюційної теорії економічного розвитку.

 2. Основні концептуальні підходи синергетичної економіки.

 3. Теорія ризику та її роль у розвитку економічної теорії та в практиці господарювання.

 4. Сутність проблем, що виникають у дослідженні олігопольних ринків.

 5. Павутиноподібна модель.


Теми рефератів

 1. Взаємодія суспільства та економічної системи, їх формалізація.

 2. Проблеми побудови концептуальної моделі управління економічними об'єктами та процесами з урахуванням взаємодії із суспільством і біологічним середовищем.

 3. Сутність категорії мети в діяльності економічних систем та її формалізація для здійснення кількісного аналізу.

 4. Формалізація процесів функціонування окремих економічних систем у категоріях «цілі» й «засоби».

 5. Ринковий інтерес та суспільна доцільність. Аспекти їх концептуалізації та графічного подання.

 6. Механізм формування цілей та критеріїв функціонування економічного об'єкта.

 7. Конкуренція в економіці та її роль у генеруванні нової інформації.

 8. Роль державного регулювання економіки та концептуальні моделі різних варіантів втручання держави у ринковий механізм.

 9. Проблеми формалізації інвестування соціально-економічної сфери. Інвестиції в освіту та науку, підходи до їх кількісного оцінювання.

10. Моделювання економічних процесів розвитку з урахуванням надійності.


Тема 2 Прикладні математичні моделі економічної динаміки

План

1. Модель взаємозаліку боргів підприємств.

2. Модель оцінювання ринкової вартості підприємства.


Контрольні питання та теми для обговорення

 1. Поясніть, що спільного мають та чим відрізняються наведені в даному розділі економіко-математичні моделі.

 2. Охарактеризуйте основні гіпотези та припущення, покладені в основу побудови моделі рекламної кампанії.

 3. Цілі та припущення, які становлять підґрунтя кількісного ана­лізу проблеми взаємозаліку боргів підприємств.

 4. Висвітліть концептуальні положення (гіпотези), покладені в основу моделі оцінювання ринкової вартості підприємств.

 5. Сутність методологічних та методичних аспектів, покладених в основу моделі вибору інвестиційного проекту з множини аль­тернативних варіантів.

 6. Поясніть сутність концептуальних засад, на які спирається проблематика прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику.


Завдання для самостійної роботи

 1. Альтернативні підходи у моделюванні оцінювання ринкової вартості підприємств. Наведіть приклади.

 2. Поясніть сутність та математичний апарат урахування фактора часу в фінансових операціях.

 3. Поясніть сутність методології та методики аналізу і врахування ризику фінансових операцій. Наведіть приклади.

4. Методи коригування норми дисконту з урахуванням ризику, їх сутність.

5. Поясніть, як обчислюються майбутні грошові потоки у вигляді серії сплат довільної величини, що генеруються початковими інвести­- ціями. Наведіть приклади.

6. Основні принципи та кроки імітаційного моделювання інвести­ційних ризиків. Наведіть приклади.

 1. Назвіть основні методи аналізу інвестиційних проектів. Поясніть, у чому полягає сутність методу чистої теперішньої вартості та що по­кладено в основу математичної моделі цього методу.

 2. Основні аспекти врахування взаємозв'язків між політичним ризиком, валовим внутрішнім продуктом та зовнішнім боргом країни. Назвіть основні підходи щодо моделювання та опрацювання цих залежностей.

 3. Сутність моделі вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів. Розв'язання прикладних задач, побудова алгоритму та створення комп'ютерної програми, що реалізує багатокрокову процедуру послідовного відсіювання альтернативних варіантів проекту та вибір одного з них. Розв'язання конкретних прикладів. Аналіз отри­маних результатів.


  1   2

Схожі:

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти I науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи