Кременчуцький національний університет icon

Кременчуцький національний університет
Скачати 281.97 Kb.
НазваКременчуцький національний університет
Дата01.06.2012
Розмір281.97 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М. ОСТРОГРАДСЬКОГО
Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОдо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМТСВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107-„ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ”


Кременчук 2010


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107 - „Економіка підприємства”


Укладачі к.е.н., доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко

Рецензент к.т.н., доц. В.Є. Черніченко

Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КНУ


Протокол №___ від ____________2010 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко

З М І С ТВступ……………...………………....................…………………………………....4

1 Загальні методичні рекомендації …………………………………….................5

2 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи……….....................7

3 Завдання щодо самостійної роботи з вивчення тем курсу “Управління потенціалом підприємства”……………………….………………………………9

4 Тестові завдання з курсу “Управління потенціалом підприємства” (поточний контроль)…………………………………………………………………………..16

Список літератури…………………...............…......…………..............................27


ВСТУП

Курс „Управління потенціалом підприємства” може бути вивчений лише в процесі систематичної роботи над ним протягом усього семестру. Враховуючи значний обсяг матеріалу з курсу, значну його частину студенти вивчають самостійно. Приступаючи до вивчення курсу, насамперед необхідно ознайомитися з програмою та її змістом, основними питаннями кожної теми та послідовністю їх вивчення.

Мета курсу: засвоєння теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи.

Завдання курсу: вивчення новітніх підходів до управління формуванням, розвитком, конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, результативністю його використання за сучасними соціально-економічними критеріями; набуття вмінь обґрунтовувати і використовувати механізми запобігання кризі та антикризового управління суб’єктами господарювання.

^ Предмет: методи і процеси управління потенціалом підприємства.

Отримання комплексних знань можливе лише за умови постійної самостійної роботи студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен вести конспект самостійного опрацьованого матеріалу, котрий стане доповненням конспекту курсу лекцій. Рекомендується вести словничок термінів.

Основні форми самостійної роботи з курсу „Управління потенціалом підприємства”:

 • комплексне вивчення конспекту лекцій;

 • опрацювання основної та додаткової літератури;

 • виконання індивідуальних завдань.1 Загальні методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1.1 Завдання самостійної роботи студентів

Вивчення дисципліни рекомендується вести за окремими темами. Ознайомившись зі змістом теми, її особливостями за конспектом лекцій, слід приступити до першого читання. При цьому не треба особливо затримуватись на окремих деталях, а намагатися отримати загальне уявлення про викладені теми, відмічаючи важкі та незрозумілі місця. Після цього можна приступати до детального вивчення матеріалу за рекомендованим підручником або навчальним посібником.

Як основні джерела, під час вивчення курсу рекомендується використовувати підручники, які містяться у списку літератури під номерами: 2, 3, 7. Для більш глибокого вивчення окремих питань студенти можуть використовувати інші навчальні посібники, наведені в цих методичних вказівках.

Велику увагу необхідно приділяти періодичним виданням, зокрема, газеті "Бізнес", журналам: „Економіст”, „Актуальні проблеми економіки”, „Все про бухгалтерський облік”, „Вопросы экономики”.

Для кращого засвоєння й запам’ятовування матеріалу студентам належить вести конспект зі стислим описом розглянутих питань. Після вивчення тем даного розділу необхідно відповісти на запитання для самоперевірки. Запитання для самоперевірки акцентують увагу на найбільш важливих матеріалах теми. У розділі 4 наведено тести самоконтролю.


1.2 Лекції

Відповідно до навчального плану з даного курсу передбачені лекції, які читаються для студентів денної форми навчання протягом семестру та в період настановчих та екзаменаційних сесій – для студентів заочної форми навчання.

Лекційний матеріал курсу для студентів денної форми навчання охоплює всі основні питання та проблеми проектного аналізу, але у зв’язку з дефіцитом часу дає лише основні настанови та частково – фактичні дані.


^ 1.3 Практичні заняття

Важлива роль у освоєнні даного курсу відведена практичним заняттям.

На практичні заняття винесені теми, котрі потребують детального аналізу для більш глибокого та систематизованого вивчення змісту навчального матеріалу. Окремі питання можуть стати темами рефератів.


1.4 Консультації

Якщо під час вивчення курсу, розв’язання задач, написання реферату виникають труднощі, студентам необхідно звертатися за консультацією до викладача, який веде курс. Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату має підготовка обґрунтованих студентом запитань з матеріалу, що вивчається. Якщо студент піде на консультацію непідготовленим, мета консультаційного заняття не буде досягнута.


1.5 Залік

До складання заліку допускаються студенти, які виконали всі завдання і не мають академічної заборгованості за минулу заліково-екзаменаційну сесію.


^ 2 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИпорТЕМА

Денна форма

Заочна форма
Кількість годин

лекцій


Кількість

годин

сам. роб.


Кількість годин

лекцій


Кількість

годин

сам. роб.


1

2

3

4

5

6

1

Тема 1Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства

2

2

1

2

2

Тема 2Оптимізація структури потенціалу підприємства

2

3

0,5

3

3

Тема 3 Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

2

3

0,5

3

4

Тема 4 Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами

1

3

0,5

3

5

Тема 5 Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства

1

3

0,5

3

6

Тема 6 Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства

2

2

1

2

7

Тема 7 Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства

2

3

0,5

2

8

Тема 8 Система антикризового управління потенціалом підприємства

1

3

0,5

2

9

Тема 9 Механізми та інструменти протидії кризовим процесам

1

3

1

2

10

Тема 10Управління результативністю використання потенціалу підприємства

1

3

0,5

3

11

Тема 11 Проектування систем управління потенціалом на підприємствах

1

3

0,5

3

12

Тема 12 Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства

1

3

0,5

3

13

Тема 13 Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і впровадження систем управління потенціалом підприємств

1

2

0,5

2

УСЬОГО

18

36

8

36


^ 3 ЗАВДАННЯ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ „УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ”


Тема № 1 Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства

1. Сутність потенціалу підприємства. Необхідність управління потенціалом.

2. Різновиди управління потенціалом підприємства.

 1. Система управління потенціалом підприємства.

 2. Умови і принципи управління потенціалом підприємства.

Питання для самоперевірки

 1. Поясніть поняття:

«технологія управління»,

«техніка управління»,

«потенціал підприємства»

2. Що означає властивість цілісності системи стосовно потенціалу підприємства?

3. Назвіть основні передумови формування та розвитку потенціалу підприємства. Поясніть ієрархію їхнього визначення.

4. Які основні принципи організації організацій і принципи організації людей?

Література [3,с.10-29; 4, с.11-18; 7, с.15-18; 9, с.13-15].


Тема № 2 Оптимізація структури потенціалу підприємства

 1. Структура і функції потенціалу підприємства.

 2. Оцінка елементів потенціалу підприємства.

 3. Оцінка перспективних можливостей розвитку потенціалу підприємства.

Питання для самоперевірки

1.Охарактеризуйте потенціал підприємства як економічну категорію. Які його характерні риси?

2. Які складові діяльності персоналу підприємства задіяні у створенні його потенціалу?

3. Графоаналітична модель потенціалу підприємства.

Література [3,с.29-35; 4, с.25-30; 7, с.21-27; 2, с.14-20].


Тема № 3 Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

 1. Принципи визначення вартості і фактори, що впливають на формування потенціалу підприємства.

 2. Управління вартістю підприємства.

 3. Ключові фактори вартості.

 4. Формування цільових нормативів.

Питання для самоперевірки

 1. В чому полягає суть процессу оцінки потенціалу підприємства? Які системи вимірювання зазвичай для цього застосовують?

 2. Що таке вартість? Чому вона має велику кількість модифікацій?

 3. Що таке споживча вартість? Чи може вона дорівнювати ринковій?

 4. З яких етапів складається процес оцінки вартості об’єкта власності? Чи регламентується цей процес нормативно-правовими актами? Чому?

Література [3,с.36-45; 4, с.39-50; 7, с.27-41;9, с.16-25 ].


Тема № 4 Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами

 1. Інформаційне забезпечення системи управління потенціалом підприємства.

 2. Автоматизація управління потенціалом підприємства.

 3. Використання прикладних систем в управлінні потенціалом підприємства.

Питання для самоперевірки

 1. Сутність інформації та її роль в інформаційному забезпечені підприємства?

 2. Джерела інформації та особливості їх формування й використання за умов автоматизованої обробки даних.

 3. Що таке інформаційне забезпечення?

Література [4, с.50-61; 7, с.42-53;9, с.42-53; 2, с.31-40 ].


Тема № 5 Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства

 1. Характеристика техніко-технологічного потенціалу (ТТПП) підприємства.

 2. Управління матеріальними потоками виробничої системи.

 3. Управління матеріально-технічними ресурсами и виробничими запасами.

 4. Оцінка ефективності управлення матеріальними потоками.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні принципи управління матеріальними запасами?

 2. У чому полягає різниця між матеріальними ресурсами та матеріальними витратами?

 3. Охарактеризуйте систему показників, що застосовуються для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів.

 4. ^ Які моделі управління матеріальними запасами вам відомі?

Література [4, с.61-73; 7, с.75-81;9, с.53-67;10, с.6-160].


Тема № 6 Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства

1.Соціально - трудова система підприємства.

2.Формальні і неформальні відносини. Трудові конфлікти: причини і моделі рішення.

3.Соціальний розвиток колективу і охорона зовнішнього середовища.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте основні складові трудового потенціалу підприємства.

 2. Які показники характеризують трудовий потенціал?

 3. Які існують системи критеріальних показників оцінки ефективності роботи пероналу?

Література [2, с.40-46; 3,с.45-59;7, с.85-91;9, с.67-70; ].


Тема № 7 Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства

1.Управління конкурентоспроможністю як елемент загального менеджменту підприємства.

2.Методика оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

3.Стратегічний аналіз в управлінні конкурентоспроможністю підприємства.

Питання для самоперевірки

1.Дайте визначення поняття “конкурентоспроможність потенціалу підприємства”. Наведіть приклади підприємств, що знаходяться на різних рівнях конкурентоспроможності потенціалу.

2. Методи оцінювання конкурентоспроможності потенціалу.

3. Прикладні моделі оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Література [2, с.20-39; 3,с.60-66; 4, с.74-80;7, с.92-99].


Тема № 8 Система антикризового управління потенціалом підприємства

 1. Теорія і практика застосування діагностичних методів на підприємствах.

 2. Експертні системи в діагностиці підприємства.

 3. Ієрархічні системи експертної діагностики.

 4. Методологія вибору критерію оцінки фаз життєвого циклу.

Питання для самоперевірки

1.Коли підвищується ймовірність і небезпека кризи?

2.Які існують ознаки антикризового управління?

3. Як співвідносяться управління функціонуванням організації й управління її розвитком?

4. Що таке життєздатність організації?

5. Які фактори розвитку організації характеризують небезпеку кризи?

Література [1,с.5-202;2, с.47-52; 3,с.67-72; 7, с.100-107; ].


Тема № 9 Механізми та інструменти протидії кризовим процесам

1. Показники ефективності використання.

2. Управління розвитком підприємства.

3. Моніторинг управлінських рішень.

Питання для самоперевірки

 1. Які існують передумови антикризового управління?

 2. Які фактори можуть бути причинами кризових ситуацій? Чому?

 3. У чому полягає особливість прогнозування в антикризовому управлінні?

 4. З яких етапів складається процес розробки адаптивних планів?

 5. Охарактеризуйте основні фактори антикризового управління.

 6. Охарактеризуйте основні принципи антикризового управління.

Література [1,с.202-490; 2, с.55-62; ].


Тема № 10 Управління результативністю використання потенціалу підприємства

1.Показники ефективності використання.

2.Управління розвитком підприємства.

3.Моніторинг управлінських рішень.

Питання для самоперевірки

 1. Які завдання ставляться перед аналізом прибутку підприємства?

 2. Назвіть джерела інформації для аналізу прибутку та охарактеризуйте їх.

 3. Поясніть, як формується прибуток підприємства.

 4. Що таке трендовий аналіз прибутку?

Література [2, с.67-75; 3,с.72-81; 7, с.116-119, 9, с.70-85;].


Тема № 11 Проектування систем управління потенціалом на підприємствах

 1. Види систем управління підприємством.

 2. Принципи проектування.

 3. Організаційна система і ефективність використання потенціалу.

Питання для самоперевірки

  1. Які основні показники, що характеризують стан майна підприємства?

  2. На яких принципах формується система управління потенціалом?

  3. Вкажіть напрями вдосконалення систем управління потенціалом на підприємствах .

Література [2,с.76-81; 3,с.95-106; 7, с.120-131; 6,с.54-83].


Тема № 12 Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства

 1. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства.

 2. Формування інноваційної стратегії.

 3. Стадії інноваційного менеджменту.

 4. Сутність і принципи реінжинірингу.

Питання для самоперевірки

1. Якому вченому належить найбільший внесок у розвиток теорії інновацій і чому?

2. Охарактеризуйте складові життєвого циклу продукції.

3. Що являє собою система інноваційного управління підприємством у загальному розумінні?

4. Дайте визначення катерогії «інноваційний потенціал» та його складовим.

Література [2,с.92-107; 3,с.126-141; 9, с.125-149].


Тема № 13 Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і впровадження систем управління потенціалом підприємств

 1. Інвестиційна політика підприємства.

 2. Механізм забезпечення ефективності інвестиційної діяльності.

 3. Вплив регіонального розвитку на ефективність управління потенціалом.

 4. Економічна безпека підприємства.

Питання для самоперевірки

  1. Створення і впровадження нововведень як спосіб відтворення потенціалу підприємства.

  2. Основний стан інноваційної діяльності підприємства щодо відтворення потенціалу.

  3. Концепція удосконалення управління потенціалом підприємства та його складовими.

  4. Фінансово-економічне забезпечення систем управління вдосконаленням і впровадженням потенціалу.

Література [2,с.178-201; 3,с.154-189; 7, с.235-283].


^ 4 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ „УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА”

(ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ)

    1. Потенціал підприємства як економічна система включає:

а) ресурси і зв’язки між ними;

б) сукупність відділів і виробничих підрозділів;

в) зовнішнє оточення і внутрішні процеси, а також їхню взаємодію;

г) внутрішні граничні можливості підприємства при використанні всіх наявних ресурсів.

    1. ^ Властивість цілісності систем означає:

а) первинність цілого, яке можна поділяти на компоненти;

б) первинність компонентів, з яких складається єдине ціле;

в) тотожність властивостей системи сумі властивостей її компонентів;

г) неможливість розчленування цілого на окремі складові частини.

    1. ^ Економія ресурсів споживачів за рахунок підвищення якості – пріоритетний напрямок:

а) системного підходу до формування потенціалу підприємства;

б)маркетингового підходу до формування потенціалу підприємства;

в) поведінкового підходу до формування потенціалу підприємства;

г) ситуаційного підходу до формування потенціалу підприємства.

    1. ^ Елементами відтворювального підходу до формування потенціалу є:

а) застосування випереджальної бази порівняння показників;

б)забезпечення технічної й інформаційної сумісності елементів потенціалу;

в) розробка нормативів по окремих елементах потенціалу;

г) підвищення якості продукції відповідно з вимогами споживачів.

    1. ^ Формування потенціалу підприємства будь-якого рівня є результатом:

а) взаємодії ресурсів, які залучаються до господарської діяльності;

б) впливу керуючої системи на керовану;

в) розподілу фінансових ресурсів по факторах виробництва;

г) реінвестування прибутку.

^ 6. Існують наступні ознаки класифікацій сутності потенціалу підприємства:

а) за об’єктами дослідження;

б) за характером реагування на зміни;

в) за цілями формування;

г) залежно від перспектив розвитку бізнесу.

^ 7.Характер виробничих приміщень підприємства визначають його:

а) технічні ресурси;

б) технологічні ресурси;

в) просторові ресурси;

г) фінансові ресурси.

^ 8.Блок діяльності персоналу включає такі складові:

а) організаційну, виробничу, наукову;

б) аналітичну, виробничу, комунікаційну;

в) комерційну, виробничу, управлінську;

г) аналітичну, виконавчу, організаційну.

^ 9.До об’єктивних складових потенціалу підприємства відносять:

а) виробничий потенціал;

б) науково-технічний потенціал;

в) управлінський потенціал;

г) кадровий потенціал.

^ 10. До суб’єктивних складових потенціалу підприємства відносять:

а) інноваційний потенціал;

б) фінансовий потенціал;

в) інфраструктурний потенціал;

г) маркетинговий потенціал.

^ 11.Міра того, скільки покупець буде готовий заплатити за оцінювану власність – це:

а) ціна;

б) вартість;

в) витрати;

г) собівартість.

^ 12.Властивості підприємства як товару:

а) корисність;

б) цілісність;

в) нестаціонарність;

г) усі перераховані вище.

13.Підприємство в оцінній діяльності виступає як:

а) об’єкт різних угод;

б) суб’єкт різних угод;

в) товар;

г) усе перераховане вище.

^ 14.Вартість підприємства як сформованого єдиного цілого - це:

а) інвестиційна вартість;

б) вартість діючого підприємства;

в) утилізаційна вартість;

г) ліквідаційна вартість.

^ 15.При наявності декількох подібних чи відповідних об’єктів той, який має найменшу ціну, користується найбільшим попитом – загальна суть принципу:

а) заміщення;

б) відповідності;

в) прогресії і регресії;

г) корисності.

^ 16.Поняття «інформаційне забезпечення» (ІЗ) виникло у зв’язку з розвитком:

а) інформаційних ситсем управління;

б) комп’ютерних систем управління;

в) автоматизованих систем управління;

г) усі відповіді вірні.

^ 17.У структурі інформаційного забезпечення інформаційна база поділяється на:

а) вхідна та вихідна інформація;

б) позамашинна та машинна;

в) проміжна та оперативна;

г) додаткова та результативна.

^ 18.Основним носієм позамашинної інформаційної бази економічної інформації є:

а) основний документ;

б) обліковий документ;

в) нормативний документ;

г) первинний документ.

^ 19.За умов автоматизації висуваються такі вимоги:

а) системність;

б) точність;

в) оперативність;

г) усі відповіді вірні.

20.Технологічні засоби автоматизації аналітичних робіт поділяються на:

а) інструментальні та комунікаційні;

б) інформаційні та комунікаційні;

в) ручні та автоматизовані;

г) основні та другорядні.

^ 21.Системи управління витратами на підприємстві розрізняють за такими ознаками:

а) виробничим профілем підприємства;

б) наявністю чи відсутністю нормативних витрат;

в) масштабом виробництва;

г) повнотою охоплення витрат за калькулюванням.

^ 22. За підходом до структури плану рахунків розрізняють такі дві системи рахунків:

а) загальну та пов'язану;

б) синтетичну та аналітичну;

в) автономну та інтегровану;

г) інтеґровану та пов'язану.

^ 23. Об 'єктом управління витратами є:

а) функції обліку та аналізу витрат;

б) функції прогнозування і планування витрат;

в) господарська діяльність підприємства з погляду здійснення витрат;

г) функції мотивації та організації.

^ 24.До основних методів розроблення норм і нормативів належать:

а) розрахунково-аналітичний метод;

б) факторний метод;

в) досвідно-статистичний метод;

г) динамічно-статистичний метод.

г) усі відповіді вірні.

^ 25. Нижньою межею ціни на продукцію підприємства може бути:

а) виробнича собівартість;

б) повна собівартість;

в) собівартість за змінними витратами;

г) собівартість за прямими витратами.

^ 26.Персонал підприємства - це:

а) працівники, які мають значний стаж роботи на підприємстві:

б) працівники, які мають високий рівень кваліфікації;

в) постійні працівники, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навички роботи;

г) промислово-виробничий персонал підприємства.

^ 27. Кваліфікація - це:

а) сукупність спеціальних знань і практичних навиків, які визначають підготовленість працівника виконувати професійні функції певної складності;

б) категорія, яка характеризує відносно вузький вид робіт і вимагає додаткових специфічних знань;

в) категорія, що відображає якість і складність праці;

г) правильна відповідь відсутня.

^ 28. Продуктивність праці - це:

а) показник, що характеризує ефективність праці;

б) здатність праці випускати певну кількість продукції за одиницю часу;

в) сукупність властивостей людини як робочої сили;

г) затрати живої праці.

^ 29. Показниками руху робочої сили на підприємстві є такі коефіцієнти:

а) обороту робочої сили щодо прийому;

б) завантаження робочої сили в часі;

в) обороту робочої сили щодо звільнення;

г) плинності.

^ 30. Кадрова політика підприємства - це:

а) система підготовки керівників найвищої кваліфікації;

б) сукупність заходів щодо розв’язання соціальних проблем колективу;

в)сукупність працівників різних категорій та перспективи зміни структури;

г)система заходів щодо забезпечення кожного робочого місця персоналом відповідної професії, спеціальності, кваліфікації.

^ 31. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на :

а) дешеві канали збуту;

б) низькі витрати;

в) стандартизацію товарів;

г) диференціацію товарів.

^ 32. Пряме порівняння окремих індикаторів конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків порівнюваних підприємств – це зміст методу:

а) рангів;

б) різниць;

в) балів;

г) моделювання.

^ 33. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:

а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;

б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання;

в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз досвіду, аналіз результатів;

г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання.

^ 34. SWOT –аналіз потенціалу підприємства націлений:

а) на максимальне задоволення потреб споживачів;

б) на забезпечення максимальної ефективності використання потенціалу;

в) на визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції підприємства на ньому;

г) на виявлення сил і слабостей, загроз і можливостей з метою розвитку сил у відповідності з обмеженими можливостями.

^ 35.Антикризове управління — це:

а) управління, у якому під тиском запланованих чи випадкових факторів поставлено певним чином передбачення небезпеки кризи;

б) управління, у якому під тиском запланованих чи випадкових факторів поставлено певним чином передбачення підвищення негативних наслідків кризи;

в) управління соціально-економічною системою;

г) вірна відповідь відсутня.

^ 36. Необхідність антикризового управління визначається, у першу чергу:

а) цілями розвитку;

б) цілями і завданнями розвитку;

в) завданнями розвитку;

г) напрямками та шляхами розвитку.

^ 37. Виникаючі в практиці управління завдання за своєю суттю є:

а) функціональні та оперативні;

б) оперативні та комплексні;

в) функціональні та ситуацйні;

г) оперативні та ситуаційні.

^ 38. Об'єктні проблеми — це:

а) те, що необхідно розглянути суб'єкту управління для ухвалення рішення;

б) перевищення допустимих відхилень від заздалегідь визначених меж;

в) те, що для системи управління більш високого рівня ієрархії є оперативною проблемою;

г) усі відповіді вірні.

^ 39. До основних функцій управління належать:

а) статус-кво фірми;

б) реакція на проблемну ситуацію;

в) проблемна ситуація ліквідована;

г) усі відповіді вірні.

^ 40.Джерелами кризових (проблемних) ситуацій можуть бути:

а) дії засобів масової інформації;

б) фінансово-економічна діяльність;

в) зміна керівництва;

г) поломки машин і аварії на виробництві.

^ 41. До внутрішніх факторів, що залежать від організації роботи самої фірми, не відносять:

а) різке зменшення державного замовлення;

б) напрямок і принципи її діяльності;

в) якість і рівень використання маркетингу;

г)виникнення збитків підприємства в зв'язку з незадовільною організацією роботи з ринком.

^ 42. Особливістю прогнозування в антикризовому менеджменті є та обставина, що прогнозування носить:

а) перемінний характер;

б) релевантний характер;

в) спадний характер;

г) постійний характер.

^ 43. Функціональні методи управління базуються на:

а) адаптивних планах;

б) виробничих планах;

в) звичайних планах;

г) складних та простих планах.

^ 44. Якість продукції як економічна категорія характеризує:

а) міру задоволення певної потреби, яка виявляється у споживанні;

б)ефективність споживання матеріальних і трудових ресурсів, затрачених на виробництво товару;

в) сукупність техніко-експлуатаційних характеристик виробу;

г) сукупність властивостей виробу, що зумовлюють його здатність задовольняти певні потреби споживачів.

^ 45. Конкурентоспроможність продукції - це характеристика товару, яка відображає:

а) переваги над товаром-конкурентом за якісними показниками;

б) переваги над товаром-конкурентом за мірою задоволення певної потреби і за витратами на її забезпечення;

в) переваги над аналогічними товарами за рівнем надійності та після продажного обслуговування;

г) переваги над конкурентним товаром за ціною та якістю.

^ 46. Найважливішими складовими, що забезпечують конкуренто - спроможність продукції, є:

а) територіальне охоплення ринку;

б) рівень якості продукції;

в) ціновий чинник;

г) розширення ринкового сегменту.

^ 47. До узагальнюючих показників економічної ефективності виробництва можна віднести:

а) фондовіддачу;

б) рентабельність виробництва;

в) матеріаломісткість продукції;

г) рівень задоволення потреб ринку.

^ 48. Рентабельність реалізованої продукції доцільно аналізувати, ураховуючи вплив таких факторів як:

а) зміна структури та асортименту продукції;

б) зміна собівартості продукції;

в) зміна відпускних цін на продукцію;

г) усі відповіді вірні.

^ 49. Відповідно до класифікації І. Шумпетера поняття "нововведення " розглядається як:

а) одержання нового джерела сировини чи напівфабрикатів;

б) виготовлення продукту відомого споживачам;

в) впровадження відомого методу (способу) виробництва;

г) усі відповіді вірні.

^ 50. Інноваційний потенціал — це:

а)здатність підприємства чи суб'єкта господарювання робити нову, наукомістку продукцію;

б) введення нових принципів організації діяльності фірми;

в) складовою частиною інноваційного менеджменту;

г)проведення досліджень на коопераційних засадах з іншими організаціями.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна


1. Василенко В. О. – Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

2. Гавва В. Н., Божко Е. А. – Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.

3. Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасименко І.М. Управління потенціалом підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2006. – 360 с

4. Клименко С.М та ін. - Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник.- К.:КНЕУ,2008.-520 с.

5. Мошек Г. Є., Гомба Л. А., Піддубна Л. П. – Менеджмент підприємства: Підруч. – Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2002. – 371 с.

6 Пастухова В. В. – Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2002. – 302 с.

7. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексик О. І. – Потенціал підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 316 с.

8. Шелегеда Б. Г., Касьянова Н. В., Берсуцький А. Я. Стратегічне управління потенціалом підприємства. — Донецьк : ДонУЕП, 2007. — 219с.

9. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства/ В.І. Хомяков,І.В. Бакум. – К.: Кондор, 2007. – 400 с.

Додаткова

10. Крушельницька О. В. – Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 162 с.

11.Грещак М. Г., Коцюба О. С. – Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 131 с.

12. Герасимчук В. Г. – Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.: іл.

13. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: За ред. проф. Г. Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

14. Балабанова Л.В., Мажинський Р.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Професіонал, 2006. – 280 с

15. Гудсков А.К., Левченко О.М., Орленко Ю.В. Трудовий потенціал та його місце в системі ринкових відносин (теоретичні аспекти) // Проблеми аеронавігації / За ред. СМ. Неділька. Вип. 2, ч. 1. - Кіровоград: ДЛАУ, 2007. - С. 180-189


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.050107 - “Економіка підприємства”


Укладачі к.е.н., доц. О.І. Маслак, старш. викл. Н.Є. Гришко

Відповідальний за випуск зав. кафедри О. І. Маслак


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно


Видавничий відділ КНУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Кременчуцький національний університет iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012/13 навчальному році. Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прийом
Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012/13 навчальному році. Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прийом
Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Кременчуцький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Національний університет «Львівська політехніка»
Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій)
Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи